Webinar ‘Biodiversiteit vergroten in tuin en openbare ruimte’

Boomwachters Groningen biedt alle geïnteresseerden een gratis webinar aan over het vergroten van biodiversiteit in tuinen of openbare ruimtes. Het webinar vindt plaats op donderdag 6 mei om 17.00 uur en wordt gegeven door Wankja Ferguson.

Wankja Ferguson is afgestudeerd in de natuurbouw/landschapsecologie. Zij heeft 5 jaar gewerkt voor FAO in Chili en Kenia in natuurbeheer en voedselveiligheid gerelateerde onderwerpen. Daarnaast werkte zij 7 jaar in Kenia als free lance consultent, en heeft mangroves gekarteerd en een hout assessment gedaan voor de UNHCR. Terug in Nederland heeft zij een hoveniers/tuinontwerp opleiding gedaan en zich verder verdiept in de relaties tussen planten en insecten (en andere dieren). Wankja is nu al weer vele jaren werkzaam als ontwerper van diervriendelijke tuinen en adviseur voor openbare ruimten. Zij verzorgt diverse cursussen/workshops en lezingen. Lees meer op: www.vlindererbij.nl

Het webinar gaat over:
Hoe kun je zorgen voor meer biodiversiteit in je eigen tuin en in je omgeving?
Wat is dan van belang om te weten of om rekening mee te houden?
Dit webinar gaat op een aantal aspecten in.
a) Zijn steentuinen netjes?
b) Wat is er van belang voor vlinders, wilde bijen en libellen in een tuin of de openbare ruimte?
c) Is het mogelijk om een esthetisch aangename en tóch biodiverse tuin te maken? Waarin verschilt dit van de traditionele tuinen of juist van de moderne prairietuinen?
d) Waar zou je op moeten letten als je een tuinadvies vraagt?
e) Wat kan je zelf ondernemen?

Interessante links die tijdens het webinar aan de orde kwamen:
https://www.vlindererbij.nl/artikelen/
https://www.vlindererbij.nl/snoeien-voor-de-biodiversiteit/
https://edepot.wur.nl/460540

De vernietiging van ons stadsbos door “European Tree Technicians” (ETT’ers)

(English below)

Kristin McGee

Tijdens het broedseizoen zijn stadsboomkappers overal aanwezig in parken en straten met het toppen, uitdunnen (lions tailing) en ophogen van onze bomen. Op dit moment worden op de Waterhuizerweg en het Tussenziel in Haren tientallen essen, eiken, elzen en esdoorns “gesnoeid”, bomen die enkele jaren geleden al overdreven waren opgehoogd – ruim boven richtlijnen van 4,5 meter aan de straatzijde en 2,5 meter aan de stoepzijde. Het aangaan van een discussie met de werkers leverde slechts een tijdelijke stopzetting op. De arbeiders gingen daarna gewoon door met het verwijderen van vitale, gezonde takken vol met knoppen. Takken die het zicht nergens belemmeren en ruim boven de 2,5 en 4,5 meter opgesnoeid zijn.

Omdat boomwerkers hoogwerkers gebruiken om bij de takken te komen, breken ze ook nog eens achteloos andere takken en kleinere bomen. Vervolgens worden stapels gezonde takken (en af ​​en toe een dode tak) opgestapeld en in grote dieselslurpende vrachtwagens van de gemeente verzameld, gechipt en verkocht als biomassa. Zeer duurzaam voor een gemeente die zich ‘groen’ noemt. Boomwerkers ontkennen echter dat ze voor deze functie extra takken afsnijden. Deze bomen hebben zo weinig over van de oorspronkelijke kroon dat ze nauwelijks meer dan een decennium zullen leven en dat in een straat die is afgesloten voor grote voertuigen. Dit is totaal niet nodig.

Het wordt tijd dat de gemeente Groningen aandacht gaat besteden aan de duizenden inwoners die door de jaren heen klagen over een dergelijke slechte behandeling van hun straat- en parkbomen. We hebben te kampen met hitte-eilanden en verlies van biodiversiteit, vervuiling en waterafvoerproblemen, en toch zijn dergelijke verwoestende snoeitactieken alleen maar destructiever geworden. Waarom ondernemen de huidige burgemeester en groene wethouder geen actie? We hebben verschillende keren contact met hen opgenomen maar krijgen geen antwoord. Wij vinden dat het geld van de belastingbetaler niet moet worden besteed om ons toch al lage aantal stads- en provinciale bomen te verwoesten. Vooral in een gemeente met een van de laagste boombedekkingsratio’s in Nederland (12%) moeten ze beter weten en doen!

Zie je zulke boomkappers (ETTers) je straatbomen verminken, maak dan foto’s en video’s, bel de gemeente, bel de wethouder en de burgemeester en je fractieleiders, stuur je foto’s en video’s naar ons (info@boomwachtersgroningen.nl) en schrijf een korte klacht op de website van de gemeente (https://gemeente.groningen.nl/klacht-indienen) met uw ongenoegen over hoe onze belangrijke bomen jaar na jaar zo onzorgvuldig worden beschadigd met als gevolg dat ze uiteindelijk moeten worden verwijderd.

Hier zijn foto’s van volledig gezonde takken die aan beide zijden van het trottoir zijn verwijderd, sommige meer dan vier meter lang met knoppen die net beginnen te ontkiemen. We hebben tientallen takken verzameld van meer dan 15 centimeter dik die grote wonden achterlaten op de stam. De kale stammen zijn nu vatbaar voor verbranding door de zon en voor barsten.
Hier is een video van een boom gesnoeid op de manier zoals hierboven beschreven.

Tekenen en delen onze petiitie: Stop schadelijk snoeien van bomen in Groningen

#wethouderchakor #burgemeesterschuiling #gemeentegroningen #bomenkap #EuropeanTreeWorkers

Elke Es wordt zwaar opgekroond, zelfs als hij niet ziek is
From The Science of Pruning, Colorado State University Extension (2018)
From Dr. Edward Gilman’s Illustrated Guide to Pruning (2019)
Bomen zijn vaker getopt of gekandelabeerd

The Ravaging of Our Urban Forest by City European Tree Technicians (ETTers)

Kristin McGee

During the nesting season, city tree cutters are everywhere present in parks and on streets thinning out crowns and lions tailing street trees. Today dozens of ash, oaks, alders, and maple trees were “pruned” on the Waterhuizerweg and Tussenziel in Haren, of trees already overly raised a few years ago – well above the 4.5 meters for street side and 2.5 meters on the sidewalk side. Entering in discussion only yielded a temporary cessation and once I was gone, the workers continued removing vital, healthy branches full of buds- branches nowhere blocking visibility and well above the 2.5 and 4.5 meter regulations for street trees.

Because tree workers use cranes (rather than tree climbing) to reach the branches, they carelessly break and crush other branches and smaller trees. Then piles of healthy branches (and the occasional dead branch) are stacked and gathered in large diesel guzzling trucks of the gemeente, chipped and sold as biomass. Tree workers deny that they cut extra branches for this role however. These trees have so little left of the original crown that they will hardly live more than a decade and on a street which is closed to large vehicles. This is totally unnecessary.

