Bezwaar maken tegen bomenkap

Hoe houd jezelf op de hoogte welke bomen gekapt worden of wat moet je doen als je een markering (stip) op een boom ziet?

Kijk op de websites https://www.overheid.nl/overuwbuurt of www.oozo.nl en zoek d.m.v. de postcode en zoekterm ‘bomen’.
Er zijn 3 opties:
A. melding kapvergunning is aangevraagd
B. melding dat er een kapvergunning is verleend
C. je kunt niets vinden over de bomen

Wanneer punt A van toepassing is – kapvergunning aangevraagd
Als een kapvergunning is aangevraagd maar nog niet verleend, kun je met de gemeentelijke groenbeheerder, raadsleden of eventueel ook de betrokken wethouder(s) in overleg proberen te komen over alternatieven. Ook kun je misschien samen met anderen publiciteit zoeken en verdere acties voeren voor behoud van de bomen. Dit geldt natuurlijk vooral als het een bomen zijn die in een straat staan. Houd de website wel in de gaten want de melding dat er een vergunning verleend is volgt meestal spoedig.

Wanneer punt C van toepassing is – geen info te vinden
Wij raden je aan contact met de gemeente of provincie op te nemen om te vragen wat er aan de hand is. Wanneer er gemeld wordt dat de bomen gekapt worden vraag dan ook om de reden van de kap en of er onafhankelijk onderzoek is gedaan wanneer er beweerd wordt dat bomen ziek zijn.

Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor bomen onderhoud en kapvergunning zijn: Gerald Demandt (VTH, vergunningverlening, toezicht en handhaving): gerard.demandt@groningen.nl; Edwin Arends (boomspecialist, stadsbeheer): edwin.arends@groningen.nl; Wieteke de Boer (communicatie, stadsbeheer): wieteke.de.boer@groningen.nl; Henk jan Hofman (stadsbeheer, leider bomenploeg): henk.jan.hofman@groningen.nl.

Ook kun je natuurlijk vragen aan de grondeigenaar, terreinbeheerder of aannemer of er een kapvergunning is aangevraagd of verleend.

Wanneer punt B van toepassing is – kapvergunning verleend
Als voor een boom die op de nominatie staat om gekapt te worden een kapvergunning is verleend, kun je binnen 6 weken na de openbare kennisgeving van de vergunning bezwaar maken. Tijdens die periode van 6 weken mag de vergunning nog niet worden gebruikt en de boom dus nog niet worden gekapt. Zoek daarbij samenwerking met buren en/of andere belanghebbenden*.

Kosten
Bezwaar maken is op zich kosteloos. Als je vanwege een bezwaarschrift kosten maakt, bijvoorbeeld voor professionele rechtsbijstand, dan kun je een verzoek doen voor vergoeding. Dit verzoek moet ingediend zijn voordat over het bezwaarschrift is beslist. De beslissing over de kostenvergoeding is een onderdeel van de beslissing op het bezwaarschrift.

Voorbeeld van een bezwaar brief:

Voorbeeld #1 – Privé boom

JOUW NAAM EN ADRES

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Groningen
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Datum: DATUM

Betreft: WOB-verzoek en bezwaar tegen besluit zoals gepubliceerd op DATUM, vergunning omgevingsvergunning tot het kappen van 1 BOOM aan het ADRES te STAD met een vergunning (dossier) nr. NUMMER.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Door middel van deze brief dienen wij een WOB-verzoek in met betrekking tot de verleende vergunning voor het kappen van 1 BOOM aan het ADRES met een vergunning n. NUMMER. Tegen de wijze van vergunningverlening als ook tegen de inhoud van de brief maken wij bezwaar. Wij overwegen na overleg met betrokken inwoners een voorlopige voorziening aan te vragen.

Uit de toelichting op het besluit blijkt niet welk nut voor beleving en welk effect op de omgeving (met hun biotoop zoals vogels, kleine dieren, vliegroutes vleermuizen en op het duurzaamheid van het milieu) deze boom heeft. Daar komt bij dat de gemeente niet vermeldt in welke conditie de boom verkeert en welke leeftijd of maat de boom heeft. Daarnaast blijkt uit de toelichting op geen enkele manier de urgentie van de kap van deze boom.

