Open Brief naar de Raad – Stop het onomkeerbaar beschadiging van onze stadsbomen

11 nov. 2020

Geacht raadslid van de gemeente Groningen,

Wij maken onze grote zorgen over de wijze waarop momenteel gesnoeid wordt in diverse wijken van Groningen. In bijvoorbeeld Haren en de Wijert worden bomen zeer intensief gesnoeid of getopt.

Deze wijze van snoei verzwakt ons inziens de boom en maakt hem vatbaar voor ziektes en storm. Dit zal uiteindelijk tot gevolg hebben dat bomen gekapt moeten worden, iets wat we natuurlijk niet willen in deze tijd waarin we juist de CO2 problematiek aan moeten pakken.

Wij verzoeken u met klem de huidige snoei praktijken te staken en een minder rigoureuze snoei in te zetten. Sommige bomen worden zelfs tot 7 of 8 meter opgekroond terwijl de wettelijke maximale hoogte 4,5 meter mag zijn.

Hier zijn wat voorbeelden van de Kerklaan en Essenstraat in Haren.

Stop het verzwakken van onze bomen en trek aan de noodrem!

Met vriendelijke groet,

De Boomwachters GroningenHerziening van de Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand (2017)

In deze artikel presenteren wij de meeste cruciale punten van onze voorstel voor nieuwe criteria met betrekking tot de “toetsing aanvraag omgevingsvergunning” voor een kap vergunning. Om te beginnen citeren we van de 2017 Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand op pagina 4:

Deel 2 – Herziening van APVG-beleidsregels en boom waredering toetsing criteria

De huidige beleidstoetsing regels van de APVG voor boomvergunningen kunnen als ‘anti-boom’ worden gekarakteriseerd doordat deze voornamelijk negatieve waarden van stadsbomen kwantificeren. Verdere APVG-criteria lijken gedreven door buitensporig risicobeheer over het collectieve en duurzame welzijn van de inwoners. Er is tenslotte geen boom die geen enkel risico vormt voor mens en eigendom, maar toch hebben we bomen in onze omgeving nodig als we willen overleven.

Uit een overzicht van kapvergunningen sinds 2015 blijkt dat bijna elke kapvergunning die wordt aangevraagd verleend wordt ​​(ca. 98%). Deze trend heeft geleid tot een snel verlies van de totale boombedekking. Dit patroon moet radicaal veranderen als duurzaamheid ons doel is. Degenen die vergunningen beoordelen, moeten worden aangemoedigd om slechts 20% van de aanvragen in te willigen.

Wij stellen voor om de kapregelgeving in de hele gemeente (incl. Haren en Ten Boer) te standaardiseren, waarbij voor alle bomen groter dan 20 centimeter diameter een vergunning vereist is. Ten tweede vragen we dat alle vergunningen essentiële informatie bevatten om de transparantie en participatie van inwoners te vergroten.

Vergunningsaanvragen moeten het volgende bevatten:

 1. Een foto
 2. Adres
 3. Plaats
 4. Maat
 5. Soort
 6. ‘Potentieel of monumentale’ boom (30-50 plus jaar)
 7. Reden van kap
 8. Verzoeker van kap van de boom

Deze informatie moet online worden gepubliceerd.

Ten derde vragen we dat de feitelijke waarde van bomen wordt gemeten, zodat een waardevolle boom behouden blijft in plaats van gekapt bij een eerste teken van verminderde vitaliteit. De huidige criteria meten niet de rol van een boom voor onze klimaat gerelateerde toekomst.

Waardering van bomen door een gekwalificeerde boomdeskundige moet het volgende omvatten:

 1. C02-vastleggingsniveaus (met iTreeTools)
 2. Filtratieniveaus voor water en vervuiling (met iTreeTools)
 3. Gezondheid van de boom (maatregelen van Roloff)
 4. Biodiversiteit
 5. Grote boomwaarde (dichtheid, leeftijd en grootte van het gebladerte)
 6. Esthetiek
 7. Structurele integriteit
 8. Soorten
 9. Culturele waarde
 10. Rol in stadsbos

Ten vierde vragen we dat regelgeving voor boomverzorging wordt gecentraliseerd met de nodige budgetten voor een goede boomverzorging. Elke verwijdering van bomen moet worden gecompenseerd met bomen op basis van massa boven aantal (zie eerdere gids voor boomcompensatie door McGee met de Bomenridders). Het huidige systeem mist overzicht en stimuleert daarom extra verwijderingen en agressief snoeien, vaak zonder compensatie.

Vijf, we vragen dat het APVG bevat het regel dat geen boom gekapt mag worden totdat een hoorzitting termijn afgelopen is na een bezwaar tegen een verlengd kapvergunning.

Ten slotte moet er meer expertise worden geïmplementeerd op het gebied van boommechanica, fysiologie en de relatie van bomen en klimaatverandering. Er moeten hiervoor nieuwe voltijds betaalde banen worden gecreëerd. Dergelijke verbeteringen helpen om de APVG nuttig te maken voor het behoud en de zorg voor ons stadsbos in plaats van als een instrument voor de vernietiging ervan.

Suggesties van de Boomwachters voor de herziening van de Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand (2017)

 Toetsing waardering criterium:

 1. (Nieuwe) evaluatie van de impact op het milieu/klimaat: Beoordeel de bijdrage van de boom aan het milieu (met iTree Tools, of Cobra’s BomenMonitor)[1]
  1. C02 opslag voor het lopende jaar en voorspellingen voor de komende 10 jaar
  1. Opslag van fijnstof
  1. Opslag van stikstof
  1. Waterfiltering
  1. Verkoeling
 2. Gezondheidswaarde (van de boom): Gezondheid en vorm van de boom (d.m.v. visuele beoordeling door expert)
  1. Voorspelde levensduur (minder dan een jaar, 5 jaar, 10, of meer dan 15 jaar)
  1. Gezondheid van de kroon (gebaseerd op de metingen van Roloff, 2009)
 3. (Nieuwe) gezondheidswaarde (voor de mens):
  1. Positieve effecten op de mens (mentaal, fysiek, lagere misdaadcijfers, geluidsbuffer)
  1. Maak per gebied een berekening gebaseerd op het aantal volgroeide bomen per blok of van het bedekkingspercentage van de boomkronen per aangewezen gebied binnen een bepaalde afstand rondom de boom – indien het percentage onder de 15 komt, krijgt de boom extra punten.
 4. (Nieuwe) biodiversiteit: Waarde van de boom voor de biodiversiteit (noem vogelsoorten en insecten die gebruik maken van de boom). Gebruik een wetenschappelijke database met de gegevens van bomen en hun nut voor flora en fauna.
  1. Van belang voor foeragerende vleermuizen, of voor hun vliegroute?
  1. Gebruik door bijen en vogels (opsomming)?
  1. Waardevol voor andere zoogdieren dan vleermuizen (noem ze)?
 5. (Min of meer nieuwe) hoge boom waarde (oudepotentieel monumentale houtopstand): Leeftijd en grootte van de boom?
  1. Geschatte leeftijd?
  1. Omvang? (diameter van 1,5 meter)
  1. Voor iedere enigszins gezonde boom ouder dan 20 jaar zou een vergunning geweigerd moeten worden, tenzij de boom erg gevaarlijk is voor burgers. Door zijn natuurlijke eigenschappen heeft een gezonde boom van meer dan 20 jaar oud vanzelf een positief effect op de gezondheid van burgers, in plaats van dat hij gevaar oplevert.
 6. Esthetische waarde (oude esthetische waarde)
  1. Is deze boom een bij uitstek mooie boom voor de straat en de buurt. Is de boom zichtbaar vanaf de straat?
 7. (Nieuwe) structurele waarde:
  1. Heeft de boom een mooie vorm?
  1. Zijn er belangrijke takken aan de binnenkant verwijderd, of is hij opgekroond?
  1. Zijn grote takken belangrijk voor de structuur onnodig verwijderd?
  1. Slecht snoeiwerk: In jaarlijkse inventarisaties zou wanbeheer bijgehouden moeten worden en de stad zou beboet moeten worden voor de toepassing van schadelijke technieken. Er moet een stimulans in het leven geroepen worden, die goede zorg aanmoedigt en eveneens zou beschadiging van bomen voor financieel gewin of gewoon door onervarenheid ontmoedigd moeten worden.
 8. De waarde van de soort (leeftijd -zeldzaamheid (dendrologische waarde).
  1. Inheemse soort?
  1. Zeldzame soort?
  1. Exemplarisch voor de soort?
  1. Agressieve soort die de omgeving overheerst?
 9. Culturele waarde van de boom (oudecultuurhistorische waarde)
  1. Is dit een boom die geliefd is bij de buurtbewoners en verbonden met de geschiedenis van het gebied? Hebben anderen geklaagd na de aankondiging van de kap? (de aankondiging van de kap zou op adressen 2 straten verder in de omtrek verspreid moeten worden).
 10. (Min of meer nieuwe) Rol in het stadsbos/(oudeonderdeel van de groenstructuur):
  1. Is deze boom verbonden met of afhankelijk van andere bomen in de buurt (wortelstelsels), of de ecologische zone?
  1. Is de boom een buffer tussen 2 zones met beton?
  1. Staan er maar een paar bomen in de buurt?

“Criterium voor het verwijderen van een houtopstand (overlast)” – In plaats van deze redenering stellen we deze aan:

Overlast Waardering (criterium van het verwijderen van een houtopstand):

 1. Ziekte of schade? Bestaande ziektes of schade houdt in:
  1. Schimmels (welk type)?
  1. Bloedingsziekte?
  1. Iepziekte?
  1. Essentaksterfte?
  1. Is de ziekte te behandelen met warmtebehandeling, met infusie of met een goede snoeibeurt van de aangetaste takken?
  1. Is de ziekte fataal, of kan de boom overleven en nog een lang nuttig leven leiden?
 2. Structuur?
  1. Is de structuur van de boom gezond, of aangetast? (gebruik methode van Dr. Edward Gilmore bij het snoeien)
  1. Is de wortelstructuur ernstig beschadigd?
  1. Kan de boom omvallen in een storm? Dit kan getest worden door een statische belastingstest op de stam van de boom. Zie de technieken van Dr. Paul Muir in het VK[2].
  1. Kan de boom uiteindelijk herstellen door deskundige snoeibeurten?
 3. De boom is te hoog geworden voor de buurt?
  1. Dit wordt vaak ten onrechte genoemd als reden waarom een boom verwijderd moet worden. Een hoge vitale boom is van onschatbare waarde in een stedelijke omgeving. Er zijn overal ter wereld voorbeelden van hoge bomen die harmonieus samenleven met een gebouw (zie de foto’s in de bijlagen). Vaak wordt schade aan funderingen of de straat genoemd als reden om een grote boom te kappen. Dit kan getest worden en het zou met schappelijker criteria beoordeeld moeten worden, daar bomen heel goed dichtbij gebouwen kunnen groeien, zeker gebouwen met funderingen van na 1980.  Een gezonde boom die bij een gebouw staat hoeft niet gekapt te worden. Indien er echter geen ruimte is om het gebouw binnen te gaan, of een groot deel van het tuinoppervlak wegvalt, zou dit een reden kunnen zijn. Maar eerst moet alles in het werk worden gesteld om de eigenaar over te halen de boom te behouden. Een boomkroon kan verkleind worden, of bepaalde takken verwijderd om ruimte te maken.
  1. Indien de boom te groot is geworden, moet eerst zorgvuldig snoeien worden voorgesteld om de hoogte of omvang van de kroon te reduceren (maar nooit door de boom te toppen).
 4. Schade aan een huis: Indien schade dreigt aan een huis, moet dit eerst bewezen worden, waarna maatregelen om de boomkroon te reduceren (maar nooit toppen) genomen kunnen worden, voordat een uiteindelijk besluit wordt goedgekeurd om een boom te vellen.
 5. Gevaarlijk, of toxische micro-organismen?
  1. Dit is geen reden voor kap, maar zou onderzocht moeten worden en behandeld met duurzame, niet-toxische middelen, zoals bij de eikenprocessierups.

