Onbegrip afsteken vuurwerk in broedseizoen tijdens Kingsland festival in Stadspark

Boomwachters Groningen maakt, net als Vereniging Stadspark Natuurlijk! bezwaar tegen de door de provincie Groningen verleende toestemming om midden in het broedseizoen vuurwerk af te steken tijdens het Kingsland festival. Op 22 april dienden wij ons bezwaar in:

“Geacht college,

Op 16 maart 2022 heeft u besloten toestemming te verlenen voor het ontbranden van vuurwerk krachtens het Vuurwerkbesluit onder bovengenoemd dossiernummer. Terwijl de laatste jaren het afsteken van vuurwerk tijdens oud- en nieuw steeds opnieuw ter discussie wordt gesteld en er meer en meer stemmen opgaan om dit bij wet te verbieden, de verkoop en het afsteken van oudjaarsvuurwerk was bijv. verboden tijdens de jaarwisseling van 2021- 2022, meent de provincie Groningen voorbij te moeten gaan aan deze maatschappelijke discussie door toestemming te verlenen aan Masterpyrotech om tijdens het Kingsland festival vuurwerk te ontsteken. Stichting Boomwachters Groningen maakt bezwaar tegen dit besluit met onderstaande argumenten.”

>> Lees hier onze hele bezwaar

Foto: Thomas Wilkens (pixabay)

Stadsbomen en duurzaamheid door levenscyclusanalyses (LCA)

Conclusie: Een stadsboom moet tenminste 26 jaar oud zijn voordat het CO2 neutraal begint te worden.

Kristin McGee

19 April 2022

Deze studie (Arom et al, 2016) over stadsbomen en duurzaamheid laat zien dat stadsbomen pas duurzaam zijn (wat betekent dat ze CO2 en andere verontreinigende stoffen compenseren) totdat ze ongeveer 26 tot 33 jaar oud zijn. En toch worden veel van onze stadsbomen verwijderd op ongeveer deze leeftijd, wanneer ze net beginnen met het verwerven van de processen om broeikasgassen te verminderen.

Met deze informatie is het belangrijk dat we een gemoderniseerde stedelijke bomenafdeling hebben die terughoudender zijn in het verwijderen van bomen en ook meer van de natuurlijke ondersteuning van en behoud om de boom te beschermen, zoals de 2/1 kroon tot stamverhouding. Veel te veel van onze bomen zijn te fors gesnoeid met het resultaat dat ze instabiel worden honger hebben, leiden aan zonnebrand, scheuren op de stam, en grote wond infecties.

Deze studie maakte gebruik van levenscyclusanalysemethoden (LCA) om de koolstofvoetafdruk van een stedelijke boom te beoordelen, van vermeerdering tot verwijdering, en bouwde voort op recente werkzaamheden die voornamelijk gericht waren op het inventariseren van de inputs voor de productie van houtachtige sierkwekerijen. Stedelijke bosbeheerders uit het grootstedelijk gebied van Chicago werden ondervraagd over hun plantenselectie, plant-, onderhouds-, verwijderings- en verwijderingspraktijken om de modelinputs te genereren. Wijzigingen in beheerpraktijken, zoals de snoeicyclus, kunnen de leeftijd waarop een boom verandert van een CO2-uitstoter naar CO2-neutraal, aanzienlijk verminderen. Sterk gemechaniseerde boomverzorgingspraktijken verlengen de tijd tot 33 jaar, terwijl minder gemechaniseerde scenario’s 26 jaar zijn. Een jaarlijks voorruitonderzoek dat door veel gemeenten wordt uitgevoerd, verlengt deze periode met twee tot drie jaar. De resultaten van dit werk bieden een nauwkeurigere beoordeling van de ecosysteemdiensten die worden aangeboden door stadsbossen en dienen als een eerste stap in het identificeren van boomverzorgingspraktijken die een optimaal milieurendement op investering bieden.

Bron

Aaron C. Petri, Andrew K. Koeser, Sarah T. Lovell, Dewayne Ingram; How Green Are Trees? — Using Life Cycle Assessment Methods to Assess Net Environmental Benefits. Journal of Environmental Horticulture 1 December 2016; 34 (4): 101–110. doi: https://doi.org/10.24266/0738-2898-34.4.101

Stenen (‘onderhoudsvrije’) tuinen zijn uit – groene tuinen zijn in voor een biodiverse en gezonde toekomst

Deze onderhoudsvrije ‘lego’ tuin zou verleden tijd moeten zijn.

Kristin McGee

1 april 2022

In Groningen en Haren vervangen steentuinen, de zogenaamde ‘onderhoudsarme’ tuinen of ‘legotuinen’ met symmetrische verhoogde bakken gevuld met grind en stenen en af ​​en toe een onvolgroeide kleine boom, in rap tempo de grastuinen van de vorige generatie. Terwijl de naoorlogse generatie werkte aan de wederopbouw van hun buurten en straatbomen en tuinen aanplantte met gras en bomen, lijkt de huidige generatie meer geïnteresseerd in binnen blijven of groene buitenruimtes ombouwen tot verheerlijkte woonkamers met buitenkeukens en vervuilende barbecues. Beide zijn vatbaar voor kritiek, maar niets is erger dan een tuin vol tegels, stenen en beton. Het idee van een arbeidsvrije tuin is vaak meer een mythe, aangezien betegelde tuinen veel inspanning vergen om ze er ongerept uit te laten zien door het gebruik van giftige chemicaliën en insecten dodende en watervervuilende herbiciden.

