Jaarlijks gesprek wethouder ‘Groen en klimaatadaptatie’ en directeur Stadsbeheer

Marinel Pleij

Vrijdag 1 december 2023 hebben wij ons tweede gesprek gevoerd met Mirjam Wijnja, de wethouder die o.a. over onze stadsbomen gaat. Naast dat het een gesprek op bestuurlijk niveau was, wilden wij ook graag een aantal inhoudelijke zaken bespreken.

Hieronder staan onze gesprekspunten:

 1. Hadera- en Raadhuisplein Haren – plannen reconstructie en kap 40 bomen
 2. Zorgen om compensatie van oude bomen door zwaar gesnoeide jonge, nieuwe bomen
 3. Aanplant jonge bomen; waarom kiest de gemeente vaak voor piramidevormige bomen? Deze bomen dragen niet bij aan de biodiversiteit, vogels kunnen hierin geen nesten te bouwen
 4. Illegaal toe eigenen van groenstroken (Haren, De Wijert)
 5. Aantal bomen in beheer van de gemeente Groningen en bomen in privébezit. Wij missen lijst met monumentale bomen
 6. Snoeitechnieken van de gemeente – boomspecialisten uitnodigen voor workshop
 7. Zonnepanelen bedreiging voor bomen
 8. Stand van zaken inzet iTree tools

Hadera- en Raadhuisplein Haren
We hebben een aantal antwoorden gekregen tijdens dit gesprek die we graag met jullie delen. De plannen voor de reconstructie van het Haderaplein zijn al in 2017 genomen door de toen nog gemeente Haren. Destijds zijn er ook toezeggingen gedaan aan de ondernemers. GroenLinks en de PvdD betreuren het enorm dat er zoveel volwassen bomen gekapt zullen worden voor dit project. Wij hopen in gesprek te gaan met de projectleider en nog een lans te breken voor de bomen. Hopelijk kunnen de plannen nog iets bijgesteld worden, maar triest is het wel.

Snoeibeleid
N.a.v. de uitnodiging door de gemeente Groningen om deel te nemen aan een workshop over snoeien afgelopen maandag, hebben wij een tegenuitnodiging gedaan. De gemeente en Boomwachters verschillen nl. nog steeds van mening over de door de gemeente en haar aannemers (o.a. Vos Roden) uitgevoerde snoeimethoden. We zullen binnenkort met elkaar om tafel gaan om de wederzijdse standpunten uit te wisselen. Wij maken ons zorgen dat wanneer de Groningse snoeimethoden niet stoppen, onze bomen verzwakt en vatbaar voor ziektes worden waardoor ze makkelijker omvallen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bomenbeleid
We hebben ook de compensatie van bomen kort besproken, maar willen graag aan de hand van ‘Groene Normen’ advies geven of een workshop organiseren gegeven door Dr. Kim Coder en Dr. Cecile Konijnendijk. Deze laatste is bekend van de 3-30-300 plan: 3 bomen zichtbaar vanuit elk huis, 30% bladerdek in elke buurt en op 300 meter afstand van ieder huis een park of groene ruimte. 

Transparantie en iTree Tools
Transparantie omtrent kapvergunningen en de invoering van iTree tools, ja deze tool gaat écht ingezet worden in Groningen (!), duurt ons te lang. De directeur Stadsbeheer, Hans Tuithof, gaf aan dat dit bij de IT-afdeling ligt en op dit moment nog niet werkt. Het schijnt wel zo te zijn dat als er gemeentelijke bomen gekapt worden, er om de boom een lint zit met een QR-code waarop meer informatie over de kap te vinden is.

Boomkroonbedekking
Er is dit jaar onderzoek gedaan naar de boomkroonbedekking van onze gemeente door UTC (Urban Tree Cover percentage) van AHN. De cijfers waren nog niet voor handen, wij zijn hier wel erg benieuwd naar. Het is de bedoeling zo’n onderzoek regelmatig te doen en zal dan ook door de gemeente op de begroting gezet worden. Boomwachters Groningen heeft in 2022 hier nog onderzoek naar laten doen. Hieruit kwam naar voren dat Groningen slechts een boomkroonbedekking van 14% heeft, dit is lager dan Utrecht of Amsterdam. Er is dus werk aan de winkel voor de gemeente Groningen!