Redenen om een boom te kappen die nooit aangevoerd zouden mogen worden:

 1. Te veel bladafval, takken, twijgen, dennenappelen, of bloesem
 2. Allergieën. We kunnen geen bomen verwijderen vanwege allergieën, aangezien pollens nodig zijn om bomen te laten groeien. Daarbij komt dat er vele allergische reacties zijn bij mensen en indien met ieders wensen rekening gehouden zou moeten worden, zouden we weinig bomen overhouden. Bomen moeten zodanig worden aangeplant, dat er diversiteit ontstaat en er niet 1 soort overheerst. Dit zou de impact van allergieën moeten verminderen.
 3. Onderhoud is te moeilijk of duur. Laten we dit in perspectief plaatsen en de jaarlijkse budgetten voor boomonderhoud vergelijken met de budgetten voor
  1. enorme infrastructurele projecten, die de impact van de klimaatcrisis zullen versnellen door de toename van beton, dat hitte vasthoudt, en de betonindustrie, een van de industrieën met de meeste CO2 uitstoot;
  1. het bouwen van meer huizen
  1. het subsidiëren van intensieve landbouwtechnieken, die de stikstofuitstoot in de atmosfeer doen toenemen en de grond uitputten
  1. de infrastructurele kosten voor het lucht- en wegverkeer

Bomen vormen de beste technologie in de strijd tegen klimaatverandering en we moeten ze voldoende financieren om hun rol te kunnen vervullen. De gemeente kan en moet af en toe hulp bieden voor het onderhoud van waardevolle bomen d.m.v. subsidies.

 • De boom is te hoog. Een hoge boom is niet noodzakelijkerwijs gevaarlijk, als er maar deskundig gesnoeid wordt. Kleinere bomen kunnen ook dodelijk zijn. Het is geen logische reden om een boom te kappen. De stabiliteit van een hoge boom kan getest worden d.m.v. een statische belastingstest.
 • Een boom is te groot. Dit moet bezien worden in relatie tot de omgeving en met voorbehoud, aangezien er veel gevallen zijn in de wereld van de monumentale bomen, waarbij bomen vlak naast (een paar meter) een gebouw kunnen floreren. Een (te) grote boom is juist een van de belangrijkste redenen om de boom te behouden.
 • Scheuren in de weg. In het jaarlijkse budget moet ruimte zijn voor reparaties aan trottoirs en wegen. Een scheur in de weg in de buurt van een waardevolle boom is minder erg dan een boomloze buurt met een overvloed aan beton en al de extra kosten voor waterfiltering en wateroverlast. Samengevat wegen de reparatiekosten lang niet op tegen de financiële gevolgen van het verwijderen van volwassen bomen.
 • Er hangt een tak over mijn tuin heen. Deze tak en bijbehorende boom moet worden beschouwd als een enorme winst voor de buurt en de gezondheid van de bewoners aan beide kanten van de boom. Een zware laaghangende tak kan gestut worden, in het belang van de gezondheid van de boom.
 • Te veel schaduw. Dit is over het algemeen geen reden, maar kan binnen de parameters gemeten worden.
 • Plaats maken voor zonnepanelen. Er vindt steeds meer kap plaats in de buurt van daken met zonnepanelen. Dit zou verboden moeten worden en onderzocht zou moeten worden in welke gevallen dit heeft geleid tot het verlenen van vergunningen.

[1] Wereldwijd zijn er veel steden die tegenwoordig evaluaties en inventarisaties van de waarde van bomen doen m.b.v. iTreeTools, de meest gebruikte methode, en plaatselijk de Bomenmonitoren van Cobra Groeninzicht. Deze diensten zijn eenvoudig te verwerven in Groningen en zouden een essentiële waardebepaling voor het milieu mogelijk maken, vooral in het licht van klimaatuitdagingen, daar bomen koolstof opslaan, vervuiling filteren, watervervuiling tegengaan en zuurstof produceren. Zie https://www.bomenmonitor.nl/ en https://www.itreetools.org/.

[2] Zie voor een beschrijving van deze techniek het pioniersbedrijf TreeWorks: “The Static Load Test assesses tree stability by applying a known load, to simulate wind load, to the tree and measuring deflection in the stem and incline at the base. From this information we calculate the safety factors of the stem and roots of the tree during a storm. The computer program that analyses this data has been developed from decades of research into the structural properties of wood of different tree species and tests on thousands of trees. We have invested in research to support the development of this technology and our Senior Consultant, Paul Muir, is the UK’s leading expert in the field of Tree Statics and Wind Load Analysis.” Citaat van 20 augustus 2020, https://www.treeworks.co.uk/tree-surveys/tree-stability-assessment/

Vitamine G: betere harmonie tussen Vitamine G en groenbeheer

Toespraak voor de raadscommissie vergadering en discussie over het groenplan Vitamine G (26-8-2020)

Kristin McGee

26 augustus 2020

Gezien recente toewijding aan boomvriendelijk beleid binnen Vitamine G (2020), moedigen De Boomwachters Groningen boven alles meer toezicht en interactie tussen raadsleden en de gemeente’s groenbeheer. In onze ervaring zit er een grote kloof tussen wat er daadwerkelijk in het veld gebeurt en wat er in de voorstellen staat.

Formaat telt: boomkroonbedekking versus aantallen

Ondanks dat het aantal bomen wel geïnventariseerd moet worden, zou de eerste wijziging aan dit plan het benadrukken van belang van kroonbedekking boven het aantal bomen moeten zijn. Kroonbedekking is veel meerzeggend over het stedelijk bos. Een grote bedekking betekent grotere biodiversiteit, duurzamer klimaat en betere leefomstandigheden (zoals verkoeling).

Boomkroonbedekking als doelstelling

Op dit moment heeft Groningen één van de laagste kroonbedekkingen van Nederlandse steden. Met 12% is er veel ruimte voor verbetering in een in toenemende mate hete, betonnen stad. Doen we dat niet, dan zal bestaand groen plaatsmaken voor nieuwbouw en wegen. Een betere balans tussen conservatie en expansie moet nagestreefd worden. Geen groenvoorstel zal effectief zijn als dergelijke doelen niet worden gezet en niet jaarlijks worden getoetst. De eerste stap in het opstellen van een groenbeleid is wetenschap creëren van wat er nu staat en maatregelen nemen om dat te beschermen. Behoud gaat boven het kappen en hetplanten van nieuwe bomen als het aankomt op duurzaamheid en tegengaan van klimaatverandering.

Jaarlijkse inventarisaties

Ten tweede, het plan zou een jaarlijkse inventarisatie van bomenkap en aanplant (als compensatie voor genoemde kap), alswel een rapport van de waarde van de huidige bomen (CO2-vastlegging en het filteren van water en vervuiling) moeten bevatten. Deze inventarisaties zouden publiekelijk beschikbaar moeten zijn, teneinde meer verantwoording van de beoogde en behaalde doelen te creëren.