Volgens een onderzoek van Cobra Groeninzicht zijn in 38 gemeenten zelfs gemiddeld meer dan de helft van de voor- of achtertuinen betegeld of bebouwd (“Ruim een deerde…”). Deze nieuwe trend van symmetrische steriele tuinen betekent ook dat vogels die ooit afhankelijk waren van gras, bomen en struiken voor hun leefgebied ergens anders heen moeten gaan, en in stedelijke woonwijken, dat ergens anders collectief nergens anders wordt. Verhoogde betegelde tuinen zijn ook nutteloos en onbereikbaar voor kleine stedelijke boszoogdieren zoals egels die grote gebieden (tussen 10 en 20 hectare) vol met ecologisch rijke tuinen of groene zones nodig hebben om te foerageren in een stedelijke buurt. In toenemende mate moeten dergelijke dieren veel verder reizen om verbindingstuinen te vinden om te overleven, met onderweg gevaarlijke kruisingen van straten en fietspaden.

Egels op zoek naar een groene omgeving, daarbij gedwongen een drukke straat over te steken.

Dergelijke ‘onderhoudsvrije’ tuinen weerspiegelen ook de ontkoppeling tussen bewoners en hun afhankelijkheid van de natuurlijke ondersteuning die wordt geboden door ecologisch duurzame tuinen, waaronder voordelen voor de geestelijke gezondheid van zichtbaar groen, voordelen voor de luchtkwaliteit door gefilterde vervuiling door bomen en de waterfiltratie tijdens stormen. Betonnen tuinen belasten de waterinfrastructuur van de stad ongelooflijk en kosten honderdduizenden per jaar om de last van zwaar regenwater te verlichten. We hebben al af en toe overstromingen gezien in onze straten en trottoirs terwijl water van betonnen gebieden naar het rioleringssysteem van de stad wordt geduwd.

Om deze redenen zou het duidelijk moeten zijn waarom we groenere, biodiverse tuinen zouden moeten onderhouden. Maar toch krijgen we vaak te horen dat we ons niet moeten bemoeien met het persoonlijk beheer van particuliere tuinen?

Zoals de Wageningse ecoloog Patrick Jansen schrijft, creëren stenen tuinen om verschillende redenen collectieve en soms kolossale problemen voor gemeenten:

1. Hitte-eilanden: ze dragen bij aan de hitte-eilanden die een toenemend probleem vormen naarmate de temperatuur stijgt als gevolg van de klimaatcrisis.

2. Wateroverlast: De wateroverlast veroorzaakt door verstening van stedelijke gebieden en dorpskernen is een groot probleem. Kijk maar naar steden in de VS waar hele woonwijken onder water kwamen te staan ​​waar weinig bomen of tuinen waren.

3. Broeikasgassen: De grondstoffen en broeikasgassen die nodig zijn om zand, tegels en beton voor dergelijke tuinen te produceren, zijn enorm, om nog maar te zwijgen van het gas dat wordt gebruikt om ze naar onze tuinen te transporteren.

4. Verlies van biodiversiteit: Ten slotte, en vooral, onze tuinen zijn de thuisbasis van of kunnen de thuisbasis zijn van vogels, egels, vleermuizen en insecten. De bodem zou verrijkt moeten worden door wormen in een tijd van verarming en uitsterving van soorten. Het feit dat de populatie van stadsvogels is gehalveerd sinds de jaren negentig zou voor ons een schokkend gegeven moeten zijn die gemeenten zou moeten motiveren om snel en adequaat te handelen.

Een boomrijke tuin in Haren 2022
  • Een manier om deze snel verslechterende situatie te verbeteren, is om bewoners voor te lichten over de waarde van hun tuinen met factsheets en flyers die worden verstrekt wanneer ze een nieuw huis betrekken.
  • Ten tweede is het creëren van belastingvoordelen voor bewoners met biodiverse tuinen door een aanzienlijke belasting te heffen voor degenen die tuinen vervangen door stenen en tegels.
  • Ook mag er geen vergunning meer worden verleend voor het verwijderen van gezonde bomen om plaats te maken voor tegels, zeker niet wanneer bomen nog vele jaren productief leven voor de boeg hebben.

