1380 bomen en 3 voetbalvelden bosgebied verwijderd in 2021

Bomen gekapt aan het Suikerunike gebied

Politieke partijen ontvangen vragenlijst over het belang van bomen. Lees hieronder hun reacties:

Kristin McGee

22 februari 2022

Boom gekapt in 2021 in Groningen

De lokale verkiezingen staan ​​voor de deur en wij vinden het belangrijk om te onderzoeken welke partijen zich hebben beziggehouden met de bescherming van bomen en lokale natuurgebieden, die essentieel zijn voor de biodiversiteit, onze gezondheid en voor de komende uitdagingen van de klimaatcrisis. Om te beginnen, hebben we ruim een ​​jaar geprobeerd een tweede afspraak te krijgen met de wethouder Groen en klimaatadaptatie van GroenLinks en hebben haar drie weken geleden nogmaals uitgenodigd voor een gesprek. Helaas hebben wij tot nu toe geen reactie van haar ontvangen.

Deze week hebben we een korte enquête verstuurd naar alle politieke partijen met onderstaande vragen. >> Lees hier de reacties van GroenLinks, Student&Stad, PvdDieren, SP en D66 op onze vragen

1. Biomassa als ‘groene energie’: Ondersteunt u het idee om bomen en boomafval (door kappen en snoeien) te gebruiken als een voorname bron van energie in Nederland (meer dan 30%). Vindt u dat dit gesubsidieerd moet worden? Heeft u concrete acties ondernomen in dit gebied?

2. Meer wettelijke bescherming van bomen: Ondersteunt u het idee van een betere bescherming van bestaande bomen binnen de gemeente, zodat er jaarlijks minder bomen worden gekapt? Kunt u hiervan een voorbeeld of voorbeelden geven?

3. Criteria voor Belanghebbende: In geval van bezwaren tegen kapvergunningen: Ondersteunt u het idee van een herziene definitie van “belanghebbende” in de APVG zodat meer mensen die in de buurt van de boom wonen vallen onder de term belanghebbende, met als gevolg dat de ecologische en milieu waarden van bomen, zoals hun vermogen om broeikasgassen te isoleren, uitlaatgassen te filteren, overvloedig regenwater vasthouden en de hitte van hitte-eilanden opvangen en daarom een betere leefomgeving voor inwoners waarborgen?

4. Percentages van stedelijke boomkroonbedekking: Bent u bereid om toe te werken naar een toename van de totale boomkroon bedekking in de gemeente van tenminste 25%? Dit percentage is nl. een internationaal aanbevolen standaard om aan te houden ondanks verstedelijking en toenemende bevolkingsgroei. Zo niet, welk percentage wilt u dan aanhouden?

5. Criteria voor het verlenen van vergunningen: Zou u bereid zijn de criteria die worden gehanteerd om kapvergunningen af te geven te herzien en zou u er actief aan willen meewerken dat het verwijderen van bestaande bomen veel moeilijker wordt, behalve in geval van bewezen gevaarlijke situaties?

6. Wetenschappelijk gefundeerd bosbeleid invoeren: Zou u willen meewerken aan een wetenschappelijk en modern stedelijk bosbeleid, gefinancierd door de gemeente en uitgevoerd door stedelijke bos- en boomexperts, met een jaarlijkse verplichte inventarisatie van verwijderde en geplante bomen en een verslag van de netto ecologische en milieuwaarden van het stadsbos, zoals internationaal reeds gebeurt bij moderne stedelijke bosafdelingen? Een voorbeeld van zo’n rapport en zulk beleid is toegevoegd aan deze enquête.

7. Het inpassen van bestaande bomen binnen nieuwe ontwikkelingsplannen: Wilt u meewerken aan het implementeren van een nieuw compensatiebeleid, dat financiële middelen en personeel beschikbaar stelt voor gedegen toezicht en controle en uitgaat van moderne criteria die de waarde van bomen in termen van ecologie, milieu, psychologie en historie erkennen, zodat bomen al in de eerste stadia van nieuwe ontwikkelingsplannen kunnen worden ingepast (e.g. natuurinclusief bouwen)?

8. Percentages boomkroonbedding: Is u bekend wat het percentage aan boomkroonbedding in Groningen is? Zo ja, wat is het percentage binnen de stadsgrenzen?

9. Gemeentelijke bomen: Is u bekend hoeveel bomen er worden onderhouden door de gemeente? Zo ja, hoeveel bomen zijn dit er?

10. Monumentale en potentiële monumentale bomen. Omdat de lijst van monumentale bomen onvoldoende actueel is en omdat veel particuliere bomen zijn meegenomen in deze lijst, vragen wij u of u bereid bent om een digitale toetsing in te voeren zodat elke potentieel monumentale boom gemarkeerd en beschermd wordt tegen kapactiviteiten?

11. Bescherming van boomrijke en ecologisch rijke gebieden zoals het Suikerunieterrein. Bent u bereid om mee te werken aan het beschermen van een aantal belangrijke ecologische gebieden voor de toekomst zoals de Hortus, Selwerderhof, het Stadspark en het Suikerunieterrein?

Dit waren wat vragen. We zullen jullie op de hoogte houden met de antwoorden dat we krijgen.

Verwijderen van bomen voor illegale redenen

Een deel van onze zorgen hebben betrekking op het aantal bomen dat is toegestaan ​​voor grootschalige woningbouw- en infrastructuurprojecten en op het waarschijnlijke gebruik van verwijderde bomen voor biomassa, een vervuilende en niet-duurzame energiebron. We zien ook vaker dat privé bomen verwijderd worden voor zonnepanelen met het geloof dat de panelen meer opleveren wat tot nu toe niet bewezen is. Ten slotte, de tendens om tuinen te verstenen is ook een reden waarom bomen verwijderd worden met toestemming van de gemeente. Deze tendens willen we veranderen door een betere bescherming van zowel gemeentelijke als particuliere bomen.

Een versteende tuin in Haren (met zonnepanelen daarbij, 2021)

Officiële verwijderde bomen (groter dan 20 centimeter diameter) sinds 2018

Om een ​​idee te krijgen hoeveel bomen er per jaar zijn toegestaan voor de kap, hebben we sinds 2018 lijsten met kapvergunningen samengesteld. Helaas bieden deze vergunningen niet veel informatie over de reden, de grootte, de leeftijd of de gezondheid van de boom. We hebben deze totalen verzameld en controleren de wekelijkse mededelingen op het officiële informatieportaal van de gemeente: https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. Hieruit hebben we elke toegestane verwijdering van bomen en houtopstanden gedocumenteerd.

Hier zijn onze totalen van de afgelopen drie jaar:

2019: 2145 bomen en 40.592 m2 houtopstand verwijderd

2020: 1171 bomen en 12.564 m2 houtopstand verwijderd

2021: 1380 bomen en 17.982 m2 houtopstand verwijderd

Hier een deel van de excel worksheet met het aantallen bomen gekapt (officiële).
Hier een deel van de excelsheet met de aantallen gekapte bomen (officieel, d.w.z. met vergunning).
Nieuwe bomen geplant in Haren 2021

Nieuwe bomen geplant 2021

Onlangs hebben we overal in Groningen bomen zien planten, een ontwikkeling die we toejuichen, maar laten we niet vergeten dat deze herbeplanting het aantal vaak verwijderde gezonde bomen in de afgelopen jaren niet kan compenseren. In 2021 gaf de gemeente toestemming voor het verwijderen van 1380 bomen en 18.000 m2 bos en dit is meer dan in 2020, het jaar van een enorme grote infrastructuur projecten zoals Aanpak Ring Zuid. Naast 1380 bomen is tit bijna 3 voetbalvelden aan bos. Laten we het totale boomkroonbedekking in de afgelopen jaren meten met de tools van CobraGroen of iTreeTools zodat we weten wat we echte verloren hebben en daarna kunnen we een beter beleid creëren voor de toekomst.

Uit een webinar met Cobra Groen weten we dat Groningen in 2020 zo’n 250.000 bomen had en zo’n 12% boombedekkingsgraad. Het is tijd om de nieuwe stedelijke boombedekkingsratio’s en het totale aantal bomen te meten om te zien of deze officieel geregistreerde vergunningen kloppen. Ten slotte is het tijd om het vergunningenbeleid drastisch te herzien met meer transparantie en betere bescherming van gezonde bomen. Deze veranderingen moeten niet alleen in het beleid plaatsvinden, maar ook in de implementatie van de broodnodige expertise op het gebied van stedelijke boomgezondheid en -zorg, die momenteel ontbreekt.

Boom in Haren op de kaplijst 2021