Stadsbomen en duurzaamheid door levenscyclusanalyses (LCA)

Conclusie: Een stadsboom moet tenminste 26 jaar oud zijn voordat het CO2 neutraal begint te worden.

Kristin McGee

19 April 2022

Deze studie (Arom et al, 2016) over stadsbomen en duurzaamheid laat zien dat stadsbomen pas duurzaam zijn (wat betekent dat ze CO2 en andere verontreinigende stoffen compenseren) totdat ze ongeveer 26 tot 33 jaar oud zijn. En toch worden veel van onze stadsbomen verwijderd op ongeveer deze leeftijd, wanneer ze net beginnen met het verwerven van de processen om broeikasgassen te verminderen.

Met deze informatie is het belangrijk dat we een gemoderniseerde stedelijke bomenafdeling hebben die terughoudender zijn in het verwijderen van bomen en ook meer van de natuurlijke ondersteuning van en behoud om de boom te beschermen, zoals de 2/1 kroon tot stamverhouding. Veel te veel van onze bomen zijn te fors gesnoeid met het resultaat dat ze instabiel worden honger hebben, leiden aan zonnebrand, scheuren op de stam, en grote wond infecties.

Deze studie maakte gebruik van levenscyclusanalysemethoden (LCA) om de koolstofvoetafdruk van een stedelijke boom te beoordelen, van vermeerdering tot verwijdering, en bouwde voort op recente werkzaamheden die voornamelijk gericht waren op het inventariseren van de inputs voor de productie van houtachtige sierkwekerijen. Stedelijke bosbeheerders uit het grootstedelijk gebied van Chicago werden ondervraagd over hun plantenselectie, plant-, onderhouds-, verwijderings- en verwijderingspraktijken om de modelinputs te genereren. Wijzigingen in beheerpraktijken, zoals de snoeicyclus, kunnen de leeftijd waarop een boom verandert van een CO2-uitstoter naar CO2-neutraal, aanzienlijk verminderen. Sterk gemechaniseerde boomverzorgingspraktijken verlengen de tijd tot 33 jaar, terwijl minder gemechaniseerde scenario’s 26 jaar zijn. Een jaarlijks voorruitonderzoek dat door veel gemeenten wordt uitgevoerd, verlengt deze periode met twee tot drie jaar. De resultaten van dit werk bieden een nauwkeurigere beoordeling van de ecosysteemdiensten die worden aangeboden door stadsbossen en dienen als een eerste stap in het identificeren van boomverzorgingspraktijken die een optimaal milieurendement op investering bieden.

Bron

Aaron C. Petri, Andrew K. Koeser, Sarah T. Lovell, Dewayne Ingram; How Green Are Trees? — Using Life Cycle Assessment Methods to Assess Net Environmental Benefits. Journal of Environmental Horticulture 1 December 2016; 34 (4): 101–110. doi: https://doi.org/10.24266/0738-2898-34.4.101

Stenen (‘onderhoudsvrije’) tuinen zijn uit – groene tuinen zijn in voor een biodiverse en gezonde toekomst

Deze onderhoudsvrije ‘lego’ tuin zou verleden tijd moeten zijn.

Kristin McGee

1 april 2022

In Groningen en Haren vervangen steentuinen, de zogenaamde ‘onderhoudsarme’ tuinen of ‘legotuinen’ met symmetrische verhoogde bakken gevuld met grind en stenen en af ​​en toe een onvolgroeide kleine boom, in rap tempo de grastuinen van de vorige generatie. Terwijl de naoorlogse generatie werkte aan de wederopbouw van hun buurten en straatbomen en tuinen aanplantte met gras en bomen, lijkt de huidige generatie meer geïnteresseerd in binnen blijven of groene buitenruimtes ombouwen tot verheerlijkte woonkamers met buitenkeukens en vervuilende barbecues. Beide zijn vatbaar voor kritiek, maar niets is erger dan een tuin vol tegels, stenen en beton. Het idee van een arbeidsvrije tuin is vaak meer een mythe, aangezien betegelde tuinen veel inspanning vergen om ze er ongerept uit te laten zien door het gebruik van giftige chemicaliën en insecten dodende en watervervuilende herbiciden.

Volgens een onderzoek van Cobra Groeninzicht zijn in 38 gemeenten zelfs gemiddeld meer dan de helft van de voor- of achtertuinen betegeld of bebouwd (“Ruim een deerde…”). Deze nieuwe trend van symmetrische steriele tuinen betekent ook dat vogels die ooit afhankelijk waren van gras, bomen en struiken voor hun leefgebied ergens anders heen moeten gaan, en in stedelijke woonwijken, dat ergens anders collectief nergens anders wordt. Verhoogde betegelde tuinen zijn ook nutteloos en onbereikbaar voor kleine stedelijke boszoogdieren zoals egels die grote gebieden (tussen 10 en 20 hectare) vol met ecologisch rijke tuinen of groene zones nodig hebben om te foerageren in een stedelijke buurt. In toenemende mate moeten dergelijke dieren veel verder reizen om verbindingstuinen te vinden om te overleven, met onderweg gevaarlijke kruisingen van straten en fietspaden.

Egels op zoek naar een groene omgeving, daarbij gedwongen een drukke straat over te steken.

Dergelijke ‘onderhoudsvrije’ tuinen weerspiegelen ook de ontkoppeling tussen bewoners en hun afhankelijkheid van de natuurlijke ondersteuning die wordt geboden door ecologisch duurzame tuinen, waaronder voordelen voor de geestelijke gezondheid van zichtbaar groen, voordelen voor de luchtkwaliteit door gefilterde vervuiling door bomen en de waterfiltratie tijdens stormen. Betonnen tuinen belasten de waterinfrastructuur van de stad ongelooflijk en kosten honderdduizenden per jaar om de last van zwaar regenwater te verlichten. We hebben al af en toe overstromingen gezien in onze straten en trottoirs terwijl water van betonnen gebieden naar het rioleringssysteem van de stad wordt geduwd.

Om deze redenen zou het duidelijk moeten zijn waarom we groenere, biodiverse tuinen zouden moeten onderhouden. Maar toch krijgen we vaak te horen dat we ons niet moeten bemoeien met het persoonlijk beheer van particuliere tuinen?

Zoals de Wageningse ecoloog Patrick Jansen schrijft, creëren stenen tuinen om verschillende redenen collectieve en soms kolossale problemen voor gemeenten:

1. Hitte-eilanden: ze dragen bij aan de hitte-eilanden die een toenemend probleem vormen naarmate de temperatuur stijgt als gevolg van de klimaatcrisis.

2. Wateroverlast: De wateroverlast veroorzaakt door verstening van stedelijke gebieden en dorpskernen is een groot probleem. Kijk maar naar steden in de VS waar hele woonwijken onder water kwamen te staan ​​waar weinig bomen of tuinen waren.

3. Broeikasgassen: De grondstoffen en broeikasgassen die nodig zijn om zand, tegels en beton voor dergelijke tuinen te produceren, zijn enorm, om nog maar te zwijgen van het gas dat wordt gebruikt om ze naar onze tuinen te transporteren.

4. Verlies van biodiversiteit: Ten slotte, en vooral, onze tuinen zijn de thuisbasis van of kunnen de thuisbasis zijn van vogels, egels, vleermuizen en insecten. De bodem zou verrijkt moeten worden door wormen in een tijd van verarming en uitsterving van soorten. Het feit dat de populatie van stadsvogels is gehalveerd sinds de jaren negentig zou voor ons een schokkend gegeven moeten zijn die gemeenten zou moeten motiveren om snel en adequaat te handelen.

