De vernietiging van ons stadsbos door “European Tree Technicians” (ETT’ers)

(English below)

Kristin McGee

Tijdens het broedseizoen zijn stadsboomkappers overal aanwezig in parken en straten met het toppen, uitdunnen (lions tailing) en ophogen van onze bomen. Op dit moment worden op de Waterhuizerweg en het Tussenziel in Haren tientallen essen, eiken, elzen en esdoorns “gesnoeid”, bomen die enkele jaren geleden al overdreven waren opgehoogd – ruim boven richtlijnen van 4,5 meter aan de straatzijde en 2,5 meter aan de stoepzijde. Het aangaan van een discussie met de werkers leverde slechts een tijdelijke stopzetting op. De arbeiders gingen daarna gewoon door met het verwijderen van vitale, gezonde takken vol met knoppen. Takken die het zicht nergens belemmeren en ruim boven de 2,5 en 4,5 meter opgesnoeid zijn.

Omdat boomwerkers hoogwerkers gebruiken om bij de takken te komen, breken ze ook nog eens achteloos andere takken en kleinere bomen. Vervolgens worden stapels gezonde takken (en af ​​en toe een dode tak) opgestapeld en in grote dieselslurpende vrachtwagens van de gemeente verzameld, gechipt en verkocht als biomassa. Zeer duurzaam voor een gemeente die zich ‘groen’ noemt. Boomwerkers ontkennen echter dat ze voor deze functie extra takken afsnijden. Deze bomen hebben zo weinig over van de oorspronkelijke kroon dat ze nauwelijks meer dan een decennium zullen leven en dat in een straat die is afgesloten voor grote voertuigen. Dit is totaal niet nodig.

Het wordt tijd dat de gemeente Groningen aandacht gaat besteden aan de duizenden inwoners die door de jaren heen klagen over een dergelijke slechte behandeling van hun straat- en parkbomen. We hebben te kampen met hitte-eilanden en verlies van biodiversiteit, vervuiling en waterafvoerproblemen, en toch zijn dergelijke verwoestende snoeitactieken alleen maar destructiever geworden. Waarom ondernemen de huidige burgemeester en groene wethouder geen actie? We hebben verschillende keren contact met hen opgenomen maar krijgen geen antwoord. Wij vinden dat het geld van de belastingbetaler niet moet worden besteed om ons toch al lage aantal stads- en provinciale bomen te verwoesten. Vooral in een gemeente met een van de laagste boombedekkingsratio’s in Nederland (12%) moeten ze beter weten en doen!

Zie je zulke boomkappers (ETTers) je straatbomen verminken, maak dan foto’s en video’s, bel de gemeente, bel de wethouder en de burgemeester en je fractieleiders, stuur je foto’s en video’s naar ons (info@boomwachtersgroningen.nl) en schrijf een korte klacht op de website van de gemeente (https://gemeente.groningen.nl/klacht-indienen) met uw ongenoegen over hoe onze belangrijke bomen jaar na jaar zo onzorgvuldig worden beschadigd met als gevolg dat ze uiteindelijk moeten worden verwijderd.

Hier zijn foto’s van volledig gezonde takken die aan beide zijden van het trottoir zijn verwijderd, sommige meer dan vier meter lang met knoppen die net beginnen te ontkiemen. We hebben tientallen takken verzameld van meer dan 15 centimeter dik die grote wonden achterlaten op de stam. De kale stammen zijn nu vatbaar voor verbranding door de zon en voor barsten.
Hier is een video van een boom gesnoeid op de manier zoals hierboven beschreven.