Als onze bestuurders serieuze stappen zouden nemen om dit probleem aan te pakken, zouden bewoners eerder geneigd zijn om zichzelf als onderdeel van de oplossing voor de dreigende crises te zien in plaats van als eigenaar van onroerend goed die geen verantwoordelijkheid heeft voor onze lokale milieuproblemen. En misschien vinden ze het zelfs leuk om rentmeester te worden van hun lokale ecologische omgeving, genietend van de wonderen van een actieve tuin vol bloemen, vogels en insecten. Tot de tijd dat we de steun van onze bestuurders niet hebben, kan het een verloren strijd lijken om de bewoners te overtuigen om niet alleen om de brandende regenwouden in Brazilië te geven, maar ook om de dakloze vogels, vlinders en vleermuizen in onze eigen omgeving. En daarbij het besef dat onze omgeving niet alleen een thuis is voor mensen, maar ook leefgebied is van hen die afhankelijk zijn van onze bomen, struiken en bladeren.

Hier zijn wat stenen tuinen die de laatste jaren zijn aangelegd in Haren :

Lego bomen

Maar het kan anders (voorbeelden uit de VS, Australië, en Oostenrijk):

Bronnen

Jansen, Patrick. “Laat de tegeltaks het stenen tuinperk beëindigen.” 11 juni 2021. Trouw.

Operatie Steenbreek Groningen.

De egelsnelweg: verbind je tuin. Egel Werkgroep.

Biologishe tuineren.

Vlinders en bij natuurtuin.

“Ruim een derde van de tuinen bestaat uit tegels: ‘Risico op wateroverlast’”. 11-10-19. AD.

“In 38 gemeenten is zelfs gemiddeld meer dan de helft van de voor- of achtertuinen betegeld of bebouwd. Het riool wordt daardoor overbelast en dieren en planten zien hun leefgebied slinken.”

Bhagwat, Navin. “Ruil tuintegels om voor gratis planten tegen hitte-eilanden.” 7-28-19. Ad.

Identify your garden birds (video op YouTube).

Opiniestuk Boomwachters in het Dagblad van het Noorden: De mythe van het ‘groene college’

14 maart 2022

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen plaatste Het Dagblad van het Noorden vandaag ons opiniestuk over het algemeen beleid en het massaal verwijderen van stadsbomen en bosgebied in de afgelopen drie jaar in de gemeente Groningen. In dit stuk laat Kristin McGee, voorzitter van de Boomwachters, aan de hand van cijfers zien hoeveel bomen vergund waren om verwijderd te worden, gepubliceerd in het officiële overheidsregister officielebekendmakingen. Deze vergunningen met aantallen bomen zijn wekelijks door McGee geteld en bijgehouden in een Excelblad met vergunningnummers zodat iedereen deze kan verifiëren:

Hier zijn ook de boombedekkingspercentages die Cobra Groen berekende voor hun openbare webinar in 2020.

We weten niet hoeveel bomen de gemeente heeft geplant, omdat ze deze niet publiceren voor verificatie, wat een van de punten van kritiek is. Het aantal verwijderde en geplante bomen is echter slechts het absolute minimum en het is ook niet de belangrijkste statistiek. In plaats daarvan is het totale verlies of winst van boomkroonbedekking van stedelijke bomen het belangrijkste getal dat we moeten gebruiken om toekomstig beleid te creëren.

1380 BOMEN en 3 VOETBALVELDEN BOSGEBIED VERWIJDERD in 2021

Politieke partijen ontvangen vragenlijst over het belang van bomen. Lees hieronder hun reacties:

Kristin McGee

22 februari 2022

Boom gekapt in 2021 in Groningen

De lokale verkiezingen staan ​​voor de deur en wij vinden het belangrijk om te onderzoeken welke partijen zich hebben beziggehouden met de bescherming van bomen en lokale natuurgebieden, die essentieel zijn voor de biodiversiteit, onze gezondheid en voor de komende uitdagingen van de klimaatcrisis. Om te beginnen, hebben we ruim een ​​jaar geprobeerd een tweede afspraak te krijgen met de wethouder Groen en klimaatadaptatie van GroenLinks en hebben haar drie weken geleden nogmaals uitgenodigd voor een gesprek. Helaas hebben wij tot nu toe geen reactie van haar ontvangen.

Deze week hebben we een korte enquête verstuurd naar alle politieke partijen met onderstaande vragen. >> Lees hier de reacties van GroenLinks, Student&Stad, PvdDieren, SP en D66 op onze vragen

1. Biomassa als ‘groene energie’: Ondersteunt u het idee om bomen en boomafval (door kappen en snoeien) te gebruiken als een voorname bron van energie in Nederland (meer dan 30%). Vindt u dat dit gesubsidieerd moet worden? Heeft u concrete acties ondernomen in dit gebied?

2. Meer wettelijke bescherming van bomen: Ondersteunt u het idee van een betere bescherming van bestaande bomen binnen de gemeente, zodat er jaarlijks minder bomen worden gekapt? Kunt u hiervan een voorbeeld of voorbeelden geven?

3. Criteria voor Belanghebbende: In geval van bezwaren tegen kapvergunningen: Ondersteunt u het idee van een herziene definitie van “belanghebbende” in de APVG zodat meer mensen die in de buurt van de boom wonen vallen onder de term belanghebbende, met als gevolg dat de ecologische en milieu waarden van bomen, zoals hun vermogen om broeikasgassen te isoleren, uitlaatgassen te filteren, overvloedig regenwater vasthouden en de hitte van hitte-eilanden opvangen en daarom een betere leefomgeving voor inwoners waarborgen?