Een boomrijke tuin in Haren 2022
 • Een manier om deze snel verslechterende situatie te verbeteren, is om bewoners voor te lichten over de waarde van hun tuinen met factsheets en flyers die worden verstrekt wanneer ze een nieuw huis betrekken.
 • Ten tweede is het creëren van belastingvoordelen voor bewoners met biodiverse tuinen door een aanzienlijke belasting te heffen voor degenen die tuinen vervangen door stenen en tegels.
 • Ook mag er geen vergunning meer worden verleend voor het verwijderen van gezonde bomen om plaats te maken voor tegels, zeker niet wanneer bomen nog vele jaren productief leven voor de boeg hebben.

Als onze bestuurders serieuze stappen zouden nemen om dit probleem aan te pakken, zouden bewoners eerder geneigd zijn om zichzelf als onderdeel van de oplossing voor de dreigende crises te zien in plaats van als eigenaar van onroerend goed die geen verantwoordelijkheid heeft voor onze lokale milieuproblemen. En misschien vinden ze het zelfs leuk om rentmeester te worden van hun lokale ecologische omgeving, genietend van de wonderen van een actieve tuin vol bloemen, vogels en insecten. Tot de tijd dat we de steun van onze bestuurders niet hebben, kan het een verloren strijd lijken om de bewoners te overtuigen om niet alleen om de brandende regenwouden in Brazilië te geven, maar ook om de dakloze vogels, vlinders en vleermuizen in onze eigen omgeving. En daarbij het besef dat onze omgeving niet alleen een thuis is voor mensen, maar ook leefgebied is van hen die afhankelijk zijn van onze bomen, struiken en bladeren.

Hier zijn wat stenen tuinen die de laatste jaren zijn aangelegd in Haren :

Lego bomen

Maar het kan anders (voorbeelden uit de VS, Australië, en Oostenrijk):

Bronnen

Jansen, Patrick. “Laat de tegeltaks het stenen tuinperk beëindigen.” 11 juni 2021. Trouw.

Operatie Steenbreek Groningen.

De egelsnelweg: verbind je tuin. Egel Werkgroep.

Biologishe tuineren.

Vlinders en bij natuurtuin.

“Ruim een derde van de tuinen bestaat uit tegels: ‘Risico op wateroverlast’”. 11-10-19. AD.

“In 38 gemeenten is zelfs gemiddeld meer dan de helft van de voor- of achtertuinen betegeld of bebouwd. Het riool wordt daardoor overbelast en dieren en planten zien hun leefgebied slinken.”

Bhagwat, Navin. “Ruil tuintegels om voor gratis planten tegen hitte-eilanden.” 7-28-19. Ad.

Identify your garden birds (video op YouTube).

Opiniestuk Boomwachters in het Dagblad van het Noorden: De mythe van het ‘groene college’

14 maart 2022

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen plaatste Het Dagblad van het Noorden vandaag ons opiniestuk over het algemeen beleid en het massaal verwijderen van stadsbomen en bosgebied in de afgelopen drie jaar in de gemeente Groningen. In dit stuk laat Kristin McGee, voorzitter van de Boomwachters, aan de hand van cijfers zien hoeveel bomen vergund waren om verwijderd te worden, gepubliceerd in het officiële overheidsregister officielebekendmakingen. Deze vergunningen met aantallen bomen zijn wekelijks door McGee geteld en bijgehouden in een Excelblad met vergunningnummers zodat iedereen deze kan verifiëren:

Hier zijn ook de boombedekkingspercentages die Cobra Groen berekende voor hun openbare webinar in 2020.

We weten niet hoeveel bomen de gemeente heeft geplant, omdat ze deze niet publiceren voor verificatie, wat een van de punten van kritiek is. Het aantal verwijderde en geplante bomen is echter slechts het absolute minimum en het is ook niet de belangrijkste statistiek. In plaats daarvan is het totale verlies of winst van boomkroonbedekking van stedelijke bomen het belangrijkste getal dat we moeten gebruiken om toekomstig beleid te creëren.

1380 BOMEN en 3 VOETBALVELDEN BOSGEBIED VERWIJDERD in 2021

Politieke partijen ontvangen vragenlijst over het belang van bomen. Lees hieronder hun reacties:

Kristin McGee

22 februari 2022

Boom gekapt in 2021 in Groningen

De lokale verkiezingen staan ​​voor de deur en wij vinden het belangrijk om te onderzoeken welke partijen zich hebben beziggehouden met de bescherming van bomen en lokale natuurgebieden, die essentieel zijn voor de biodiversiteit, onze gezondheid en voor de komende uitdagingen van de klimaatcrisis. Om te beginnen, hebben we ruim een ​​jaar geprobeerd een tweede afspraak te krijgen met de wethouder Groen en klimaatadaptatie van GroenLinks en hebben haar drie weken geleden nogmaals uitgenodigd voor een gesprek. Helaas hebben wij tot nu toe geen reactie van haar ontvangen.

Deze week hebben we een korte enquête verstuurd naar alle politieke partijen met onderstaande vragen. >> Lees hier de reacties van GroenLinks, Student&Stad, PvdDieren, SP en D66 op onze vragen

1. Biomassa als ‘groene energie’: Ondersteunt u het idee om bomen en boomafval (door kappen en snoeien) te gebruiken als een voorname bron van energie in Nederland (meer dan 30%). Vindt u dat dit gesubsidieerd moet worden? Heeft u concrete acties ondernomen in dit gebied?

2. Meer wettelijke bescherming van bomen: Ondersteunt u het idee van een betere bescherming van bestaande bomen binnen de gemeente, zodat er jaarlijks minder bomen worden gekapt? Kunt u hiervan een voorbeeld of voorbeelden geven?

3. Criteria voor Belanghebbende: In geval van bezwaren tegen kapvergunningen: Ondersteunt u het idee van een herziene definitie van “belanghebbende” in de APVG zodat meer mensen die in de buurt van de boom wonen vallen onder de term belanghebbende, met als gevolg dat de ecologische en milieu waarden van bomen, zoals hun vermogen om broeikasgassen te isoleren, uitlaatgassen te filteren, overvloedig regenwater vasthouden en de hitte van hitte-eilanden opvangen en daarom een betere leefomgeving voor inwoners waarborgen?

4. Percentages van stedelijke boomkroonbedekking: Bent u bereid om toe te werken naar een toename van de totale boomkroon bedekking in de gemeente van tenminste 25%? Dit percentage is nl. een internationaal aanbevolen standaard om aan te houden ondanks verstedelijking en toenemende bevolkingsgroei. Zo niet, welk percentage wilt u dan aanhouden?

5. Criteria voor het verlenen van vergunningen: Zou u bereid zijn de criteria die worden gehanteerd om kapvergunningen af te geven te herzien en zou u er actief aan willen meewerken dat het verwijderen van bestaande bomen veel moeilijker wordt, behalve in geval van bewezen gevaarlijke situaties?

6. Wetenschappelijk gefundeerd bosbeleid invoeren: Zou u willen meewerken aan een wetenschappelijk en modern stedelijk bosbeleid, gefinancierd door de gemeente en uitgevoerd door stedelijke bos- en boomexperts, met een jaarlijkse verplichte inventarisatie van verwijderde en geplante bomen en een verslag van de netto ecologische en milieuwaarden van het stadsbos, zoals internationaal reeds gebeurt bij moderne stedelijke bosafdelingen? Een voorbeeld van zo’n rapport en zulk beleid is toegevoegd aan deze enquête.

7. Het inpassen van bestaande bomen binnen nieuwe ontwikkelingsplannen: Wilt u meewerken aan het implementeren van een nieuw compensatiebeleid, dat financiële middelen en personeel beschikbaar stelt voor gedegen toezicht en controle en uitgaat van moderne criteria die de waarde van bomen in termen van ecologie, milieu, psychologie en historie erkennen, zodat bomen al in de eerste stadia van nieuwe ontwikkelingsplannen kunnen worden ingepast (e.g. natuurinclusief bouwen)?