Tekenen en delen onze petiitie: Stop schadelijk snoeien van bomen in Groningen

#wethouderchakor #burgemeesterschuiling #gemeentegroningen #bomenkap #EuropeanTreeWorkers

Elke Es wordt zwaar opgekroond, zelfs als hij niet ziek is
From The Science of Pruning, Colorado State University Extension (2018)
From Dr. Edward Gilman’s Illustrated Guide to Pruning (2019)
Bomen zijn vaker getopt of gekandelabeerd

The Ravaging of Our Urban Forest by City European Tree Technicians (ETTers)

Kristin McGee

During the nesting season, city tree cutters are everywhere present in parks and on streets thinning out crowns and lions tailing street trees. Today dozens of ash, oaks, alders, and maple trees were “pruned” on the Waterhuizerweg and Tussenziel in Haren, of trees already overly raised a few years ago – well above the 4.5 meters for street side and 2.5 meters on the sidewalk side. Entering in discussion only yielded a temporary cessation and once I was gone, the workers continued removing vital, healthy branches full of buds- branches nowhere blocking visibility and well above the 2.5 and 4.5 meter regulations for street trees.

Because tree workers use cranes (rather than tree climbing) to reach the branches, they carelessly break and crush other branches and smaller trees. Then piles of healthy branches (and the occasional dead branch) are stacked and gathered in large diesel guzzling trucks of the gemeente, chipped and sold as biomass. Tree workers deny that they cut extra branches for this role however. These trees have so little left of the original crown that they will hardly live more than a decade and on a street which is closed to large vehicles. This is totally unnecessary.

It is time the gemeente pays attention to the thousands of citizens who have complained about such ill treatment of their street and park trees. We are suffering from heat islands and biodiversity loss, pollution, and water drainage problems, and yet such devastating pruning tactics have only become more destructive. Why doesn’t the current mayor and green wethouder take action? We have contacted them several times with no response. We feel that tax payer funds should not be spent to continue ravaging our already low number of city and provincial trees in a municipality with one of the lowest tree covers ratios in the Netherlands (12%).

If you see such tree cutters (ETTers) ravaging your street trees, take pictures and videos, call the gemeente, call the wethouder and the mayor and your party leaders, send your pictures and videos to us (info@boomwachtersgroningen.nl) and write a short complaint on the gemeente’s website here (https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt) with your dissatisfaction at how our important trees are so carelessly damaged year after year until such trees have to be removed.

Here are pictures of totally healthy branches removed on both sides of the sidewalk, some more than four meters long with buds just beginning to sprout. We’ve gathered dozens of branches over 15 centimetres thick leaving large wounds on the trunk and bald trunks now susceptible to sun burn and cracking.

Kap 19 gezonde plantanen in Winschoten

14 maart 2021

In Winshoten zijn er 16 gezonde platanen gekapt. De genoemde redenen zijn scheuren in het trottoir. Een dergelijke rationalisering legt de omgekeerde prioriteiten van gemeenten bloot. We moeten dergelijke hobbels eerst verhelpen met behoud van deze bomen en ook enkele imperfecties accepteren, aangezien bomen met een groot gestalte het meest waardevol zijn voor de gezondheid en veiligheid van deze buurt. Bewoners die in de buurt maar niet direct bij deze bomen wonen, zijn genegeerd, wat verwerpelijk is. De overdreven en te vaak genoemd behoefte aan ‘veiligheid’ (lees aansprakelijkheidsclaims) gaat voortdurend ten koste van onze bomen die juist helpen onze veiligheid te behouden want volwassen bomen bieden talloze ecosysteemdiensten en helpen bij het omgaan met klimaatverandering. Als u in Winschoten woont, bel dan om jouw klachten uit te leggen over het recentlijke bomenkap.

Een bewonner heeft zijn best gedaan om een bezwaar in te dienen tegen de kap van 19 prachtige en gezonde bomen in Winschoten.

Hier is zijn boodschap – Een requiem voor 19 prachtige bomen.