It is time the gemeente pays attention to the thousands of citizens who have complained about such ill treatment of their street and park trees. We are suffering from heat islands and biodiversity loss, pollution, and water drainage problems, and yet such devastating pruning tactics have only become more destructive. Why doesn’t the current mayor and green wethouder take action? We have contacted them several times with no response. We feel that tax payer funds should not be spent to continue ravaging our already low number of city and provincial trees in a municipality with one of the lowest tree covers ratios in the Netherlands (12%).

If you see such tree cutters (ETTers) ravaging your street trees, take pictures and videos, call the gemeente, call the wethouder and the mayor and your party leaders, send your pictures and videos to us (info@boomwachtersgroningen.nl) and write a short complaint on the gemeente’s website here (https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt) with your dissatisfaction at how our important trees are so carelessly damaged year after year until such trees have to be removed.

Here are pictures of totally healthy branches removed on both sides of the sidewalk, some more than four meters long with buds just beginning to sprout. We’ve gathered dozens of branches over 15 centimetres thick leaving large wounds on the trunk and bald trunks now susceptible to sun burn and cracking.

Zienswijze Herijking visie op het Stadspark

De concept nota Herijking visie Stadspark “Stadspark, park voor de stad” staat tot 28 maart open voor inspraak. Meer informatie over de plannen is te vinden op de site van de gemeente:https://gemeente.groningen.nl/stadspark

Ook Boomwachters Groningen heeft een gedegen reactie ingestuurd n.a.v. de plannen van de gemeente om van het waardevolle Stadspark een pretpark te maken. In de stad Groningen is de afgelopen tien jaar zo’n 30% aan bomen en ongeveer 40% aan boomkroonbedekking verloren gegaan. Wij vrezen dat door de plannen van de gemeente nog meer bomen maar ook natuur verloren zal gaan.

Lees hieronder onze uitgebreide reactie op de plannen van de gemeente.

Onderwerp: zienswijze inzake Herijking visie op het Stadspark: ‘Stadspark, park voor de stad’

Geacht bestuur en medelezers,

Onderstaand treft u onze zienswijze zoals weergegeven in het onderwerp van deze brief. Als Boomwachters Groningen zijn wij zeer betrokken bij het onderwerp en het plan van de gemeente. Daarnaast merken wij dat ook de publieke belangstelling groot is. Graag refereren wij hierbij aan de inspraakavond van 2 oktober 2018 in het Stadsparkpaviljoen over de toekomst van het Stadspark. De opkomst was overweldigend, het park leeft onder de bevolking en de boodschap van aanwezigen destijds was helder: ‘Laat het park met rust!.’

Toch wil het College haar plannen doordrukken en Groningen met een indrukwekkende lijst van evenementen op de kaart te zetten als één van de belangrijkste festivalsteden van Nederland. De businesscase ‘The show must go on’ is duidelijk, de vercommercialisering van het Stadspark zal gerealiseerd worden met grote festivals, een openluchtbioscoop, meer horeca etc. In de gemeentelijke plannen wordt gesuggereerd dat o.a. evenementen het park toegankelijker maken voor Stadjers, terwijl de te verwachten hoge toegangsprijzen voor een gemiddelde Stadjer niet op te brengen zijn. In de Nota Strategisch Evenementenbeleid van 2014 wordt geschreven over ‘het merk Groningen’, waarbij Groningen haar positie als evenementenstad moet verstevigen, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Het gaat hier kennelijk dus niet om vertier voor Stadjers maar om het verdienen van veel geld. Mogen wij de gemeente er in dit verband aan herinneren dat één op de vijf kinderen in onze gemeente in armoede leeft, deze kinderen zijn ook Stadjers.

Het framen door dit College met de opvatting dat het Stadspark onvoldoende te vinden is door Stadjers, is een nergens op te baseren communicatietruc. Echter, tijdens de hete zomers van de afgelopen jaren hebben we juist kunnen zien dat Stadjers het park maar al te goed weten te vinden. Ook is er immers in de afgelopen winter druk geschaatst in het park en ook dit voorjaar trekt al veel liefhebbers om van de eerste zonnestralen buiten te genieten. Door de reacties n.a.v. de inspraaknotitie van Boomwachters Groningen tijdens de commissievergadering van 9 oktober 2019 werd nog eens bevestigd dat de gemeente keer op keer een beeld schept als zou er een hek om het park staan waarvan slechts een selecte groep Stadjers het toegangspasje heeft. Stop alstublieft met deze retoriek.

1. Over de Visie – Algemene vragen
Hieronder volgen een aantal passages uit de Visie die bij ons vragen oproepen:

Betekenis termen natuur en natuurwaarden, ecologische kwaliteit

Over de heemtuin wordt het volgende geschreven in de visie “De heemtuin en omgeving in het noordwestelijk deel van het park is de plek voor rustzoekers. We merken dit deel van het park aan als natuurpark met een hoge ecologische kwaliteit. Door dit deel van het park herkenbaar te ontwikkelen als natuurpark binnen het stadspark wordt de beleving versterkt (contrast natuur/cultuur) en verrommeling tegen gegaan. Het verhogen van de natuurwaarden in dit deel biedt tegelijkertijd mogelijkheden om op andere locaties meer in te zetten op de cultuurhistorische waarden van het park. We rekenen ook het gebied van de Tuin- en Recreatievereniging Stadspark tot dit deel. “

 1. Wat verstaat de gemeente onder natuurpark met hoge ecologische kwaliteit?
 2. De gemeente wil ‘verrommeling’ tegengaan. Houdt dit in dat de gemeente ook wil ingrijpen in de  bestaande natuur van de heemtuin en omgeving?
  Natuur heeft een eigen structuur van ordening en binnen haar kringloop bestaat er geen afval maar wordt alles gebruikt. Dit kan de indruk van rommeligheid wekken bij bezoekers of degenen die werken in het park.
 3. In dit verband is het belangrijk dat de gemeente meer gaat doen aan natuureducatie zodat inwoners maar ook haar eigen organisatie uitgelegd krijgt waarom de natuur soms ‘rommelig’ lijkt.
 4. Is het onderzocht dat natuurwaarden worden versterkt vanwege de door u genoemde ‘herkenbare ontwikkeling’ en de geplande scheiding van verschillende functies in het park?
  Er wordt gedaan alsof delen van het park los van elkaar (kunnen) bestaan. Zie ook de opmerking in het rapport van Bureau Waardenburg waarin expliciet wordt genoemd dat het aangemerkte ‘culturele deel’ van het stadspark een positieve invloed heeft op de natuurwaarden van het door u aangemerkte ‘natuurdeel’ van het park. O.a. wordt hier de aanvliegroutes van vleermuizen genoemd.
 5. Wat verstaat de gemeente onder het meer inzetten op ‘cultuurhistorische waarden’ in het park? Wat zijn die waarden eigenlijk? Staan die ergens beschreven?

Destijds is het park door de heer Scholten cadeau gedaan aan de gemeente, als park en niet als pretpark. De heer Scholten had, gezien de omvang van het park ten opzichte van de toenmalige stedelijke agglomeratie, een duidelijk beeld van de hoeveel natuurruimte die de inwoner nodig heeft. Het is schrijnend om te zien dat deze verhoudingen uit het lood zijn gaan hangen, door de druk van de verstedelijking rondom het park, de (snel)wegen en nu ook nog eens een afname van rust en een verkleining van de rustige gedeelten van het park.