8. Percentages boomkroonbedding: Is u bekend wat het percentage aan boomkroonbedding in Groningen is? Zo ja, wat is het percentage binnen de stadsgrenzen?

9. Gemeentelijke bomen: Is u bekend hoeveel bomen er worden onderhouden door de gemeente? Zo ja, hoeveel bomen zijn dit er?

10. Monumentale en potentiële monumentale bomen. Omdat de lijst van monumentale bomen onvoldoende actueel is en omdat veel particuliere bomen zijn meegenomen in deze lijst, vragen wij u of u bereid bent om een digitale toetsing in te voeren zodat elke potentieel monumentale boom gemarkeerd en beschermd wordt tegen kapactiviteiten?

11. Bescherming van boomrijke en ecologisch rijke gebieden zoals het Suikerunieterrein. Bent u bereid om mee te werken aan het beschermen van een aantal belangrijke ecologische gebieden voor de toekomst zoals de Hortus, Selwerderhof, het Stadspark en het Suikerunieterrein?

Dit waren wat vragen. We zullen jullie op de hoogte houden met de antwoorden dat we krijgen.

Verwijderen van bomen voor illegale redenen

Een deel van onze zorgen hebben betrekking op het aantal bomen dat is toegestaan ​​voor grootschalige woningbouw- en infrastructuurprojecten en op het waarschijnlijke gebruik van verwijderde bomen voor biomassa, een vervuilende en niet-duurzame energiebron. We zien ook vaker dat privé bomen verwijderd worden voor zonnepanelen met het geloof dat de panelen meer opleveren wat tot nu toe niet bewezen is. Ten slotte, de tendens om tuinen te verstenen is ook een reden waarom bomen verwijderd worden met toestemming van de gemeente. Deze tendens willen we veranderen door een betere bescherming van zowel gemeentelijke als particuliere bomen.

Een versteende tuin in Haren (met zonnepanelen daarbij, 2021)

Officiële verwijderde bomen (groter dan 20 centimeter diameter) sinds 2018

Om een ​​idee te krijgen hoeveel bomen er per jaar zijn toegestaan voor de kap, hebben we sinds 2018 lijsten met kapvergunningen samengesteld. Helaas bieden deze vergunningen niet veel informatie over de reden, de grootte, de leeftijd of de gezondheid van de boom. We hebben deze totalen verzameld en controleren de wekelijkse mededelingen op het officiële informatieportaal van de gemeente: https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. Hieruit hebben we elke toegestane verwijdering van bomen en houtopstanden gedocumenteerd.

Hier zijn onze totalen van de afgelopen drie jaar:

2019: 2145 bomen en 40.592 m2 houtopstand verwijderd

2020: 1171 bomen en 12.564 m2 houtopstand verwijderd

2021: 1380 bomen en 17.982 m2 houtopstand verwijderd

Hier een deel van de excel worksheet met het aantallen bomen gekapt (officiële).
Hier een deel van de excelsheet met de aantallen gekapte bomen (officieel, d.w.z. met vergunning).
Nieuwe bomen geplant in Haren 2021

Nieuwe bomen geplant 2021

Onlangs hebben we overal in Groningen bomen zien planten, een ontwikkeling die we toejuichen, maar laten we niet vergeten dat deze herbeplanting het aantal vaak verwijderde gezonde bomen in de afgelopen jaren niet kan compenseren. In 2021 gaf de gemeente toestemming voor het verwijderen van 1380 bomen en 18.000 m2 bos en dit is meer dan in 2020, het jaar van een enorme grote infrastructuur projecten zoals Aanpak Ring Zuid. Naast 1380 bomen is tit bijna 3 voetbalvelden aan bos. Laten we het totale boomkroonbedekking in de afgelopen jaren meten met de tools van CobraGroen of iTreeTools zodat we weten wat we echte verloren hebben en daarna kunnen we een beter beleid creëren voor de toekomst.

Uit een webinar met Cobra Groen weten we dat Groningen in 2020 zo’n 250.000 bomen had en zo’n 12% boombedekkingsgraad. Het is tijd om de nieuwe stedelijke boombedekkingsratio’s en het totale aantal bomen te meten om te zien of deze officieel geregistreerde vergunningen kloppen. Ten slotte is het tijd om het vergunningenbeleid drastisch te herzien met meer transparantie en betere bescherming van gezonde bomen. Deze veranderingen moeten niet alleen in het beleid plaatsvinden, maar ook in de implementatie van de broodnodige expertise op het gebied van stedelijke boomgezondheid en -zorg, die momenteel ontbreekt.

Boom in Haren op de kaplijst 2021

Bomen versus zonnepanelen

2-2-2022

Kristin McGee

We kunnen bijna niet geloven dat het zover is gekomen, dat we dit gesprek voeren – bomen versus zonnepanelen. Vandaag komt het onderwerp zonnepanelen versus bomen aan de orde in de gemeenteraadsvergadering. En RTVNoord heeft vandaag een verhaal gepubliceerd over een aantal inwoners van Beijum die hun hoge bomen het liefst zouden verwijderen om hun zonnepanelen zo effectief mogelijk te maken. Toch absorberen deze hoge bomen al veel CO2 en helpen ze luchtvervuiling en regenwater te filteren. Het vervangen van bestaande volwassen en gezonde bomen lijkt ons het verkeerd traject in het energietransitie. Willen we echt die entiteiten opofferen die leefgebied bieden aan vogels en insecten voor puur menselijke behoeften? En is dit zelfs effectief om zonnepanelen significant te verbeteren in een klimaat met een aantal dagen per jaar zon? We weten dat andere energiebronnen tijdens donkere dagen altijd nodig zullen zijn, zelfs bij grootschalige installatie van zonnepanelen.

Het doel van duurzame en hernieuwbare energie is om hulpbronnen te behouden, zodat bestaande groene leefgebieden kunnen worden beschermd, niet simpelweg nog een hulpbron om te winnen voor menselijke consumptie. Als het ondersteunen van zonnepanelen betekent dat we ons toch al onze kwetsbaar stadsbos vernietigen voor subsidies, dan lopen we het risico de negatieve effecten van klimaatverandering te versnellen, zoals verhoogde luchtvervuiling en de bijbehorende gezondheidsrisico’s voor de mens zoals astma en longkanker, naar de benauwende leefomgevingen zonder bomen, naar het gebrek aan eventuele vogels van een al volgens het CBS 50% reductie van vogelpopulaties in stedelijke omgevingen. Het is volkomen absurd dat we nu al volledig gezonde, volwassen bomen zien, prachtige geschenken aan onze gemeenschappen die worden verwijderd door individuen met euro’s in hun ogen en de valse belofte van groene energie in dit geval. We zijn niet tegen zonnepanelen maar nooit ten kosten van bestande of toekomsten bomen.

En hier zijn een paar voorbeelden van een gebied dat is ontworpen rond de zogenaamde hernieuwbare energie van zonnepanelen:

Deze nieuwbouw is net klaar in Haren 2021 (nu zonder bomen)
Hier in Haren is deze tweestammige els zeer hoog opgekroond voor zonnepanelen (2021)

Hier zijn onze vragen gesteeld aan de gemeenteraad: 

1. Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar de LTA (levenscyclusanalyse) van zonnepanelen en in relatie tot de voorspelde schaduw veroorzaakt door boomkronen? Veroorzaakt bomen überhaupt zonnepanelen of is dat slechts een mythe?

2. Is er onderzoek gedaan naar de waarde van Groningse bomen voor de opslag van broeikasgassen, aangezien tools als iTree en de Bomenmonitor dit kunnen kwantificeren?

3. Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar recente boomverwijdering in relatie tot het plaatsen van zonnepanelen met digitale mapping, zoals door middel van Cobra Groen’s boommonitoringanalyses?

4. Wat zou de impact zijn van de totale boombedekking (nu een laag percentage van 12%) als meer bomen verwijderd mogen worden voor zonnepanelen op basis van recente trends?

5. Wat zijn de gevolgen voor de biodiversiteit?

6. Wat zijn de gevolgen voor de waterafvoer en stormoverloop?

7. Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van leven, inclusief welzijn en de bekende toename van criminaliteit in gebieden zonder bomen?

Extra bronnen:

Shin Ji-hye. 4 april 2019. “2 million trees cut down to make way for solar panels in 3 years: lawmaker.” The Korean Herald.

Chesler, Karen. 2016 (June 20). “The Green Roller Coaster: Companies like Six Flags are cutting down trees to make room for solar panels—and missing part of the point of environmentalism.” Slate.

Pastoor, Robert. 2021 (2 feb). “Stadjers willen graag zonnepanelen, maar de bomen staan in de weg: ‘Zo is het niet zinnig’).” RTVNoord.

Boomonderhoud in de gemeente Groningen verdient verbetering voor een betere gezondheid, veiligheid en biodiversiteit

Kristin McGee

28-1-2022

Boomwachters Groningen heeft een onafhankelijk rapport laten opstellen, door een ETT-gecertificeerd Duits boomverzorgingsbureau in juli 2021, van vier gebieden (Haren, Helpman, Selwerd, Lewenborg) waar het afgelopen jaar bomen zijn gesnoeid door particulier gecontracteerde boom bedrijven in opdracht van de gemeente.

Dit boomverzorgingsbureau concludeerde dat de beplanting en planning van sommige gebieden acceptabel waren maar anderen ontoereikend en dat op sommige plaatsen bomen zijn beheerd op een manier die schadelijk is voor hun toekomstige gezondheid en ontwikkeling, inclusief het te agressief snoeien van de belangrijkste takken die zorgen voor de juiste structuur van de kroon.

Hier in juli 2021, zijn vele levende takken verwijderd aan het Middelhorsterweg in Haren en veel hoger dan 7 meters boven de straat.

Hieronder lees je enkele van de conclusies uit dit rapport betreffende bomen in Helpman en Haren:

“Op de standplaats bevinden zich essen met een goede ontwikkelingspotentie. De bomen zijn van verschillende leeftijden. Es 1 is een jonge boom die niet vakkundig wordt onderhouden en begeleid (het eind van de stam bevindt zich op 2.6 meter hoogte). De boom is tot nu toe steeds te sterk gesnoeid. Er zijn minstens 13 plekken waar grote takken zijn weggehaald waar te nemen. Deze plekken zijn voor een deel niet overgroeid. Op enkele snoeiplekken is te zien, dat afgestorven takken zijn weggehaald. De vitaliteit van de boom is zwak. De uitgevoerde onderhoudsmaatregel draagt niet positief bij aan een goede ontwikkeling en instandhouding van de boom op deze plek.”

Hier een foto van de essen beschreven in deze report

Betreffende bomen in Lewenborg lezen we dit in het rapport:

“Enkele bomen (zie hiervoor als voorbeeld afbeeldingen 10 – 12) zijn niet deskundig en zonder duidelijk plan gesnoeid. De vitaliteit van deze bomen zal door de snoeiwerkzaamheden verder verminderen en het homogene beeld van een laan verstoren.”

Onder andere n.a.v. dit rapport hebben we de wethouder Groen en klimaatadaptatie gevraagd om een afspraak over hoe we kunnen ingrijpen in het huidige beleid voor het onderhoud van bomen. Dit beleid heeft volgens ons verschillende schadelijke gevolgen voor het lokale stadsbos:

1. Bomen worden zo krachtig gesnoeid dat ze de structuur en balans missen voor optimale stabiliteit voor henzelf en veiligheid voor de omgeving.

2. Kronen worden te zeer uitgedund en te hoog opgetrokken, waardoor ze onbruikbaar zijn voor het nestelen van vogels.

3. Kronen worden uitgehold en zo hoog opgetrokken dat de bomen tijdens kritieke hittegolfperiodes in de zomermaanden minder in staat zijn om essentiële schaduw te bieden.

4. Gebrek aan blad van over gesnoeide kronen, zorgt ervoor dat de bomen minder zuurstof produceren en minder CO2 opslaan dan bij een gezondere vollere kroon. Ze zijn daardoor minder klimaatadaptief.

5. De toekomstige levensduur van de boom wordt verkort vanwege gezondheidsproblemen door minder voedselreserves, beschadigde en rottende wortels en andere invasieve bacteriën en mogelijke ziekten door slechte genezing van overmatige snoeiwonden.

We hebben experts tot onze beschikking die gemakkelijk richtlijnen en toezicht kunnen geven voor een beter onderhoud van de resterende bomen die nog niet onomkeerbaar zijn beschadigd. We hopen dat de gemeente openstaat voor deze kritiek dat vraagt ​​om een ​​drastische herziening van de huidige onderhoudspraktijken.

Deze boom was als geschenk gegeven door de nieuwe gemeente Groningen aan Haren. Het is al zo zwaar gesnoied dat het bijna geen kroon over heeft.

Kerklaan bomen in Haren nadat ze zwaar opgekrond waren in 2021

Je kunt het hele rapport hier in het Duits lezen:

Deze report is ook hier in het Nederlandse te lezen:

Reaction to the municipality’s ‘Politieke Woensdag’ debate of “Beleid dat hout snijdt”: The myth of ‘green hearts’ and positive tree balances of the Gemeente Groningen

Kristin McGee

22 sept 2021

Today after reading flagrantly false figures published by the municipality and then hearing them happily reproduced by some of the city council members, I’d like the set the record straight. Having taken the time to actually review these figures, it is abundantly clear that no-one has decided to cross-check the tables presented by the city’s green division with the records published on the official registration platform (Officielebekendmakingen.nl).

Let’s make some comparisons.

Here are the figures presented by the municipality giving a positive balance of 320 trees over the last two years:


(See a larger version of the municipalities document here).

Actual tree permits

Let’s start with the actual number of both permits and numbers of trees permitted in 2018-2020.

If you go to Offielebekendmakingen, you can search the permitted tree removal requests after a year has passed using the search term “verleende vergunningen” (permitted removal) for a particular year and municipality and then exclude all tree removal requests by typing  “-aanvragen” (-requests). I’ve done this and then made screen shots below to indicate numbers of permits. I’ve then checked each one individually and removed all rejected tree removal requests as well as non-permit related requests.

Here are screen shots of these search results:

2019 Search
2018 Search
2020 Search

These are the numbers that I arrived at after looking at each one of these 1186 permits for trees for 2018-2020.

When we compare the figures of trees planted claimed by the municipality with trees removed, we get a negative balance of -738:

Wooded areas not included

In short, this is not a positive balance but a negative balance. In fact several hundred more trees have been cut which don’t require permits (some of these will be detailed in a future report). Also worrisome, is that none of the wooded areas (‘houtopstanden’) which are mentioned in permits are mentioned in this balance. These areas are some of the most important for climate resources (water filtration, greenhouse gasses, cooling), for habitat, and for urban ecosystems connecting people to nature, yet our ‘green hearted’ city tree managers fail to even mention them. We’ve checked them ourselves and found that 36884 m2 of wooded areas were removed. This is almost six football fields of wooded areas in two years.

Further, what is evident when looking at individual permits is that some don’t name the numbers of trees and simply list “vellen bomen,” so we don’t always know how many trees were removed in particular permits with mistakes such as these, nor do we gain any more pertinent information about the reason for permits, the age of the tree, size, or level of vitality.

Measuring the urban tree cover of Groningen is not a distant fantasy but a simple and relatively inexpensive request from an urban tree taxonomist

The continued presumption of the inability to really measure our urban tree canopy cover or the benefits of individual trees reveals a lack of basic knowledge of the field today. In a matter of hours, we could measure every single tree in Groningen – all trees: private, municipal, in parks, by train tracks, in the UMCG. It is not difficult nor extremely expensive with methods combining different measures such as LIDAR, google earth, and remote laser sensing. We’ve asked repeatedly that the municipality do this and even invited Cobra Groen to provide a workshop to show us how easy it is. Why do they still refuse this modest investment in our future?

Actual figures are already known about Groningen’s tree cover and numbers of trees

In fact, during a workshop with Cobra Groen who has measured all the trees in the municipal proper in 2019, we learned that there are about 243,000 trees total in the municipality. We also know that our current tree cover ratio is about 12% and in the province it is about 8%. If we wanted to know how much of this cover has been lost recently, for a variety of reasons ranging from disease to the massive mobility projects (aanpak ring zuid) and building projects (de Dilgt in Haren etc), we only have to commission this information and we could view these changes over a particular time period and then project our goals into the future based on past patterns (and mistakes). In other words, we could learn from what has happened rather than continue a policy which is perpetually reactive.

Provincial tree cover ratios here – Groningen near the bottom at 8%
Tree Cover ratios shown here in 2020 by Cobra Groen – 12% tree cover in Groningen


Green expertise, not green hearts
The endless reassurances of the “green hearts” of our tree workers is maddening when we ourselves have had multiple conversations over the last six years with the actual tree workers on the street, many of whom cynically admit that it is the municipality’s economically driven policies or the corruption of bureaucrats which are perversely stimulating the felling of healthy mature trees or motivating overly pruned canopies (which die much younger and provide little habitat for birds etc). Such removals and pruning methods are often employed simply to harvest extra word for local biomass heating units or to offer contracts for many of the local tree worker affiliates of the city’s tree club.
 
We are not claiming that there are never dangerous of terminally diseased trees or that no trees ever require felling, but rather that until now, many and perhaps more than half of all trees removed are done so without proper justification and these trees could have better been left to grow further. How do we know this, because we have visited locations with tree experts before trees were cut. We have contracted independent urban tree ecologists to evaluate the pruning and tree care here in the last five years. This evidence will be forth coming in a comprehensive report.
 
Role of private trees for our urban forest future
A significant number of the 5500 trees removed between 2018-2020 are private residential trees, of residents who simply don’t want a (large) tree any more for various reasons. These range from removing trees because they block sun for newly installed solar panels or because they drop too many leaves or because space is needed for enlarged tiled gardens or extensions of houses. The municipality generally allows all of these requests and even sometimes allows illegal tree felling on private properties to go unpenalized. We find this unacceptable and we hope that the municipality take a more proactive, knowledge based role in recognizing the necessity of private, corporate, and municipal trees comprehensively for the urban forest. If we simply ignore residential and non-municipal trees, we ignore much of our local tree cover in Groningen, a resource we can not afford to disregard in this critical period.
 

Video interview bosecoloog Hans van der Lans bij de Selwerderhof in Groningen over de belangrijke rol van oude populieren gemaakt door Marit Evers en Robert Decani van de RuG

Juni 2021

In opdracht van Boomwachters Groningen hebben studenten van de RuG een video gemaakt met een interview met bosecoloog en boomexpert Hans van der Lans over het kwetsbare gebied in de ecologische zone bij de begraafplaats Selwerderhof. De video laat zien in welke mate volwassen, oude bomen een rol spelen voor de biodiversiteit in het gebied. Expert Van der Lans geeft uitleg bij de verschillende delen in het gebied. De Selwerderhof is een biotoop voor duizenden dieren, insecten en vogels waaronder herten, vleermuizen, bijen en vossen.
In 2020 en 2021 zijn ongeveer 100 populieren en wilgen gekapt en de komende vijf jaar worden er nog eens 100 geveld. We zijn hier fel op tegen en vinden dat de rijkheid van deze ecologische zones juist beschermd moet worden.

>> Bekijk het hele video interview met Hans van der Lans op YouTube

Boom- en bosecoloog: Hans van der Lans
Interview: Marit Evers (student aan de Rijksuniversiteit Groningen)
Videoproductie: Robert Decani (student aan de Rijksuniversiteit Groningen)
In opdracht van Stichting Boomwachters Groningen

Interview transcription in English:

Here we are at the Selwerderhof cemetery, a beautifully verdant cemetery designed by the landscape architect Vroom. It was constructed between 1940 and 1949 with occasional short interruptions due to World War II. In 1948 the cemetery received its official name: Selwerderhof. The cemetery is characterized by its partition into different parts, not only are there several small cemeteries, such as the Islamic cemetery and the Jewish cemetery, but also at the architectural level there are different parts. For example, this is a very green section. However, more and more trees are being felled lately, and also more and more tree felling is planned. So what does this do to the area’s biodiversity? It’s time to ask biologist Hans van der Lans some questions.

Hello Hans, could you briefly introduce yourself?

Yes I would. We are now in a place that I like myself, because it’s about nature. That’s my background: forestry and forest ecology. Old trees are what’s at stake in this field, and here we are at a place in the Selwerdhof where we can find precisely those old trees, so that’s my specialty. Sometimes I go to Germany to look at old trees, or to England to look at the remnants of virgin forests, you can still find them there; we don’t have them in the Netherlands. But we are now in a place, a section of ecology within the Selwerderhof, where we can still see some old trees. The funny thing is, those old trees often have to go, because it’s neater or for safety reasons. Well, that’s horrible.

Why, what is the importance of old trees in a place like this?

An old tree automatically develops rotten spots. You might say: “Rotten spot? Well, it’s a cemetery, that’s what you get”. But with a rotten spot you get hollow spaces, which are home to bats, woodpeckers, treecreepers and things like that, and all of these you can find here. But if you take those old poplars away, it simply means that the tree stock is rejuvenated, so a number of species disappear. Of course I’m not just talking about the large eye-catching animals, but also about the insects, it’s also about the spiders, it’s also about the beetle and the beetle larvae. All of those inhabit precisely those old trees.

So it actually affects the entire biodiversity?

Yes, it affects the entire biodiversity. And that’s not the only thing, they always use big machines to cut down the trees, so there’s driving everywhere and hence everything will be flattened. I also noticed that one of the plans they have is to clean this place up again, make it neat. Well, there’s a lot of dead wood here in these old forest patches, underneath and in between the vegetation, there are really zones full of dead wood. If you clean that up just for the sake of cleanliness, then everything that’s in there, there are ants in there, there are ant nests under there, there are probably hedgehogs and weasels under there, all of that is cleaned up and made barren.

So basically you’re saying, “that cleaning up, that shouldn’t happen at all”.

The Selwerderhof is part of the urban ecological zone that’s been designated here in Groningen, and these stretches of forest of the Selwerderhof, they’re not maintained as ecological, the only things that are taken into consideration are cleanliness and safety. Ecologists should be looking at these areas, and those “tree managers” who are always thinking about how a tree has to have a certain shape and needs to be pruned and needs to be maintained, they really shouldn’t be in charge of this at all. Ecologists have to look at this, and then of course you also have to look at safety, but the primary concern should be ecology, nature. And that doesn’t apply everywhere here in the cemetery, because there are also very neat parts, where the trees are neatly lined up, where you can prune neatly. But here we are more at the back of the Selwerderhof, precisely in that ecological zone.

Well, thank you very much, perhaps we could now go to another part of the cemetery so we can look at the surroundings there as well.