“Alle platanen meteen in de ver hakselaar gegaan, inclusief de bordjes “Kap mij niet”
Gelukkig hebben we nog wel mooie woorden over klimaatplannen, milieubeleid, zorg voor onze aarde, oproepen van jong en oud om toch voorzichtig om te gaan met bomen, natuurbehoud in alle vaandels. Helaas beseffen deze prachtige platanen niet meer dat wij mensen nu echt beter omgaan met onze ecologische omgeving. Woorden hebben het afgelegd en weer is een stuk Winschoten ontdaan van oude bomen.De kaalslag die al jaren woedt in onze gemeente heeft gezegevierd. In Polen wordt een kevertje als reden genoemd om het laatste oerbos te kappen.In Oldambt wordt het lastig riolering aanleggen aangevoerd om alles te kappen, in plaats van een metertje verder te plaatsen. Ook de afwatering zal met technische hulpmiddelen worden verbeterd, terwijl er niet wordt beseft dat deze 19 platanen samen voor heel wat natuurlijke afwatering zorgden. En dan hebben we het nog niet eens over het afvangen van CO2.Elke moeite om iets te bedenken om deze bomen te sparen is teveel voor bestuurders en beleidsmakers.Arme platanen, jullie hebben je best voor ons gedaan.Het spijt ons
Een verdrietige inwoner”

Winschoten

14 maart 2021

Werkbezoek van de Raad en Fotoboek 2016-2020

18 feb 2020

Kristin McGee

BOMEN BELEID EN UITVOERING 2016-2020 GRONINGEN FOTOBOEK

Op uitnodiging van Stichting Boomwachters Groningen zijn onlangs een groot aantal Raadsleden op werkbezoek bij ons geweest. Wij wilden al lange tijd onze visie voor de toekomst, maar ook onze zorgen en klachten m.b.t. bomenbehoud en onderhoud toelichten. Naast onze presentatie gaf #cobragroen op ons verzoek een lezing over boomkroonbedekking. Het was een vruchtbare bijeenkomst met goede vragen van de Partij voor de Dieren, SP, Stadspartij, D66, 100% Groningen en Groenlinks. Onze visie, kort gezegd, is om beter onderhoud van bestaande bomen te stimuleren zodat ze oud kunnen worden. Daarnaast willen we dat volwassen bomen beter beschermd worden in Groningen. Tenslotte willen we dat de huidige boomkroonbedekking groeit van 12% tot 25% in 2030. Ter illustratie van onze zorgen, hebben we een “Coffee Table” fotoboek gemaakt voor alle raadsleden met daarin foto’s van wat we in de laatste 5 jaren gezien hebben. Het is een kritische presentatie met een duidelijk mening. Er moet een nieuw beleids- maar ook uitvoeringsmandaat komen met meer expertise voor bomen en een betere interactie tussen de raad en de verantwoordelijke afdelingen zodat de waarde van bomen beter ingezien wordt en zij ingezet worden voor een gezonde toekomst en voor een betere biodiversiteit. 🌳

Hier is de film: https://youtu.be/r8ohoe-JMhE

Hier is de fotoboek:

Stichting Boomwachters Toespraak – Politieke Woensdag – Uitvoering Groenplan Vitamine G

6 januari 2020

On 6 januari, Kristin McGee, voorzitter van de Stichting Boomwachters Groningen, heeft een toespraak gegeven in reactie tegen de uivoeringsplan van de Groenplan Vitamine G.

Hier is het inspraak:

Wij zijn enthousiast over de vele initiatieven voor de vergroening van bepaalde wijken in Groningen. De rol voor de biodiversiteit en het aanplanten van bomen zijn welkome verbeteringen in het groenbeleid van de stad. We zijn blij dat de gemeente plannen heeft voor het beschikbaar maken van informatie op de website, zoals over de aanplant en de kap van bomen en het totale aantal bomen. Voordat zo’n plan kan leiden tot een echt duurzame groene stad, wil ik echter 3 kritische facetten benoemen die ontbreken in dit Vitamine G plan