Naamgeving/aanduiding parkdelen

In de Visie worden verschillende delen van het Stadspark niet duidelijk omschreven. Een kaartje met daarop de namen van de verschillende parkdelen en locaties ontbreekt waardoor het lastig is te beoordelen wat de gemeente precies bedoelt.

 • Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder stedelijk gebruik? (afbeelding p. 18 Visie)

Inbedding in langzaam-verkeersroutes van de stad (p. 29).
“Een goede oost-west verbinding aan de noordkant van het park ontbreekt net als goede entrees. Deze kunnen met de transformatie van het bedrijventerrein langs de Peizerweg meeliften.”

 • Wat wordt hiermee bedoeld? Welk type verkeer? Hoeveel entrees (meervoud?). Wordt er een route dwars door de Heemtuin aangelegd?
 • Is de gemeente zich ervan bewust dat dit gedeelte van het park in de Visie als beschermd gebied wordt aangemerkt, juist een plek waar geen vrijstelling voor geldt en geen drukte toelaat als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen (p. 32)?

Plannen MTP en Martiniplaza

Het valt ons op dat de Visie op het Stadspark onderdeel is van andere plannen, nl. de aanpassing van de Parkweg, uitwerking visie MTP (Martini Trade Park), de groene loper naar het Martiniplaza etc. Er hangt dus nogal wat af van de beoordeling van de huidige Visie en moet kennelijk ook in samenhang worden gezien met  de realisatie van andere projecten.

 • Heeft de gemeente een Plan B of C wanneer de plannen in deze Stadspark Visie niet of maar gedeeltelijk door kunnen gaan? Zo ja, hoe zien die plannen eruit?

Wordt met deze Visie de omvang van het Stadspark niet verkleind i.p.v. dat het park met haar natuur en eigen bewoners wordt uitgebreid (zie ook ons punt hiervoor beschreven bij 1c). Ons inziens liggen gevaren op de loer: de inperkende ringwegen rondom het park, de uitbreiding van parkeerplaatsen aan de randen van het park, de ontwikkeling van het Suikerterrein.

 • M.a.w. heeft de gemeente in beeld hoeveel ha. het park nu beslaat aan natuur (bomen, struiken en water) en in de toekomst zal beslaan. Hoeveel ha. gaat er aan struiken en bomen (boomkroonoppervlak) verloren door de door u voorgenomen aanpak van het Stadspark? Wij herinneren de gemeente graag aan haar campagnes waarmee ze haar inwoners stimuleert tot het omvormen van tuinen en straten tot lommerrijke plekken, zoals Operatie Steenbreek en Tegel eruit, plant erin. Goed voorbeeld doet goed volgen.

In de Visie wordt gesproken over het aanleggen van meer parkeergelegenheid aan de rand van het Stadspark. Wij begrijpen dat de gemeente hiermee auto’s wil weren uit het park.

 • Omdat wij van mening zijn dat de gemeente nu al moeite heeft met het handhaven van foutparkeerders in het park, vragen wij ons af hoe zij dit in de toekomst wil bewerkstelligen, zeker wanneer er meer bezoekers richting het park getrokken worden.

Ook zien wij een tegenstijdigheid in het beleid van de gemeente: aan de ene kant wil zij voor inwoners meer activiteiten in het park zoals zwemmen, skaten en kanoën en daarmee de functie van het park als ontmoetingsplek stimuleren ter bevordering van de sociale gezondheid en in het kader van healthy aging, maar aan de andere kant zal zij de toestroom van auto’s faciliteren, ook tijdens de vele grootschalige evenementen, waarbij een verhoging van het gehalte aan CO2 en fijnstof zal ontstaan in het park en dus ook in de overige stad.

 • Hoe rijmt de gemeente deze twee zaken?
 • Heeft de gemeente gekeken naar alternatieve locaties buiten of aan de rand de stad i.v.m. de drukte, vervuiling en de (geluids)overlast voor omwonenden en de stad? Het park wordt ons inziens opgeofferd aan commercie en ‘aanzien’.
  Wat ons betreft zou de Euroborg, het voetbalstadion en haar omgeving, een uitgelezen plek zijn om grootschalige concerten of evenementen te houden. Het stadion is destijds met veel gemeenschapsgeld gebouwd en wordt ook vandaag de dag met gemeenschapsgeld in stand gehouden, terwijl het stadion maar door een beperkte groep gebruikt wordt. Door het stadion ook open te stellen voor evenementen zal dit een positief effect hebben op de balans van het stadion en dus ook op die van de gemeente.

Het valt ons op dat juist de nieuwe initiatieven plaats moeten vinden pal naast het gedeelte natuur in het Stadspark. (p. 18 Visie).

 • Over welke nieuwe initiatieven hebben we het dan? Betreft het ook kleine evenementen?
  Zo ja, dan is dit wat ons betreft een onlogische plaats.

Wij uiten hierbij ook onze zorgen over uw plannen voor een duidelijke Noord-zuid verbinding vanaf het Gasuniegebouw naar de noordkant van het park en op termijn naar de Peizerweg. Wij zijn bang dat deze verbindingen ten koste gaan van bomen en struiken en hun bewoners. Ook hier geldt, wat zijn precies de plannen, en welke offers worden er gebracht?

2. Over de visie – Ecologie en het GES-rapport, opgesteld door Bureau Waardenburg

Onze reactie, in relatie tot de plannen van de gemeente met het Stadspark:

 1. In het GES-rapport wordt vastgesteld dat in de globaal afgelopen 10 jaar sinds vorige monitoring weinig tot geen eerder gedane aanbevelingen zijn overgenomen. Met name is nog veel traditioneel gazonbeheer aangetroffen, ook ontstane verruiging van bepaalde kruiden, waardoor bloemrijke zones uitblijven, geen ruimte is gelaten aan mantelzones (grens tussen gazon en bos) en ook oevers zijn hard qua begrenzing. Al deze nalatigheden hebben het aantal doelsoorten niet doen groeien, terwijl dit aantal sowieso al beperkt was.
 2. Dat aanbevelingen al zo’n tien jaar niet zijn overgenomen is schokkend. De biodiversiteit is daardoor ook achtergebleven. Terwijl er wel potentie is (veel habitats stelt het bureau) juist ook in en door het deel dat door recente beleidsdoelen meer voor recreatie en evenement is beoogd.
 3. Wij zien dit beeld ook bevestigd in bijvoorbeeld Lewenborg en het Dunantpark. Op de laatste locatie zijn stug de mantelzomen weggemaaid. In Lewenborg zijn zeer veel oudere bomen in de ecologische zone gekapt. De gemeente en aansluitend de Raad hebben vorig jaar besloten stadsbreed geen verlaging van de leeftijd tot een beschermde status van oudere bomen te introduceren. Hierdoor zouden meer oudere, ecologisch waardevoller, bomen kunnen worden behouden. Bureau Waardenburg benadrukt ook het belang van deze oudere bomen voor ecologie.
 4. Zoals ook in de GES staat beschreven is de Stadspark bomenlijst niet compleet: bepaalde soorten bomen die wel in het park staan, staan niet op de lijst. Zo staan er meerdere soorten cipressen, terwijl er slechts één soort op de lijst staan. Ook staan sparren en dennensoorten niet op de lijst. Wanneer de bomenlijst dus slaat op het gehele park, dan zijn er nog tal van toevoegingen te noemen. Bijkomend probleem is, dat ‘onbekende’ bomen ook vaak onbeschermde bomen blijken en gemakkelijk gekapt kunnen worden (zie punt 2 hieronder).
 5. De aanbeveling van meer beheer, openheid creëren en ‘netter maken’ van het park heeft gevolgen voor onder andere amfibieën en egels. Men heeft nu juist in recente jaren schuilplekken gecreëerd,  waaronder voor de groene kikker (rana esculenta). Daarnaast komt de eekhoorn voor in het park. Onder meer de zwarte den staat op vele plekken in het park, bij uitstek een boom waar de eekhoorn te vinden is. Wanneer je deze bomen die dus niet op papier staan kapt, raakt dit mogelijk de eekhoornpopulatie.
 6. Het vrij maken van oevers, door het ontdoen van overhangend groen, kan voor vissen en andere dieren die onder dergelijke plekken schuilen, vooral in tijden van hitte, onvoordelig uitpakken. Het lijkt ons onverstandig om die beschuttingsplekken in grote mate weg te halen.
 7. In uw Visie wordt voorgesteld om het borgniveau van het beheer van het park te verhogen van niveau C naar niveau B en het (ecologisch) beheer uit te voeren aan de hand van het in 2011 opgestelde beheerplan in combinatie met de aanbevelingen die in de GES monitoring worden gedaan.
  – Onze ervaring is dat als er intensiever beheerd wordt dit vaak ten koste gaat van de natuur. Kunt u precies aangeven waar het verschil in beheer tussen C en B in zit?