Verbeterde en gestandaardiseerde regelgeving voor boombeheer

(Sterker nog), de beoogde doelstellingen van Vitamine G kunnen niet behaald worden totdat de lat voor boombeheer hoger wordt gelegd. Geen kapquotas meer hanteren, en introduceer door experts centraal beheerd toezicht op boombeheer. Derhalve raden wij jaarlijkse boombeoordelingen aan, alswel gemeente-brede standaarden te hanteren met betrekking tot duurzame snoeitechnieken met gezonde stam-tot-kroon ratio, zonder destructieve technieken zoals holsnoeien (lions tail trees), extreme ophogen van kronen en toppen. Schadelijke snoeitechnieken moeten in beoordelingen naar voren komen en worden tegengegaan.

Boomafname van 30% in tien jaar

Verder, bijgewerkte APVG regelgeving zou groenwerkers en VTH toezichthouders moeten afschrikken om onomkeerbare vernietiging van oude statige bomen mogelijk te maken. Effectief hebben de huidige regels het makkelijk gemaakt een boom te verwijderen, wat heeft gezorgd voor een afname in boomaantal van zo’n 30% in de laatste tien jaar, gebaseerd op aantallen gerapporteerd door de gemeenten. In 2009 was het totaal aan gemeentelijke bomen van de gemeentes Groningen, Haren en Ten Boer zo’n 220,000. Daar tegenover staat de huidige schatting van Vitamine G, waarbij met zo’n 140,000 gemeentelijke bomen een verlies wordt aangegeven van zo’n 80,000[1]. Jaarlijkse inventarisaties zouden dit rampzalige verlies hebben gesignaleerd.

Bezuinigingen en deregulering in de afgelopen vijf jaar

Sinds 2016, door bezuinigingen en deregulering van vergunningregelgeving, hebben we in Groningen een verhoogde prikkel gezien om bomen te kappen of heftig te snoeien. Het gevolg daarvan is een significante reductie in levensverwachting van gezonde bomen, welke nog tientallen jaren lang hadden kunnen bijdragen aan klimaat en leefplezier, waarvan het belang in tijde van extremer weerbeeld, met heel hete zomers en natte herfst en winter, nog eens goed zichtbaar is. Slecht en overdreven snoeien zorgt voor gevaarlijke bomen. Bezuinigingen en deregulering moeten worden teruggedraaid.

Totdat er daadwerkelijke harmonie is tussen de utopische woorden van Vitamine G en de implementatie in het veld, zal de afname van het stedelijk bos snel doorzetten.

Ik vraag u, hoeveel boomkroonbedekking acht u noodzakelijk voor een leefbare stad? Welke gebieden moeten volgens u beschermd worden voor toekomstige generaties? Of kijken we met spijt en woede terug voor het niet herkennen en erkennen van de essentiële waarde die bomen die hier ooit leefden had, zoals in het Driebondsbos; een bloeiend stedelijk bos welke wederom ruimte moet maken voor onhoudbare expansie.

Dankuwel.


[1] See policy reports of Vitamine G, 2020 in comparison to the prior reports (Groene Pepers, 2009, kapbeleid evaluatie 2013, Sterke Stammen 2014). In the kapbeleid evaluatie 2013, some 180,000 trees are listed in Groningen. In the Bomenbeleidsplan (2010) in Haren, some 30,000 trees are mentioned. We estimate some 10,000 trees in Ten Boer. Other municipalities have witnessed a similar trend in tree losses such as in Ede where their balance descended from 90,000 trees to only 60,000 in just five years since the push towards so-called renewable energy as a core priority of the Netherlands’ energy transition program. See 13 aug. 2020, “In vijf jaar, tienduizenden bomen gekpat” https://www.edestad.nl/lokaal/natuur-en-milieu/357236/tienduizenden-bomen-in-vijf-jaar-gekapt-in-ede.

De wens voor meer transparantie, jaarlijkse inventarisaties en meer boombeschermende maatregelen zijn besproken met Wethouder Chakor

16 augustus 2020

Kristin McGee

Afgelopen week hebben we een vriendelijk en productief gesprek gehad met Wethouder Chakor. We hebben onze doelen gepresenteerd met beelden van hoe het soms misgaat met het huidige boombeleid en onderhoud in de gemeente. We hebben ook aangegeven dat we behoefte hebben aan meer boombeschermende maatregelen in de provincie, meer transparantie over bomenkap en bouwprojecten en het maken van jaarlijkse inventarisaties van kappen, planten en boomkroonbedekking. We hebben ook gesproken over onze wens voor zorgvuldiger boomonderhoud met meer expertise en aandacht naar specifiek bomen in plaats van de standaardisatie van alle bomen.

Je kunt de beelden en powerpoint van deze afspraak hier zien:

Voorbeeld brief voor de gemeente om de Eemskanaalzone Bos te beschermen

Naar: griffie@groningen.nl; d66@raad.groningen.nl; sp@raad.groningen.nl; pvda@raad.groningen.nl; groenlinks@raad.groningen.nl; StadenOmmeland@raad.groningen.nlvvd@raad.groningen.nl; christenunie@raad.gronigen.nl; cda@raad.groningen.nl; partijvoordedieren@raad.groningen.nlstudentenstad@raad.groningen.nl; fractie@100pgroningen.nl; marjetwoldhuis@raad.groningen.nl; info@gemeentegroningen.nl; info@meerstad.eu; burgemeester@groningen.nl

Re: bos tussen het Eemskanaal en de Driebondsweg (plannen Meerstad)

DATUM

Geachte Voorzitter, geachte Raad, geachte burgemeester Schuiling en geacht Bureau Meerstad,

Graag schrijf ik deze brief (mede namens bewoners van het gebied) om mijn zorgen te uiten over het plan (Eemskanaalzone Stad aan het Water) om het bos tussen het Eemskanaal en de Driebondsweg te verwijderen voor de aanleg van een tijdelijke mountainbikeroute. De bomen in dit bosgebied leveren een belangrijk aandeel in betere luchtkwaliteit/luchtfiltering, verkoeling en waterfiltratie voor de stad en ommeland.

