Soundscape Symposium & Stadsbos Groningen 23 en 26 augustus

Beste bomenliefhebber, dear Tree lover,

*** Uitnodiging 23 en 26 augustus Soundscape Symposium & Stadsbos Groningen***

Wij nodigen je graag uit voor een Engelstalig symposium op woensdag 23 augustus van 10.15-14.30 uur (inclusief gratis lunch) in de ‘House of Connections’ van de Rijksuniversiteit Groningen (voormalige V&D) over stedelijke geluidslandschappen in relatie tot stadsbossen met twee sprekers die expert zijn op het gebied van stadsbossen, geluidslandschappen en vogelbescherming. Op zaterdag 26 augustus is er ook een lezing over dit project met een begeleide geluidswandeling op Noorderzon.

Meld je voor dit gratis evenement op 23 augustus aan bij Kristin McGee via k.a.mcgee@rug.nl. Meer info vind je hier.

*** Invitation 23 and 26 August Soundscape Symposium & Urban Forest of Groningen***
You are invited to an English language symposium on Wednesday August 23rd from 10.15-14.30h (including free lunch) in the ‘House of Connections’ from the University of Groningen (formal V&D) on urban soundscapes in relation to urban forests with two keynote speakers who are experts in the field of urban forests, soundscapes and bird conservation. There is also a performance and lecture on the project at Noorderzon on Saturday August 26th with a guided soundwalk. 

Please register with Kristin McGee for this free event on August 23rd at k.a.mcgee@rug.nl. More info can be found here.

Concerten Drafbaan Stadspark – informatie over het melden van overlast

Wij streven al jaren naar een evenwichtiger beleid t.a.v. het Stadspark. Dit betreft ook de vele concerten die plaatsvinden in het park. Zo blijken de geluidsnormen tijdens concerten in de gemeente Groningen veel hoger te zijn dan elders in het land. Het zal niemand ontgaan zijn dat het concert van Rammstein op de Drafbaan a.s. donderdag 6 en vrijdag 7 juli veel beroering geeft. Tot grote ontsteltenis heeft de gemeente Groningen vlak voor deze datum goedkeuring gegeven om nog hogere geluidsnormen toe te staan dan volgens het bestemmingsplan mag.

Meer informatie over alles rondom het concert op 6 en 7 juli staat beschreven in de nieuwsbrief van Stadspark Natuurlijk.

Wat kun jij doen?

Omdat de geluidsnormen in Groningen veel hoger zijn dan elders in het land adviseren wij inwoners om, wanneer zij overlast ervaren dit te melden via dit formulier.

Overlast rondom de concerten kan inhouden: het aantreffen van (zwerf)afval, overlast concertgangers, geluidsoverlast. Vul het formulier volledig in en noem de naam van het evenement waarbij de overlast plaatsvindt. In dit geval zal het de concerten van Rammstein zijn. Je toelichting bij de klacht is belangrijk omdat dit duidelijk kan maken waarom bijv. geluidsoverlast als zo onplezierig wordt ervaren. Klachten m.b.t. geluidsoverlast moeten door de gemeente bewaard worden. Deze kunnen later opgevraagd worden als bewijs, voor onderzoek of ter onderbouwing van het aanpassen van de geluidsnormen. Belangrijk dus!

Stadspark vogelvrij? Samen in actie tegen de komst van een openlucht cinema in het Stadspark

Vanavond 31 mei om 19.00 uur zullen o.a. Stadspark Natuurlijk!, het IVN en Boomwachters Groningen hun ongenoegen en zorgen uiten tijdens een meningsvormende vergadering over het initiatief van een openluchtcinema in het Stadspark. Hieronder lees je onze argumenten, weergegeven in een notitie aan het college en de raad.

Inspraaknotitie ‘Stadspark vogelvrij?’
Van Boomwachters Groningen

Inzake meningsvormende vergadering 31 mei 2023 over initiatief Openluchtbioscoop Stadspark

Geachte raad,

Wederom spreken wij onze zorg uit over de toename van activiteiten in en bij het Stadspark. De vercommercialisering van het park, die enige jaren geleden is ingezet, staat op gespannen voet met de rust en natuurfunctie in met name dit deel van de stad. De vraag rijst zo langzamerhand: wanneer is het genoeg? Wie trekt de grens? Of is het een kwestie van ‘the sky is the limit’? Initiatiefnemer Breteler wijdt sinds kort een gehele webpagina aan biodiversiteit, hét toverwoord om dit ‘groene’ college en de raad mee te krijgen in zijn plannen. Wat ons betreft de reinste vorm van green washing. Als de heer Breteler echt zo begaan is met de biodiversiteit dan zou hij een dergelijke cinema nooit in het Stadspark moeten willen opzetten.