We vragen ons af of de gemeente überhaupt wel affiniteit heeft met ecologie en of zij voldoende deskundigheid ten behoeve van ecologie inzet, behalve dan wat zij op papier vermeldt. Mogelijk heeft men (College, Raad) onvoldoende zicht dan wel grip op de uitvoering.
Onlangs op tv bij Buitenhof, beklemtoonde ook Tjeenk Willink (niet de geringste) dat de afstand tussen burger en overheid averij oploopt en afstand schept. Burgers zien wat er gebeurt en de politiek kijkt weg.

De bezuinigingen in de afgelopen jaren kunnen ook een oorzaak vormen van de staat waarin de natuur van het park nu verkeert. Tenslotte kan ook meespelen dat de gemeente al veel jaren gedachten heeft over een omvorming en herbestemming van het onderzochte deel van het park en dus de zaak min of meer bewust heeft laten versloffen om zowel argument te hebben dat het gebied voor natuur niet relevant is, wat het rapport bestrijdt, dan wel omdat men niet wilde investeren in natuur omdat dit niet strookte met toekomstige invulling van het gebied.

3. Over de Visie – Evenementen
Wij stellen voorop dat Boomwachters Groningen niet tegen (grootschalige) evenementen is. Wel zijn wij er pertinent op tegen om veel grote evenementen en de daarbij horende toestroom van bezoekers in het Stadspark te laten plaatsvinden. Evenementen die juist in een seizoen plaatsvinden wanneer ook de natuur op haar hoogtepunt is en het park een kraamkamer is voor veel jonge, kwetsbare dieren. Wij zijn dan ook benieuwd naar het locatieprofiel voor evenementen dat in de maak is voor het gedeelte buiten de drafbaan. In het jaar 2019 hebben wij al eens een overzicht (zie p. 8) gemaakt van het aantal evenementen dat in een kort tijdsbestek georganiseerd wordt. Naar onze smaak al veel te veel.
Onze specifieke zorgen over het Stadspark als evenemententerrein zijn samengevat in onderstaande vragen en opmerkingen:

 1. In hoeverre komt de rust, de natuurbeleving en het welzijn van flora en fauna niet in het gedrang? De evenementen vinden hoofdzakelijk in het voorjaar en de zomer plaats, een periode waarin de natuur haar hoogtepunt beleeft. Is er onderzocht dat lawaai, o.a. veroorzaakt door de evenementen, gevolgen heeft voor met name (jonge) vogels. Vogels worden bijvoorbeeld genoodzaakt om harder en hoger de fluiten. Ook trekken vogels weg vanwege te veel lawaai.
 2. Hoe zit het met de luchtvervuiling en brandgevaar voor flora en fauna tijdens evenementen?
 3. Festivals zorgen voor enorme hoeveelheden afval. Hoe kijkt onze groene gemeente aan tegen dit fenomeen? Volgens ons bestaan er geen duurzame festivals nl.
 4. Op welke manier worden bomen en ander groen beschermd tijdens op- en afbouwwerkzaamheden maar ook tijdens de festivals?
 5. Op welke manier worden de stammen en wortels (i.v.m. worteldruk) van bomen en de bodem rondom bomen beschermd?
 6. Worden er bomenexperts ingezet om dergelijke festivals te begeleiden?
 7. Zijn er alternatieve locaties onderzocht voor grootschalige festivals (bijv. langs de A7)
 8. In diverse andere gemeentes is volop discussie over het toenemend aantal evenementen en de gevolgen daarvan voor stedelijk groen. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht waarschuwde dat de vele festivals in stadsparken ervoor zorgen dat bodems in parken worden aangetast, waardoor de waterhuishouding geschaad wordt. Worden dergelijke discussies ook in Groningen gevoerd en zijn voornoemde gevolgen bekend?
 9. De enquête van november 2018 uitgevoerd door Onderzoek, Informatie en Statistiek(OIS) Groningen onder stadspanelleden heeft uitgewezen dat Stadjers als één van de belangrijkste functies van het Stadspark rust en natuurbeleving noemen, waarom wordt hier geen rekening mee gehouden? Citaat: “Bijna 4000 respondenten waarderen vooral het mooie groen, de rust en ruimte van het park en de kinderboerderij. Minder enthousiast zijn zij over auto’s in het park, de staat van onderhoud en het ontbreken van goede horecavoorzieningen. Opvallend is dat een groep graag meer evenementen in het park wil en een andere groep juist geen evenementen in verband met de ervaren (geluids)overlast.”
 10. Waarom worden in een tijd waarin Klimaatverandering en CO2-problematiek spelen grootschalige activiteiten georganiseerd in een kwetsbaar maar voor de stad belangrijk groen gebied? Wordt er nagedacht over de gevolgen hiervan in de toekomst?
 11. Zijn er berekeningen gemaakt van een verandering van CO2-uitstoot door extra evenementen.
 12. Zijn er berekeningen gemaakt van een verandering van fijnstof in de lucht door extra evenementen.
 13. Zijn er berekeningen gemaakt wat de veranderingen in uitstoot van CO2 en fijnstof voor de volksgezondheid heeft van de Stadjers, maar vooral van de omwonenden?
 14. Een aantal organisatoren (o.a van Rapalje, Stadspark Live) hebben vorig jaar in diverse media te kennen gegeven dat ze ‘’nog verder willen en verwachten te groeien en gezien de samenwerking met de gemeente daarvoor volop mogelijkheden zien.“  Hoe komen zij hierbij? Zijn er misschien in dezen al toezeggingen gedaan door de gemeente, gezien deze uitspraken?
 15. Het Noorderplantsoen is een goed voorbeeld van hoe het volgens ons niet moet. Het Noorderzonfestival biedt de afgelopen jaren steeds prijziger activiteiten, die voor een gewone Stadjer niet op te brengen zijn. De enorme stijging van horeca-uitbaters en daarmee de vercommercialisering van het evenement schiet zijn doel voorbij, nl. die van een laagdrempelig festival voor iedere portemonnee waar spontaniteit en eigen initiatief van omwonenden mogelijk zijn. Na het festival is het gazon nog maanden onbegaanbaar en onbruikbaar voor sport- en spel voor de nabij gelegen school en omwonenden. Tijdens warme en drukke dagen wordt in het plantsoen amper gehandhaafd op het gebied van (zwerf)afval, lawaai en er mag notabene gebarbecued worden met rookontwikkeling en brandplekken in het gras als gevolg. Bootcampsessies met beatboxen zijn geen uitzondering meer in de avonduren. Alles mag, alles kan, maar wel ten kosten van de rust en leefbaarheid van omwonenden en de natuur, waaronder dieren, in het plantsoen. Wij vrezen dat het Stadspark een zelfde lot wacht.