Met de nieuwe plannen van de gemeente voor een tijdelijke mountainbikeroute door dit bos, vind ik het onbegrijpelijk dat bestaande natuur wordt vervangen door namaaknatuur. In dit bos leven vele diersoorten en het is een geliefd natuurgebied bij omwonenden in o.a. Ruischerbrug en Middelbert. In het OogTV website staat ook te lezen: “even verderop investeert de provincie een kwart miljoen euro voor de aanleg van nieuwe natuur, maar dit prachtige mature bos wordt vernietigd”. Deze plannen zijn onlogisch, vooral in deze tijd van klimaatcrisis. Dit kleine bosgebied levert een goede bijdrage tegen klimaatverandering en is een belangrijke bron voor de lokale biodiversiteit. In deze tijd met veel nieuwbouwprojecten en dergelijke ontwikkelingen in de provincie en de stad met een van de laagste stedelijke boomkroonbedekkingen van Nederland (volgens Cobra Groen slechts 11%) is het cruciaal dat bestaande en volwassen bossen en stedelijke bomen gekoesterd, goed onderhouden en beschermd worden.

Naast het uiten van deze zorgen stuur ik ook deze brief om u te verzoeken dit bosgebied te beschermen in het belang van een gezonde toekomst voor het milieu, de dieren en de mensen die in dit gebied wonen.

Met vriendelijke groet,

NAME

Citaten

“‘Bos tussen Eemskanaal en Driebondsweg mag niet wijken voor ‘namaaknatuur’van OogTV, 22 mei 2020 door Tom Veenstra


[1] “Eemskanaalzone Stad aan het Water Visie”,  https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Eemskanaalzone-Stad-aan-het-Water—Visie.pdf en het plan voor de Skillset Park moutainbikeroute: https://www.meerstad.eu/eemskanaalzone/.

Protect the urban forest near the Eemskanaal Zone in Groningen

Kristin McGee

29 July 2020

In recent years, Groningen has witnessed a massive increase in building projects and especially housing projects to accommodate a shortage of residences in the city and surrounding areas. While it is understandable that some expansion is necessary, the rate at which this occurs, and the types of housing projects undertaken seem to counteract the need for a moderate and well-orchestrated expansion so that the precious few and essential green areas, tiny forests and mature trees are not sacrificed for this drive to expand.

Projects include the Dilgt, Hemmen en Essen housing project in Haren where more than 300 healthy trees were cut, The Hunzezone project near Kardinge where more than 180 trees will be cut, the Helperkade housing project where 6 trees will be cut, the Meerstad project where an entire forest area will likely be removed, the Suikerterrein where nearly 6000 m2 of green space will be removed, the Duo building housing complex where dozens of healthy mature trees were removed, the Crossings project (where 4 monumental trees will be removed) and many more. Each of these projects claims to value nature inclusive building but in reality in most cases it appears that locations are chosen because of their convenience, location and because few existing properties exist on these sties. Rather many locations contain only trees, shrubs and freely growing tiny forests, such as is the case of the Betonbos in the Eemskanaal Zone at the Northwest part of Groningen.

Now, the municipality is preparing to expand the Meerstad in the northwest of Groningen. Part of this expansion will likely result in the removal of a forested area along the Eemskanaalzone between the Middelberterweg and and the Eemskanaalzone.

This is the forested area that will likely first be converted to a mountain bike park and later removed for the new housing expansion of the Meerstad

A video of this area shows the diversity of trees and plants along the canal as well as the variety of birds and animals that currently depend upon this area. It is also an important forest which provides C02 sequestration, cools the roads and neighborhoods, filters air pollution and water overflow, produces oxygen and increases the biodiversity in the area. In short, this is a beloved and important nature reserve enjoyed by both bikers and residents in this area.

We hope that the municipality will think twice about removing this existing urban forest, one of only a few remaining in the city, a city which seems to prioritize development and expansion above integrated green spaces, livability and a climate safe future.

Here is a video of the Eemskanaalzone forest.

Express your concern and wish to preserve this nature reserve in place of more housing in Groningen’s few urban forests. Here is a sample letter to cut and paste:

EXAMPLE LETTER FOR THE MUNICIPALITY

VOORBEEL BRIEF VOOR de GEMEENTE

Naar: griffie@groningen.nl; d66@raad.groningen.nl; sp@raad.groningen.nl; pvda@raad.groningen.nl; groenlinks@raad.groningen.nl; StadenOmmeland@raad.groningen.nlvvd@raad.groningen.nl; christenunie@raad.gronigen.nl; cda@raad.groningen.nl; partijvoordedieren@raad.groningen.nlstudentenstad@raad.groningen.nl; fractie@100pgroningen.nl; marjetwoldhuis@raad.groningen.nl; info@gemeentegroningen.nl; info@meerstad.eu; burgemeester@groningen.nl

Re: bos tussen het Eemskanaal en de Driebondsweg (plannen Meerstad)

DATUM

Geachte Voorzitter, geachte Raad, geachte burgemeester Schuiling en geacht Bureau Meerstad,

Graag schrijf ik deze brief (mede namens bewoners van het gebied) om mijn zorgen te uiten over het plan (Eemskanaalzone Stad aan het Water) om het bos tussen het Eemskanaal en de Driebondsweg te verwijderen voor de aanleg van een tijdelijke mountainbikeroute. De bomen in dit bosgebied leveren een belangrijk aandeel in betere luchtkwaliteit/luchtfiltering, verkoeling en waterfiltratie voor de stad en ommeland.

Met de nieuwe plannen van de gemeente voor een tijdelijke mountainbikeroute door dit bos, vind ik het onbegrijpelijk dat bestaande natuur wordt vervangen door namaaknatuur. In dit bos leven vele diersoorten en het is een geliefd natuurgebied bij omwonenden in o.a. Ruischerbrug en Middelbert. In het OogTV website staat ook te lezen: “even verderop investeert de provincie een kwart miljoen euro voor de aanleg van nieuwe natuur, maar dit prachtige mature bos wordt vernietigd”. Deze plannen zijn onlogisch, vooral in deze tijd van klimaatcrisis. Dit kleine bosgebied levert een goede bijdrage tegen klimaatverandering en is een belangrijke bron voor de lokale biodiversiteit. In deze tijd met veel nieuwbouwprojecten en dergelijke ontwikkelingen in de provincie en de stad met een van de laagste stedelijke boomkroonbedekkingen van Nederland (volgens Cobra Groen slechts 11%) is het cruciaal dat bestaande en volwassen bossen en stedelijke bomen gekoesterd, goed onderhouden en beschermd worden.