Natuur onder druk
Uit de informatie over de cinema blijkt dat de voorstellingen deels tijdens het broedseizoen plaatsvinden en dat er oeverbegroeiing zal worden verwijderd. 
Wij wijzen er hierbij op dat alle vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van alle inheemse vogels en andere beschermde dier- en plantensoorten is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

De aanwezigheid van diverse voedsel- en schuilbomen op en rond de locatie, vormen daarnaast een belangrijk habitat voor vogelsoorten, zoals de pimpelmees, boomkruiper en tjiftjaf. Ook een beschermde soort als de rode eekhoorn, zoekt en begraaft zijn voedsel normaliter vlak in de buurt van de voedselbomen en is in het Stadspark aanwezig. Dergelijke natuurlijke processen zullen worden verstoord doordat er plots intensiever gebruik zal worden gemaakt van het beoogde gedeelte. De vraag is of de dieren elders in het Stadspark nu of straks nog wél terecht kunnen, nu de mens steeds intensiever het park inneemt.

Drie jaar geleden publiceerden Amerikaanse onderzoekers in het tijdschrift Nature hun studie naar het effect van menselijk lawaai op 142 vogelsoorten. Gemiddeld genomen daalt hun broedsucces naarmate er meer lawaai is. Vorig jaar publiceerden Nederlandse biologen een onderzoek waaruit bleek dat wilde ganzen na de jaarwisseling dagenlang van slag bleven. (Bron: Trouw, mei 2023, artikel van bioloog Koos Dijksterhuis, over het effect van festivals en lawaai op vogels).

De toekomst
Initiatiefnemer richt zich op een jong (studerend) publiek.
Momenteel is er, zowel landelijk als regionaal, een discussie gaande over het aan banden leggen van de instroom van buitenlandse studenten. Dit houdt in dat op termijn het aantal studenten in Groningen zal teruglopen. Het is dan ook de vraag of initiatiefnemer haar aantal bezoekers haalt om de cinema rendabel te maken. Wij vinden het daarom belangrijk dat de Raad dit goed onderzoekt voordat er onherstelbare aanpassingen of ingrepen aan het park worden gedaan voor zo’n permanente vestiging.

Stadspark heeft beschermde status
Los van het feit dat het park goed bezocht wordt, heeft het college zich ook te houden aan de doelen die zijn gesteld in het coalitieakkoord ten aanzien van duurzaamheid en vergroening voor onze stad. Uit de laatste monitoring over het Stadspark van het ecologisch bureau (Waardenburg) die dit voor de gemeente doet is al gebleken dat de gemeente nauwelijks aanbevelingen van dit bureau overneemt.

Het Stadspark heeft de bestemming ‘groen’ en maakt onderdeel uit van de Stedelijke Ecologische Structuur, wat beheer volgens een beschermde status zou moeten inhouden. Iedere grootschalige activiteit in het Stadspark tast het park qua natuur aan en daarmee haar biodiversiteit. Om deze te versterken – een uitgangspunt van de Herijking Visie Stadspark – moet gaan voorkomen dat de toch al geringe populaties flora en fauna niet verder achteruitgaan maar bij voorkeur worden geholpen.