Gezien het bovenstaande, waarin wij het belang van bomen centraal stellen als onderdeel van de natuur, vinden wij het logisch dat Boomwachters Groningen als onafhankelijke organisatie zitting gaat nemen in de door de gemeente gevormde Klankbordgroep die in de toekomst in de vorm van een adviesgroep een adviserende rol met een permanente status krijgt. In de Visie wordt deze groep omschreven als ‘multidisciplinair, die fungeert als vertegenwoordiging van gebruikers van het Stadspark’. Wij vinden het nl. opvallend dat alleen gebruikers van het park zitting kunnen nemen in deze adviesgroep en er geen vertegenwoordiging is van de natuur en ‘bewoners’ van het park, waarmee wij de flora en fauna en specifiek de bomen van het park bedoelen.

4. Over de visie – het grote geheel: klimaatcrisis, verlies van natuur en insectensoorten

De afgelopen jaren is het de gemeente niet gelukt om de stand van de natuur in het Stadspark te verbeteren. “Als vervolg op de monitoring in 2012 zijn niet of nauwelijks maatregelen genomen om de biodiversiteit te vergroten. Alleen het maaibeleid langs de Concourslaan is aangepast, deze graslanden zijn uit gazonbeheer genomen.” (o.a. rapport GES – Bureau Waardenburg).

De trieste balans ten aanzien van het Stadspark:

 • Teruggang vlinders en libellen afgelopen jaren (GES-rapport).
 • Afname vele bijensoorten, hierover staat volgens ons niets vermeld in de GES-rapport.
 • Afname vogelsoorten (GES-rapport).
 • In het Groenplan Vitamine G en de klimaatagenda beoogt de gemeente een groenere stad die op de toekomst is voorbereid. Deze plannen staan haaks op de plannen die zij heeft met het Stadspark. Meer reuring in het park betekent meer belasting op de natuur. Iets wat tijdens deze coronacrisis ook duidelijk naar voren is gekomen. De natuur (en dus het park) lijdt onder meer bezoekers en meer activiteiten. (Bron: Binnenlands bestuur – Corona voert druk op natuur nog verder op).
 • Meer activiteiten brengen meer kunstlicht met zich mee. Teveel aan (kunst)licht, zogenaamde lichtvervuiling, verstoort de natuur. Als de zon onder gaat, daalt de temperatuur en neemt de luchtvochtigheid toe. Dit is gunstig voor wormen, slakken, spinnen en insecten als nachtvlinders en sprinkhanen. Uilen, muizen en vleermuizen profiteren hier van. Zoogdieren, zoals de egel, gaan daarom ’s nachts op zoek naar dit voedsel. Meer dan 50 % van de dieren leeft ’s nachts dus laten we het park zoveel mogelijk donker houden.
 • De coronacrisis laat zien dat de mensen maar ook de natuur kwetsbaar zijn. Veel mensen trekken erop uit wat schade toebrengt aan onze natuur. (Bron: artikel Trouw september 2020).
 • Door de coronacrisis is men tot het inzicht gekomen dat schaalvergroting en massale bijeenkomsten tot het verleden gaan behoren en dat we met zijn allen de beweging moeten maken naar schaalverkleining en dus kleinere samenkomsten. Bezinning en daaruit voortvloeiend gedragsverandering voor de toekomst is in deze tijd onvermijdelijk.  (Bron: We zullen in de toekomst vaker te maken krijgen met pandemieën – Erasmusmagazine en Uitzending Eén Vandaag: Het coronavirus dwingt ons tot gedragsverandering).

Slotconclusie Boomwachters Groningen

In diverse andere gemeentes is al volop discussie over het toenemend aantal evenementen en de gevolgen daarvan voor het stedelijk groen. Zo waarschuwt het ‘Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht’ in een brief dat de vele festivals in stadsparken er voor zorgen dat de bodems in de parken verder worden aangetast, waardoor de waterhuishouding van de stad geschaad wordt.
In plaats van het vercommercialiseren van het Stadspark en het doorzetten van uw plannen en de onzinnige wens om Groningen met een indrukwekkende lijst van evenementen op de kaart te zetten als één van de belangrijkste festivalsteden van Nederland of zelfs Noord-Europa, verzoeken wij u een alternatieve locatie te zoeken voor de grootschalige festivals. Dit ten faveure van de Stadjers, omwonenden én natuurlijk de natuur en de ‘bewoners’ van het Stadspark.

Gezien de recente Tweede Kamerverkiezingen en de tegenvallende resultaten voor o.a. GroenLinks en de PvdA, hopen wij dat het College de inspraakavond van 2018, de resultaten van de enquête van 2019 en de reacties op de herijking Visie op het Stadspark, niet naast zich neerlegt maar openstaat voor de grote zorgen, andere ideeën en meningen zoals die hierboven staan geformuleerd. Het zou betreurenswaardig zijn als de vele betrokken inwoners én de natuurbewoners die geen stem hebben in dit mooie stukje stad, niet gehoord worden bij zulke ingrijpende plannen.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Boomwachters Groningen

Marinel Pleij

Bijlage bij Zienswijze:

Overzicht evenementen Stadspark 2019 – bron: activiteitenkalender gemeente Groningen

26 april: Helden van Oranje | Muziekfestival

27 april: Kingsland | Muziekfestival

 5 mei: Bevrijdingsfestival | Muziekfestival

29 mei t/m 1 juni: Het Groningse Terrassenfestival (4 dgn)

 8 juni: Holi Festival of Colors |Cultuurfestival

15 en 16 juni: Rapalje | folk festival (2 dgn)

22 juni: Stadspark Live | Muziekfestival

28 augustus: Groningens Ontzet

31 augustus: Muziekfestival | Festival met grote internationale artiesten

Totaal 13 evenementen in 5 maanden

Bronnen:

Kap 19 gezonde plantanen in Winschoten

14 maart 2021

In Winshoten zijn er 16 gezonde platanen gekapt. De genoemde redenen zijn scheuren in het trottoir. Een dergelijke rationalisering legt de omgekeerde prioriteiten van gemeenten bloot. We moeten dergelijke hobbels eerst verhelpen met behoud van deze bomen en ook enkele imperfecties accepteren, aangezien bomen met een groot gestalte het meest waardevol zijn voor de gezondheid en veiligheid van deze buurt. Bewoners die in de buurt maar niet direct bij deze bomen wonen, zijn genegeerd, wat verwerpelijk is. De overdreven en te vaak genoemd behoefte aan ‘veiligheid’ (lees aansprakelijkheidsclaims) gaat voortdurend ten koste van onze bomen die juist helpen onze veiligheid te behouden want volwassen bomen bieden talloze ecosysteemdiensten en helpen bij het omgaan met klimaatverandering. Als u in Winschoten woont, bel dan om jouw klachten uit te leggen over het recentlijke bomenkap.