4. Percentages van stedelijke boomkroonbedekking: Bent u bereid om toe te werken naar een toename van de totale boomkroon bedekking in de gemeente van tenminste 25%? Dit percentage is nl. een internationaal aanbevolen standaard om aan te houden ondanks verstedelijking en toenemende bevolkingsgroei. Zo niet, welk percentage wilt u dan aanhouden?

5. Criteria voor het verlenen van vergunningen: Zou u bereid zijn de criteria die worden gehanteerd om kapvergunningen af te geven te herzien en zou u er actief aan willen meewerken dat het verwijderen van bestaande bomen veel moeilijker wordt, behalve in geval van bewezen gevaarlijke situaties?

6. Wetenschappelijk gefundeerd bosbeleid invoeren: Zou u willen meewerken aan een wetenschappelijk en modern stedelijk bosbeleid, gefinancierd door de gemeente en uitgevoerd door stedelijke bos- en boomexperts, met een jaarlijkse verplichte inventarisatie van verwijderde en geplante bomen en een verslag van de netto ecologische en milieuwaarden van het stadsbos, zoals internationaal reeds gebeurt bij moderne stedelijke bosafdelingen? Een voorbeeld van zo’n rapport en zulk beleid is toegevoegd aan deze enquête.

7. Het inpassen van bestaande bomen binnen nieuwe ontwikkelingsplannen: Wilt u meewerken aan het implementeren van een nieuw compensatiebeleid, dat financiële middelen en personeel beschikbaar stelt voor gedegen toezicht en controle en uitgaat van moderne criteria die de waarde van bomen in termen van ecologie, milieu, psychologie en historie erkennen, zodat bomen al in de eerste stadia van nieuwe ontwikkelingsplannen kunnen worden ingepast (e.g. natuurinclusief bouwen)?

8. Percentages boomkroonbedding: Is u bekend wat het percentage aan boomkroonbedding in Groningen is? Zo ja, wat is het percentage binnen de stadsgrenzen?

9. Gemeentelijke bomen: Is u bekend hoeveel bomen er worden onderhouden door de gemeente? Zo ja, hoeveel bomen zijn dit er?

10. Monumentale en potentiële monumentale bomen. Omdat de lijst van monumentale bomen onvoldoende actueel is en omdat veel particuliere bomen zijn meegenomen in deze lijst, vragen wij u of u bereid bent om een digitale toetsing in te voeren zodat elke potentieel monumentale boom gemarkeerd en beschermd wordt tegen kapactiviteiten?

11. Bescherming van boomrijke en ecologisch rijke gebieden zoals het Suikerunieterrein. Bent u bereid om mee te werken aan het beschermen van een aantal belangrijke ecologische gebieden voor de toekomst zoals de Hortus, Selwerderhof, het Stadspark en het Suikerunieterrein?

Dit waren wat vragen. We zullen jullie op de hoogte houden met de antwoorden dat we krijgen.

Verwijderen van bomen voor illegale redenen

Een deel van onze zorgen hebben betrekking op het aantal bomen dat is toegestaan ​​voor grootschalige woningbouw- en infrastructuurprojecten en op het waarschijnlijke gebruik van verwijderde bomen voor biomassa, een vervuilende en niet-duurzame energiebron. We zien ook vaker dat privé bomen verwijderd worden voor zonnepanelen met het geloof dat de panelen meer opleveren wat tot nu toe niet bewezen is. Ten slotte, de tendens om tuinen te verstenen is ook een reden waarom bomen verwijderd worden met toestemming van de gemeente. Deze tendens willen we veranderen door een betere bescherming van zowel gemeentelijke als particuliere bomen.

Een versteende tuin in Haren (met zonnepanelen daarbij, 2021)

Officiële verwijderde bomen (groter dan 20 centimeter diameter) sinds 2018

Om een ​​idee te krijgen hoeveel bomen er per jaar zijn toegestaan voor de kap, hebben we sinds 2018 lijsten met kapvergunningen samengesteld. Helaas bieden deze vergunningen niet veel informatie over de reden, de grootte, de leeftijd of de gezondheid van de boom. We hebben deze totalen verzameld en controleren de wekelijkse mededelingen op het officiële informatieportaal van de gemeente: https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. Hieruit hebben we elke toegestane verwijdering van bomen en houtopstanden gedocumenteerd.