Naast het uiten van deze zorgen stuur ik ook deze brief om u te verzoeken dit bosgebied te beschermen in het belang van een gezonde toekomst voor het milieu, de dieren en de mensen die in dit gebied wonen.

Met vriendelijke groet,

NAME

Citaten

“‘Bos tussen Eemskanaal en Driebondsweg mag niet wijken voor ‘namaaknatuur’van OogTV, 22 mei 2020 door Tom Veenstra


[1] “Eemskanaalzone Stad aan het Water Visie”,  https://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Eemskanaalzone-Stad-aan-het-Water—Visie.pdf en het plan voor de Skillset Park moutainbikeroute: https://www.meerstad.eu/eemskanaalzone/.

Mogelijke bomenkap van 35 tot 182 bomen naast de N386 en fietspad in Kropswolde tot de Groeve

1 juni 2020

Kristin McGee

De provincie gaat door met het renoveren van fietspaden en autowegen, vaak ten koste van grote bomen die hiernaast staan. Het nieuwste project betreft het fietspad aan de N386 tussen Kropswolde en De Groeve. De provincie beweert dat reparatie aan dit fietspad niet mogelijk is zonder 35 tot 182 bomen te kappen. Echter, we hebben de proef op de som genomen op de fiets, en hebben geconstateerd dat de scheuren beperkt zijn en prima te repareren lijken.

Er staan een paar hondered bomen langs dit pad, veel ervan tussen 20 en 40 jaar oud. De meeste hiervan hebben al een opgehoogde kroon tot zeven meter, maar ondanks deze schadelijke snoeimethode zijn de meeste bomen nog gezond en dragen nog veel bij aan CO2 vastlegging, afwatering en biodiversiteit. Ook helpen ze bij het voorkomen van hitte-eilanden, iets dat de komende jaren van groter belang zal zijn dan een paar te repareren scheuren in het fietspad.

Grote bomen zijn van belang voor de groeiende klimaatuitdagingen. Daarom hebben we contact met de provincie om hen aan te moedigen zo veel mogelijk bomen te laten staan, vooral omdat in onze mening de de geringe scheuren beheersbaar zijn. De provincie beschouwt twee opties: één voor het kappen van 182 bomen (bijna allemaal dus), en één voor het kappen van 35. Zelfs 35 bomen is een aanzienlijk deel, vooral als je in ogenschouw neemt dat het 20-30 jaar kost voordat deze bomen bijdragen op hetzelfde niveau.

Neem contact op met de provincie en dring aan op een plan dat geen of weinig bomen hoeft te kosten. Vraag om optie één of twee van de vier voorgestelde plannen. Beide opties vragen om frequenter onderhoud aan de paden, maar spaart de bomen. Optie één is een plan wat geen boom kost. Optie twee zal zo’n vijf bomen kosten. Wij steunen optie twee.

Bij deze een video van het betreffende pad naast de N386 tussen Kropswolde en De Groeve.

ENGLISH

Proposed tree removal of from 35 to 182 trees on the N386 between Kropswolde and de Groeve

The province continues its process of renovating bikepaths and highways and many times to the detriment of large-scale trees which often line these paths. The most recent project involves the bike path near the N386 between Kropswolde and de Groeve. The province claims that the repairs of this bike path are not possible without cutting a large number of trees (from 35 to 182). However, we have biked on this path and found the bumps and fissures to be modest and repairable. There are a few hundred trees lining this path, many around 20-40 years old. Most trees have already been trimmed so that the crowns are raised over 7 meters above the road and bike path. Despite this damaging trimming method, most trees remain healthy and can still contribute much to the local environment through C02 sequestration, through water and pollution filtration and they enhance the local biodiversity. They are also very important in preventing heat islands along roads and in small villages, which will be a much greater concern in the coming years than the small cracks and bumps which need to be repaired every so often.

Considering the need for as many large-stature trees as possible as we face the growing challenges of the climate crisis, we are now in contact with the province to encourage them to save as many trees as possible, especially since from our point of view, the small bumps in the bike path are certainly fixable. So far, there are considering two proposals to cut some 182 trees (so basically all of them) or some 35 trees. Either way, even if 35 trees are removed, these are still a significant percentage of these trees and especially since these will be replaced with saplings which will require some 20-30 years to acquire the same benefits. Please contact the province and request that these trees be better managed and that the repairs to the path do not involve cutting them (except only those that are too unhealthy to recover). Please request option 1 or 2 of the four options proposed. Option 1 will cut no trees but require more frequent repairs as will option 2 which will cut some 5 trees. We are in favor of option 2.

Here is a video of the path and of the trees lining this path near the N386 between Kropswolde and de Groeve.

The Value of Trees: Sustainable Landscapes Lecture and Research Seminar (Online event – May 19, 2020)

You are invited to an online lecture and discussion (in English) with Dirk Voets of Cobra Groen on May 19th at 16:00.

Nederlandse: Jullie zijn bij deze uitgenodigd voor een online lezing en discussie met Dirk Voets van Cobra Groen op 19 Mei om 16:00. Hij zal spreken over de digitale boommetingsonderzoekmethode van Cobra Groen. Deze lezing en discussie zal in het Engels gegeven worden. Het is een samenwerkingsverband met de Sustainable Landscapes groep van de Rijksuniversiteit. Als je mee wilt doen kan je je registreren bij k.a.mcgee@rug.nl. Hier is een beschrijving van de online lezing:

The Value of Urban Trees: Sustainable Landscapes Lecture and Research Seminar (Online event!)

Date: May 19, 16-17:45, 2020
Where: googlehangouts
With: Dirk Voets of Cobra Groen

Urban living has become the main human habitat. Yet in cities a healthy tree cover percentage is a sign of a sustainable urban landscape. It helps sustain clean air, provides water filtration, reduces pollution, aids in cooling heat islands, sustains biodiversity and increases the aesthetic beauty of urban neighborhoods. But how much healthy tree cover is maintained in various Dutch cities?

On May 19, 16.00-17.45, tree cover researcher Dirk Voets of Cobra Groen will speak about his innovative method of mapping trees and how this research is used by decision makers to access the value of urban trees. After this lecture, there will be an open discussion about this method and research from 17:00 to 17:45.