 1. Behoud en bescherming van volgroeide bomen en bestaande naamloze groene gebieden

Ten eerste wil ik het hebben over een verbeterd behoud en bescherming van bestaande waardevolle bomen. Er is in het plan bijna niets concrete te vinden over het behoud en de bescherming van bestaande groene gebieden, van naamloze parken zoals het Driebondsbos en bestaande volgroeide bomen.We weten uit wetenschappelijke studies (Nowak) met behulp van instrumenten zoals iTreeTools dat volgroeide bomen ongeveer 70 tot 100 maal waardevoller zijn voor het milieu in de stad dan nieuw aangeplante bomen. We weten ook dat we middenin een klimaatcrisis verkeren en dat de komende 10 jaar zeer kritisch zijn voor het dempen van de negatieve effecten. Momenteel wordt ieder jaar een groot deel van deze volgroeide bomen in de stad, ook gezonde bomen, zonder duidelijke reden gekapt. We ervaren een gebrek aan de nodige behoedzaamheid binnen VTH, waar bijna altijd vergunning wordt afgegeven voor bomenkap zonder een behoorlijke onderbouwing. Dit moet veranderen. Het stadsbos in Groningen bestaat zoals wij het inschatten uit meer dan de helft volgroeide bomen. Deze bomen moeten beter worden beschermd.

In verband hiermee moet de vervanging van zieke volgroeide bomen niet, zoals nu gebeurt, de eerste aanpak zijn. We hopen eigenlijk op meer aandacht voor zorg en genezing van zieke bomen met bestaande methoden zoals het opwarmen van kastanjebomen, of het injecteren met allicine, in plaats van onmiddellijke kap. De toekomstige milieu-omstandigheden zullen alleen maar slechter worden door klimaatextremen. We moeten onze verwachtingen bijstellen en behoudender optreden bij afwegingen met betrekking tot de voor- en nadelen en risico’s van zieke bomen. Bomen worden te makkelijk verwijderd bij het eerste teken van veroudering of ziekte. Behandeling van deze bomen zou vaker overwogen moeten worden, voordat er wordt overgegaan tot kap. Onder de vele populieren en wilgen die onlangs zijn gekapt in Lewenborg bevonden zich tientallen gezonde bomen. Deze bomen zijn veel te vroeg gekapt, alleen maar vanwege het ongefundeerde algemene geloof dat alle populieren en wilgen vanaf een bepaalde leeftijd moeten worden geveld. Dit is rampzalig voor de biodiversiteit ter plaatse, zoals de vogel- en vleermuispopulaties. Wij pleiten voor een zorgvuldiger, individuele beoordeling van zulke bomen.

 • In kaart brengen van bestaande groene gebieden met doelen voor de toekomst

Als je wilt dat een groenplan succesvol is, moet het de volgende kernpunten bevatten: het opmeten en in kaart brengen van bestaande groene gebieden, van boomkroonbedekking en van de locatie van volwassen bomen. Dan moet er een plan komen voor de bescherming van deze gebieden, daar stedelijke ontwikkeling onophoudelijk doorgaat. Momenteel worden naamloze groene gebieden zonder veel protest of debat in de raad aangekocht, zoals is gebeurd met de honderden bomen (waaronder vele monumentale bomen) die zijn weggehaald voor het bouwproject van de Dilgt in Haren. De toenemende privatisering van wat eens openbaar groen was moet worden teruggedrongen, zodat er in de toekomst ruimte is voor het opkweken en het behoud van stadsbomen. We stellen voor deze groene gebieden in kaart te brengen en in de toekomst wettelijk te beschermen.

 • Financiering van boomverzorging in de toekomst

Tenslotte, er is sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw flink gesnoeid in de budgetten voor het onderhoud van stadsbomen en het inhuren van expertise. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in wanbeleid met betrekking tot onze stadsbomen, met name onze monumentale bomen, die zijn beschadigd door slechte en agressieve snoeitechnieken. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren er plotseling financiën beschikbaar voor de aanplant van nieuwe bomen. Deze bomen zijn nu grote, monumentale bomen, waardevol voor het milieu en de ecologie in de stad. Als deze bomen in het verleden niet goed waren onderhouden, dan zouden ze er nu niet meer zijn. Zonder goede voorzieningen voor toekomstig onderhoud leven bomen niet lang. Daarom moet er in plannen voor nieuwe aanplant een lange termijn voorziening voor toekomstig onderhoud worden opgenomen. Daarnaast moet de juiste expertise worden ingehuurd voor de bescherming van volwassen en oude bomen, waarvan er maar zo weinig zijn.

Dank u voor uw aandacht.