Enkele vragen
Het komt op ons over alsof de komst van de cinema in het park een voldongen feit is. Echter er moeten nog diverse procedures worden doorlopen, de uitkomst van de quickscan staat ter discussie en daarnaast heeft de kiezer in zijn stem vorig jaar een nog duidelijker ‘groen’ geluid laten horen, óók waar het de meer natuurlijke invulling van onze gemeente betreft.  E.e.a. roept bij ons een aantal vragen op:
1. Heeft de gemeente onderzoek gedaan naar alternatieve locaties? Wij noemen hier het Forum en het stadion van FC Groningen, gezien de tegenvallende prestaties en dito inkomsten van de club?
2. Waarom is de gemeente zo happig op dit initiatief? Enige jaren geleden is het prachtige Forum met veel gemeenschapsgeld gebouwd, een plek met dakterras waar een dergelijk initiatief ook past, in een stedelijke omgeving waar alle voorzieningen al aanwezig zijn.
Waarom waarborgt de gemeente de exploitatie van het Forum in dit geval niet actiever?
3. Heeft de gemeente een duidelijk beeld van wat de gevolgen van deze cinema zijn voor de natuur in het Stadspark? We denken hierbij aan geluidsoverlast en lichtvervuiling.
4. Hoe wil de gemeente de stroom bezoekers opvangen in het park? Waar kunnen bijv. auto’s, scooters en honderden fietsen parkeren?
5. Wat is het verdienmodel, gaat het de gemeente ook geld kosten?
6. Waar mensen komen volgt afval. Hoe denkt de gemeente vervuiling en vernieling tegen te gaan in het park? Wie zorgt ervoor dat bezoekers niet blijven ‘hangen’ in het park na afloop van een film.
7. Ziet en voelt het college het duidelijke signaal ook, dat het vorige college door middel van de laatste verkiezingen correctief is teruggefloten vanwege genomen beslissingen bijvoorbeeld t.a.v. het Stadspark?
In dit licht kan het niet zo zijn dat eventueel gemaakte afspraken over – in het bijzonder de komst van een bioscoop – relevant zijn voor de besluiten van het huidige college. Wij vragen ons af in hoeverre het huidige college nu écht pal staat voor de natuurlijke leefomgeving, in het bijzonder ons waardevolle Stadspark?
8. Waarom moet deze cinema er komen? Op de website van Stadspark Cinema staat te lezen dat “De openluchtbioscoop ervoor zorgt dat er hartje zomer, voordat Noorderzon begint, op cultureel vlak toch wat te beleven is in de stad”. Wij vinden dit een non-argument want juist in de aanloop naar Noorderzon, vinden er steeds meer en grootschaliger evenementen plaats, precies in een gebied waar de bioscoop zou moeten komen.
9. Ten slotte, wat vindt u als raadslid als een dergelijk initiatief in uw achtertuin gepland staat? Wees eerlijk in uw antwoord.

Rust en natuur is schaars in de stad
Boomwachters Groningen is niet tegen een openluchtbioscoop. Wij zien dat er goede ontwikkelingen zijn in de gemeente en het college slaat niet altijd de plank mis, maar in dit geval vinden wij het onbegrijpelijk wanneer het college doorgaat met de vercommercialisering van een natuurgebied door dit initiatief te honoreren. Daar komt bij dat de meeste van deze activiteiten plaatsvinden in een seizoen wanneer de natuur op haar hoogtepunt is en het park een kraamkamer is voor veel jonge, kwetsbare dieren.
Wij doen daarom een dringend beroep op de raad en het college om de door velen geuite zorgen serieus te nemen. Het zou betreurenswaardig zijn als betrokken omwonenden én de eigenlijke ‘parkbewoners’ die géén stem hebben niet gehoord worden bij zulke ingrijpende plannen in dit mooie stukje stad.

Dag van de aarde: Boomwachters bestaat 3 jaar!

Vandaag is het de dag van de aarde. Precies 3 jaar geleden startten wij onze stichting die de gezondheid, het behoud en de bescherming van bomen en groene ruimten wil bevorderen in de gemeente en provincie Groningen. Ons doel is een echt groene en leefbare toekomst te creëren en de biodiversiteit in het (stedelijk) landschap te herstellen.

Als kleine groep vrijwilligers houden we ons momenteel o.a. bezig met :

 • de kap van 30 bomen in het Hogeland
 • de situatie van het Stadspark
 • de toekomst van de biotoop in Haren

Daarnaast blijven we ons inzetten voor:

 • het toppen, candelaberen en ‘lions tailing’ van bomen
 • meer transparantie omtrent het verlenen van kapvergunningen
 • jaarlijkse meting van de stedelijke boomkroonbedekking
 • het invoeren van een systeem als iTree tools om zo ook de waarde van bomen mee te nemen bij het verlenen van kapvergunningen
 • beleid om bomen te beschermen tegen kap of snoei voor zonnepanelen
 • het aanwenden van betere snoeitechnieken door hoveniers i.o.v. gemeenten, om vroegtijdig sterven van bomen te voorkomen

Helaas kosten onze activiteiten geld: het aanvragen van voorlopige voorzieningen om kap te voorkomen nadat er een vergunning is verleend kost bijvoorbeeld 297 euro. Daarnaast willen we dit voorjaar ook weer een workshop over biodiversiteit organiseren.