Hier zijn onze totalen van de afgelopen drie jaar:

2019: 2145 bomen en 40.592 m2 houtopstand verwijderd

2020: 1171 bomen en 12.564 m2 houtopstand verwijderd

2021: 1380 bomen en 17.982 m2 houtopstand verwijderd

Hier een deel van de excel worksheet met het aantallen bomen gekapt (officiële).
Hier een deel van de excelsheet met de aantallen gekapte bomen (officieel, d.w.z. met vergunning).
Nieuwe bomen geplant in Haren 2021

Nieuwe bomen geplant 2021

Onlangs hebben we overal in Groningen bomen zien planten, een ontwikkeling die we toejuichen, maar laten we niet vergeten dat deze herbeplanting het aantal vaak verwijderde gezonde bomen in de afgelopen jaren niet kan compenseren. In 2021 gaf de gemeente toestemming voor het verwijderen van 1380 bomen en 18.000 m2 bos en dit is meer dan in 2020, het jaar van een enorme grote infrastructuur projecten zoals Aanpak Ring Zuid. Naast 1380 bomen is tit bijna 3 voetbalvelden aan bos. Laten we het totale boomkroonbedekking in de afgelopen jaren meten met de tools van CobraGroen of iTreeTools zodat we weten wat we echte verloren hebben en daarna kunnen we een beter beleid creëren voor de toekomst.

Uit een webinar met Cobra Groen weten we dat Groningen in 2020 zo’n 250.000 bomen had en zo’n 12% boombedekkingsgraad. Het is tijd om de nieuwe stedelijke boombedekkingsratio’s en het totale aantal bomen te meten om te zien of deze officieel geregistreerde vergunningen kloppen. Ten slotte is het tijd om het vergunningenbeleid drastisch te herzien met meer transparantie en betere bescherming van gezonde bomen. Deze veranderingen moeten niet alleen in het beleid plaatsvinden, maar ook in de implementatie van de broodnodige expertise op het gebied van stedelijke boomgezondheid en -zorg, die momenteel ontbreekt.

Boom in Haren op de kaplijst 2021

Onze Inspraaknotitie voor de meningsvormende vergadering over Stadspark d.d. 2-2-2022

Hieronder lezen jullie onze inspraaknotitie voor de meningsvormende vergadering.

“Geachte raadsleden,

Boomwachters Groningen blijft kritisch t.a.v. de ontwikkeling van het Stadspark tot evenemententerrein. De gemeente lijkt haast te willen maken met de voorbereidingen voor het realiseren van het skatepark en de ombouw van de drafbaan tot evenemententerrein.

Geen inspraak

Voor zover wij weten is er nog geen Parkcommissie geïnstalleerd die meepraat over de plannen voor het Stadspark. Het voorbereidingsmemo en de kredietaanvraag zijn ons inziens voorbarig.
Vraag: welke onafhankelijke belangengroep vertegenwoordigt de natuur en de bomen in het Stadspark? Boomwachters Groningen heeft meerdere malen haar expertise aangeboden.

Klimaatcrisis versus evenemententerrein in natuur, duurzaamheid versus 250.000 bezoekers per jaar

De gemeenteraad riep op woensdag 13 oktober jl. op initiatief van GroenLinks de klimaatnoodtoestand uit. “Het is één voor twaalf en er staan ons verschrikkelijke gebeurtenissen te wachten als we doorgaan met de uitstoot van broeikasgassen”, zei GroenLinks-raadslid Ceciel Nieuwenhout.
Vraag: wat houdt het uitroepen van de klimaatnoodtoestand in voor de raad en in het bijzonder voor initiatiefnemer GroenLinks? Is het niet zo dat dezelfde raad juist bijdraagt aan een toename van deze crisis door toe te staan dat een natuurpark wordt opgeofferd voor massa-events? Welke offers wil de raad brengen c.q. welke beslissingen wil de raad terugdraaien ten faveure van de klimaatverandering?

De gemeente hoopt, wanneer Covid 19 geen roet in het eten gooit, dit jaar tenminste 250.000 bezoekers op het evenemententerrein te ontvangen. ‘Uiteraard onder de gebruikelijke voorwaarden en vergunningen en met oog voor een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid.’
Vraag: kan de zinsnede ‘goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid’ geconcretiseerd worden? Wat zijn de uitgangspunten? Meten is weten.

Stadspark heeft beschermde status

Los van het feit dat het park goed bezocht wordt, heeft het college zich ook te houden aan de doelen die zijn gesteld in het coalitieakkoord ten aanzien van duurzaamheid en vergroening voor onze stad. Het Stadspark heeft de bestemming ‘groen’ en maakt onderdeel uit van de Stedelijke Ecologische Structuur, wat een beschermde status zou moeten betekenen. Iedere grootschalige activiteit in het Stadspark tast het park aan en daarmee haar natuur met biodiversiteit. Om de biodiversiteit te versterken – een uitgangspunt voor de Herijking Visie Stadspark – moet worden voorkomen dat de toch al geringe populaties flora en fauna niet verder achteruitgaan maar bij voorkeur worden geholpen.

In diverse andere gemeentes is al volop discussie over het toenemend aantal evenementen en de gevolgen daarvan voor het stedelijk groen. Zo zorgen de vele festivals in stadsparken er voor dat de bodems in de parken verder worden aangetast, waardoor de waterhuishouding voor het groen en van de stad geschaad wordt.
Vraag: houdt de gemeente Groningen rekening met aantasting van de bodem wanneer bezoekers zich buiten de drafbaan begeven?