Aanplant bomen Grote Markt. Foto: gemeente Groningen

Gemeente Groningen wil 24 potentieel monumentale en volledige monumentale bomen in het centrum van Haren (Raadhuisplein) kappen voor luxe appartementencomplex en parkeergarage

Kristin McGee

4 oktober 2023
Er zijn plannen om op de plek van het voormalige gemeentehuis in Haren een nieuw luxe appartementencomplex te bouwen met als gevolg een renovatie van het stadsplein met een nieuwe grootschalige parkeerplaats. Voor dit project zal elke bestaande boom (ongeveer 24) op dit stadsplein (Raadhuisplein/Haderaplein) worden verwijderd, inclusief verschillende potentiële monumentale bomen zoals de vijf eiken die nu meer dan 50-jaar oud zijn en een plataan van 70 jaar oud. De rest van de bomen zijn tussen de 30 en 80 jaar oud en hebben dus ecologisch gezien de meeste waarde, in termen van klimaatmitigatie en -koeling en in termen van esthetische schoonheid. Het is daarom ondenkbaar dat de stad van plan is ze te verwijderen in plaats van ze te beschermen en te behouden voor nieuwe bouwprojecten die van deze waarden zouden profiteren.

Het is verbazingwekkend dat we überhaupt plannen zouden overwegen voor een nieuw luxe appartementencomplex in het centrum, waarbij deze monumentale eiken-, linde- en dennenbomen zouden worden verwijderd voor een parkeerplaats en een betonnen plein. Deze bomen vormen het hart van de ontmoetingsplaats in Haren, vlakbij de markt en winkels en de enige bomen die groen, schaduw en leefgebied bieden voor vogels en wilde dieren in het centrum.

De gemeente heeft haar plan verkondigd om deze gekoesterde en essentiële bomen te beschermen en om alleen natuurinclusieve architectuur te bevorderen, maar dit is precies het tegenovergestelde van deze visie, allemaal voor het economische gewin van ontwikkelingsmaatschappijen en bouwbedrijven om de waarde van onroerend goed te verhogen. dit centrum. Boomwachters Groningen en veel inwoners hebben al hun ongenoegen geuit over het feit dat er plannen zijn om deze belangrijke bomen te verwijderen, bomen die tientallen jaren nodig hebben gehad om uit te groeien tot een dergelijke monumentale status.

Plannen heroverwegen
Wij dringen er bij de gemeente op aan om deze plannen te heroverwegen, ook al zijn deze al in 2017 ontstaan en er toezeggingen zijn gedaan. We hopen dat de coalitie haar belofte na zal komen en het stadsbos behouden en natuurinclusief te bouwen, vooral op deze meest symbolische plek, het hart van de Groene Parel in het Noorden.

Neem contact op met wethouder ‘Groen en klimaatadaptatie’, Mirjam Wijnja en wethouder Natuur van Haren, Kirsten de Wrede , en teken protest aan tegen de voorgenomen plannen om essentiële bomen in het hart van het centrum van Haren te verwijderen, ook wel genoemd de groene parel van het Noorden.

Dit zijn de woorden van de gemeente
“Om tot een bouwrijpe kavel te komen zullen de bestaande bomen op het Haderaplein moeten worden gekapt en waar mogelijk verplaatst en/of gecompenseerd. Hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. De keuze dat het merendeel van de bomen moet wijken voor een nieuw gebouw met parkeerterrein is met de aanbestedingsprocedure in 2017 in de toenmalige gemeente Haren reeds in gang gezet. Het behouden van het merendeel van de bomen is op basis van het huidige bouwplan conform het bestemmingsplan niet mogelijk. Voor het aanvragen van een kapvergunning zal een BEA (Boom Effect Analyse) moeten worden vastgesteld door het college.” (“Voortgang Raadhuisplein-centrumvisie Haren,” 7-6-2023).

Wat kun je doen?
Stuur een mail naar de wethouder groen en klimaatadaptatie en de wethouder natuur in Haren met Boomwachters Groningen in de cc:

of teken onderstaande petitie.

Bronnen:
Raadhuisplein-Haren plannen. Gemeente Groningen.
Inrichtingsplan raadhuisplein wordt begin 2024 verwacht. 7 juni 2023. Haren de Krant.

Video:
Kap van 49 poteniële monumentale bomen aan het Raadhuisplein in Haren. Boomwachters Groningen. 2-10-2023.