Steun ons werk en maak een bedrag over op NL74 TRIO 07 88 95 84 88 ten name van Stichting Boomwachters Groningen. We kunnen het goed gebruiken en danken je hartelijk!

22 september: gesprek wethouder Mirjam Wijnja

Na vele mailwisselingen met de gemeente over het onderhoud en behoud van onze gemeentelijke bomen, is Boomwachters Groningen uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Groen en klimaatadaptatie en Beheer en onderhoud. Tijdens het gesprek zal ook de heer Tuithof, directeur Stadsbeheer aanwezig zijn.

Benieuwd waar wij het over willen hebben met de wethouder? Hieronder lees je onze bespreekpunten. Hopelijk komen ze allemaal aan bod:

 • Boomkroonbedekking en meting
 • Procedures vergunningen voor het vellen van bomen (o.a. transparantie, efficiëntie, zonnepanelen)
 • Boomonderhoud en boombescherming (snoeimethoden, infrastructurele werken, verkeer)
 • Utrecht als voorbeeldcasus
 • Lijst monumentale bomen
 • Visie voor de toekomst (ontgroening en ontbossing privétuinen, verstening, legotuinen, zonnepanelen)

We houden jullie op de hoogte!

Pruimenboom (Reine Victoria)

Onbegrip afsteken vuurwerk in broedseizoen tijdens Kingsland festival in Stadspark

Boomwachters Groningen maakt, net als Vereniging Stadspark Natuurlijk! bezwaar tegen de door de provincie Groningen verleende toestemming om midden in het broedseizoen vuurwerk af te steken tijdens het Kingsland festival. Op 22 april dienden wij ons bezwaar in:

“Geacht college,

Op 16 maart 2022 heeft u besloten toestemming te verlenen voor het ontbranden van vuurwerk krachtens het Vuurwerkbesluit onder bovengenoemd dossiernummer. Terwijl de laatste jaren het afsteken van vuurwerk tijdens oud- en nieuw steeds opnieuw ter discussie wordt gesteld en er meer en meer stemmen opgaan om dit bij wet te verbieden, de verkoop en het afsteken van oudjaarsvuurwerk was bijv. verboden tijdens de jaarwisseling van 2021- 2022, meent de provincie Groningen voorbij te moeten gaan aan deze maatschappelijke discussie door toestemming te verlenen aan Masterpyrotech om tijdens het Kingsland festival vuurwerk te ontsteken. Stichting Boomwachters Groningen maakt bezwaar tegen dit besluit met onderstaande argumenten.”

>> Lees hier onze hele bezwaar

Foto: Thomas Wilkens (pixabay)

Meer informatie en onderzoeken over de gevolgen van vuurwerk voor de natuur:

>> Wilde vogels zijn dagenlang van slag door knallen die worden veroorzaakt door vuurwerk. Dat blijkt uit onderzoek onder honderden ganzen in Nederland, Duitsland en Denemarken.

>> Vreugdevuurnachtvuurwerk veroorzaakt grote overlast voor wilde ganzen, vindt studie. Lees meer hierover. Bron: The Guardian.

Onze Inspraaknotitie voor de meningsvormende vergadering over Stadspark d.d. 2-2-2022

Hieronder lezen jullie onze inspraaknotitie voor de meningsvormende vergadering.

“Geachte raadsleden,

Boomwachters Groningen blijft kritisch t.a.v. de ontwikkeling van het Stadspark tot evenemententerrein. De gemeente lijkt haast te willen maken met de voorbereidingen voor het realiseren van het skatepark en de ombouw van de drafbaan tot evenemententerrein.

Geen inspraak

Voor zover wij weten is er nog geen Parkcommissie geïnstalleerd die meepraat over de plannen voor het Stadspark. Het voorbereidingsmemo en de kredietaanvraag zijn ons inziens voorbarig.
Vraag: welke onafhankelijke belangengroep vertegenwoordigt de natuur en de bomen in het Stadspark? Boomwachters Groningen heeft meerdere malen haar expertise aangeboden.