Nijestee plans to remove more valuable mature trees from Groningen’s urban forest

3 mature black pine trees slated for removal at the Van Houtenlaan in Helpman by Nijestee in Groningen in 20201

Jan. 2, 2020

Commercial residential corporations in Groningen such as Nijestee in Groningen often remove larger trees because they can be more expensive to maintain. In recent years, we have received dozens of reports of Nijestee improperly trimming or removing healthy trees within the premises of their rental buildings. Recently Nijestee requested the felling of these three black pine trees in Helpman in Groningen. Local residents have objected to these fellings.

It is not only the municipality which must do better to protect mature trees, which are 70 to 100 more valuable than newly planted trees in terms of ecosystem services, but commercial businesses have a role to play as well. Commercial trees can comprise some 30% of the total urban forest and therefor they deserve protection and quality care.

Everyone has to do their part to help Groningen mitigate against the climate emergency and also preserve local biodiversity for a truly sustainable city.

#Nijestee #gemeentegroningen #kappenmetkappen #urbanforestry

Bewoners in Lewenborg geschokt over bomenkap

Als Boomwachters krijgen we redelijk vaak mails of berichten van bewoners waarin ze hun zorg en ontevredenheid over de bomenkap in hun buurt. Over de recentelijk kap van 99 bomen in Lewenborg hebben we meerdere mails gekregen.

Een voorbeeld hiervan is een brief van een bewoner (geanonimiseerd) in Lewenborg waarin een uitgesproken mening over de recentelijk kap aan de Stuurboordswal is geuit. Deze brief was gestuurd naar de gemeente en kregen toestemming van de bewoner om deze hieronder te plaatsen:

9 december 2020

Beste gemeente,

Met pijn in mijn hart heb ik de oudste en hoogste bomen gekapt zien worden aan de Stuurboordswal. Ons prachtige uitzicht is weg. De bomen waren ook het “huis” van een troep kraaien die hier elke nacht overnachten. Gisteravond zagen ze bij terugkomst hun huis verwoest. Na minutenlang rondvliegen, zijn ze waarschijnlijk definitief vertrokken. Voor wie van de natuur houdt was dat hartverscheurend. En waarom? Veiligheid wordt genoemd. Maar de opbrengst uit bomenkap voor biomassa is waarschijnlijk een belangrijkere reden. Al eerder zijn gemeentes in Groningen gekapitteld over ongeremde kapdrift t.b.v. inkomsten uit biomassa. Vorig jaar was er nog een demonstratie bij het stadhuis tegen de manier waarop het kapbeleid in Groningen wordt uitgevoerd.

Vandaag lees ik op Oog tv dat er door de stichting Boomwachters een beroepsprocedure is aangespannen tegen de bomenkap in Lewenborg. Een bomenkap die mogelijk voorkomen had kunnen worden door goed onderhoud. De gemeente heeft de zitting van a.s. vrijdag die hierover gepland was niet afgewacht en de werkzaamheden alvast uitgevoerd. Ik wil dit op de scherpst mogelijke manier veroordelen. Het is ongekend respectloos en doet afbreuk aan het vertrouwen in de overheid in een tijd dat deze juist hard nodig is.

De gang van zaken is “prutswerk” en ik zou willen dat de verantwoordelijken hiervoor ter verantwoording worden geroepen.

Met vriendelijke groet,

Bewoner Lewenborg

Crowdfunding actie 5000 – Lewenborg en Selwerderhof

Beste bomenliefhebber,

Stichting Boomwachters is momenteel bezig om zeer waardevolle bomen in twee ecologische gebieden in de stad Groningen te behoeden voor kap. Zij heeft hiervoor jouw financiële hulp nodig en is daarom een crowdfundingsactie gestart. Het gaat om twee projecten:

Selwerderhof – kapvergunning voor 100 bomen
Het eerste project betreft de begraafplaats Selwerderhof, een cultureel en historisch waardevol gebied in het noordoosten van de stad. Het is de bedoeling om daar in totaal 100 populieren en wilgen te kappen. Dit gebied is een beschermde Stads Ecologische Zone waar veel vogels, vleermuizen, eekhoorns, reeën en egels voorkomen. Onderdeel van het huidige gemeentelijk beleid is om vooral populieren van een bepaalde leeftijd te verwijderen, ongeacht of ze relatief gezond zijn dan wel een reëel gevaar vormen voor hun omgeving.