Flyeractie Boomwachters op 15 december 2023 nabij Raadhuisplein en Haderaplein
>> Petitie tegen de kap van de 24 volwassen bomen in het centrum van Haren
>> Nieuwsartikel Dagblad van het Noorden 15-12-2023 – interview Boomwachters Groningen
>> Nieuwsartikel OOG RTV 15-12-2023 – interview Boomwachters Groningen
>> Nieuwsartikel Dagblad van het Noorden 15-12-2023 – commentaar gemeente Groningen

Bronnen:
Raadhuisplein-Haren plannen. Gemeente Groningen.
Inrichtingsplan raadhuisplein wordt begin 2024 verwacht. 7 juni 2023. Haren de Krant.

Video:
Kap van 49 poteniële monumentale bomen aan het Raadhuisplein in Haren. Boomwachters Groningen. 2-10-2023.

Boomwachters voorkomt kap 40 bomen bij Menkemaborg in Uithuizen

Getipt door bezorgde omwonenden, kwam Boomwachters Groningen voor de zomervakantie in actie tegen het voornemen om 40 volwassen bomen te kappen bij de Menkemaborg.

Onvolledige en onjuiste informatie
Omdat het om een nogal grote zaak ging, hebben de Boomwachters de hulp ingeroepen van een advocaat. Onze advocaat ontdekte al snel dat een aantal zaken niet klopten en dat de vergunning, verleend door de gemeente Hogeland, o.a. gebaseerd was op onduidelijke en onvolledige bomenlijsten. De afgevaardigden van de Menkemaborg konden tijdens de ambtelijke hoorzitting geen duidelijkheid verschaffen waardoor de voorzitter van de commissie de zitting opschortte. De tegenpartij kreeg de opdracht om alsnog binnen een gestelde termijn met de juiste informatie te komen. Toen dit uitbleef diende onze advocaat een ingebrekestelling in, waardoor vergunninghouder, de Stichting Menkemaborg, bij de gemeente het verzoek indiende om de kapvergunning in te trekken.

Met elkaar om tafel
Tijdens de hoorzitting adviseerde de commissie aan Stichting Menkemaborg om om tafel te gaan met de Boomwachters om te komen tot een goed bomenplan bij deze prachtige borg. Wij hopen dat de Menkemaborg gehoor geeft aan deze oproep. Wij zijn in ieder geval blij dat we de kap van 40 bomen hebben kunnen voorkomen en zijn geschokt door de onzorgvuldigheid van de aanvrager maar ook van de gemeente Hogeland die de kapvergunning verleende op basis van onvolledige en onjuiste informatie!

>> steun ons werk en doneer op NL74 TRIO 07 88 95 84 88

Soundscape Symposium & Stadsbos Groningen 23 en 26 augustus

Beste bomenliefhebber, dear Tree lover,

*** Uitnodiging 23 en 26 augustus Soundscape Symposium & Stadsbos Groningen***

Wij nodigen je graag uit voor een Engelstalig symposium op woensdag 23 augustus van 10.15-14.30 uur (inclusief gratis lunch) in de ‘House of Connections’ van de Rijksuniversiteit Groningen (voormalige V&D) over stedelijke geluidslandschappen in relatie tot stadsbossen met twee sprekers die expert zijn op het gebied van stadsbossen, geluidslandschappen en vogelbescherming. Op zaterdag 26 augustus is er ook een lezing over dit project met een begeleide geluidswandeling op Noorderzon.

Meld je voor dit gratis evenement op 23 augustus aan bij Kristin McGee via k.a.mcgee@rug.nl. Meer info vind je hier.

*** Invitation 23 and 26 August Soundscape Symposium & Urban Forest of Groningen***
You are invited to an English language symposium on Wednesday August 23rd from 10.15-14.30h (including free lunch) in the ‘House of Connections’ from the University of Groningen (formal V&D) on urban soundscapes in relation to urban forests with two keynote speakers who are experts in the field of urban forests, soundscapes and bird conservation. There is also a performance and lecture on the project at Noorderzon on Saturday August 26th with a guided soundwalk. 

Please register with Kristin McGee for this free event on August 23rd at k.a.mcgee@rug.nl. More info can be found here.

Concerten Drafbaan Stadspark – informatie over het melden van overlast

Wij streven al jaren naar een evenwichtiger beleid t.a.v. het Stadspark. Dit betreft ook de vele concerten die plaatsvinden in het park. Zo blijken de geluidsnormen tijdens concerten in de gemeente Groningen veel hoger te zijn dan elders in het land. Het zal niemand ontgaan zijn dat het concert van Rammstein op de Drafbaan a.s. donderdag 6 en vrijdag 7 juli veel beroering geeft. Tot grote ontsteltenis heeft de gemeente Groningen vlak voor deze datum goedkeuring gegeven om nog hogere geluidsnormen toe te staan dan volgens het bestemmingsplan mag.