Een bewonner heeft zijn best gedaan om een bezwaar in te dienen tegen de kap van 19 prachtige en gezonde bomen in Winschoten.

Hier is zijn boodschap – Een requiem voor 19 prachtige bomen.

“Alle platanen meteen in de ver hakselaar gegaan, inclusief de bordjes “Kap mij niet”
Gelukkig hebben we nog wel mooie woorden over klimaatplannen, milieubeleid, zorg voor onze aarde, oproepen van jong en oud om toch voorzichtig om te gaan met bomen, natuurbehoud in alle vaandels. Helaas beseffen deze prachtige platanen niet meer dat wij mensen nu echt beter omgaan met onze ecologische omgeving. Woorden hebben het afgelegd en weer is een stuk Winschoten ontdaan van oude bomen.De kaalslag die al jaren woedt in onze gemeente heeft gezegevierd. In Polen wordt een kevertje als reden genoemd om het laatste oerbos te kappen.In Oldambt wordt het lastig riolering aanleggen aangevoerd om alles te kappen, in plaats van een metertje verder te plaatsen. Ook de afwatering zal met technische hulpmiddelen worden verbeterd, terwijl er niet wordt beseft dat deze 19 platanen samen voor heel wat natuurlijke afwatering zorgden. En dan hebben we het nog niet eens over het afvangen van CO2.Elke moeite om iets te bedenken om deze bomen te sparen is teveel voor bestuurders en beleidsmakers.Arme platanen, jullie hebben je best voor ons gedaan.Het spijt ons
Een verdrietige inwoner”

Winschoten

14 maart 2021

Werkbezoek van de Raad en Fotoboek 2016-2020

18 feb 2020

Kristin McGee

BOMEN BELEID EN UITVOERING 2016-2020 GRONINGEN FOTOBOEK

Op uitnodiging van Stichting Boomwachters Groningen zijn onlangs een groot aantal Raadsleden op werkbezoek bij ons geweest. Wij wilden al lange tijd onze visie voor de toekomst, maar ook onze zorgen en klachten m.b.t. bomenbehoud en onderhoud toelichten. Naast onze presentatie gaf #cobragroen op ons verzoek een lezing over boomkroonbedekking. Het was een vruchtbare bijeenkomst met goede vragen van de Partij voor de Dieren, SP, Stadspartij, D66, 100% Groningen en Groenlinks. Onze visie, kort gezegd, is om beter onderhoud van bestaande bomen te stimuleren zodat ze oud kunnen worden. Daarnaast willen we dat volwassen bomen beter beschermd worden in Groningen. Tenslotte willen we dat de huidige boomkroonbedekking groeit van 12% tot 25% in 2030. Ter illustratie van onze zorgen, hebben we een “Coffee Table” fotoboek gemaakt voor alle raadsleden met daarin foto’s van wat we in de laatste 5 jaren gezien hebben. Het is een kritische presentatie met een duidelijk mening. Er moet een nieuw beleids- maar ook uitvoeringsmandaat komen met meer expertise voor bomen en een betere interactie tussen de raad en de verantwoordelijke afdelingen zodat de waarde van bomen beter ingezien wordt en zij ingezet worden voor een gezonde toekomst en voor een betere biodiversiteit. 🌳

Hier is de film: https://youtu.be/r8ohoe-JMhE

Hier is de fotoboek:

Stichting Boomwachters Toespraak – Politieke Woensdag – Uitvoering Groenplan Vitamine G

6 januari 2020

On 6 januari, Kristin McGee, voorzitter van de Stichting Boomwachters Groningen, heeft een toespraak gegeven in reactie tegen de uivoeringsplan van de Groenplan Vitamine G.

Hier is het inspraak:

Wij zijn enthousiast over de vele initiatieven voor de vergroening van bepaalde wijken in Groningen. De rol voor de biodiversiteit en het aanplanten van bomen zijn welkome verbeteringen in het groenbeleid van de stad. We zijn blij dat de gemeente plannen heeft voor het beschikbaar maken van informatie op de website, zoals over de aanplant en de kap van bomen en het totale aantal bomen. Voordat zo’n plan kan leiden tot een echt duurzame groene stad, wil ik echter 3 kritische facetten benoemen die ontbreken in dit Vitamine G plan

 1. Behoud en bescherming van volgroeide bomen en bestaande naamloze groene gebieden

Ten eerste wil ik het hebben over een verbeterd behoud en bescherming van bestaande waardevolle bomen. Er is in het plan bijna niets concrete te vinden over het behoud en de bescherming van bestaande groene gebieden, van naamloze parken zoals het Driebondsbos en bestaande volgroeide bomen.We weten uit wetenschappelijke studies (Nowak) met behulp van instrumenten zoals iTreeTools dat volgroeide bomen ongeveer 70 tot 100 maal waardevoller zijn voor het milieu in de stad dan nieuw aangeplante bomen. We weten ook dat we middenin een klimaatcrisis verkeren en dat de komende 10 jaar zeer kritisch zijn voor het dempen van de negatieve effecten. Momenteel wordt ieder jaar een groot deel van deze volgroeide bomen in de stad, ook gezonde bomen, zonder duidelijke reden gekapt. We ervaren een gebrek aan de nodige behoedzaamheid binnen VTH, waar bijna altijd vergunning wordt afgegeven voor bomenkap zonder een behoorlijke onderbouwing. Dit moet veranderen. Het stadsbos in Groningen bestaat zoals wij het inschatten uit meer dan de helft volgroeide bomen. Deze bomen moeten beter worden beschermd.

In verband hiermee moet de vervanging van zieke volgroeide bomen niet, zoals nu gebeurt, de eerste aanpak zijn. We hopen eigenlijk op meer aandacht voor zorg en genezing van zieke bomen met bestaande methoden zoals het opwarmen van kastanjebomen, of het injecteren met allicine, in plaats van onmiddellijke kap. De toekomstige milieu-omstandigheden zullen alleen maar slechter worden door klimaatextremen. We moeten onze verwachtingen bijstellen en behoudender optreden bij afwegingen met betrekking tot de voor- en nadelen en risico’s van zieke bomen. Bomen worden te makkelijk verwijderd bij het eerste teken van veroudering of ziekte. Behandeling van deze bomen zou vaker overwogen moeten worden, voordat er wordt overgegaan tot kap. Onder de vele populieren en wilgen die onlangs zijn gekapt in Lewenborg bevonden zich tientallen gezonde bomen. Deze bomen zijn veel te vroeg gekapt, alleen maar vanwege het ongefundeerde algemene geloof dat alle populieren en wilgen vanaf een bepaalde leeftijd moeten worden geveld. Dit is rampzalig voor de biodiversiteit ter plaatse, zoals de vogel- en vleermuispopulaties. Wij pleiten voor een zorgvuldiger, individuele beoordeling van zulke bomen.