Sure.

————————–

Here we are in another part of the cemetery, where as many as 40 poplars were recently cut down. New trees were planted, as you can see behind me. What are the consequences of planting new trees while cutting down the old ones?

Just now we were standing in a place where you could still see in the background the way it used to be. This area here was like that, exactly the same: a greater amount of old trees. If you look in that direction, you can see that there are a few left standing. Why these have stayed and the others are gone, I don’t know. But they did take the crowns out, probably for safety reasons. They take away these kinds of large trees and replace them with these kinds of cuttings, they are almost cuttings, they are called trees but these are things with a diameter of seven centimeters.

Yes, there’s a clear difference between such a big tree and these ones.

Yes, it takes 50 years before they get to a reasonable size, so it doesn’t really help. You can see that the entire soil has been churned up. Everything that stood here, that had come to rest here, has been destroyed. And then of course they say “it will be beautiful again”. Yes, in your lifetime it might, but in my lifetime it won’t be the same again. They have really dealt a heavy blow to this ecological zone, because that’s what it is. Of course, it is also a cemetery, and these two functions will have to go hand in hand, but this could easily have been done by pruning and working in an ecological way, and maybe pulling down a tree once in a while, or sawing out some dangerous branches occasionally. That’s possible, they have already shown that they can saw off the entire crown. This ecological approach can coexist perfectly well with the cemetery, but then you have to start looking at trees in a different way.

Which means no longer just cutting down 40 trees, but actually looking at each tree to see if there’s something wrong with it?

From what I understood they basically want to get rid of all the old poplars here. Fortunately, a few of them are still standing, next we’ll go to a place where they’re still standing. This cutting down will be phased over five years, each year dozens will be removed. We’re talking about hundreds of trees here, that’s really very serious. And there are even places where there’s no danger at all because nobody ever comes there, and these trees are also included in this big cleanup operation, because that’s what I call it.

So basically everything that happens here is in the service of human safety?

Yes, and also in the name of cleanliness, and because people want to plant beautiful young trees, because that’s also one of the reasons. Apparently there is money to rejuvenate, there is money to tidy things up a little bit, so the Dutch cleaning frenzy kicks in, which now prevails here in the cemetery.

Yes…, well, let’s walk to the last spot we’ll visit.

————

Here we are, in front of a sign that says the Selwerderhof is part of the urban ecological structure. What does that actually mean?

I think it’s been 20 years since the municipality of Groningen decided that certain areas of green space, such as parks, should form an ecological structure. That means that the plants and animals can move in between these areas, and in this way the areas form a unified structure. There are some barriers in that unity, and there were even plans for removing these barriers. That was the intention. So that means that this is the connecting zone for the bats, this is the connecting zone for the ground beetles, and for everything else in the city in terms of ecology and nature. It should go without saying then that you shouldn’t abolish this old forest and start all over again, that would be weird. This is the one and only ecology of Groningen, the only piece of land that is really reserved for nature while the rest may all be built on. There may be some trees and some rose beds and some lawns in those areas, but this right here is the real ecological structure, and we are currently standing in an important part of this structure: the Selwerderhof.

————-

Behind me there is a large area of barren land with a few newly planted trees, but it used to look like over there, where the big poplar tree stands. How long will it take before this looks the way it used to?

Well guess what, this takes 50 years. A blow of 50 years has been dealt to the development of this forest, this piece of ecological structure. Beautiful bushes have been planted in return for this, but the tufts that are here, I see a hawthorn and I see a willow, it will be a long time before they are grown. Maybe you can look over there, look, here is a somewhat older hazel. Luckily this one has remained standing, but I can only hope it stays and they don’t clear it out during the next round. But that thing, its stems are also at least 20, 25 years old, and the stump may be even older. Well, here everything is gone, really, everything including the tree stumps has been torn out of the ground. They even took out the stumps here with a big cultivator and they just left the ground completely bare. This is really a disaster for the ecological structure, and it’s a disaster for everything that has lived here. And then you shouldn’t say, because that’s what people tend to say, “but there are green areas in other places.” No, don’t talk about other places. We are already short of everything; the urban ecological structure is already a minimum, and you are going to subtract something from that minimum. It’s just not right. Groningen city council…, Groningen city council…, do something about it! Put your ecologists to work, and let the ecologists have their say, instead of the tree people.

Thank you for all the information.

Wild west taferelen in de groene openbare ruimte van Groningen

Engelse vertaling en afbeeldingen zie hieronder.

Bij civiele geschillen over schade aan gemeentebomen laat de stad tegenwoorden de bewoners het onderling uitvechten. Het zal u niets verbazen wie er wint: degenen die de bomen beschadigen.

De beste manier om schade aan een boom tijdens de bouw tot een minimum te beperken, is door niets te doen rond, in of bovenop het wortelstelsel van een boom. Bouw daarom een stevige omheining bij de buitenste druiplijn van de boom en laat binnen dit gebied geen activiteiten toe. Activiteiten die hieronder vallen zijn onder meer

 • het verlagen van de helling
 • het toevoegen van grond
 • het graven van sleuven
 • het parkeren of bedienen van machines in het gebied
 • het opslaan van voorraden, grond of graafmateriaal.
  (Bron: Iowa State University Extension and Outreach, Urban Forestry, https://hortnews.extension.iastate.edu/faq/what-effects-will-construction-activities-have-nearby-trees)

Steeds vaker zien we in Groningen een gebrek aan zorg en kennis over het werken rond gemeentebomen. Maar ook omwonenden die het publieke groen en dus ook de ruimte onder het bladerdak van een stadsboom als persoonlijke ruimte beschouwen en het gebruiken als vuilstortplaats voor afval, bouwmaterialen, als opslagruimte voor zware machines of als parkeerplaats voor auto’s.

Boomwachters Groningen krijgt, als ze schade aan gemeentebomen, wortels en grond via de normale klachtenroute op de website van de gemeente signaleren, doorgaans geen reactie. Maar als we de betreffende ambtenaar persoonlijk mailen, krijgen we vaak binnen een paar dagen een reactie.

Volgens het beleid van de stad (APVG) moet de groenafdeling van de gemeente na een melding de situatie onderzoeken. Als het boomkroongebied van stadsbomen wordt overladen door bouwmaterialen of andere belemmeringen, waarvoor geen vergunning is afgegeven, dan moet de bewoner of andere verantwoordelijke worden gevraagd om de materialen onmiddellijk te verwijderen. Ambtenaren kunnen bij dergelijke overtredingen ook boetes opleggen. Helaas wordt bovenstaande regel nauwelijks gehandhaafd en laat de ambtenaar zijn oor vaak hangen naar de behoeften van degene die de overtreding begaat. Hierdoor ontstaat blijvende schade door zware machines of bouwmaterialen die dagen of zelfs weken onder een boom blijven staan.

Bodemverdichting
Wanneer zware voorwerpen onder een boom worden geplaatst, kan de grond snel verdichten, met als gevolg dat water, voedingsstoffen en zuurstof niet worden doorgelaten kunnen worden waardoor uiteindelijk de wortels afsterven. Soms is de schade van zo’n verdichting al na maanden, maar meestal pas na jaren waarneembaar. Omdat daardoor de boom dus ook pas na vele jaren verslechtert zien bewoners niet de relatie tussen het verdichten van de bodem en de slechte conditie van het bladerdak. Elke boom-, grond-, wortel- en mycorrhiza-expert weet wel beter. Gemeenten, ook die van ons, hebben codes en best practices die vereisen dat boomstroken worden beschermd tijdens bouwprojecten en nooit mogen worden gebruikt als opslag- of stortplaats. Toch worden deze best practices zelden opgevolgd en leiden meldingen van overlast bij bomen bij de gemeente zelden tot onmiddellijke verwijdering van de zware materialen laat staan tot boetes.