Meer informatie over alles rondom het concert op 6 en 7 juli staat beschreven in de nieuwsbrief van Stadspark Natuurlijk.

Wat kun jij doen?

Omdat de geluidsnormen in Groningen veel hoger zijn dan elders in het land adviseren wij inwoners om, wanneer zij overlast ervaren dit te melden via dit formulier.

Overlast rondom de concerten kan inhouden: het aantreffen van (zwerf)afval, overlast concertgangers, geluidsoverlast. Vul het formulier volledig in en noem de naam van het evenement waarbij de overlast plaatsvindt. In dit geval zal het de concerten van Rammstein zijn. Je toelichting bij de klacht is belangrijk omdat dit duidelijk kan maken waarom bijv. geluidsoverlast als zo onplezierig wordt ervaren. Klachten m.b.t. geluidsoverlast moeten door de gemeente bewaard worden. Deze kunnen later opgevraagd worden als bewijs, voor onderzoek of ter onderbouwing van het aanpassen van de geluidsnormen. Belangrijk dus!

Boomwachters Online forum: ‘Deel je mening over het lokale boombeheer met Boomwachters Groningen’, Zaterdag 24 juni, 11:00-12:30

Boomwachters Groningen nodigt u uit voor een online open forum om met elkaar te praten over de huidige stand van zaken op het gebied van boomonderhoud en kapvergunningen in Groningen.

We hebben uw opmerkingen en zorgen van de afgelopen jaren over de manier waarop onze bomen worden gesnoeid en beheerd op prijs gesteld, evenals uw mening over hoe boomvergunningen worden geëvalueerd en we hebben deze opmerkingen en zorgen via officiële kanalen gecommuniceerd. Omdat wij nog effectiever een verandering willen bewerkstelligen bij de gemeente, willen wij graag opnieuw verschillende meningen verzamelen. De bijeenkomst biedt u de gelegenheid om in een informele setting uw mening en gedachten te uiten over huidige praktijken en beleid met recente voorbeelden van boombeheer (of wanbeheer). We zullen transcripties van de bijeenkomst maken en deze, met uw toestemming, delen met de wethouder Groen & klimaatadaptatie en het hoofd van Stadsbeheer wanneer wij een vervolggesprek met hen hebben.

Als u mee wilt doen, aarzel dan niet om een ​​paar minuten ervaringen voor te bereiden en deze met ons en andere aanwezigen te delen. Hierna kunnen we met elkaar van gedachten wisselen en eventueel oplossingen aandragen. Tijdens dit forum mag je Nederlands of Engels spreken.

Datum: zaterdag 24 juni 2023
Wanneer: 11:00-12:30 (CET)
Welk forum: Zoom

Join Zoom Meeting:
https://us05web.zoom.us/j/84935968471?pwd=SU9mcEN3OGs1MTRaMUl6WTRQSFloQT09

Meeting ID: 849 3596 8471
Passcode: Myr254

ENGLISH VERSION

Online open forum ‘Share your views on local tree management with Boomwachters Groningen (Tree Guardians Groningen)’

Saturday June 24th, 11:00-12:30 (CET)

Boomwachters Groningen invites you to an online open forum for conversation and comment about the current state of affairs in Groningen regarding tree maintenance and tree removal permits. We have appreciated your comments and concerns in recent years about the way in which our trees are pruned and managed as well as your thoughts about how tree permits are evaluated and we have communicated these comments and concerns through official channels. Nevertheless we believe that a new collection of views is needed to stimulate greater and more effective change. This meeting is an opportunity for you to give your opinion and thoughts in an informal setting on current practices and policies in terms of current examples of tree management (or mis-management). We will make transcriptions of this discussion and share them (with your permission) before our next meeting with the wethouder Groen & Klimaatadaptatie and the head of the Stadsbeheer.

If you would like to join, feel free to prepare a few minutes of commentary to share with the attendances. If time allows, we will open up the discussion for more conversation. You are welcome to speak in Dutch or English for this forum.