Gezien bovenstaande handelt de gemeente, door deze vergunning te verlenen, onzorgvuldig met als gevolg de aantasting van natuur, ecologische en milieu waarden. Er wordt geen overleg gevoerd met omwonenden en er wordt niet aangegeven hoe en wanneer compensatie plaatsvindt in de vorm van groen en bomen. Door middel van deze brief dienen wij een WOB-verzoek in. Wij verzoeken u om ons informatie te verstrekken met betrekking tot onderstaande zaken:

 1. Een heldere en precieze inventarisatie van de gezondheid, de maat en soort van de boom zoals aangegeven in vergunning nummer NUMMER.
 2. Wij verzoeken informatie over de reden van de aanvraag voor de kap van de boom.
 3. Wij verzoeken u aan te geven op basis van welke (APV-, Natuurwet-, Gemeentewet- of BW-) artikelen en vooroverleg met betrokkenen door middel van verslagen of vastlegging van mondelinge afspraken u deze vergunning heeft verleend ervan uitgaande dat het verlenen van kapvergunningen in HAREN/GRONINGEN ETC. als beginsel hanteert ‘Nee, tenzij..’.
 4. We verzoeken een kopie van het volledig dossier met betrekking tot deze vergunning inclusief het boom onderzoeksrapport.
 5. Wij verzoeken het College om aan te geven op basis van welk mandaat of besluit de vergunning is verleend en deze te onderbouwen.  

Vragen over het impact op het milieu en ecologie:

6. Is/was deze boom belangrijk als foerageerroute van vleermuizen?

6.1 Wat zal het totale verlies aan koolstofvastlegging zijn als gevolg van deze kap? Deze is te meten met iTreeTools (nu in gebruik genomen in Nederland door de BomenMonitor.nl).

6.2 Wat is de invloed van de kap op de afwatering?

6.3 Wat is de toename aan CO2 en fijnstof door de kap, gezien bomen deze meetbaar filteren? Dit is ook te meten met iTreetools (via de Bomenmonitor.nl)[1].

6.4 Welk effect heeft het verwijderen van deze boom voor de geluidsdemping?

6.5 Hoeveel minder zuurstof zal er in de omgeving zijn door het verlies aan fotosynthese van deze bomen? Dit is ook meetbaar met iTreeTools (zie voorbeeld hierna).

6.6. Welke dieren en insecten leven in deze boom en wat zijn de consequenties daarvoor?

6.7. Wat is de invloed van het kappen van deze boom op de bestaande biodiversiteit?

7. Als deze boom wordt gekapt, is er een boomcompensatie geëist? Zo ja, waar, hoeveel bomen en wat voor soorten en maten?

Wij verwijzen naar moties in de gemeenteraad en gewijzigde APVG als ook beleid ‘Compensatie Gemeente Groningen’. Bekend is dat het algehele bomen-en groenbestand achteruitloopt en dat compensatie voor kap van bomen niet tijdig en in ruime mate plaatsvindt.

Wij gaan ervan uit dat u zich aan de termijnen van een WOB-verzoek houdt, gezien het belang van de zaak.

Met vriendelijke groet,

JOUW NAAM

Voor deze,

De 10 waarden van bomen

 1. Bevorderen biodiversiteit
 2. Verbeteren luchtkwaliteit
 3. Biotoop voor dieren en planten
 4. Beeldbepalend voor haar omgeving
 5. Opname van C02  en fijnstof
 6. Verhogen van welzijn van inwoners
 7. Beperken van geluidsoverlast
 8. Tegengaan van hittestress
 9. Verminderen van wateroverlast
 10. Cultureel erfgoed van buurt of regio

[1] De Bomenmonitor werkt samen met iTree Tools in Nederland en ze kunnen deze informatie over unieke bomen verzamelen. https://www.bomenmonitor.nl/casus/i-tree.