Het verdichten van de grond kan binnen enkele uren plaatsvinden. In feite zouden bepaalde activiteiten nooit onder het bladerdak van een boom mogen plaatsvinden. Volgens het Oregon State Extension Urban Forestry Program mogen onderstaande zaken nooit voorkomen onder het bladerdak van een boom:

 • Neerzetten van bouwmaterialen of sloopafval.
 • Parkeren van voertuigen of apparatuur.
 • Opstapelen van grond, zand en/of mulch.
 • Graven van sleuven voor installatie of reparatie van nutsvoorzieningen, of voor installatie van irrigatiesystemen.
 • Veranderen van bodemkwaliteit door snijden of opvullen.
 • Beschadigen van wortels door sorteren, scheuren of rooien.
 • Bodemverdichting met materieel, voertuigen, materiaalopslag en/of voetverkeer.
 • Vervuilen van grond door schoonmaken van apparatuur (vooral beton) en voertuigonderhoud.
 • Aanleggen van ondoordringbare parkeerplaatsen, opritten en voetpaden.
 • Iets aan bomen bevestigen met spijkers, schroeven en/of spijkers.
 • Het verwonden of breken van boomstammen of takken door contact met voertuigen en zwaar materieel.
 • Verwonden van stammen met onkruidtrimmers en grasmaaiers.
 • Verwonden door brand of overmatige hitte.

(Bron: Boombescherming op bouw- en ontwikkelingslocaties: A Best Management Practices Guidebook for the Pacific Northwest, 2009, p. 4)

Hier zijn andere manieren om bodemverdichting onder een volwassen of jonge boom te voorkomen volgens de bekende BomenDoctor:

Hoe voorkom je bodemverdichting?

 1. Rij en parkeer NIET op de wortelzone van de boom. Kijk op de schets en respecteer de totale boombeschermingszone.
 2. Zet bouwwerken niet binnen de wortelzone van de boom (zie onderstaande totale kroonbeschermingszone) waardoor het onmogelijk wordt om met machines op deze plaats te komen. Maak voor de start van de woning duidelijke afspraken met de aannemer dat deze zone niet kan worden betreden.
 3. Laat ook geen afval, grond, voorraad van materiaal etc. toe in deze boombeschermingszone.
 4. Indien er toch kranen moeten passeren, kies dan voor een kraan met rupsbanden. Maar deze mogen niet manoeuvreren in de wortelzone en er moeten rijplaten gelegd worden. Dit zijn sterke platen die de druk van de machine verdelen over de grond zodat de impact op de grond lager is.
 5. Gebruik zo weinig mogelijk machines in je tuin, ook bij de tuinaanleg. Indien dit toch nodig is, gebruik rijplaten.

  (“Wat zijn de gevolgen van bodemverdichting op je bomen en planten?” 7-7-2021, geciteerd op 23-7-2-21, https://deboomdokter.be/blog/bodem /wat-zijn-de-gevolgen-van-bodemverdichting-op-je-bomen-en-planten/).

Ervaring boomschadegeschil in Haren, juli 2021
Deze week, na een maand grote stapels zware bakstenen, zandzakken, verspreid zand, potten en andere ongebruikte troep onder twee gemeentebomen te hebben gezien, bracht ondergetekende een vriendelijk bezoek aan haar buurman met een informatieve flyer over de gevaren voor bomen en grond wanneer zware materialen geplaatst worden op wortelstructuren. Ondergetekende deed ook een vriendelijk verzoek om het materiaal te verwijderen. De buurman nam de flyer in ontvangst en luisterde maar deed uiteindelijk niets en de materialen bleven nog enkele weken liggen en erger nog er kwam nog meer materiaal bij. Hierop nam ondergetekende actie en maakte de ruimte onder de boom vrij van bouwafval. Hierop reageerde de buurman met verbaal en fysiek geweld waardoor ondergetekende zich genoodzaakt voelde de politie te bellen.

The Wild Wild West of Groningen’s Urban Green Spaces

In civil disputes about damage to municipal trees, the city lets residents fight it out themselves.

Guess who wins? (spoiler alert) – aniti-tree bullies and urban green colonizers

Kristin McGee, July 23, 2021

“The best way to minimize damage to a tree during construction is to do nothing around, in, or on top of a tree’s root system. Construct a sturdy fence at least at the outer dripline of the tree and allow zero activity within this area. Prohibited activities inside the dripline of the tree include lowering the grade, adding soil, trenching, parking or operating machinery in the area, and storing supplies, soil, or excavation materials.” (Iowa State University Extension and Outreach, Urban Forestry)

Increasingly in Groningen we see a lack of care and knowledge about working around municipal trees, including by local residents who view grassy plots under a city tree’s canopy as personal space. Here tree strips are misused as a dumping ground for garbage, building materials, as storage space for heavy machinery, or as parking spaces for personal automobiles.

In the instances when we (the Boomwachters) signal this damage to municipal trees, roots and soil via the normal complaint route on the gemeente’s website, we generally get no reaction. Yet when we mail one of the tree bureaucrat’s personally, we often get a response within a few days. According to the city’s policies (APVG), the gemeente’s green division should investigate the situation and if city’s tree canopy area is deluged by building materials or other hinderances, and without a permit, a resident should be asked to immediately remove such materials. City workers can also fine such infringements. However what rather happens is that the green bureaucrat simply listens to the needs and intended plans of such a (reckless) resident and allows them to continue mistreating city trees, sometimes allowing heavy machinery or building materials to remain for days and even weeks under a tree’s canopy. This isn’t surprising since the city too often parks vehicles, equipment, and bricks on the fragile soil under a tree’s crown.

City machinery in Haren near and under tree canopies during street work, July 2021
Building materials left under tree canopy for weeks during Akerk renovation, Groningen 2020

Soil compaction

When heavy items are placed under a tree, the soil can quickly compact, blocking water, nutrients, and oxygen and eventually killing the roots. Usually the damage from such compaction is not discernable for months, but rather in years and so residents and others look up at the tree and when seeing green leaves they say – “ah stop worrying – het valt mee (it is fine)”. No actually it isn’t fine as any tree, soil, root, and mycorrhizal expert will tell you. Municipalities, including our own, have codes and best practices in place which require that tree strips are protected during building projects and should never be used as storage sties or dumping grounds. Yet rarely are these best practices followed and our alerting the municipality to tree negligence cases rarely results in immediate removal or fines.


Image of soil and roots underground tree with healthy and unhealthy soil (source, RTEC Tree Care)

Compacting soil can happen in a matter of hours. In fact certain activities should ideally never happen under a tree’s canopy. According to the Oregon State Extension Urban Forestry Program, these things should never occur under a tree’s canopy:

• Stockpiling construction materials or demolition debris.

• Parking vehicle or equipment.

• Piling soil, sand, and/or mulch.

• Trenching for utilities installation or repair, or for irrigation system installation.

• Changing soil grade by cutting or filling.

• Damaging roots by grading, tearing, or grubbing.

• Compacting soil with equipment, vehicles, material storage, and/or foot traffic.

• Contaminating soil from washing out equipment (especially concrete) and vehicle maintenance.

• Installing impervious parking lots, driveways, and walkways.

• Attaching anything to trees using nails, screws, and/or spikes.

• Wounding or break tree trunks or branches through contact with vehicles and heavy equipment.

• Wounding trunks with string weed trimmers and lawn mowers.