Date: June 24th

When: 11:00-12:30

Zoom link:

https://us05web.zoom.us/j/84935968471?pwd=SU9mcEN3OGs1MTRaMUl6WTRQSFloQT09 
Meeting ID: 849 3596 8471
Passcode: Myr254


Stadspark vogelvrij? Samen in actie tegen de komst van een openlucht cinema in het Stadspark

Vanavond 31 mei om 19.00 uur zullen o.a. Stadspark Natuurlijk!, het IVN en Boomwachters Groningen hun ongenoegen en zorgen uiten tijdens een meningsvormende vergadering over het initiatief van een openluchtcinema in het Stadspark. Hieronder lees je onze argumenten, weergegeven in een notitie aan het college en de raad.

Inspraaknotitie ‘Stadspark vogelvrij?’
Van Boomwachters Groningen

Inzake meningsvormende vergadering 31 mei 2023 over initiatief Openluchtbioscoop Stadspark

Geachte raad,

Wederom spreken wij onze zorg uit over de toename van activiteiten in en bij het Stadspark. De vercommercialisering van het park, die enige jaren geleden is ingezet, staat op gespannen voet met de rust en natuurfunctie in met name dit deel van de stad. De vraag rijst zo langzamerhand: wanneer is het genoeg? Wie trekt de grens? Of is het een kwestie van ‘the sky is the limit’? Initiatiefnemer Breteler wijdt sinds kort een gehele webpagina aan biodiversiteit, hét toverwoord om dit ‘groene’ college en de raad mee te krijgen in zijn plannen. Wat ons betreft de reinste vorm van green washing. Als de heer Breteler echt zo begaan is met de biodiversiteit dan zou hij een dergelijke cinema nooit in het Stadspark moeten willen opzetten.

Natuur onder druk
Uit de informatie over de cinema blijkt dat de voorstellingen deels tijdens het broedseizoen plaatsvinden en dat er oeverbegroeiing zal worden verwijderd. 
Wij wijzen er hierbij op dat alle vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van alle inheemse vogels en andere beschermde dier- en plantensoorten is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

De aanwezigheid van diverse voedsel- en schuilbomen op en rond de locatie, vormen daarnaast een belangrijk habitat voor vogelsoorten, zoals de pimpelmees, boomkruiper en tjiftjaf. Ook een beschermde soort als de rode eekhoorn, zoekt en begraaft zijn voedsel normaliter vlak in de buurt van de voedselbomen en is in het Stadspark aanwezig. Dergelijke natuurlijke processen zullen worden verstoord doordat er plots intensiever gebruik zal worden gemaakt van het beoogde gedeelte. De vraag is of de dieren elders in het Stadspark nu of straks nog wél terecht kunnen, nu de mens steeds intensiever het park inneemt.

Drie jaar geleden publiceerden Amerikaanse onderzoekers in het tijdschrift Nature hun studie naar het effect van menselijk lawaai op 142 vogelsoorten. Gemiddeld genomen daalt hun broedsucces naarmate er meer lawaai is. Vorig jaar publiceerden Nederlandse biologen een onderzoek waaruit bleek dat wilde ganzen na de jaarwisseling dagenlang van slag bleven. (Bron: Trouw, mei 2023, artikel van bioloog Koos Dijksterhuis, over het effect van festivals en lawaai op vogels).

De toekomst
Initiatiefnemer richt zich op een jong (studerend) publiek.
Momenteel is er, zowel landelijk als regionaal, een discussie gaande over het aan banden leggen van de instroom van buitenlandse studenten. Dit houdt in dat op termijn het aantal studenten in Groningen zal teruglopen. Het is dan ook de vraag of initiatiefnemer haar aantal bezoekers haalt om de cinema rendabel te maken. Wij vinden het daarom belangrijk dat de Raad dit goed onderzoekt voordat er onherstelbare aanpassingen of ingrepen aan het park worden gedaan voor zo’n permanente vestiging.

Stadspark heeft beschermde status
Los van het feit dat het park goed bezocht wordt, heeft het college zich ook te houden aan de doelen die zijn gesteld in het coalitieakkoord ten aanzien van duurzaamheid en vergroening voor onze stad. Uit de laatste monitoring over het Stadspark van het ecologisch bureau (Waardenburg) die dit voor de gemeente doet is al gebleken dat de gemeente nauwelijks aanbevelingen van dit bureau overneemt.