 • In kaart brengen van bestaande groene gebieden met doelen voor de toekomst

Als je wilt dat een groenplan succesvol is, moet het de volgende kernpunten bevatten: het opmeten en in kaart brengen van bestaande groene gebieden, van boomkroonbedekking en van de locatie van volwassen bomen. Dan moet er een plan komen voor de bescherming van deze gebieden, daar stedelijke ontwikkeling onophoudelijk doorgaat. Momenteel worden naamloze groene gebieden zonder veel protest of debat in de raad aangekocht, zoals is gebeurd met de honderden bomen (waaronder vele monumentale bomen) die zijn weggehaald voor het bouwproject van de Dilgt in Haren. De toenemende privatisering van wat eens openbaar groen was moet worden teruggedrongen, zodat er in de toekomst ruimte is voor het opkweken en het behoud van stadsbomen. We stellen voor deze groene gebieden in kaart te brengen en in de toekomst wettelijk te beschermen.

 • Financiering van boomverzorging in de toekomst

Tenslotte, er is sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw flink gesnoeid in de budgetten voor het onderhoud van stadsbomen en het inhuren van expertise. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in wanbeleid met betrekking tot onze stadsbomen, met name onze monumentale bomen, die zijn beschadigd door slechte en agressieve snoeitechnieken. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren er plotseling financiën beschikbaar voor de aanplant van nieuwe bomen. Deze bomen zijn nu grote, monumentale bomen, waardevol voor het milieu en de ecologie in de stad. Als deze bomen in het verleden niet goed waren onderhouden, dan zouden ze er nu niet meer zijn. Zonder goede voorzieningen voor toekomstig onderhoud leven bomen niet lang. Daarom moet er in plannen voor nieuwe aanplant een lange termijn voorziening voor toekomstig onderhoud worden opgenomen. Daarnaast moet de juiste expertise worden ingehuurd voor de bescherming van volwassen en oude bomen, waarvan er maar zo weinig zijn.

Dank u voor uw aandacht.

Nijestee plans to remove more valuable mature trees from Groningen’s urban forest

3 mature black pine trees slated for removal at the Van Houtenlaan in Helpman by Nijestee in Groningen in 20201

Jan. 2, 2020

Commercial residential corporations in Groningen such as Nijestee in Groningen often remove larger trees because they can be more expensive to maintain. In recent years, we have received dozens of reports of Nijestee improperly trimming or removing healthy trees within the premises of their rental buildings. Recently Nijestee requested the felling of these three black pine trees in Helpman in Groningen. Local residents have objected to these fellings.

It is not only the municipality which must do better to protect mature trees, which are 70 to 100 more valuable than newly planted trees in terms of ecosystem services, but commercial businesses have a role to play as well. Commercial trees can comprise some 30% of the total urban forest and therefor they deserve protection and quality care.

Everyone has to do their part to help Groningen mitigate against the climate emergency and also preserve local biodiversity for a truly sustainable city.

#Nijestee #gemeentegroningen #kappenmetkappen #urbanforestry

Bewoners in Lewenborg geschokt over bomenkap

Als Boomwachters krijgen we redelijk vaak mails of berichten van bewoners waarin ze hun zorg en ontevredenheid over de bomenkap in hun buurt. Over de recentelijk kap van 99 bomen in Lewenborg hebben we meerdere mails gekregen.

Een voorbeeld hiervan is een brief van een bewoner (geanonimiseerd) in Lewenborg waarin een uitgesproken mening over de recentelijk kap aan de Stuurboordswal is geuit. Deze brief was gestuurd naar de gemeente en kregen toestemming van de bewoner om deze hieronder te plaatsen:

9 december 2020

Beste gemeente,

Met pijn in mijn hart heb ik de oudste en hoogste bomen gekapt zien worden aan de Stuurboordswal. Ons prachtige uitzicht is weg. De bomen waren ook het “huis” van een troep kraaien die hier elke nacht overnachten. Gisteravond zagen ze bij terugkomst hun huis verwoest. Na minutenlang rondvliegen, zijn ze waarschijnlijk definitief vertrokken. Voor wie van de natuur houdt was dat hartverscheurend. En waarom? Veiligheid wordt genoemd. Maar de opbrengst uit bomenkap voor biomassa is waarschijnlijk een belangrijkere reden. Al eerder zijn gemeentes in Groningen gekapitteld over ongeremde kapdrift t.b.v. inkomsten uit biomassa. Vorig jaar was er nog een demonstratie bij het stadhuis tegen de manier waarop het kapbeleid in Groningen wordt uitgevoerd.

Vandaag lees ik op Oog tv dat er door de stichting Boomwachters een beroepsprocedure is aangespannen tegen de bomenkap in Lewenborg. Een bomenkap die mogelijk voorkomen had kunnen worden door goed onderhoud. De gemeente heeft de zitting van a.s. vrijdag die hierover gepland was niet afgewacht en de werkzaamheden alvast uitgevoerd. Ik wil dit op de scherpst mogelijke manier veroordelen. Het is ongekend respectloos en doet afbreuk aan het vertrouwen in de overheid in een tijd dat deze juist hard nodig is.

De gang van zaken is “prutswerk” en ik zou willen dat de verantwoordelijken hiervoor ter verantwoording worden geroepen.

Met vriendelijke groet,

Bewoner Lewenborg

Opnieuw bomenkap in Lewenborg – 99 bomen aan de Lichtboei en Stuurboordswal

Beroepsprocedure en een verzoek tot Voorlopige Voorziening (VoVo)

12 december 2020

Aanstaande vrijdag 11 december zouden de gemeente Groningen en Stichting Boomwachters tegenover elkaar staan bij de rechter (zitting
Voorlopige Voorziening). Maar de rechtbank lijkt er intern al uit te zijn en heeft de zitting geschrapt. De kap vordert intussen met rasse schreden. Stichting Boomwachters had eerder een bezwaar ingediend tegen de verleende kapvergunning in Lewenborg en nadat dit bezwaar door het College ongegrond werd geacht is de Stichting onlangs bij de Rechtbank de beroepsprocedure gestart en heeft ze tevens een verzoek tot Voorlopige Voorziening (VoVo) ingediend, om kap te voorkomen. De Rechtbank heeft dit verzoek momenteel formeel nog in onderzoek en van opschorting kap lijkt geen sprake. Daar komt nog bij dat de gemeente de rechterlijke uitspraak met het eventuele verzoek aan de gemeente om kap te staken, naast zich neer kan leggen. En juist dit heeft ervoor gezorgd dat de kap ongehinderd voortduurt. Fatsoenlijk? Nee, dat zeker niet maar formeel blijkt het te mogen.

Slechte beurt gemeente

Dit kan betekenen dat a.s. vrijdag, de dag van de eerder geplande zitting, de bomen al zijn gekapt. De vraag is: heeft de Rechtbank dus nu al een idee dat het beroep van de Boomwachters niet gaat opwegen tegen de verlangens en argumentatie van de gemeente en laat ze de kap feitelijk doorgaan. In dat geval staat vrijdag mogelijk nog slechts het procesbelang centraal. Een slechte beurt voor de gemeente die wezenlijk overleg met natuur- en boomminnenden uit de weg gaat.