The ‘inventory’ method of Cobra Groen is especially innovative in that they use a combination of aerial images and data sampling with programs such as Google Earth to measure tree cover. Recently they’ve conducted this research in Groningen and elsewhere. Here is a recent article that describes this.

There are other similar models such as iTreeTools but that has not yet been adapted widely in the Netherlands. Cobra Groen is one of the first to implement this software and Dirk Voets will talk about how they do their research and the implications it has for tree policy in the province or elsewhere in NL.

Sustainable Landscapes fellows are especially invited to discuss with Dirk his research methods and to explore whether and how we could cooperate.

Registering: If you would like to join, please send an email to k.a.mcgee@rug.nl and she will invite you to this google “hangout” lecture and seminar.

Snoeien met dodelijke precisie: Boomverzorging in tijden van COVID-19

Kristin McGee, vertaling Wilma de Koomen

10 April 2020

Is het Corona (COVID 19) virus schadelijk voor bomen in de stad? Daar is geen duidelijk antwoord op, maar het lijkt erop dat meer bomen in de gemeente Groningen illegaal worden gekapt en op fatale wijze gesnoeid. De gemeente heeft de laatste jaren enkele zeer agressieve, dodelijk precieze snoeimethoden ingevoerd, zoals verregaand opkronen en aftoppen, o.a. om het houtafval dat wordt ingezameld te verdrievoudigen om zo tegemoet te komen aan de groeiende behoefte van de in aantal toenemende plaatselijke biomassa-installaties (“Beschikbaarheid Nederlandse Verse Houtige Biomassa 2030 en 2050”). Iedereen kan in de openbare ruimte deze methodes waarnemen en het lijkt erop dat burgers in hun privétuinen worden aangemoedigd deze boom “zorg” technieken te kopiëren.

Extreem opgekroonde boom in Haren 2020

Een voorbeeld hiervan is het toenemende aantal bomen in tuinen met kronen op te grote en gevaarlijke hoogte, waardoor ze instabiel worden. Verder worden gezonde boomkronen met een vitaal bladerdak, dat bijdraagt aan een betere leefomgeving, veranderd in uitgemergelde “lion tailed trees”, oftewel bomen met kale stammen, waarvan alle binnenste takken en takken die de boom structuur geven tot het eind worden ontbladerd, waardoor deze bomen gevoelig worden voor het turbine-effect tijdens stormen als gevolg van hun topzware takken (Gilman et al). Ik heb met buren gepraat, die verkondigden dat deze snoeimethode de bomen ten goede komt, omdat bomen zo’n grondige snoeibeurt nodig zouden hebben om nieuw loof te kunnen genereren. Het verwijderen van dode of zieke takken is goed voor de gezondheid van een boom, maar het verwijderen van stabiele, gezonde takken niet. Dat zijn natuurlijk fabeltjes, die op geen enkele wijze duidelijk maken wat bomen eigenlijk nodig hebben. Het oude adagium “snoeien doet groeien” wordt vaak ten onrechte op bomen toegepast (terwijl het jaarlijks snoeien van struiken juist wel goed is).

Daarnaast is een toenemend aantal illegaal geknotte bomen overal te zien, zoals deze, gefotografeerd op 8 april in Haren.

Dezelfde boom vóór het knotten

Deze mensen beweerden dat zij hiervoor geen vergunning nodig hadden (de hele kroon in 1 keer verwijderen), aangezien de boom niet werd gekapt (maar slechts gesnoeid). In 1 snoeibeurt verwijderden ze de hele kroon, terwijl internationale richtlijnen aanraden nooit meer dan 20% van een boomkroon binnen 1 seizoen te verwijderen (“Pruning mature shade trees”). Knotten is een schadelijke en dodelijke daad, waardoor bomen op de korte termijn vatbaarder worden voor ziekte en dood. Ironisch genoeg beweren bewoners, waaronder deze, dat zij door op deze manier te snoeien de boom juist veiliger maken en dat zij ermee verhinderen dat takken op auto’s in de buurt vallen.

Verwijderde boom in Haren 2020

Het verwijderen van bomen in privétuinen lijkt ook vaker te gebeuren, maar aangezien veel bomen niet meer onder de vergunningenprocedure vallen, zoals in Haren, waar een boom met een omtrek van 100 cm vrij verwijderd kan worden, blijven de gevolgen van dit beleid onbekend. Maar als je in de straten van Haren om je heen kijkt en je vergelijkt de locaties met de situatie in google maps 3, 4 jaar geleden, is het duidelijk dat veel bewoners ervoor kiezen om hun bomen niet alleen op schadelijke en niet-duurzame wijze te snoeien, maar dat ook veel gezonde en vitale volwassen bomen, die niet meer gewenst zijn, worden verwijderd. Een van mijn buren heeft 7 gezonde bomen op zijn erf gekapt, nadat hij zijn huis in 2017 heeft gekocht. Er zijn geen nieuwe bomen aangeplant.

Stobben van een privéboom (vanaf de overkant van de straat) gekapt bij het Hoornse Meer in Groningen in maart 2020

Vandaag was een andere man bezig met het verwijderen van een middelgrote berk in zijn voortuin (zie foto beneden). Hij zei dat hij had gecheckt en dat hij geen vergunning hoefde aan te vragen. Deze boom had nog jaren te leven. Hij voerde aan dat hij een nieuwe (jonge) boom zou aanplanten. Hiermee suggereerde hij dat de balans daarmee weer in evenwicht zou zijn. Maar we weten dat een volwassen boom van 30 tot 40 jaar 10 tot 100 keer waardevoller is dan een jonge boom van 5 tot 10 jaar. Deze waarden, gemeten in termen van zowel vermindering van broeikasgassen en het uit de lucht filteren van vervuiling, als biodiversiteit kunnen uitgerekend worden met behulp van iTree Tools. Deze en andere programma’s zijn beschikbaar voor gemeentelijke groendiensten, maar in Groningen is een dergelijk programma niet geïmplementeerd. Er worden niet eens jaarlijkse inventarisaties van bomen uitgevoerd, alsof bomen eigenlijk niet zo belangrijk zijn voor het klimaat en de uitdagingen op milieugebied die ons te wachten staan.