• Causing injury by fire or excessive heat

(Tree Protection on Construction and Development sites: A Best Management Practices Guidebook for the Pacific Northwest, 2009, p. 4)

A tree damage dispute in Haren, July 2021

This week, after a month of seeing large stacks of heavy bricks, sand bags, disperced sand, pots and other unused junk under two municipal trees, I made a friendly visit to this neighbor with an informative flyer about the dangers for trees and soil when leaving such materials over root structures. I also made a gentle request that this material be removed. The neighbor took my little flyer and listened but eventually did nothing and the materials remained there for several more weeks.

Bricks and building materials left unmoved for weeks under tree canopies, Haren 2021
Materials left for a month under tree canopy, Haren 2021

Then a week ago, a new pile of bricks and sand were dumped directly at the base of an ash tree which was recently heavily pruned by the city and thus was already recovering from the loss of part of its crown. I waited a week and then decided to remove this material myself since it was clearly unwanted as it was dumped in no particular way with piles of sand thrown out over the grass under the tree. Mid-way through, I was accosted by the owner of the house near the tree. He demanded I put his bricks back, went into my car taking out the bricks and throwing them again directly at the base of the tree (why not on his own lawn?). Throughout, he pushed me several times despite my request that he desist. I even requested that at least he move the bricks farther away from the tree trunk base. He did not.

I eventually called the police and rather than even ask me what had happened and why I had called (the neighbor was physically abusive and bullying), the police went directly to the tree bully, heard his story, took his side, and simply told me I shouldn’t have called and there was nothing they could do – it was a matter for the municipality. My explanations that a requst to the municiple’s general complaint portal received no response and after much debate, condensation, incriminating questions about where I was from, and demands for my ID, the police left and the bricks remained where they were. Although later the bully decided to make a joke of all this and place his bricks in a heart shape around the tree. If he could take time to do this, then why not just move them away from the tree to his own large property of freshly laid, yet treeless lawn (a veritible ecological deadzone).

Passive aggressive heart-shaped bricks of anti-tree bully with dead grass and sand disperced under adjacent tree

Then when conveying this story to the municipality (with digitally dated photographs), rather than request that this man remove this building materials immediately, they simply ask him what his plans are. He says he intends to leave it there for still another week, and guess what? The city worker says its fine. They city’s management has policies in place about what is allowed (this dumping of building materials is not allowed), but apparently here as a local resident (and bully), you don’t have to follow such codes, and you can do whatever you want for as long a you please, even if you severly compact the soil under city trees. This is quintesential laissez faire (non) governing with regards to urban green protection and we feel this is gross negligence on the part of the municipality.

Negligence by the city and the encroachment of public green zones

This kind of inactivity by the city gives a clear signal to residents that they can vandalize our green spaces and trees with impunity and increasingly they do just that. Tree vandalism and illegal removals are on the rise, and increasingly they are not fined and so damage and removal of trees is allowed with no consequence for the vandalizers. As boomwachters and as concerned citizens for our urban forest, we certainly don’t deserve to be intimidated, dismissed or assaulted for simply protecting what the municipality should have already protected. We continue to insist that due diligence must be executed by the city’s green bureaucrats. But time and again, the gemeente lacks real leadership, vision, and expertise and bureacrats are more than willing to allow the demise of our urban trees for the personal use of local residents who should be happy they have these life giving, cooling, pollution filtrating, bird hosting entities in their neighborhoods. And in a municipality with one of the lowest tree cover rates in the country (12%), we can’t afford to continue colonizing urban green spaces and destroying trees through illegal felling or through root destruction with garbage and building materials. Since 2010, we have lost 30% of our urban trees, and it is in part because of declining tree health from gross long-term negligence and compaction of soil by both city workers and local residents.

The boomwachters continues to communicate with the city about these problems and is hopeful for a dramatic change in the procedures for protecting our urban forest.

If you are upset about how the city handles such complaints, please send them (info@gemeentegroningen.nl) a letter (Gemeente Groningen, postbus 30026, 9700 RM  Groningen) or respond on their website (https://gemeente.groningen.nl/vraag-stellen) and feel free to cc the boomwachters at info@boomwachtersgroningen.nl.

Sources and further information:

Poster – Werken Rond Bomen: https://www.treevision.nl/files/Media/PDF%20bestanden/bomenposter-pdf.pdf

“Wat zijn de gevolgen van bodemverdichting op je bomen en planten? De Boomdokter.” 2021. https://deboomdokter.be/blog/bodem/wat-zijn-de-gevolgen-van-bodemverdichting-op-je-bomen-en-planten/

A Guide to Preserving Trees in Development Projects.” https://hortnews.extension.iastate.edu/faq/what-effects-will-construction-activities-have-nearby-trees

Puis Floris. 2021. Webinar: “Beschermen van bomen in projecten.” https://www.youtube.com/watch?v=Cf9r8rhi4c8

Gezamenlijke actie met de PvdD tegen verdubbeling biomassa naar 30% door RWE in Eemshaven

DATUM: 26 MEI – 8:30

PLAATS: Martini Kerkhof PROVINCIEHUIS GRONINGEN


Doe mee 26 mei bij het provinciehuis om actie te voeren tegen het besluit om het aandeel biomassa te verdubbelen van 15% naar 30%. Neem een stuk hout van het bos or een gesnoeide tak mee om te overhandigen aan de gedeputeerde.

Hier is het persbericht van de Partij voor de Dieren – de enige partij die nog steeds tegen dit rampzalige plan is:

“Groningen wordt meest bosrijke provincie dankzij RWE

Fact or fake?
Groningen, 18 mei 2021 – Energiereus RWE kondigt aan om enorme bossen te willen aanplanten in Groningen, ter compensatie van de extra CO₂ die de centrale in Eemshaven gaat uitstoten als er meer biomassa wordt verbrand. Op de vooravond van het debat over de omstreden vergunningverlening aan RWE lijkt de vervuiler zelf met ambitieuze groene plannen te komen. Met het terrein van de centrale als startpunt zal het bos zich uitbreiden naar het zuiden en westen toe, tot over de grenzen van Friesland en Drenthe. Fact or fake? De provinciale afdeling van de Partij voor de Dieren zet met een protestfilm de kijker aan het denken en vraagt aandacht voor de verwoestende gevolgen van houtstook in de centrale van RWE.

De Partij voor de Dieren wil laten zien dat de grootschalige kap voor RWE rampzalig is voor zowel biodiversiteit als klimaat. Jeroen van Linge, maker van het filmpje: ‘RWE richt onomkeerbare schade aan. De diersoorten die verjaagd worden keren niet terug naar een kale vlakte. Het duurt meer dan honderd jaar voordat een nieuw bos de CO₂ uitstootheeft gecompenseerd van een gekapt bos. In Estland, waar RWE veel hout koopt, wordt wel opnieuw geplant, maar die sprieten leveren niks op voor de dieren en het klimaat. Boscompensatie is dan ook niet meer dan een dekmantel voor beleid dat in essentie fout is.’ De partij wil dat houtverbranding voor energieopwekking onmiddellijk stopt.

De film laat op ludieke wijze zien hoeveel bos er nodig zou zijn om de kap voor RWE te compenseren. Er wordt in Estland honderd vierkante kilometer bos per jaar gekapt, het hout wordt geperst tot pellets. Bij de kap komt 2 miljoen ton CO₂ vrij. Tegen de tijd dat nieuw bos dit weer heeft opgenomen staat Groningen al lang onder water en is de wereld voor veel mensen onleefbaar geworden. Statenlid Ankie Voerman: ‘Helaas gelooft de provincie Groningen nog in groene sprookjes. Het College noemt houtige biomassa nog steeds ‘CO₂ neutraal’ – een al lang achterhaalde redenering. Als zij een vergunning verleent voor nog meer houtverbranding werkt zij simpelweg mee aan ecocide. Bovendien is het naïef om te geloven dat er geen natuurwaarden verloren gaan door het houtkapbeleid in Estland.’”

Video Kappen met Biomassa