Een eerste skate event in het Stadspark – de praktijk is weerbarstig

In oktober 2021 werd een eerste Urban Event gehouden op de parkeerplaats tegenover de drafbaan. Helaas werd de volgende dag veel afval op het naastgelegen veld gesignaleerd. Ook stonk het er naar urine ondanks de aanwezige Dixies bij het event.
Vraag: hoe denkt de gemeente deze vervuiling en wildplassen tegen te gaan?

Rust en natuur is schaars in de stad

Boomwachters Groningen is zeker niet tegen kleinschalige activiteiten in het park maar vindt het onbegrijpelijk dat een groen college bestaande uit GroenLinks, PvdA, D’66 en de CU, kiest voor een enorme toename van grootschalige activiteiten en evenementen in een natuurgebied. Daar komt bij dat de meeste van deze activiteiten plaatsvinden in een seizoen wanneer de natuur op haar hoogtepunt is en het park een kraamkamer is voor veel jonge, kwetsbare dieren.
Wij doen daarom een dringend beroep op de raad en het college om de door velen geuite zorgen serieus te nemen. Het zou betreurenswaardig zijn als betrokken omwonenden én ‘parkbewoners’ die geen stem hebben niet gehoord worden bij zulke ingrijpende plannen in dit mooie stukje stad.”

Bomen versus zonnepanelen

2-2-2022

Kristin McGee

We kunnen bijna niet geloven dat het zover is gekomen, dat we dit gesprek voeren – bomen versus zonnepanelen. Vandaag komt het onderwerp zonnepanelen versus bomen aan de orde in de gemeenteraadsvergadering. En RTVNoord heeft vandaag een verhaal gepubliceerd over een aantal inwoners van Beijum die hun hoge bomen het liefst zouden verwijderen om hun zonnepanelen zo effectief mogelijk te maken. Toch absorberen deze hoge bomen al veel CO2 en helpen ze luchtvervuiling en regenwater te filteren. Het vervangen van bestaande volwassen en gezonde bomen lijkt ons het verkeerd traject in het energietransitie. Willen we echt die entiteiten opofferen die leefgebied bieden aan vogels en insecten voor puur menselijke behoeften? En is dit zelfs effectief om zonnepanelen significant te verbeteren in een klimaat met een aantal dagen per jaar zon? We weten dat andere energiebronnen tijdens donkere dagen altijd nodig zullen zijn, zelfs bij grootschalige installatie van zonnepanelen.

Het doel van duurzame en hernieuwbare energie is om hulpbronnen te behouden, zodat bestaande groene leefgebieden kunnen worden beschermd, niet simpelweg nog een hulpbron om te winnen voor menselijke consumptie. Als het ondersteunen van zonnepanelen betekent dat we ons toch al onze kwetsbaar stadsbos vernietigen voor subsidies, dan lopen we het risico de negatieve effecten van klimaatverandering te versnellen, zoals verhoogde luchtvervuiling en de bijbehorende gezondheidsrisico’s voor de mens zoals astma en longkanker, naar de benauwende leefomgevingen zonder bomen, naar het gebrek aan eventuele vogels van een al volgens het CBS 50% reductie van vogelpopulaties in stedelijke omgevingen. Het is volkomen absurd dat we nu al volledig gezonde, volwassen bomen zien, prachtige geschenken aan onze gemeenschappen die worden verwijderd door individuen met euro’s in hun ogen en de valse belofte van groene energie in dit geval. We zijn niet tegen zonnepanelen maar nooit ten kosten van bestande of toekomsten bomen.

En hier zijn een paar voorbeelden van een gebied dat is ontworpen rond de zogenaamde hernieuwbare energie van zonnepanelen:

Deze nieuwbouw is net klaar in Haren 2021 (nu zonder bomen)
Hier in Haren is deze tweestammige els zeer hoog opgekroond voor zonnepanelen (2021)

Hier zijn onze vragen gesteeld aan de gemeenteraad: 

1. Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de LTA (levenscyclusanalyse) van zonnepanelen en in relatie tot de voorspelde schaduw veroorzaakt door boomkronen? Veroorzaakt bomen überhaupt zonnepanelen of is dat slechts een mythe?

2. Is er onderzoek gedaan naar de waarde van Groningse bomen voor de opslag van broeikasgassen, aangezien tools als iTree en de Bomenmonitor dit kunnen kwantificeren?

3. Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar recente boomverwijdering in relatie tot het plaatsen van zonnepanelen met digitale mapping, zoals door middel van Cobra Groen’s boommonitoringanalyses?

4. Wat zou de impact zijn van de totale boombedekking (nu een laag percentage van 12%) als meer bomen verwijderd mogen worden voor zonnepanelen op basis van recente trends?

5. Wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit?

6. Wat zijn de gevolgen voor de waterafvoer en stormoverloop?

7. Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van leven, inclusief welzijn en de bekende toename van criminaliteit in gebieden zonder bomen?