Klimaatcrisis versus evenemententerrein in natuur, duurzaamheid versus 250.000 bezoekers per jaar

De gemeenteraad riep op woensdag 13 oktober jl. op initiatief van GroenLinks de klimaatnoodtoestand uit. “Het is één voor twaalf en er staan ons verschrikkelijke gebeurtenissen te wachten als we doorgaan met de uitstoot van broeikasgassen”, zei GroenLinks-raadslid Ceciel Nieuwenhout.
Vraag: wat houdt het uitroepen van de klimaatnoodtoestand in voor de raad en in het bijzonder voor initiatiefnemer GroenLinks? Is het niet zo dat dezelfde raad juist bijdraagt aan een toename van deze crisis door toe te staan dat een natuurpark wordt opgeofferd voor massa-events? Welke offers wil de raad brengen c.q. welke beslissingen wil de raad terugdraaien ten faveure van de klimaatverandering?

De gemeente hoopt, wanneer Covid 19 geen roet in het eten gooit, dit jaar tenminste 250.000 bezoekers op het evenemententerrein te ontvangen. ‘Uiteraard onder de gebruikelijke voorwaarden en vergunningen en met oog voor een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid.’
Vraag: kan de zinsnede ‘goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid’ geconcretiseerd worden? Wat zijn de uitgangspunten? Meten is weten.

Stadspark heeft beschermde status

Los van het feit dat het park goed bezocht wordt, heeft het college zich ook te houden aan de doelen die zijn gesteld in het coalitieakkoord ten aanzien van duurzaamheid en vergroening voor onze stad. Het Stadspark heeft de bestemming ‘groen’ en maakt onderdeel uit van de Stedelijke Ecologische Structuur, wat een beschermde status zou moeten betekenen. Iedere grootschalige activiteit in het Stadspark tast het park aan en daarmee haar natuur met biodiversiteit. Om de biodiversiteit te versterken – een uitgangspunt voor de Herijking Visie Stadspark – moet worden voorkomen dat de toch al geringe populaties flora en fauna niet verder achteruitgaan maar bij voorkeur worden geholpen.

In diverse andere gemeentes is al volop discussie over het toenemend aantal evenementen en de gevolgen daarvan voor het stedelijk groen. Zo zorgen de vele festivals in stadsparken er voor dat de bodems in de parken verder worden aangetast, waardoor de waterhuishouding voor het groen en van de stad geschaad wordt.
Vraag: houdt de gemeente Groningen rekening met aantasting van de bodem wanneer bezoekers zich buiten de drafbaan begeven?

Een eerste skate event in het Stadspark – de praktijk is weerbarstig

In oktober 2021 werd een eerste Urban Event gehouden op de parkeerplaats tegenover de drafbaan. Helaas werd de volgende dag veel afval op het naastgelegen veld gesignaleerd. Ook stonk het er naar urine ondanks de aanwezige Dixies bij het event.
Vraag: hoe denkt de gemeente deze vervuiling en wildplassen tegen te gaan?

Rust en natuur is schaars in de stad

Boomwachters Groningen is zeker niet tegen kleinschalige activiteiten in het park maar vindt het onbegrijpelijk dat een groen college bestaande uit GroenLinks, PvdA, D’66 en de CU, kiest voor een enorme toename van grootschalige activiteiten en evenementen in een natuurgebied. Daar komt bij dat de meeste van deze activiteiten plaatsvinden in een seizoen wanneer de natuur op haar hoogtepunt is en het park een kraamkamer is voor veel jonge, kwetsbare dieren.
Wij doen daarom een dringend beroep op de raad en het college om de door velen geuite zorgen serieus te nemen. Het zou betreurenswaardig zijn als betrokken omwonenden én ‘parkbewoners’ die geen stem hebben niet gehoord worden bij zulke ingrijpende plannen in dit mooie stukje stad.”

Primeur! Onze eerste nieuwsbrief is een feit

>> Lees onze eerste Nieuwsbrief Najaar 2021

Omdat we veel te vertellen hebben en we boomliefhebbers graag actief op de hoogte willen houden van onze activiteiten voor bomen in Stad en Ommeland, zullen we twee maal per jaar een nieuwsbrief uitbrengen. Wil je ook uitgebreider geïnformeerd worden over onze activiteiten? Mail dan naar info@boomwachtersgroningen.nl en geef aan dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze reactie op de evaluatie kapbeleid gemeente Groningen “Beleid dat hout snijdt”

Tijdens de politieke woensdag op 22 september jl. heeft Boomwachters Groningen uitgebreid schriftelijk gereageerd op de evaluatie door de gemeente n.a.v. het rapport van de Rekenkamercommissie “Beleid dat hout snijdt’. Dit deed zij door in te gaan op verschillende onderdelen van het rapport.