Lewenborg – kapvergunning voor 99 bomen en 1 boom kandelaberen
Dit tweede project betreft een kapplan in Lewenborg met een looptijd tot 2023. In het gebied zijn vanaf 2012 al een aanzienlijk aantal bomen gekapt en ligt er nu een kapvergunning voor nog eens 99 bomen, met name populieren en wilgen maar ook veel andere soorten. Ook in de nabije toekomst zullen met enige regelmaat grote aantallen bomen worden verwijderd uit het gebied.

Expertise boomdeskundigen en ecologen m.b.t. Selwerderhof en Lewenborg
Wij vinden dat met het huidige beleid een bepaalde categorie bomen, zoals wilgen en populieren, wordt veroordeeld tot kap terwijl er nog vele goede exemplaren aanwezig zijn. De bomen worden dus niet individueel beoordeeld op hun gesteldheid maar zijn onderdeel van een plan. Om die reden hebben wij advies ingewonnen bij boomdeskundigen en ecologen. Deze experts zijn het niet eens met het oordeel van de gemeente om deze bomen te vellen. Het komt natuurlijk voor dat sommige van deze bomen moeten worden gekapt omdat ze te slecht zijn, maar het lijkt er nu op dat het voor de gemeente goedkoper is en voor de uitvoerder winstgevender om alle bomen in een bepaald gebied tegelijk te verwijderen en dat mag toch niet de bedoeling zijn.

Juridisch aanvechten
We hebben inmiddels in beide zaken bezwaar aangetekend en zijn gedwongen om ook de voorzieningenrechter in te schakelen om te voorkomen dat de bomen gekapt worden. In Lewenborg zijn al maatregelen getroffen voor de voorgenomen kap.

Om deze twee zaken voor de rechter te brengen, hebben we financiële hulp nodig. Met name de juridische kosten om ons tegen een redelijk tarief door een raadsman te laten bijstaan zijn voor de stichting aanzienlijk. We denken per zaak ongeveer 2500 euro nodig te hebben. Een deel van dit bedrag gaat ook naar onafhankelijke bomendeskundigen die op ons verzoek een ​​second opinion uitvoeren in reactie op de rapporten van de bureaus die in opdracht van de gemeente advies uitbrengen.

Geef royaal!
We vragen je alsjeblieft royaal te doneren, zodat we dit beleid van de gemeente Groningen van koers kunnen laten veranderen. Een beleid waar bomen, ongeacht hun waarde, worden verwijderd voor nieuwbouwprojecten en steeds vaker collectief worden gekapt bij de eerste tekenen van veroudering. We weten allemaal wat de onschatbare waarde van bomen is voor het klimaat, de ecologie en biodiversiteit. Help ons daarom deze bomen te behouden!

Rekening NL74 TRIO 07 88 95 84 88
Ten name van Stichting Boomwachters Groningen
O.v.v. Crowdfunding 2020

Hartelijk dank!
Stichting Boomwachters Groningen

Vragen voor de Raad – Politieke woensdag (25 nov 2020) – inzake Beleidsregels APVG Vellen van een houtsopstand

Afgelopen woensdag 25 november 2020 sprak Boomwachters Groningen in tijdens de meningsvormende politieke woensdag. N.a.v. de brief met uitgangspunten voor de Harmonisatie van toetsingscriteria voor ‘Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand’ hadden wij onderstaande vragen:

 1. U stelt o.a. dat met gebiedsontwikkelingen zoals Meerstad, Stadshaven, Suikerzijde en Held 3 nieuwe woningen met nieuwe groengebieden worden aangelegd. Maar voor het realiseren van deze projecten worden ook veel bomen gekapt. Bij het ontwikkelen van plannen wordt nog steeds onvoldoende rekening gehouden met de bestaande natuur en dus met behoud van bestaande volwassen bomen. Hoe voorkomt u dit in de toekomst?  
 2. Het verlies aan en compensatie van struiken en bosschages staat amper beschreven, maar is zeker voelbaar. Struiken zijn een ‘thuis’ voor vele diersoorten en dragen bij aan een evenwichtige balans, binnen de ecologische zones. De tegenwoordig veel gebruikte term ‘houtopstanden’ maakt het niet alleen moeilijk om te herleiden om welke en hoeveel bomen het gaat, maar ook hoeveel struiken en struwelen er verdwijnen.
 3. U wilt particulieren stimuleren om bomen te planten. Mijn ervaring is dat kapaanvragen van particulieren meestal worden verleend. Is het daarom niet efficiënter om kritischer naar kapaanvragen te kijken ter behoud van bestaande bomen?
 4. Uw uitgangspunt ‘Niet kappen tenzij’ wordt wederom in de nieuwe APVG opgenomen. Ervaring leert dat er momenteel geen recht gedaan wordt aan dit uitgangspunt – Ruim 90% van de kapaanvragen zijn de afgelopen jaren verleend. Hoe denkt u dit uitgangspunt nu WEL waar te maken in de nieuwe APVG?
 5. Gezien het voorgaande zie ik graag dat de Raad, zoals voorheen, weer eindverantwoordelijk wordt voor het verlenen van vergunningen zodat zij ziet wat er op kapgebied gebeurt in onze stad.
 6. U schrijft dat Iedere kapaanvraag zorgvuldig wordt getoetst aan de beleidsregels. Hoe monitort u dit? Boomwachters Groningen diende onlangs nog een bezwaar in dat gegrond werd verklaard. M.a.w. wie controleert de vergunningverlener?
 7. Hoe wordt de afdeling VTH geïnstrueerd over de nieuwe APVG en wie begeleidt dit nieuwe beleid? M.a.w. hoe zit het met de kleurverandering van de afdeling VTH van rood naar groen?
 8. Ik merk dat de gemeente de laatste tijd vaak gebruik maakt van noodkapvergunningen. Hoe kan het dat er een stijging is van dit soort vergunningen?
 9. Herplantplicht geldt niet wanneer de kapaanvraag betrekking heeft op dunnen of op een ruimtelijke ontwikkeling. Mijn ervaring is dat bij een omgevingsvergunning ‘een ruimtelijke ontwikkeling’ op verschillende manieren wordt ingevuld. Kan hier een omschrijving voor komen die niet multi interpretabel is?
 10. Hierop voortbordurend: volwassen bomen nemen veel meer CO2 en fijnstof op dan jonge kwetsbare herplant. Herplant klinkt aardig maar staat in geen verhouding tot de waarde van gekapte volwassen bomen.
 11. De gemeente plant momenteel veel kwetsbare, vaak door matige kweek ongezonde piramidevormige cultivars aan. Waarom kiest zij  voor deze bomen? 
 12. Ten slotte. In juni van dit jaar zijn de uitgangspunten ten aanzien van de harmonisatie van de beleidsregels besproken in een structureel gemeentelijk natuuroverleg waarin acht Groningse natuur- en landschapsorganisaties zitten. Ik betreur het zeer dat er niet voor gekozen is om ook een plaatselijke bomenstichting zoals bijv. Boomwachters Groningen, met veel kennis en ruim 1500 (facebook) sympathisanten, hiervoor uit te nodigen. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, organisaties die de afgelopen 2 jaar zwaar onder vuur lagen vanwege hun excessieve kapbeleid, schuiven wel aan.

>> Bekijk hieronder de video met onze twee bijdragen

Raad debat over de APVG-regels met betrekking tot een kapvergunningen – Woensdag 25 november 2020 om 20:00u

DOE MEE> Woensdag om 20:00u organiseert de Raad een open debat over de huidige APVG-regels met betrekking tot het toekennen van een kapvergunningverzoek. De huidige criteria zijn ernstig verouderd en houden zelfs geen rekening met de klimaat- en omgevingswaarden van bomen in hun verschillende maten en mate van vitaliteit. Wij vinden het niet langer acceptabel dat bomen niet worden gemeten op ten minste deze twee fundamentele criteria – biodiversiteit en klimaatcriteria zoals C02, zuurstof, stikstoffiltratie, en fijnstoffiltratie. Deze zijn allemaal meetbaar met programma’s als iTreeTools of de Bomenmonitor van Cobra Groen. In veel steden over de hele wereld maken deze metingen standaard onderdeel uit van alle afwegingen bij aanplant en kap zoals in Utrecht.