Extra bronnen:

Shin Ji-hye. 4 april 2019. “2 million trees cut down to make way for solar panels in 3 years: lawmaker.” The Korean Herald.

Chesler, Karen. 2016 (June 20). “The Green Roller Coaster: Companies like Six Flags are cutting down trees to make room for solar panels—and missing part of the point of environmentalism.” Slate.

Pastoor, Robert. 2021 (2 feb). “Stadjers willen graag zonnepanelen, maar de bomen staan in de weg: ‘Zo is het niet zinnig’).” RTVNoord.

Boomonderhoud in de gemeente Groningen verdient verbetering voor een betere gezondheid, veiligheid en biodiversiteit

Kristin McGee

28-1-2022

Boomwachters Groningen heeft een onafhankelijk rapport laten opstellen, door een ETT-gecertificeerd Duits boomverzorgingsbureau in juli 2021, van vier gebieden (Haren, Helpman, Selwerd, Lewenborg) waar het afgelopen jaar bomen zijn gesnoeid door particulier gecontracteerde boom bedrijven in opdracht van de gemeente.

Dit boomverzorgingsbureau concludeerde dat de beplanting en planning van sommige gebieden acceptabel waren maar anderen ontoereikend en dat op sommige plaatsen bomen zijn beheerd op een manier die schadelijk is voor hun toekomstige gezondheid en ontwikkeling, inclusief het te agressief snoeien van de belangrijkste takken die zorgen voor de juiste structuur van de kroon.

Hier in juli 2021, zijn vele levende takken verwijderd aan het Middelhorsterweg in Haren en veel hoger dan 7 meters boven de straat.

Hieronder lees je enkele van de conclusies uit dit rapport betreffende bomen in Helpman en Haren:

“Op de standplaats bevinden zich essen met een goede ontwikkelingspotentie. De bomen zijn van verschillende leeftijden. Es 1 is een jonge boom die niet vakkundig wordt onderhouden en begeleid (het eind van de stam bevindt zich op 2.6 meter hoogte). De boom is tot nu toe steeds te sterk gesnoeid. Er zijn minstens 13 plekken waar grote takken zijn weggehaald waar te nemen. Deze plekken zijn voor een deel niet overgroeid. Op enkele snoeiplekken is te zien, dat afgestorven takken zijn weggehaald. De vitaliteit van de boom is zwak. De uitgevoerde onderhoudsmaatregel draagt niet positief bij aan een goede ontwikkeling en instandhouding van de boom op deze plek.”

Hier een foto van de essen beschreven in deze report

Betreffende bomen in Lewenborg lezen we dit in het rapport:

“Enkele bomen (zie hiervoor als voorbeeld afbeeldingen 10 – 12) zijn niet deskundig en zonder duidelijk plan gesnoeid. De vitaliteit van deze bomen zal door de snoeiwerkzaamheden verder verminderen en het homogene beeld van een laan verstoren.”

Onder andere n.a.v. dit rapport hebben we de wethouder Groen en klimaatadaptatie gevraagd om een afspraak over hoe we kunnen ingrijpen in het huidige beleid voor het onderhoud van bomen. Dit beleid heeft volgens ons verschillende schadelijke gevolgen voor het lokale stadsbos:

1. Bomen worden zo krachtig gesnoeid dat ze de structuur en balans missen voor optimale stabiliteit voor henzelf en veiligheid voor de omgeving.

2. Kronen worden te zeer uitgedund en te hoog opgetrokken, waardoor ze onbruikbaar zijn voor het nestelen van vogels.

3. Kronen worden uitgehold en zo hoog opgetrokken dat de bomen tijdens kritieke hittegolfperiodes in de zomermaanden minder in staat zijn om essentiële schaduw te bieden.

4. Gebrek aan blad van over gesnoeide kronen, zorgt ervoor dat de bomen minder zuurstof produceren en minder CO2 opslaan dan bij een gezondere vollere kroon. Ze zijn daardoor minder klimaatadaptief.

5. De toekomstige levensduur van de boom wordt verkort vanwege gezondheidsproblemen door minder voedselreserves, beschadigde en rottende wortels en andere invasieve bacteriën en mogelijke ziekten door slechte genezing van overmatige snoeiwonden.

We hebben experts tot onze beschikking die gemakkelijk richtlijnen en toezicht kunnen geven voor een beter onderhoud van de resterende bomen die nog niet onomkeerbaar zijn beschadigd. We hopen dat de gemeente openstaat voor deze kritiek dat vraagt ​​om een ​​drastische herziening van de huidige onderhoudspraktijken.

Deze boom was als geschenk gegeven door de nieuwe gemeente Groningen aan Haren. Het is al zo zwaar gesnoied dat het bijna geen kroon over heeft.