>> Lees onze schriftelijke reactie

Daarnaast heeft zij 3 minuten mogen inspreken tijdens de vergadering waarvan hieronder de tekst te vinden is.

Geachte aanwezigen,

Naast onze schriftelijk inspreeknotitie die u allemaal heeft ontvangen wil ik in deze drie minuten vooral ingaan op de bomenbalans. Groningen heeft de ambitie de groenste stad van Nederland te worden. Wat zij echter niet door heeft is dat zij op de één na laatste plaats staat van alle gemeenten voor wat betreft haar boomkroonbedekking.
In haar evaluatie presenteert de gemeente met trots haar bomenbalansmatrix. Wij constateren echter geen balans maar onbalans. Een matrix met onjuiste informatie.
• 2018 (366 kapverg, 1677 bomen en 17,579m2 ipv 349 kapverg zoals de gemeente zegt
• 2019 (385 kapverg, 1983 bomen, 5894m2 houtopstand ipv 338 kapverg, 1772 bomen zoals de gemeente zegt
• 2020 (435 kapverg, 1846 trees incl knotten, 13,411m2) ipv 371 kapverg, 1699 bomen zoals de gemeente zegt

Vandaag lezen we in het Dagblad van het Noorden dat de gemeente dit jaar maar 570 bomen kapt. Wij tellen dat er tot 1 september dit jaar al 953 vergunningsplichtige bomen gekapt zijn en ca. 18.000 m2 houtopstand is verwijderd! Vorig jaar was dit rond de 600. – een enorme toename dus. Verder claimt zij in datzelfde artikel dat de bomenkaart alle verleende bomenkap laat zien – maar het gaat hier alleen om de bomen die op het jaarlijks kapprogramma staan. Deze kaart mist dus de meerderheid van de gekapte bomen.

De gemeente Groningen goochelt met bomen. Maar hoeveel bomen heeft de gemeente Groningen nu eignelijk?
Na de samensmelting in 2019 noteren wij een getal van 220.000 bomen:
180.000 voor Groningen (geschreven in Sterke Stammen 2014, p.22)
30.000 voor Haren
10.000 voor Ten Boer
Echter nieuwe publicaties (Vitamine G) geven weer dat de gemeente momenteel 140.000 vergunningplichtige bomen heeft. Een eenvoudige rekensom laat zien dat er de afgelopen 10 jaar een boomafname heeft plaatsgevonden van 30%!! De huidige APVG-regels hebben het dus makkelijker gemaakt een boom te verwijderen. Door het ontbreken van jaarlijkse inventarisaties is dit rampzalige verlies niet gesignaleerd.

Monumentale bomen
En hoeveel van deze gekapte bomen waren monumentaal, aangezien de meeste particuliere monumentale bomen nooit als zodanig worden aangemerkt en de gemeente dit tot op heden niet of nauwelijks bijhoudt in haar lijsten is dit dus onbekend.

Herplantplicht
In de matrix worden boomcompensaties genoemd maar waar is te vinden waar deze compensaties plaatsvinden. Er worden kaarten van locaties verstrekt. Nog triester is dat veel van deze compensatieboompjes aan hun lot worden over gelaten d.w.z. niet regelmatig van water worden voorzien na aanplant. Als ze geluk hebben en moeder natuur werkt mee dan redden deze boompjes het. Wat is dit voor een groen beleid?

Wordt het niet tijd dat de gemeente Groningen een deugdelijke en transparante telling van haar bomenbestand maakt en gebruik gaat maken van concrete metingen zoals die van de stedelijke boombedekking door bijv Cobra Groen. Zoals we vaak hebben gezegd, kan geen beleid voor het behoud van boombedekking effectief zijn totdat de werkelijke aantallen en percentages zijn gemeten. Zullen we daarom echte stadsboomexperts uitnodigen om een nieuw, duurzaam beleid te maken door onze bomen zorgvuldig te onderhouden in plaats van ze met achterhaalde snoeimethodes te verminken waardoor ze vroegtijdig dood gaan. Laat de gemeente de noodzakelijke basismaatregelen nemen om zichzelf te updaten naar de eenentwintigste eeuw, temeer omdat we ons nu midden in een versnelde klimaatverandering bevinden?