Het Stadspark heeft de bestemming ‘groen’ en maakt onderdeel uit van de Stedelijke Ecologische Structuur, wat beheer volgens een beschermde status zou moeten inhouden. Iedere grootschalige activiteit in het Stadspark tast het park qua natuur aan en daarmee haar biodiversiteit. Om deze te versterken – een uitgangspunt van de Herijking Visie Stadspark – moet gaan voorkomen dat de toch al geringe populaties flora en fauna niet verder achteruitgaan maar bij voorkeur worden geholpen.

Enkele vragen
Het komt op ons over alsof de komst van de cinema in het park een voldongen feit is. Echter er moeten nog diverse procedures worden doorlopen, de uitkomst van de quickscan staat ter discussie en daarnaast heeft de kiezer in zijn stem vorig jaar een nog duidelijker ‘groen’ geluid laten horen, óók waar het de meer natuurlijke invulling van onze gemeente betreft.  E.e.a. roept bij ons een aantal vragen op:
1. Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar alternatieve locaties? Wij noemen hier het Forum en het stadion van FC Groningen, gezien de tegenvallende prestaties en dito inkomsten van de club?
2. Waarom is de gemeente zo happig op dit initiatief? Enige jaren geleden is het prachtige Forum met veel gemeenschapsgeld gebouwd, een plek met dakterras waar een dergelijk initiatief ook past, in een stedelijke omgeving waar alle voorzieningen al aanwezig zijn.
Waarom waarborgt de gemeente de exploitatie van het Forum in dit geval niet actiever?
3. Heeft de gemeente een duidelijk beeld van wat de gevolgen van deze cinema zijn voor de natuur in het Stadspark? We denken hierbij aan geluidsoverlast en lichtvervuiling.
4. Hoe wil de gemeente de stroom bezoekers opvangen in het park? Waar kunnen bijv. auto’s, scooters en honderden fietsen parkeren?
5. Wat is het verdienmodel, gaat het de gemeente ook geld kosten?
6. Waar mensen komen volgt afval. Hoe denkt de gemeente vervuiling en vernieling tegen te gaan in het park? Wie zorgt ervoor dat bezoekers niet blijven ‘hangen’ in het park na afloop van een film.
7. Ziet en voelt het college het duidelijke signaal ook, dat het vorige college door middel van de laatste verkiezingen correctief is teruggefloten vanwege genomen beslissingen bijvoorbeeld t.a.v. het Stadspark?
In dit licht kan het niet zo zijn dat eventueel gemaakte afspraken over – in het bijzonder de komst van een bioscoop – relevant zijn voor de besluiten van het huidige college. Wij vragen ons af in hoeverre het huidige college nu écht pal staat voor de natuurlijke leefomgeving, in het bijzonder ons waardevolle Stadspark?
8. Waarom moet deze cinema er komen? Op de website van Stadspark Cinema staat te lezen dat “De openluchtbioscoop ervoor zorgt dat er hartje zomer, voordat Noorderzon begint, op cultureel vlak toch wat te beleven is in de stad”. Wij vinden dit een non-argument want juist in de aanloop naar Noorderzon, vinden er steeds meer en grootschaliger evenementen plaats, precies in een gebied waar de bioscoop zou moeten komen.
9. Ten slotte, wat vindt u als raadslid als een dergelijk initiatief in uw achtertuin gepland staat? Wees eerlijk in uw antwoord.

Rust en natuur is schaars in de stad
Boomwachters Groningen is niet tegen een openluchtbioscoop. Wij zien dat er goede ontwikkelingen zijn in de gemeente en het college slaat niet altijd de plank mis, maar in dit geval vinden wij het onbegrijpelijk wanneer het college doorgaat met de vercommercialisering van een natuurgebied door dit initiatief te honoreren. Daar komt bij dat de meeste van deze activiteiten plaatsvinden in een seizoen wanneer de natuur op haar hoogtepunt is en het park een kraamkamer is voor veel jonge, kwetsbare dieren.
Wij doen daarom een dringend beroep op de raad en het college om de door velen geuite zorgen serieus te nemen. Het zou betreurenswaardig zijn als betrokken omwonenden én de eigenlijke ‘parkbewoners’ die géén stem hebben niet gehoord worden bij zulke ingrijpende plannen in dit mooie stukje stad.

Dag van de aarde: Boomwachters bestaat 3 jaar!

Vandaag is het de dag van de aarde. Precies 3 jaar geleden startten wij onze stichting die de gezondheid, het behoud en de bescherming van bomen en groene ruimten wil bevorderen in de gemeente en provincie Groningen. Ons doel is een echt groene en leefbare toekomst te creëren en de biodiversiteit in het (stedelijk) landschap te herstellen.