Kerklaan bomen in Haren nadat ze zwaar opgekrond waren in 2021

Je kunt het hele rapport hier in het Duits lezen:

Deze report is ook hier in het Nederlandse te lezen:

Primeur! Onze eerste nieuwsbrief is een feit

>> Lees onze eerste Nieuwsbrief Najaar 2021

Omdat we veel te vertellen hebben en we boomliefhebbers graag actief op de hoogte willen houden van onze activiteiten voor bomen in Stad en Ommeland, zullen we twee maal per jaar een nieuwsbrief uitbrengen. Wil je ook uitgebreider geïnformeerd worden over onze activiteiten? Mail dan naar info@boomwachtersgroningen.nl en geef aan dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze reactie op de evaluatie kapbeleid gemeente Groningen “Beleid dat hout snijdt”

Tijdens de politieke woensdag op 22 september jl. heeft Boomwachters Groningen uitgebreid schriftelijk gereageerd op de evaluatie door de gemeente n.a.v. het rapport van de Rekenkamercommissie “Beleid dat hout snijdt’. Dit deed zij door in te gaan op verschillende onderdelen van het rapport.

>> Lees onze schriftelijke reactie

Daarnaast heeft zij 3 minuten mogen inspreken tijdens de vergadering waarvan hieronder de tekst te vinden is.

Geachte aanwezigen,

Naast onze schriftelijk inspreeknotitie die u allemaal heeft ontvangen wil ik in deze drie minuten vooral ingaan op de bomenbalans. Groningen heeft de ambitie de groenste stad van Nederland te worden. Wat zij echter niet door heeft is dat zij op de één na laatste plaats staat van alle gemeenten voor wat betreft haar boomkroonbedekking.
In haar evaluatie presenteert de gemeente met trots haar bomenbalansmatrix. Wij constateren echter geen balans maar onbalans. Een matrix met onjuiste informatie.
• 2018 (366 kapverg, 1677 bomen en 17,579m2 ipv 349 kapverg zoals de gemeente zegt
• 2019 (385 kapverg, 1983 bomen, 5894m2 houtopstand ipv 338 kapverg, 1772 bomen zoals de gemeente zegt
• 2020 (435 kapverg, 1846 trees incl knotten, 13,411m2) ipv 371 kapverg, 1699 bomen zoals de gemeente zegt

Vandaag lezen we in het Dagblad van het Noorden dat de gemeente dit jaar maar 570 bomen kapt. Wij tellen dat er tot 1 september dit jaar al 953 vergunningsplichtige bomen gekapt zijn en ca. 18.000 m2 houtopstand is verwijderd! Vorig jaar was dit rond de 600. – een enorme toename dus. Verder claimt zij in datzelfde artikel dat de bomenkaart alle verleende bomenkap laat zien – maar het gaat hier alleen om de bomen die op het jaarlijks kapprogramma staan. Deze kaart mist dus de meerderheid van de gekapte bomen.

De gemeente Groningen goochelt met bomen. Maar hoeveel bomen heeft de gemeente Groningen nu eignelijk?
Na de samensmelting in 2019 noteren wij een getal van 220.000 bomen:
180.000 voor Groningen (geschreven in Sterke Stammen 2014, p.22)
30.000 voor Haren
10.000 voor Ten Boer
Echter nieuwe publicaties (Vitamine G) geven weer dat de gemeente momenteel 140.000 vergunningplichtige bomen heeft. Een eenvoudige rekensom laat zien dat er de afgelopen 10 jaar een boomafname heeft plaatsgevonden van 30%!! De huidige APVG-regels hebben het dus makkelijker gemaakt een boom te verwijderen. Door het ontbreken van jaarlijkse inventarisaties is dit rampzalige verlies niet gesignaleerd.

Monumentale bomen
En hoeveel van deze gekapte bomen waren monumentaal, aangezien de meeste particuliere monumentale bomen nooit als zodanig worden aangemerkt en de gemeente dit tot op heden niet of nauwelijks bijhoudt in haar lijsten is dit dus onbekend.

Herplantplicht
In de matrix worden boomcompensaties genoemd maar waar is te vinden waar deze compensaties plaatsvinden. Er worden kaarten van locaties verstrekt. Nog triester is dat veel van deze compensatieboompjes aan hun lot worden over gelaten d.w.z. niet regelmatig van water worden voorzien na aanplant. Als ze geluk hebben en moeder natuur werkt mee dan redden deze boompjes het. Wat is dit voor een groen beleid?

Wordt het niet tijd dat de gemeente Groningen een deugdelijke en transparante telling van haar bomenbestand maakt en gebruik gaat maken van concrete metingen zoals die van de stedelijke boombedekking door bijv Cobra Groen. Zoals we vaak hebben gezegd, kan geen beleid voor het behoud van boombedekking effectief zijn totdat de werkelijke aantallen en percentages zijn gemeten. Zullen we daarom echte stadsboomexperts uitnodigen om een nieuw, duurzaam beleid te maken door onze bomen zorgvuldig te onderhouden in plaats van ze met achterhaalde snoeimethodes te verminken waardoor ze vroegtijdig dood gaan. Laat de gemeente de noodzakelijke basismaatregelen nemen om zichzelf te updaten naar de eenentwintigste eeuw, temeer omdat we ons nu midden in een versnelde klimaatverandering bevinden?