Stadsbeheer ziet volwassen bomen als aankleding en duur in onderhoud

Het geschil gaat over de voorgenomen kap van tenminste 99 bomen in de omgeving van Lichtboei en Stuurboordswal. Na het verzoek aan de rechter om de kap te laten opschorten was het even stil. Maar gisterochtend (dinsdag) is met groot materieel de kap langs de Stuurboordswal hervat. Met name de Stuurboordswal is samen met andere zones een belangrijke ecologische doorvoerader van natuur tussen diverse groengebieden binnen en buiten Lewenborg. Dit soort ecologische verbindingszones maken deel uit van de gemeentelijke ecologische structuur (GES). Bomen en overige beplanting vormen een vitaal onderdeel om de ecologische functie te waarborgen. Daarmee zijn ze echter nog niet afdoende beschermd en functioneel up to date. Dat blijkt maar weer eens. De gemeente is een collage van gemeentelijke diensten met elk een eigen taak met dito opvattingen.

Onlangs heeft de gemeente in haar verweer tegen bezwaar erover gepocht dat een ecologisch bureau was ingehuurd om voor geheel Lewenborg een ecologisch beheerplan op te stellen en zo natuurwaarden beter veilig te stellen. Dit bureau zou al heel ver gevorderd zijn, maar bij navraag bleek dat dit bureau pas volgend jaar start. De nu te kappen bomen zijn dan al voortijdig gekapt en ze zijn helaas en onbegrijpelijk feitelijk buiten de ecologische waarde en dito benadering geplaatst. De gemeentelijke afdeling Stadsbeheer die de taak heeft de stad fysiek op orde te houden kijkt met haar bomenafdeling meteen nogal beperkte bril exclusief naar bomen als aankleding. Tegen natuur, in stadse termen benoemd als onkruid en ongedierte, vecht men traditioneel al heel lang. Bomen in een straat en bomen in een ecologisch te ontwikkelen zone anders beoordelen, blijkt nog geen gemeengoed. Bovendien speelt verscholen de politieke motivatie: oudere bomen kosten wat meer aan onderhoud.

Forse aderlating voor natuur in de gemeente

De voorgenomen massale kap betekent een forse aderlating voor natuur die de gemeente wil compenseren met vogel -en vleermuiskasten en jonge aanplant. Juist de oudere bomen vormen met hun verweerde stammen en takken een rijke oogst aan insecten voor bijvoorbeeld opvallende vogels als Boomklevers en Spechten. Maar ook voor een algemene bijdrage aan broodnodige biodiversiteit, waarvan instandhouding een wereldwijd afgesproken opgave is. De gemeente heeft naar buiten toe twee hoofdargumenten om al deze bomen te kappen: ze geven overlast en zijn gevaarlijk. Takbreukrisico is hierbij het sleutelbegrip. Zo simpel kan het zijn in de gemeentelijke voorstelling. Of deze argumenten hard zijn te maken moet blijken. Burgers hebben zo hun eigen ervaringen en opvattingen en dat is ook prima.

Wat wel eens vergeten wordt is dat de stedelijke ecologische structuur een belang is voor de stad als geheel en niet alleen aanwonenden aangaat. De gemeente heeft de neiging hier nog wel eens voor een te kleine en voor de gemeente overzichtelijker groep burgers partij te trekken. De Stichting Boomwachters kiest de nuance en wil een onderhoudsbeurt die veel meer de natuur en de functie van het gebied eerbiedigt. Daar heeft iedereen baat bij. Ze wil ook bereiken dat de gemeente transparanter en meer wezenlijk communicatief gaat opereren. De rechter kan daarbij helpen, zo denkt men.

E.M. Vroom (namens Stichting Boomwachters)

Crowdfunding actie 5000 – Lewenborg en Selwerderhof

Beste bomenliefhebber,

Stichting Boomwachters is momenteel bezig om zeer waardevolle bomen in twee ecologische gebieden in de stad Groningen te behoeden voor kap. Zij heeft hiervoor jouw financiële hulp nodig en is daarom een crowdfundingsactie gestart. Het gaat om twee projecten:

Selwerderhof – kapvergunning voor 100 bomen
Het eerste project betreft de begraafplaats Selwerderhof, een cultureel en historisch waardevol gebied in het noordoosten van de stad. Het is de bedoeling om daar in totaal 100 populieren en wilgen te kappen. Dit gebied is een beschermde Stads Ecologische Zone waar veel vogels, vleermuizen, eekhoorns, reeën en egels voorkomen. Onderdeel van het huidige gemeentelijk beleid is om vooral populieren van een bepaalde leeftijd te verwijderen, ongeacht of ze relatief gezond zijn dan wel een reëel gevaar vormen voor hun omgeving.

Lewenborg – kapvergunning voor 99 bomen en 1 boom kandelaberen
Dit tweede project betreft een kapplan in Lewenborg met een looptijd tot 2023. In het gebied zijn vanaf 2012 al een aanzienlijk aantal bomen gekapt en ligt er nu een kapvergunning voor nog eens 99 bomen, met name populieren en wilgen maar ook veel andere soorten. Ook in de nabije toekomst zullen met enige regelmaat grote aantallen bomen worden verwijderd uit het gebied.

Expertise boomdeskundigen en ecologen m.b.t. Selwerderhof en Lewenborg
Wij vinden dat met het huidige beleid een bepaalde categorie bomen, zoals wilgen en populieren, wordt veroordeeld tot kap terwijl er nog vele goede exemplaren aanwezig zijn. De bomen worden dus niet individueel beoordeeld op hun gesteldheid maar zijn onderdeel van een plan. Om die reden hebben wij advies ingewonnen bij boomdeskundigen en ecologen. Deze experts zijn het niet eens met het oordeel van de gemeente om deze bomen te vellen. Het komt natuurlijk voor dat sommige van deze bomen moeten worden gekapt omdat ze te slecht zijn, maar het lijkt er nu op dat het voor de gemeente goedkoper is en voor de uitvoerder winstgevender om alle bomen in een bepaald gebied tegelijk te verwijderen en dat mag toch niet de bedoeling zijn.

Juridisch aanvechten
We hebben inmiddels in beide zaken bezwaar aangetekend en zijn gedwongen om ook de voorzieningenrechter in te schakelen om te voorkomen dat de bomen gekapt worden. In Lewenborg zijn al maatregelen getroffen voor de voorgenomen kap.

Om deze twee zaken voor de rechter te brengen, hebben we financiële hulp nodig. Met name de juridische kosten om ons tegen een redelijk tarief door een raadsman te laten bijstaan zijn voor de stichting aanzienlijk. We denken per zaak ongeveer 2500 euro nodig te hebben. Een deel van dit bedrag gaat ook naar onafhankelijke bomendeskundigen die op ons verzoek een ​​second opinion uitvoeren in reactie op de rapporten van de bureaus die in opdracht van de gemeente advies uitbrengen.

Geef royaal!
We vragen je alsjeblieft royaal te doneren, zodat we dit beleid van de gemeente Groningen van koers kunnen laten veranderen. Een beleid waar bomen, ongeacht hun waarde, worden verwijderd voor nieuwbouwprojecten en steeds vaker collectief worden gekapt bij de eerste tekenen van veroudering. We weten allemaal wat de onschatbare waarde van bomen is voor het klimaat, de ecologie en biodiversiteit. Help ons daarom deze bomen te behouden!

Rekening NL74 TRIO 07 88 95 84 88
Ten name van Stichting Boomwachters Groningen
O.v.v. Crowdfunding 2020

Hartelijk dank!
Stichting Boomwachters Groningen