Als kleine groep vrijwilligers houden we ons momenteel o.a. bezig met :

 • de kap van 30 bomen in het Hogeland
 • de situatie van het Stadspark
 • de toekomst van de biotoop in Haren

Daarnaast blijven we ons inzetten voor:

 • het toppen, candelaberen en ‘lions tailing’ van bomen
 • meer transparantie omtrent het verlenen van kapvergunningen
 • jaarlijkse meting van de stedelijke boomkroonbedekking
 • het invoeren van een systeem als iTree tools om zo ook de waarde van bomen mee te nemen bij het verlenen van kapvergunningen
 • beleid om bomen te beschermen tegen kap of snoei voor zonnepanelen
 • het aanwenden van betere snoeitechnieken door hoveniers i.o.v. gemeenten, om vroegtijdig sterven van bomen te voorkomen

Helaas kosten onze activiteiten geld: het aanvragen van voorlopige voorzieningen om kap te voorkomen nadat er een vergunning is verleend kost bijvoorbeeld 297 euro. Daarnaast willen we dit voorjaar ook weer een workshop over biodiversiteit organiseren.

Steun ons werk en maak een bedrag over op NL74 TRIO 07 88 95 84 88 ten name van Stichting Boomwachters Groningen. We kunnen het goed gebruiken en danken je hartelijk!

Boomkroonbedekking metingen toch niet: Wethouder GroenLinks Wijnja draagt haar verantwoordelijkheid voor bomen over aan Stadsbeheer

15 maart 2023

Kristin McGee

In september 2022 hebben we een ontmoeting gehad met wethouder Wijnja en het hoofd Stadsbeheer om o.a. onze aanhoudende zorgen met betrekking tot de stadsbomen in Groningen te bespreken.

Eén van de onderwerpen die tijdens onze bijeenkomst aan bod kwam, was de jaarlijkse meting van de boomkroonbedekking. Het andere was de manier waarop huidige bomen worden gesnoeid. Tot slot hadden we ook zorgen over de rol van de stedenbouwkundige planning en het gebrek aan transparantie in relatie tot kapvergunningen.

Jaarlijkse metingen van de boomkroonbedekking (UTC = urban tree cover)

Tijdens de bijeenkomst heeft de wethouder volgens ons toegezegd om jaarlijkse metingen van boombedekkingspercentages uit te voeren. Dit soort metingen worden standaard uitgevoerd door moderne stedelijke boomafdelingen (urban forestry) over de hele wereld (hier is een voorbeeld in Canberra-Australië). Wij hebben aangedragen om dit door Cobra Groen Inzicht te laten doen. Het kennen van de jaarlijkse verliezen of winsten in stedelijke boomkroonbedekking, en waar deze winsten of verliezen plaatsvinden, is essentieel voor het ontwerpen en vervolgens implementeren van een structureel beleid om het stadsbos te beschermen en te verbeteren, vooral in periodes van snelle ontwikkeling of in geval van droogte en andere milieu- en ecologische calamiteiten.

Hoewel we hoopten op een aantal positieve ontwikkelingen, niet alleen op het gebied van transparantie in termen van jaarlijkse boommetingen en online informatie over kapvergunningen, maar ook op het gebied van duurzamere en meer deskundige boomverzorging, werden onze vragen niet rechtstreeks door de wethouder beantwoord, maar door het hoofd Stadsbeheer. Hieruit blijkt onze zorg bewaarheid, namelijk dat de Raad, belast met de uitvoering van het beleid, deze verantwoordelijkheid overdraagt aan dezelfde personen onder leiding van Stadsbeheer, die het afgelopen decennium de zorg hebben gehad voor onze bomen, dezelfde groep mensen die steeds meer kritiek krijgen vanwege hun gebrek aan expertise en transparantie, en onwil om vergaderingen met hun boomexperts te organiseren, en tenslotte koppigheid in het erkennen van deze kritiek.

Tot onze teleurstelling waren de antwoorden van het hoofd Stadsbeheer typerend en nogmaals, in plaats van onze ideeën en de deskundige kritiek voor te leggen aan gespecialiseerde boombiologen en stedelijke boomverzorgingsexperts in of buiten Groningen te overwegen, horen we steeds dat er een verschil van mening is over het wel dan niet systematisch te sterk snoeien (zoals toppen, het opkronen of lions tailing) van bomen. Wat opvallend is, was de bewering van de directeur Stadsbeheer, dat we inmiddels  meer groen hebben, terwijl de gemeente geen metingen doet. Bewijs hiervan wordt niet gegeven.