Berkenboom gekapt zonder vergunning in Haren in april 2020

Eén ding is zeker, de recente deregulerings- en liberaliseringspolitiek in Haren, Ten Boer (waar vergunningen niet langer verplicht zijn voor monumentale bomen) en in Westerwolde hebben geleid tot een toenemend lakse houding ten aanzien van de waarde van volwassen bomen. Goede boomverzorging lijkt naar de achtergrond te verdwijnen en het koesteren en beschermen van oudere bomen krijgt een lagere prioriteit dan betegelde tuinen, tuinmeubilair en trendy parasols. Laten we in deze crisistijd de tijd nemen om na te denken, niet alleen over de wereldwijde gezondheid van de mens, maar ook over de gezondheid van de bomen om ons heen, die steun geven aan ons en alle andere organismen met wie we deze planeet delen.

Bronnen

“Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050.” Probos 2019, https://www.probos.nl/images/pdf/overig/Infographic_Beschikbaarheid_Nederlandse_verse_houtige_biomassa_2030en2050_2019.pdf.

“Pruning Mature Shade Trees.” Colorado Master Gardener Program. https://static.colostate.edu/client-files/csfs/pdfs/616.pdf.

Gilman et al. “Pruning Affects Tree Movement in Hurricanes,” Arboriculture & Urban Forestry 2008. 34(1):20–28.

“Bomen toppen.” https://www.bomenkappenwijzer.nl/toppen/.

“Waarom is toppen of inkorten van bomen zo gevaarlijk?” De boom dokter. https://deboomdokter.be/blog/bomen-en-boomgaard/opgelet-bomen-inkorten-toppen-of-kandelaren-kan-gevaarlijk-zijn/?unapproved=49528&moderation-hash=e8c7fffb27023d0bf2969ce0add92e9f#comment-49528.

Pruning to Kill: Tree care in the time of the COVID-19 virus

Kristin McGee

April 10, 2020

Is the Corona (COVID 19) virus detrimental to local trees? While there is no definitive answer, what appears likely is that more trees are cut illegally in the municipality of Groningen as well as pruned in ways that are deadly to trees. Some of the highly aggressive “pruning to kill” methods such as excessive crown raising and topping, are implemented by the municipality in recent years, in part to triple the wood refuse collected to satisfy the increasing demand for biomass as so-called “renewable energy” required by the many local biomass plants (“Beschikbaarheid Nederlandse Verse Houtige Biomassa 2030 en 2050”). The wide-spread visibility of such methods has likely stimulated copycat tree “care” patterns by private tree owners with extra time at home during this period of isolation.

Excessively raised tree crown in Haren 2020

For example, more and more private trees have canopies raised to dangerous and unstable heights. Further, once healthy crowns with vital environmentally beneficial foliage are transformed into emaciated “lion tailed trees”, or trees with bare trunks wherein all of the inner and structurally important branches are stripped to the ends, making these trees susceptible to the turbine effect during storms with their top heavy branches (Gilman et al). I’ve spoken with neighbors who’ve proclaimed that this particular trimming method is beneficial because, they claim, trees require such heavy “cleaning out” to regrow new foliage. While removing dead or diseased branches does aid a tree’s health, removing healthy branches does not. These are of course myths which in no way represent the reality of what trees actually need. The old adage that “snoeien doet groeien” (pruning stimulates growth) is often misapplied to trees (when pruning shrubs on a yearly basis can indeed be beneficial).

Lions Tail tree in Haren 2020

Further, increasing numbers of illegally topped trees are everywhere visible such as this one photographed today in Haren.

Topped Tree (without permit) in Haren April 2020
The same tree before it was topped

These people claimed they didn’t need a permit to do this (remove the entire crown in one pruning) as it was not a tree removal (only pruning). In one trimming, they removed the entire canopy, when international standards recommend never removing more than 15% of a tree’s crown in one season (“Pruning mature shade trees”). Topping is a discredited and deadly act which makes trees more prone to failure and death in the short term. Ironically, residents, including these, claim they pruned the tree in such a way to make it safer and to avoid branches falling on nearby automobiles.


Tree removed in Haren 2020

Private tree removals too seem to be on the rise, but since many trees no longer require permits, such as in Haren, where a tree under 100 centimeters in circumference can be removed at will, we don’t actually know the consequence of such policies. But when looking around the streets of Haren for recent tree removals and comparing these locations to 3 or 4 years ago via google maps, it is evident that many residents are choosing to not only prune their trees in ways that are damaging and unsustainable, but they are removing many healthy middle-aged and vital trees deemed undesirable. One of my neighbors removed 7 healthy trees on his property after buying his house in 2017. No new trees were planted.

Stumps of a private tree (from the other side of the road) felled near the Hoornse Meer in Groningen March 2020

Today, another man was removing a medium sized birch tree in his front yard (see photo below), claiming he checked and it didn’t require a permit. This middle-aged tree still had many years of life ahead of it. He claimed he would plant a new (young) tree, a statement suggesting that the balance has been maintained. But we know that a mature tree of 30 to 40 years is 10 to 100 times more valuable than a young tree of 5 to 10 years. These values, measured in terms of greenhouse gas mitigation and pollution filtration as well as biodiversity are calcuable with iTree Tools among other programs available to municipal green departments, but in Groningen, no such program has been implemented. Not even yearly inventories of trees are maintained as if trees really aren’t that important for the climate and environmental challenges which lie ahead of us.

Birch tree felled without permit in Haren April 2020

One thing is certain, the recent deregulation and liberalization policies in Haren, in Ten Boer (where permits are no longer required but for monumental trees) and in Westerwolde have led to an increasingly lax attitude about the value of mature trees. Quality tree care seems to be waning and the cherishing and preservation of older trees appears a lesser priority than gardens with tiles, lawn furniture, and sun blocking parasols. Let’s take this moment in this time of crisis to reflect not only only the global health of humans, but on the health of those local trees which help sustain us and those other beings with whom we share this planet.

Sources

“Beschikbaarheid van nederlandse verse houtige bioassa in 2030 en 2050.” Probos 2019, https://www.probos.nl/images/pdf/overig/Infographic_Beschikbaarheid_Nederlandse_verse_houtige_biomassa_2030en2050_2019.pdf.

“Pruning Mature Shade Trees.” Colorado Master Gardener Program. https://static.colostate.edu/client-files/csfs/pdfs/616.pdf.

Gilman et al. “Pruning Affects Tree Movement in Hurricanes,” Arboriculture & Urban Forestry 2008. 34(1):20–28.