Verder hopen we dat een veel zorgvuldiger en ethischer beheer van het vergunningsproces wordt geïnitieerd aangezien momenteel vrijwel elke vergunningaanvraag voor kap wordt aangevraagd (98%!). Dit houdt in dat de huidige afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) louter fungeert als een agent voor stadsuitbreiding en -ontwikkeling en niet als een die tot doel heeft bestaande bomen te behouden en te beschermen, met name de bomen die het meest waardevol en kwetsbaar zijn voor verwijdering binnen bouwprojecten. Daarom hebben we nieuwe criteria bedacht die testen op de werkelijke waarden van bomen en niet alleen op de bestaande en oppervlakkige of zelfs belachelijke redenen die momenteel worden gebruikt, zoals een boom die “te veel schaduw” geeft enz. Kom naar het digitale debat als je ook ideeën hebt of kritiek wilt uiten op basis van je ervaringen of observaties van het verzorgen en kappen van bomen bij jou in de buurt.

Mail dan de griffie (griffie@groningen.nl) om een inspreekmoment aan te vragen voor het punt Harmonisatie APVG regels vellen van een houtopstand om 20:00u. We hopen je daar online te zien.

Politieke woensdag 25 november agenda

De baten van bomen. Resultateten van i Tree Eco van Nederland

Ladies and Gentleman get ready for Urban Deforestation 2020

Kristin McGee

18 Nov 2020

The current “kapprogramma” to fell 242 trees throughout the municipality is in full swing. Soon, trees of all shapes and sizes will be felled on a street near you. These lucky specimens topping this year’s chopping charts include not only perfectly healthy ones, but also dead ones. Not surprisingly only a few years ago, many of those now dead were vibrant and thriving. Why, because hundreds of trees have been recently subjected to such modern miracle maintenance techniques as overaggressive pruning, topping, lions tailing and other acts of random mutilation by the city’s ETT workers. Other causes include neglect or damage from large-scale grass mowers and constant pressure from heavy construction machinery.

Topped trees in Haren 2019, now on the felling list for 2020

We’ve published the list of these lucky VTA inspected trees chosen for this year’s program below. Perfectly healthy trees are here too chosen to end their tenure on this planet, including six 35 year old, healthy Adler trees at the Marjolein 85 complex in Groningen (pictured here below).

Apparently residents complained of “too many leaves” and protruding roots. The 40 page report by Stedelijk Groen (with many redundancies to deter weary readers) evaluates all of the trees as in “good condition” and vital according to the national protocol of the revered Dr. Roloff. And yet, their advice, miraculously – fell them all – off with their heads.

Apparently these trees are not important for the local green structure, nor are they part of the rare species list, nor are they part of the designated green zones (you have to have a passport to live there as a tree). So better not to preserve these precious trees. Better to make room for more automobiles and for Jiminy’s sake, flat sidewalks like in a shopping mall. Let’s not teach our children about trees and their benefits and life cycles and about how trees with protruding roots FAR outweigh their disadvantages.

Forget about letting them learn how they cool their hot streets and shade their bedrooms in an otherwise totally concretized housing complex. Gone soon are the birds and bird song, the oxygen, the pollution filtration, the sequestration of C02, lowered energy costs, less water flooding, privacy, beauty and so much more. No better to keep the machinery of this city’s urban forestry department churning away. Keep producing those jobs for tree cutters and visual tree assessors and not to mention the wood chippers hacking these trees up for biomass. These things are apparently far more important than preserving these vital trees for this award winning “green” municipality, where tree cover is one of the lowest in the country.

Ladies and gentlemen start your engines and get ready for URBAN DEFORESTATION 2020.

Stedelijk Groen Rapport, Marjoleinstraat 85+ bomen.