Boomkroonbedekking metingen toch niet

De aanvraag voor jaarlijkse metingen wordt nog steeds niet verstrekt, ondanks het grote gemak dat dit met bedrijven als Cobra Groen doet. De stad beweert dat ze een pilot met iTree onderzoeken met andere gemeenten, maar ook dat zeggen ze al jaren. Het feit dat we hier sinds 2016 al zeven jaar om vragen, dat we zelfs lokale bedrijven hebben uitgenodigd om dit binnen een paar dagen te doen, is een indicatie van het verzet van niet alleen de wethouder maar ook van de stadsambtenaren, die transparantie noch structureel beleid en doelstellingen voor het stadsbos wilden bieden, zoals jaarlijkse ambities voor boomkroonbedekkingspercentages.

Voorbeeld van een gepubliceerde vergunning in Utrecht met foto’s, de soort boom, de reden voor de kap, en de maat van de boom als bijlagen

Verder wordt ons verzoek om de volledige vergunningsformulieren met foto’s van aangewezen boom en basisgegevens zoals grootte, type en reden van vergunning opnieuw afgewezen. En er wordt een vrij dun excuus aangeboden van “ons huidige computersysteem staat dit niet toe.” Toch worden in Utrecht (zie voorbeeld hierboven) alle boomvergunningsaanvragen gepubliceerd die basis- en kritieke informatie biedt voor bewoners die bomen willen beschermen, zoals het type boom, de grootte, de reden voor de verwijdering, evenals een foto. Als het in Utrecht kan, het kan ook hier in Groningen.

Totals van 2022, en 2020-2022

Alleen vorig jaar (2022), zijn er al 1178 bomen gekapt met een vergunning en 9557 m2 houtopstand verwijderd. Sinds 2020 zijn er 3729 bomen gekapt met een vergunning en 40.103 m2 houtopstanden verwijderd. Dat is 8 voetbalvelden houtopstanden in totale. Er waren natuurlijk veel meer gekapt, maar dit zijn de grotere bomen van meer dan 60 centimeter omtrek. We pleiten voor het einde van de verplichte “kap programma” en voor het kappen van veel minder bomen en houtopstanden. Nog steeds worden vele vitale privé en gemeente bomen gekapt.

Hoewel we hoopvol waren gezien het feit dat er een aantal kleine veranderingen zijn aangebracht, zoals de eenvoudigste vergroeningsverbeteringen zoals het planten van meer kleine bomen (maar worden ze goed gesnoeid zodat ze echt gezond en volwassen kunnen worden?) en het af ​​en toe niet maaien van de buffers naast straten (toch werden ook hier verzoeken om zelfs in oktober niet te maaien in Haren afgewezen), totdat echte professionele en internationale standaarden geïmplementeerd zijn, zoals de basis:

1. Jaarlijkse boomkroon bedekkingsmetingen (‘Tree Cover’ Percentages) uitgevoerd en gepubliceerd;

2. Verbeterde boomverzorging voor volwassen bomen;

3. Een stop op het toppen en overmatig opsnoeien van kronen door de twee meest gecontracteerde bedrijven van de stad, zoals Vos Roden en HelderGroen;

4. Transparantie van vergunningen procedures: Het publiceren van basisinformatie bij boomvergunningen – Maat (leeftijd), boomsoort, reden van de kap, en een foto;

5. Bescherming van groene gebieden, zoals de Hortus, het Stadspark en het Driebondsbos, we zullen een afname zien van de meest waardevolle bomen, de bomen van middelbare leeftijd die de ECHTE voordelen bieden voor ons, voor ons milieu en voor de lokale flora en fauna.

6. Het werven en inhuren van daadwerkelijke boomexperts en het initiëren van een daadwerkelijke Afdeling Stadsbos Beheer die niet is aangesloten bij Stadsbeheer, omdat deze afdeling, zoals we hebben gezien, niet de kennis, visie of expertise heeft om zich aan te passen aan de huidige normen voor klimaatbestendigheid, biodiverse en veerkrachtige steden, waar volwassen bomen essentieel zijn.

Onze brief aan de Wethouder: