Primeur! Onze eerste nieuwsbrief is een feit

>> Lees onze eerste Nieuwsbrief Najaar 2021

Omdat we veel te vertellen hebben en we boomliefhebbers graag actief op de hoogte willen houden van onze activiteiten voor bomen in Stad en Ommeland, zullen we twee maal per jaar een nieuwsbrief uitbrengen. Wil je ook uitgebreider geïnformeerd worden over onze activiteiten? Mail dan naar info@boomwachtersgroningen.nl en geef aan dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Onze reactie op de evaluatie kapbeleid gemeente Groningen “Beleid dat hout snijdt”

Tijdens de politieke woensdag op 22 september jl. heeft Boomwachters Groningen uitgebreid schriftelijk gereageerd op de evaluatie door de gemeente n.a.v. het rapport van de Rekenkamercommissie “Beleid dat hout snijdt’. Dit deed zij door in te gaan op verschillende onderdelen van het rapport.

>> Lees onze schriftelijke reactie

Daarnaast heeft zij 3 minuten mogen inspreken tijdens de vergadering waarvan hieronder de tekst te vinden is.

Geachte aanwezigen,

Naast onze schriftelijk inspreeknotitie die u allemaal heeft ontvangen wil ik in deze drie minuten vooral ingaan op de bomenbalans. Groningen heeft de ambitie de groenste stad van Nederland te worden. Wat zij echter niet door heeft is dat zij op de één na laatste plaats staat van alle gemeenten voor wat betreft haar boomkroonbedekking.
In haar evaluatie presenteert de gemeente met trots haar bomenbalansmatrix. Wij constateren echter geen balans maar onbalans. Een matrix met onjuiste informatie.
• 2018 (366 kapverg, 1677 bomen en 17,579m2 ipv 349 kapverg zoals de gemeente zegt
• 2019 (385 kapverg, 1983 bomen, 5894m2 houtopstand ipv 338 kapverg, 1772 bomen zoals de gemeente zegt
• 2020 (435 kapverg, 1846 trees incl knotten, 13,411m2) ipv 371 kapverg, 1699 bomen zoals de gemeente zegt

Vandaag lezen we in het Dagblad van het Noorden dat de gemeente dit jaar maar 570 bomen kapt. Wij tellen dat er tot 1 september dit jaar al 953 vergunningsplichtige bomen gekapt zijn en ca. 18.000 m2 houtopstand is verwijderd! Vorig jaar was dit rond de 600. – een enorme toename dus. Verder claimt zij in datzelfde artikel dat de bomenkaart alle verleende bomenkap laat zien – maar het gaat hier alleen om de bomen die op het jaarlijks kapprogramma staan. Deze kaart mist dus de meerderheid van de gekapte bomen.

De gemeente Groningen goochelt met bomen. Maar hoeveel bomen heeft de gemeente Groningen nu eignelijk?
Na de samensmelting in 2019 noteren wij een getal van 220.000 bomen:
180.000 voor Groningen (geschreven in Sterke Stammen 2014, p.22)
30.000 voor Haren
10.000 voor Ten Boer
Echter nieuwe publicaties (Vitamine G) geven weer dat de gemeente momenteel 140.000 vergunningplichtige bomen heeft. Een eenvoudige rekensom laat zien dat er de afgelopen 10 jaar een boomafname heeft plaatsgevonden van 30%!! De huidige APVG-regels hebben het dus makkelijker gemaakt een boom te verwijderen. Door het ontbreken van jaarlijkse inventarisaties is dit rampzalige verlies niet gesignaleerd.

Monumentale bomen
En hoeveel van deze gekapte bomen waren monumentaal, aangezien de meeste particuliere monumentale bomen nooit als zodanig worden aangemerkt en de gemeente dit tot op heden niet of nauwelijks bijhoudt in haar lijsten is dit dus onbekend.

Herplantplicht
In de matrix worden boomcompensaties genoemd maar waar is te vinden waar deze compensaties plaatsvinden. Er worden kaarten van locaties verstrekt. Nog triester is dat veel van deze compensatieboompjes aan hun lot worden over gelaten d.w.z. niet regelmatig van water worden voorzien na aanplant. Als ze geluk hebben en moeder natuur werkt mee dan redden deze boompjes het. Wat is dit voor een groen beleid?

Wordt het niet tijd dat de gemeente Groningen een deugdelijke en transparante telling van haar bomenbestand maakt en gebruik gaat maken van concrete metingen zoals die van de stedelijke boombedekking door bijv Cobra Groen. Zoals we vaak hebben gezegd, kan geen beleid voor het behoud van boombedekking effectief zijn totdat de werkelijke aantallen en percentages zijn gemeten. Zullen we daarom echte stadsboomexperts uitnodigen om een nieuw, duurzaam beleid te maken door onze bomen zorgvuldig te onderhouden in plaats van ze met achterhaalde snoeimethodes te verminken waardoor ze vroegtijdig dood gaan. Laat de gemeente de noodzakelijke basismaatregelen nemen om zichzelf te updaten naar de eenentwintigste eeuw, temeer omdat we ons nu midden in een versnelde klimaatverandering bevinden?

Suikerunieterrein – deel Noordoost

Momenteel maken wij bezwaar tegen de verwijdering van ca. 627 are houtopstand en tientallen bomen op het Suikerterrein voor een nieuwbouwproject dat in twee fasen zo’n 5000 woningen en diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen wil realiseren. De stad richt zich recentelijk op groengebieden zoals de Dilgt in Haren, vaak cruciale verbindende ecologische zones voor het hele stadsbos zoals ook hier bij het Suikerterrein. Ook dit is een beschermde ecologische zone waar vele bijzondere vogelsoorten (geoorde fuut, grutto, de kievit, de scholekster, de kluut, tureluur), de beschermde poelkikker en vleermuizen zich huisvesten of er foerageren. Samen met andere natuurorganisaties hopen we een sterk front te vormen om deze regio te behouden voor de komende generaties dieren en Groningers. We waarschuwen de gemeente omdat zij momenteel prioriteit lijkt te geven aan bouwen zonder plan voor het behoud van kwetsbare bomen en natuur en de komende klimaatuitdagingen, zoals stijgende temperaturen en hitte-eilanden die ontstaan ​​door uitzettend beton in de stad.

Lees hier ons bezwaarschrift >>

Lees het artikel van het DvhN van 27 augustus 2021 >>

Lewenborg – stand van zaken augustus 2021

Door E.M. Vroom

Boomwachters Groningen maakte bezwaar tegen het kappen van 99 bomen bij de Lichtboei en Stuurboordswal. Het aanvragen van een Voorlopige voorziening (VoVo) bij de rechter leidde tot een tijdelijke stopzetting van de kapwerkzaamheden, maar uiteindelijk werden alle bomen verwijderd. Dit veroorzaakte een stroom van reacties van inwoners die teleurgesteld en boos waren over het verdwijnen van belangrijke leefgebied van vogels en insecten in hun buurt. Dit plan en het idee om populieren die in de jaren zeventig zijn geplant allemaal te kappen, leidt tot een aanzienlijke vermindering van volwassen en hoge bomen in de stad Groningen. We hopen in de toekomst de gemeente ervan te overtuigen om terughoudender te zijn bij het verwijderen van bomen om zo kwetsbare biotopen te behouden voor een verminderde populatie wilde dieren.

Het geschil gaat over de voorgenomen kap van tenminste 99 bomen in de omgeving van Lichtboei en Stuurboordswal. Na het verzoek aan de rechter om de kap te laten opschorten was het even stil. Maar op [datum] is met groot materieel de kap langs de Stuurboordswal hervat. Met name de Stuurboordswal is samen met andere zones een belangrijke ecologische doorvoerader van natuur tussen diverse groengebieden binnen en buiten Lewenborg. Dit soort ecologische verbindingszones maken deel uit van de gemeentelijke ecologische structuur (GES). Bomen en overige beplanting vormen een vitaal onderdeel om de ecologische functie te waarborgen. Daarmee zijn ze echter nog niet afdoende beschermd en functioneel up to date. Dat blijkt maar weer eens. De gemeente is een collage van gemeentelijke diensten met elk een eigen taak met dito opvattingen.

Onlangs heeft de gemeente in haar verweer tegen bezwaar erover gepocht dat een ecologisch bureau was ingehuurd om voor geheel Lewenborg een ecologisch beheerplan op te stellen en zo natuurwaarden beter veilig te stellen. Dit bureau zou al heel ver gevorderd zijn, maar bij navraag bleek dat dit bureau pas volgend jaar start. De nu te kappen bomen zijn dan al voortijdig gekapt en ze zijn helaas en onbegrijpelijk feitelijk buiten de ecologische waarde en dito benadering geplaatst. De gemeentelijke afdeling Stadsbeheer die de taak heeft de stad fysiek op orde te houden kijkt met haar bomenafdeling meteen nogal beperkte bril exclusief naar bomen als aankleding. Tegen natuur, in stadse termen benoemd als onkruid en ongedierte, vecht men traditioneel al heel lang. Bomen in een straat en bomen in een ecologisch te ontwikkelen zone anders beoordelen, blijkt nog geen gemeengoed. Bovendien speelt verscholen de politieke motivatie: oudere bomen kosten wat meer aan onderhoud.

Forse aderlating voor natuur in de gemeente
De voorgenomen massale kap betekent een forse aderlating voor natuur die de gemeente wil compenseren met vogel -en vleermuiskasten en jonge aanplant. Juist de oudere bomen vormen met hun verweerde stammen en takken een rijke oogst aan insecten voor bijvoorbeeld opvallende vogels als Boomklevers en Spechten. Maar ook voor een algemene bijdrage aan broodnodige biodiversiteit, waarvan instandhouding een wereldwijd afgesproken opgave is. De gemeente heeft naar buiten toe twee hoofdargumenten om al deze bomen te kappen: ze geven overlast en zijn gevaarlijk. Takbreukrisico is hierbij het sleutelbegrip. Zo simpel kan het zijn in de gemeentelijke voorstelling. Of deze argumenten hard zijn te maken moet blijken. Burgers hebben zo hun eigen ervaringen en opvattingen en dat is ook prima.

Wat wel eens vergeten wordt is dat de stedelijke ecologische structuur een belang is voor de stad als geheel en niet alleen aanwonenden aangaat. De gemeente heeft de neiging hier nog wel eens voor een te kleine en voor de gemeente overzichtelijker groep burgers partij te trekken. De Stichting Boomwachters kiest de nuance en wil een onderhoudsbeurt die veel meer de natuur en de functie van het gebied eerbiedigt. Daar heeft iedereen baat bij. Ze wil ook bereiken dat de gemeente transparanter en meer wezenlijk communicatief gaat opereren. De rechter kan daarbij helpen, zo denken we.

Klacht n.a.v. bericht dat vanaf 1 juli a.s. omwonenden niet meer per brief geïnformeerd worden over kapactiviteiten in hun wijk

Onlangs heeft de gemeente in één van haar nieuwsbrieven (Nieuwsbrief Oude Wijken) bekendgemaakt dat zij omwonenden niet langer per brief informeert over voorgenomen kapactiviteiten in de wijk. Als reden wordt gegeven dat dit een duurzame maatregel is. Boomwachters Groningen vindt dat inwoners onthouden worden van informatie over hun wijk. Daar komt bij dat informatie over kapvergunningen vaak moeilijk te achterhalen is. Wij hebben daarom hierover een klacht ingediend. Lees hieronder onze klachtbrief:

Geachte Burgemeester en wethouders,

Onlangs lazen wij in de nieuwsbrief Oude wijken van 19 maart jl. dat u het besluit heeft genomen om omwonenden niet langer per brief te informeren over voorgenomen kapactiviteiten in hun wijk. U geeft aan deze beslissing uit oogpunt van duurzaamheid te hebben genomen.

Boomwachters Groningen volgt de gemeente al jaren als het gaat om haar beleid t.a.v. bomen en het verlenen van kapvergunningen. Wij constateren, samen met veel inwoners, zeer regelmatig onbegrijpelijke argumenten en redenen als het gaat om bomenkap. In het rapport van de Rekenkamercommissie van november 2019 wordt de gemeente gemaand om transparanter te zijn naar haar burgers als het gaat om het kappen van bomen. De beslissing om vanaf 1 juli a.s. omwonenden niet meer te informeren, staat haaks op de aanbeveling van de Rekenkamercommissie. Daar komt bij dat, voor zover wij kunnen nagaan, dit bericht lang niet in alle nieuwsbrieven van de gemeente is opgenomen en niet terug te vinden is onder de rubriek Nieuws op de website van de gemeente. Onvolledig en niet transparant.

Wij merken op dat de gemeente een ondoorzichtig beleid hanteert als het gaat om het ‘merken’ van bomen die gekapt gaan worden. In de ene wijk worden deze bomen voorzien van een groene stip of kruis, in andere wijken krijgen bomen een ‘feestelijk’ rood/wit lint omgebonden maar meestal worden bomen niet gemerkt en is het voor omwonenden niet zichtbaar wat er met bomen in hun buurt gebeurt.

Boomwachters Groningen wordt bijna dagelijks benaderd door inwoners die zich zorgen maken om het verdwijnen van bomen uit hun straat of buurt. Zij voelen zich machteloos en richten zich tot ons om advies of informatie. Helaas richten deze inwoners zich niet tot de gemeente omdat ze geen vat kunnen krijgen op haar regels en argumenten. Nu u heeft besloten om omwonenden niet meer te informeren, creëert u nog meer onrust ‘rondom bomen’ en onbegrip onder uw inwoners. Hiermee vergroot u de afstand tussen burger en gemeente met alle gevolgen van dien. De laatste verkiezingsuitslagen spreken boekdelen.

Digitale platforms

U verwijst in uw bericht naar twee mogelijkheden om te achterhalen waar er in de wijk of gemeente wordt gekapt. Wij vragen ons af of u zelf al eens een poging gedaan heeft om via overheid.nl na te gaan of er bomen in uw wijk of gemeente gekapt worden. U was er dan al snel achter gekomen dat dit instrument gemaakt is door ambtenaren en niet bestemd is voor inwoners. Een inwoner zoekt nl. op ‘kap bomen’ of ‘kappen bomen’ en gebruikt nooit het woord ‘vellen’. Ook moet in de tool een duidelijke postcode ingegeven worden, alleen de vier cijfers van een gemeente is onvoldoende. In de bijlage vindt u screendumps van de pagina’s die weergeven dat de zoekterm kap of kappen of een niet hele specifieke postcode geen resultaten oplevert. Onze ervaring is ook dat de attenderingsfunctie niet naar behoren werkt. Niet fair van een overheid die transparantie en duurzaamheid predikt.
U noemt in uw bericht ook de app OmgevingsAlert, een app die wij zelf regelmatig gebruiken. Een gebruikersonvriendelijke app waar een logische zoekfunctie ontbreekt waardoor je tientallen aanvragen en vergunningen door moet spitten over dakkapellen, gevelpuien, asbest verwijderingen etc. voordat je een melding over bomen tegenkomt. Verder staan in de app veel dubbele meldingen, wat het gebruik nog onoverzichtelijker maakt. Wederom niet handig en niet transparant.

Daar komt bij dat deze digitale platforms veel te weinig informatie geven over:
– waar de bomen precies staan (soms worden er voor bomen verspreid over de stad een vergunning aangevraagd)
– wie de aanvragen is: de gemeente of een inwoner
– wat voor soort boom het is: leeftijd, soort, stamomtrek, waarde van de boom in co2- en fijnstofopslag etc.
– de reden voor de aanvraag of vergunning (omkleed met rapportages etc.)

U merkt wel dat uw kleine bericht over de digitalisering van informatie naar inwoners én duurzaamheid heel wat los maakt. Hoe duurzaam is het eigenlijk als je inwoners niet goed informeert? Door alle onduidelijkheid komt er een stroom van telefoonverkeer en mails op gang die met elkaar weer een enorme aanslag zijn op moeder aarde én op uw medewerkers.

Wij verzoeken u dan ook nog eens kritisch te kijken naar uw beslissing om vanaf 1 juli a.s. uw inwoners digitaal te informeren over kapactiviteiten in hun buurt. Met deze beslissing gaat u in tegen de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en tegen uw Groenplan Vitamine G waarin u meerdere malen aangeeft beter te willen communiceren met de inwoner. Wanneer u dit alles nog eens overweegt, denk dan ook eens na over een manier van volledige informatieverstrekking rondom het kappen van een boom. Boomwachters Groningen denkt hierover graag met u mee.

Met vriendelijke groet,
Namen Boomwachters Groningen

Inspraaknotitie Boomwachters bij Raadsvergadering Herijking Stadspark – 12 mei 2021

“Op onze 8 pagina’s tellende zienswijze met zorgen en vragen, ontvingen wij als antwoord dat men niet kon ingaan op specifieke vragen omdat de visie “Stadspark, Park voor de stad” een visie op hoofdlijnen is.

Een stuk op hoofdlijnen, dat geen ruimte geeft voor lastige vragen maar wel ruimte biedt aan handige ondernemers zo bleek. RTV Noord berichtte op 6 mei jl. dat wethouder Van der Schaaf al in gesprek is met zo’n ondernemer die in het park graag een openluchtbioscoop voor 800 personen wil exploiteren, het liefst 40x per jaar. Over bijkomende lichtvervuiling en daarmee gepaard gaande schade voor dieren wordt niet gerept.

De toekomstvisie voor het Stadspark is doorspekt met woorden als natuurwaarden, biodiversiteit, groene long en ademt veel respect voor de natuur. Helaas blijken dit wederom holle frasen. Wij vragen ons dan ook af in hoeverre deze wethouder van plan is om de natuur en de biodiversiteit in het park daadwerkelijk te herstellen en naar een hoger niveau wil tillen.

In deze casus is het ook pijnlijk om te zien hoe de Wethouder ‘groen en klimaatadaptatie’ invulling geeft aan haar portefeuille. Babbelend over duurzame evenementen gaat zij de dialoog uit de weg met natuur- en bomenorganisaties die wel opkomen voor flora en fauna en biodiversiteit. Voor uw begrip: een boom is ongeveer vanaf haar 20ste levensjaar pas interessant voor de biodiversiteit. Het gezeur van bomenclubs over behoud van bestaande volwassen bomen (dus ook in het Stadspark!) is dan ook meer dan terecht. BWG vreest het voorgenomen intensievere beheer van groen en houtopstand in het stadspark, waarover geschreven staat in de Visie.

Triest feit is dat het Stadspark een Noorderplantsoen 2.0 wordt. Adviezen van haar ‘parkcommissie’, worden nauwelijks opgevolgd. Met als gevolg dat het parkje inmiddels ten prooi is gevallen aan een commercieel festival in de zomer en massarecreatie van studenten waardoor gezinnen moeten wijken. Dit plantsoen gaat bij een warme dag gebukt onder beatboxgeluid, bbq-rook, pizzakoeriers en achterblijvende bierdoppen en peuken.

Hoe gaat dit straks in het Stadspark? Is het dan toch niet handiger om grote evenementen op een verlaten fabrieksterrein te houden wat je na afloop met een hoge drukmachine schoon kunt spuiten?

BWG vraagt de Raad met klem om dit proces kritisch te volgen en er op toe te zien dat het College de zorgen van haar inwoners, omwonenden en natuurorganisaties serieus neemt en dat zij het historische park beschermd. Ons bekruipt nl. het gevoel dat alles, al dan niet in hoofdlijnen, al in kannen en kruiken is: de toegangswegen naar en door het park, de toezeggingen aan derden m.b.t. evenementen, het stadsstrand, de bioscoop, horecagelegenheden en ga zo maar door. Laat de inspraakrondes en onderzoeken geen wassen neus zijn.

Houd niets achter! En hou ons niet voor de gek. Sterker nog, houd de kiezer niet voor de gek. En daarmee richt ik mij met name op GroenLinks. Het aanleggen van geveltuintjes, bijenlinten en het planten van 1000 boompjes draagt minimaal bij aan uw doelen t.a.v. klimaatadaptatie en vermindering van CO2. Stop het opschalen en start met afschalen. Consuminder i.p.v. consumeer. Opereer kleinschalig i.p.v. mega. De coronacrisis heeft ons laten zien hoe het ook kan. Blijf af van de groene parel van de stad, ons Stadspark!”

Marinel Pleij

Acties tegen RWE-biomassacentrale Eemshaven

De provincie heeft in maart 2021 ‘ja’ gezegd tegen extra stook van biomassa in de RWE kolencentrale in de Eemshaven. De bijstook, zoals dit genoemd wordt, zal verdubbeld worden van 15% naar 30%. Extra stook van biomassa betekent dat er nog meer bomen gekapt gaan worden.

Twee weken actievoeren
De Partij voor de Dieren zal samen met andere organisaties in de week van 12 t/m 26 mei actievoeren tegen dit besluit. Boomwachters Groningen is ook gevraagd mee te doen omdat we natuurlijk allemaal weten dat er allang niet alleen snoeiafval in biomassacentrales verdwijnen maar veelal boomstammen van gezonden bomen uit (oer)bossen in Nederland, Canada en de Oostbloklanden.

Beïnvloeding Commissie- en Statenvergadering
Op 12 mei is de commissievergadering en op 26 mei de Statenvergadering. De PvdD bereidt 1 of 2 moties voor die zij op de 26e wil indienen. In de commissievergadering vindt de inhoudelijke discussie plaats, op de 26e zal de PvdD de moties motiveren en zal er gestemd worden.

Wat kun jij doen?
Demonstreer mee tegen de verdubbeling van bijstook van biomassa. Kom woensdagochtend 12 mei om 08.30 uur naar het Provinciehuis aan het Martinikerkhof 12 in Groningen. Het is de bedoeling om langs de aanrijroute naar het Provinciehuis te staan, op 1,5 meter afstand van elkaar. Neem een actiebord mee met een pakkende tekst, hieronder zie je wat voorbeelden:

 • Het hout een keer op
 • Biomassa duurzaam? Fake news!
 • RWE verduistert 2000 miljoen kg CO2
 • RWE, zet een boom op voor CO2
 • Er broeit wat aan de Waddenzee
 • Beter 1 boom op het land dan 10 in de lucht
 • Zeg nee tegen RWE
 • Kappen met kappen!

Meld jezelf wel even aan via info@boomwachtersgroningen.nl als je woensdagochtend komt.
Houd onze facebookpagina in de gaten voor het actieprogramma.

Foto: OneWorld

Wij zijn alweer een jaar actief onder de naam Boomwachters Groningen

Donderdag 22 april was de ‘Dag van de Aarde’. Op deze dag zijn wij alweer een jaar geleden onder de nieuwe naam ‘Boomwachters Groningen’ verder gegaan in de strijd voor behoud van de bomen in Stad en Ommeland.

We hebben dit afgelopen jaar veel gedaan! Er zijn gesprekken gevoerd met wethouder Chakor, de Raad, de juridische dienst en de afdeling VTH van de gemeente Groningen. We hebben veel bezwaren ingediend en meerdere malen ingesproken bij commissievergaderingen van de Raad op de woensdagen. We hebben zienswijzen ingediend voor bijvoorbeeld het Stadspark en Suikerzijde en we hebben een ‘coffee book’ in de vorm van een zwartboek over het bomenonderhoud en bomenkap in deze regio aangeboden aan de Raad. Maar …. we zijn nog lang niet tevreden over hoe de gemeente en de provincie omgaan met onze bomen.

We vragen jou daarom ons financieel te steunen in ons werk, door een bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer. Om je een indruk te geven, het aanvragen van voorlopige voorzieningen bij de rechter (vovo) om te voorkomen dat bomen vroegtijdig gekapt worden, kost 150,– euro. Bedragen die wij nauwelijks op kunnen brengen.

Help ons daarom in onze strijd voor onze bomen. Wij kunnen niet zonder jou!
Hartelijk bedankt!

Webinar ‘Biodiversiteit vergroten in tuin en openbare ruimte’

Boomwachters Groningen biedt alle geïnteresseerden een gratis webinar aan over het vergroten van biodiversiteit in tuinen of openbare ruimtes. Het webinar vindt plaats op donderdag 6 mei om 17.00 uur en wordt gegeven door Wankja Ferguson.

Wankja Ferguson is afgestudeerd in de natuurbouw/landschapsecologie. Zij heeft 5 jaar gewerkt voor FAO in Chili en Kenia in natuurbeheer en voedselveiligheid gerelateerde onderwerpen. Daarnaast werkte zij 7 jaar in Kenia als free lance consultent, en heeft mangroves gekarteerd en een hout assessment gedaan voor de UNHCR. Terug in Nederland heeft zij een hoveniers/tuinontwerp opleiding gedaan en zich verder verdiept in de relaties tussen planten en insecten (en andere dieren). Wankja is nu al weer vele jaren werkzaam als ontwerper van diervriendelijke tuinen en adviseur voor openbare ruimten. Zij verzorgt diverse cursussen/workshops en lezingen. Lees meer op: www.vlindererbij.nl

Het webinar gaat over:
Hoe kun je zorgen voor meer biodiversiteit in je eigen tuin en in je omgeving?
Wat is dan van belang om te weten of om rekening mee te houden?
Dit webinar gaat op een aantal aspecten in.
a) Zijn steentuinen netjes?
b) Wat is er van belang voor vlinders, wilde bijen en libellen in een tuin of de openbare ruimte?
c) Is het mogelijk om een esthetisch aangename en tóch biodiverse tuin te maken? Waarin verschilt dit van de traditionele tuinen of juist van de moderne prairietuinen?
d) Waar zou je op moeten letten als je een tuinadvies vraagt?
e) Wat kan je zelf ondernemen?

Interessante links die tijdens het webinar aan de orde kwamen:
https://www.vlindererbij.nl/artikelen/
https://www.vlindererbij.nl/snoeien-voor-de-biodiversiteit/
https://edepot.wur.nl/460540

Zienswijze Herijking visie op het Stadspark

De concept nota Herijking visie Stadspark “Stadspark, park voor de stad” staat tot 28 maart open voor inspraak. Meer informatie over de plannen is te vinden op de site van de gemeente:https://gemeente.groningen.nl/stadspark

Ook Boomwachters Groningen heeft een gedegen reactie ingestuurd n.a.v. de plannen van de gemeente om van het waardevolle Stadspark een pretpark te maken. In de stad Groningen is de afgelopen tien jaar zo’n 30% aan bomen en ongeveer 40% aan boomkroonbedekking verloren gegaan. Wij vrezen dat door de plannen van de gemeente nog meer bomen maar ook natuur verloren zal gaan.

Lees hieronder onze uitgebreide reactie op de plannen van de gemeente.

Onderwerp: zienswijze inzake Herijking visie op het Stadspark: ‘Stadspark, park voor de stad’

Geacht bestuur en medelezers,

Onderstaand treft u onze zienswijze zoals weergegeven in het onderwerp van deze brief. Als Boomwachters Groningen zijn wij zeer betrokken bij het onderwerp en het plan van de gemeente. Daarnaast merken wij dat ook de publieke belangstelling groot is. Graag refereren wij hierbij aan de inspraakavond van 2 oktober 2018 in het Stadsparkpaviljoen over de toekomst van het Stadspark. De opkomst was overweldigend, het park leeft onder de bevolking en de boodschap van aanwezigen destijds was helder: ‘Laat het park met rust!.’

Toch wil het College haar plannen doordrukken en Groningen met een indrukwekkende lijst van evenementen op de kaart te zetten als één van de belangrijkste festivalsteden van Nederland. De businesscase ‘The show must go on’ is duidelijk, de vercommercialisering van het Stadspark zal gerealiseerd worden met grote festivals, een openluchtbioscoop, meer horeca etc. In de gemeentelijke plannen wordt gesuggereerd dat o.a. evenementen het park toegankelijker maken voor Stadjers, terwijl de te verwachten hoge toegangsprijzen voor een gemiddelde Stadjer niet op te brengen zijn. In de Nota Strategisch Evenementenbeleid van 2014 wordt geschreven over ‘het merk Groningen’, waarbij Groningen haar positie als evenementenstad moet verstevigen, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Het gaat hier kennelijk dus niet om vertier voor Stadjers maar om het verdienen van veel geld. Mogen wij de gemeente er in dit verband aan herinneren dat één op de vijf kinderen in onze gemeente in armoede leeft, deze kinderen zijn ook Stadjers.

Het framen door dit College met de opvatting dat het Stadspark onvoldoende te vinden is door Stadjers, is een nergens op te baseren communicatietruc. Echter, tijdens de hete zomers van de afgelopen jaren hebben we juist kunnen zien dat Stadjers het park maar al te goed weten te vinden. Ook is er immers in de afgelopen winter druk geschaatst in het park en ook dit voorjaar trekt al veel liefhebbers om van de eerste zonnestralen buiten te genieten. Door de reacties n.a.v. de inspraaknotitie van Boomwachters Groningen tijdens de commissievergadering van 9 oktober 2019 werd nog eens bevestigd dat de gemeente keer op keer een beeld schept als zou er een hek om het park staan waarvan slechts een selecte groep Stadjers het toegangspasje heeft. Stop alstublieft met deze retoriek.

1. Over de Visie – Algemene vragen
Hieronder volgen een aantal passages uit de Visie die bij ons vragen oproepen:

Betekenis termen natuur en natuurwaarden, ecologische kwaliteit

Over de heemtuin wordt het volgende geschreven in de visie “De heemtuin en omgeving in het noordwestelijk deel van het park is de plek voor rustzoekers. We merken dit deel van het park aan als natuurpark met een hoge ecologische kwaliteit. Door dit deel van het park herkenbaar te ontwikkelen als natuurpark binnen het stadspark wordt de beleving versterkt (contrast natuur/cultuur) en verrommeling tegen gegaan. Het verhogen van de natuurwaarden in dit deel biedt tegelijkertijd mogelijkheden om op andere locaties meer in te zetten op de cultuurhistorische waarden van het park. We rekenen ook het gebied van de Tuin- en Recreatievereniging Stadspark tot dit deel. “

 1. Wat verstaat de gemeente onder natuurpark met hoge ecologische kwaliteit?
 2. De gemeente wil ‘verrommeling’ tegengaan. Houdt dit in dat de gemeente ook wil ingrijpen in de  bestaande natuur van de heemtuin en omgeving?
  Natuur heeft een eigen structuur van ordening en binnen haar kringloop bestaat er geen afval maar wordt alles gebruikt. Dit kan de indruk van rommeligheid wekken bij bezoekers of degenen die werken in het park.
 3. In dit verband is het belangrijk dat de gemeente meer gaat doen aan natuureducatie zodat inwoners maar ook haar eigen organisatie uitgelegd krijgt waarom de natuur soms ‘rommelig’ lijkt.
 4. Is het onderzocht dat natuurwaarden worden versterkt vanwege de door u genoemde ‘herkenbare ontwikkeling’ en de geplande scheiding van verschillende functies in het park?
  Er wordt gedaan alsof delen van het park los van elkaar (kunnen) bestaan. Zie ook de opmerking in het rapport van Bureau Waardenburg waarin expliciet wordt genoemd dat het aangemerkte ‘culturele deel’ van het stadspark een positieve invloed heeft op de natuurwaarden van het door u aangemerkte ‘natuurdeel’ van het park. O.a. wordt hier de aanvliegroutes van vleermuizen genoemd.
 5. Wat verstaat de gemeente onder het meer inzetten op ‘cultuurhistorische waarden’ in het park? Wat zijn die waarden eigenlijk? Staan die ergens beschreven?

Destijds is het park door de heer Scholten cadeau gedaan aan de gemeente, als park en niet als pretpark. De heer Scholten had, gezien de omvang van het park ten opzichte van de toenmalige stedelijke agglomeratie, een duidelijk beeld van de hoeveel natuurruimte die de inwoner nodig heeft. Het is schrijnend om te zien dat deze verhoudingen uit het lood zijn gaan hangen, door de druk van de verstedelijking rondom het park, de (snel)wegen en nu ook nog eens een afname van rust en een verkleining van de rustige gedeelten van het park.

Naamgeving/aanduiding parkdelen

In de Visie worden verschillende delen van het Stadspark niet duidelijk omschreven. Een kaartje met daarop de namen van de verschillende parkdelen en locaties ontbreekt waardoor het lastig is te beoordelen wat de gemeente precies bedoelt.

 • Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder stedelijk gebruik? (afbeelding p. 18 Visie)

Inbedding in langzaam-verkeersroutes van de stad (p. 29).
“Een goede oost-west verbinding aan de noordkant van het park ontbreekt net als goede entrees. Deze kunnen met de transformatie van het bedrijventerrein langs de Peizerweg meeliften.”

 • Wat wordt hiermee bedoeld? Welk type verkeer? Hoeveel entrees (meervoud?). Wordt er een route dwars door de Heemtuin aangelegd?
 • Is de gemeente zich ervan bewust dat dit gedeelte van het park in de Visie als beschermd gebied wordt aangemerkt, juist een plek waar geen vrijstelling voor geldt en geen drukte toelaat als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen (p. 32)?

Plannen MTP en Martiniplaza

Het valt ons op dat de Visie op het Stadspark onderdeel is van andere plannen, nl. de aanpassing van de Parkweg, uitwerking visie MTP (Martini Trade Park), de groene loper naar het Martiniplaza etc. Er hangt dus nogal wat af van de beoordeling van de huidige Visie en moet kennelijk ook in samenhang worden gezien met  de realisatie van andere projecten.

 • Heeft de gemeente een Plan B of C wanneer de plannen in deze Stadspark Visie niet of maar gedeeltelijk door kunnen gaan? Zo ja, hoe zien die plannen eruit?

Wordt met deze Visie de omvang van het Stadspark niet verkleind i.p.v. dat het park met haar natuur en eigen bewoners wordt uitgebreid (zie ook ons punt hiervoor beschreven bij 1c). Ons inziens liggen gevaren op de loer: de inperkende ringwegen rondom het park, de uitbreiding van parkeerplaatsen aan de randen van het park, de ontwikkeling van het Suikerterrein.

 • M.a.w. heeft de gemeente in beeld hoeveel ha. het park nu beslaat aan natuur (bomen, struiken en water) en in de toekomst zal beslaan. Hoeveel ha. gaat er aan struiken en bomen (boomkroonoppervlak) verloren door de door u voorgenomen aanpak van het Stadspark? Wij herinneren de gemeente graag aan haar campagnes waarmee ze haar inwoners stimuleert tot het omvormen van tuinen en straten tot lommerrijke plekken, zoals Operatie Steenbreek en Tegel eruit, plant erin. Goed voorbeeld doet goed volgen.

In de Visie wordt gesproken over het aanleggen van meer parkeergelegenheid aan de rand van het Stadspark. Wij begrijpen dat de gemeente hiermee auto’s wil weren uit het park.

 • Omdat wij van mening zijn dat de gemeente nu al moeite heeft met het handhaven van foutparkeerders in het park, vragen wij ons af hoe zij dit in de toekomst wil bewerkstelligen, zeker wanneer er meer bezoekers richting het park getrokken worden.

Ook zien wij een tegenstijdigheid in het beleid van de gemeente: aan de ene kant wil zij voor inwoners meer activiteiten in het park zoals zwemmen, skaten en kanoën en daarmee de functie van het park als ontmoetingsplek stimuleren ter bevordering van de sociale gezondheid en in het kader van healthy aging, maar aan de andere kant zal zij de toestroom van auto’s faciliteren, ook tijdens de vele grootschalige evenementen, waarbij een verhoging van het gehalte aan CO2 en fijnstof zal ontstaan in het park en dus ook in de overige stad.

 • Hoe rijmt de gemeente deze twee zaken?
 • Heeft de gemeente gekeken naar alternatieve locaties buiten of aan de rand de stad i.v.m. de drukte, vervuiling en de (geluids)overlast voor omwonenden en de stad? Het park wordt ons inziens opgeofferd aan commercie en ‘aanzien’.
  Wat ons betreft zou de Euroborg, het voetbalstadion en haar omgeving, een uitgelezen plek zijn om grootschalige concerten of evenementen te houden. Het stadion is destijds met veel gemeenschapsgeld gebouwd en wordt ook vandaag de dag met gemeenschapsgeld in stand gehouden, terwijl het stadion maar door een beperkte groep gebruikt wordt. Door het stadion ook open te stellen voor evenementen zal dit een positief effect hebben op de balans van het stadion en dus ook op die van de gemeente.

Het valt ons op dat juist de nieuwe initiatieven plaats moeten vinden pal naast het gedeelte natuur in het Stadspark. (p. 18 Visie).

 • Over welke nieuwe initiatieven hebben we het dan? Betreft het ook kleine evenementen?
  Zo ja, dan is dit wat ons betreft een onlogische plaats.

Wij uiten hierbij ook onze zorgen over uw plannen voor een duidelijke Noord-zuid verbinding vanaf het Gasuniegebouw naar de noordkant van het park en op termijn naar de Peizerweg. Wij zijn bang dat deze verbindingen ten koste gaan van bomen en struiken en hun bewoners. Ook hier geldt, wat zijn precies de plannen, en welke offers worden er gebracht?

2. Over de visie – Ecologie en het GES-rapport, opgesteld door Bureau Waardenburg

Onze reactie, in relatie tot de plannen van de gemeente met het Stadspark:

 1. In het GES-rapport wordt vastgesteld dat in de globaal afgelopen 10 jaar sinds vorige monitoring weinig tot geen eerder gedane aanbevelingen zijn overgenomen. Met name is nog veel traditioneel gazonbeheer aangetroffen, ook ontstane verruiging van bepaalde kruiden, waardoor bloemrijke zones uitblijven, geen ruimte is gelaten aan mantelzones (grens tussen gazon en bos) en ook oevers zijn hard qua begrenzing. Al deze nalatigheden hebben het aantal doelsoorten niet doen groeien, terwijl dit aantal sowieso al beperkt was.
 2. Dat aanbevelingen al zo’n tien jaar niet zijn overgenomen is schokkend. De biodiversiteit is daardoor ook achtergebleven. Terwijl er wel potentie is (veel habitats stelt het bureau) juist ook in en door het deel dat door recente beleidsdoelen meer voor recreatie en evenement is beoogd.
 3. Wij zien dit beeld ook bevestigd in bijvoorbeeld Lewenborg en het Dunantpark. Op de laatste locatie zijn stug de mantelzomen weggemaaid. In Lewenborg zijn zeer veel oudere bomen in de ecologische zone gekapt. De gemeente en aansluitend de Raad hebben vorig jaar besloten stadsbreed geen verlaging van de leeftijd tot een beschermde status van oudere bomen te introduceren. Hierdoor zouden meer oudere, ecologisch waardevoller, bomen kunnen worden behouden. Bureau Waardenburg benadrukt ook het belang van deze oudere bomen voor ecologie.
 4. Zoals ook in de GES staat beschreven is de Stadspark bomenlijst niet compleet: bepaalde soorten bomen die wel in het park staan, staan niet op de lijst. Zo staan er meerdere soorten cipressen, terwijl er slechts één soort op de lijst staan. Ook staan sparren en dennensoorten niet op de lijst. Wanneer de bomenlijst dus slaat op het gehele park, dan zijn er nog tal van toevoegingen te noemen. Bijkomend probleem is, dat ‘onbekende’ bomen ook vaak onbeschermde bomen blijken en gemakkelijk gekapt kunnen worden (zie punt 2 hieronder).
 5. De aanbeveling van meer beheer, openheid creëren en ‘netter maken’ van het park heeft gevolgen voor onder andere amfibieën en egels. Men heeft nu juist in recente jaren schuilplekken gecreëerd,  waaronder voor de groene kikker (rana esculenta). Daarnaast komt de eekhoorn voor in het park. Onder meer de zwarte den staat op vele plekken in het park, bij uitstek een boom waar de eekhoorn te vinden is. Wanneer je deze bomen die dus niet op papier staan kapt, raakt dit mogelijk de eekhoornpopulatie.
 6. Het vrij maken van oevers, door het ontdoen van overhangend groen, kan voor vissen en andere dieren die onder dergelijke plekken schuilen, vooral in tijden van hitte, onvoordelig uitpakken. Het lijkt ons onverstandig om die beschuttingsplekken in grote mate weg te halen.
 7. In uw Visie wordt voorgesteld om het borgniveau van het beheer van het park te verhogen van niveau C naar niveau B en het (ecologisch) beheer uit te voeren aan de hand van het in 2011 opgestelde beheerplan in combinatie met de aanbevelingen die in de GES monitoring worden gedaan.
  – Onze ervaring is dat als er intensiever beheerd wordt dit vaak ten koste gaat van de natuur. Kunt u precies aangeven waar het verschil in beheer tussen C en B in zit?

We vragen ons af of de gemeente überhaupt wel affiniteit heeft met ecologie en of zij voldoende deskundigheid ten behoeve van ecologie inzet, behalve dan wat zij op papier vermeldt. Mogelijk heeft men (College, Raad) onvoldoende zicht dan wel grip op de uitvoering.
Onlangs op tv bij Buitenhof, beklemtoonde ook Tjeenk Willink (niet de geringste) dat de afstand tussen burger en overheid averij oploopt en afstand schept. Burgers zien wat er gebeurt en de politiek kijkt weg.

De bezuinigingen in de afgelopen jaren kunnen ook een oorzaak vormen van de staat waarin de natuur van het park nu verkeert. Tenslotte kan ook meespelen dat de gemeente al veel jaren gedachten heeft over een omvorming en herbestemming van het onderzochte deel van het park en dus de zaak min of meer bewust heeft laten versloffen om zowel argument te hebben dat het gebied voor natuur niet relevant is, wat het rapport bestrijdt, dan wel omdat men niet wilde investeren in natuur omdat dit niet strookte met toekomstige invulling van het gebied.

3. Over de Visie – Evenementen
Wij stellen voorop dat Boomwachters Groningen niet tegen (grootschalige) evenementen is. Wel zijn wij er pertinent op tegen om veel grote evenementen en de daarbij horende toestroom van bezoekers in het Stadspark te laten plaatsvinden. Evenementen die juist in een seizoen plaatsvinden wanneer ook de natuur op haar hoogtepunt is en het park een kraamkamer is voor veel jonge, kwetsbare dieren. Wij zijn dan ook benieuwd naar het locatieprofiel voor evenementen dat in de maak is voor het gedeelte buiten de drafbaan. In het jaar 2019 hebben wij al eens een overzicht (zie p. 8) gemaakt van het aantal evenementen dat in een kort tijdsbestek georganiseerd wordt. Naar onze smaak al veel te veel.
Onze specifieke zorgen over het Stadspark als evenemententerrein zijn samengevat in onderstaande vragen en opmerkingen:

 1. In hoeverre komt de rust, de natuurbeleving en het welzijn van flora en fauna niet in het gedrang? De evenementen vinden hoofdzakelijk in het voorjaar en de zomer plaats, een periode waarin de natuur haar hoogtepunt beleeft. Is er onderzocht dat lawaai, o.a. veroorzaakt door de evenementen, gevolgen heeft voor met name (jonge) vogels. Vogels worden bijvoorbeeld genoodzaakt om harder en hoger de fluiten. Ook trekken vogels weg vanwege te veel lawaai.
 2. Hoe zit het met de luchtvervuiling en brandgevaar voor flora en fauna tijdens evenementen?
 3. Festivals zorgen voor enorme hoeveelheden afval. Hoe kijkt onze groene gemeente aan tegen dit fenomeen? Volgens ons bestaan er geen duurzame festivals nl.
 4. Op welke manier worden bomen en ander groen beschermd tijdens op- en afbouwwerkzaamheden maar ook tijdens de festivals?
 5. Op welke manier worden de stammen en wortels (i.v.m. worteldruk) van bomen en de bodem rondom bomen beschermd?
 6. Worden er bomenexperts ingezet om dergelijke festivals te begeleiden?
 7. Zijn er alternatieve locaties onderzocht voor grootschalige festivals (bijv. langs de A7)
 8. In diverse andere gemeentes is volop discussie over het toenemend aantal evenementen en de gevolgen daarvan voor stedelijk groen. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht waarschuwde dat de vele festivals in stadsparken ervoor zorgen dat bodems in parken worden aangetast, waardoor de waterhuishouding geschaad wordt. Worden dergelijke discussies ook in Groningen gevoerd en zijn voornoemde gevolgen bekend?
 9. De enquête van november 2018 uitgevoerd door Onderzoek, Informatie en Statistiek(OIS) Groningen onder stadspanelleden heeft uitgewezen dat Stadjers als één van de belangrijkste functies van het Stadspark rust en natuurbeleving noemen, waarom wordt hier geen rekening mee gehouden? Citaat: “Bijna 4000 respondenten waarderen vooral het mooie groen, de rust en ruimte van het park en de kinderboerderij. Minder enthousiast zijn zij over auto’s in het park, de staat van onderhoud en het ontbreken van goede horecavoorzieningen. Opvallend is dat een groep graag meer evenementen in het park wil en een andere groep juist geen evenementen in verband met de ervaren (geluids)overlast.”
 10. Waarom worden in een tijd waarin Klimaatverandering en CO2-problematiek spelen grootschalige activiteiten georganiseerd in een kwetsbaar maar voor de stad belangrijk groen gebied? Wordt er nagedacht over de gevolgen hiervan in de toekomst?
 11. Zijn er berekeningen gemaakt van een verandering van CO2-uitstoot door extra evenementen.
 12. Zijn er berekeningen gemaakt van een verandering van fijnstof in de lucht door extra evenementen.
 13. Zijn er berekeningen gemaakt wat de veranderingen in uitstoot van CO2 en fijnstof voor de volksgezondheid heeft van de Stadjers, maar vooral van de omwonenden?
 14. Een aantal organisatoren (o.a van Rapalje, Stadspark Live) hebben vorig jaar in diverse media te kennen gegeven dat ze ‘’nog verder willen en verwachten te groeien en gezien de samenwerking met de gemeente daarvoor volop mogelijkheden zien.“  Hoe komen zij hierbij? Zijn er misschien in dezen al toezeggingen gedaan door de gemeente, gezien deze uitspraken?
 15. Het Noorderplantsoen is een goed voorbeeld van hoe het volgens ons niet moet. Het Noorderzonfestival biedt de afgelopen jaren steeds prijziger activiteiten, die voor een gewone Stadjer niet op te brengen zijn. De enorme stijging van horeca-uitbaters en daarmee de vercommercialisering van het evenement schiet zijn doel voorbij, nl. die van een laagdrempelig festival voor iedere portemonnee waar spontaniteit en eigen initiatief van omwonenden mogelijk zijn. Na het festival is het gazon nog maanden onbegaanbaar en onbruikbaar voor sport- en spel voor de nabij gelegen school en omwonenden. Tijdens warme en drukke dagen wordt in het plantsoen amper gehandhaafd op het gebied van (zwerf)afval, lawaai en er mag notabene gebarbecued worden met rookontwikkeling en brandplekken in het gras als gevolg. Bootcampsessies met beatboxen zijn geen uitzondering meer in de avonduren. Alles mag, alles kan, maar wel ten kosten van de rust en leefbaarheid van omwonenden en de natuur, waaronder dieren, in het plantsoen. Wij vrezen dat het Stadspark een zelfde lot wacht.

Gezien het bovenstaande, waarin wij het belang van bomen centraal stellen als onderdeel van de natuur, vinden wij het logisch dat Boomwachters Groningen als onafhankelijke organisatie zitting gaat nemen in de door de gemeente gevormde Klankbordgroep die in de toekomst in de vorm van een adviesgroep een adviserende rol met een permanente status krijgt. In de Visie wordt deze groep omschreven als ‘multidisciplinair, die fungeert als vertegenwoordiging van gebruikers van het Stadspark’. Wij vinden het nl. opvallend dat alleen gebruikers van het park zitting kunnen nemen in deze adviesgroep en er geen vertegenwoordiging is van de natuur en ‘bewoners’ van het park, waarmee wij de flora en fauna en specifiek de bomen van het park bedoelen.

4. Over de visie – het grote geheel: klimaatcrisis, verlies van natuur en insectensoorten

De afgelopen jaren is het de gemeente niet gelukt om de stand van de natuur in het Stadspark te verbeteren. “Als vervolg op de monitoring in 2012 zijn niet of nauwelijks maatregelen genomen om de biodiversiteit te vergroten. Alleen het maaibeleid langs de Concourslaan is aangepast, deze graslanden zijn uit gazonbeheer genomen.” (o.a. rapport GES – Bureau Waardenburg).

De trieste balans ten aanzien van het Stadspark:

 • Teruggang vlinders en libellen afgelopen jaren (GES-rapport).
 • Afname vele bijensoorten, hierover staat volgens ons niets vermeld in de GES-rapport.
 • Afname vogelsoorten (GES-rapport).
 • In het Groenplan Vitamine G en de klimaatagenda beoogt de gemeente een groenere stad die op de toekomst is voorbereid. Deze plannen staan haaks op de plannen die zij heeft met het Stadspark. Meer reuring in het park betekent meer belasting op de natuur. Iets wat tijdens deze coronacrisis ook duidelijk naar voren is gekomen. De natuur (en dus het park) lijdt onder meer bezoekers en meer activiteiten. (Bron: Binnenlands bestuur – Corona voert druk op natuur nog verder op).
 • Meer activiteiten brengen meer kunstlicht met zich mee. Teveel aan (kunst)licht, zogenaamde lichtvervuiling, verstoort de natuur. Als de zon onder gaat, daalt de temperatuur en neemt de luchtvochtigheid toe. Dit is gunstig voor wormen, slakken, spinnen en insecten als nachtvlinders en sprinkhanen. Uilen, muizen en vleermuizen profiteren hier van. Zoogdieren, zoals de egel, gaan daarom ’s nachts op zoek naar dit voedsel. Meer dan 50 % van de dieren leeft ’s nachts dus laten we het park zoveel mogelijk donker houden.
 • De coronacrisis laat zien dat de mensen maar ook de natuur kwetsbaar zijn. Veel mensen trekken erop uit wat schade toebrengt aan onze natuur. (Bron: artikel Trouw september 2020).
 • Door de coronacrisis is men tot het inzicht gekomen dat schaalvergroting en massale bijeenkomsten tot het verleden gaan behoren en dat we met zijn allen de beweging moeten maken naar schaalverkleining en dus kleinere samenkomsten. Bezinning en daaruit voortvloeiend gedragsverandering voor de toekomst is in deze tijd onvermijdelijk.  (Bron: We zullen in de toekomst vaker te maken krijgen met pandemieën – Erasmusmagazine en Uitzending Eén Vandaag: Het coronavirus dwingt ons tot gedragsverandering).

Slotconclusie Boomwachters Groningen

In diverse andere gemeentes is al volop discussie over het toenemend aantal evenementen en de gevolgen daarvan voor het stedelijk groen. Zo waarschuwt het ‘Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht’ in een brief dat de vele festivals in stadsparken er voor zorgen dat de bodems in de parken verder worden aangetast, waardoor de waterhuishouding van de stad geschaad wordt.
In plaats van het vercommercialiseren van het Stadspark en het doorzetten van uw plannen en de onzinnige wens om Groningen met een indrukwekkende lijst van evenementen op de kaart te zetten als één van de belangrijkste festivalsteden van Nederland of zelfs Noord-Europa, verzoeken wij u een alternatieve locatie te zoeken voor de grootschalige festivals. Dit ten faveure van de Stadjers, omwonenden én natuurlijk de natuur en de ‘bewoners’ van het Stadspark.

Gezien de recente Tweede Kamerverkiezingen en de tegenvallende resultaten voor o.a. GroenLinks en de PvdA, hopen wij dat het College de inspraakavond van 2018, de resultaten van de enquête van 2019 en de reacties op de herijking Visie op het Stadspark, niet naast zich neerlegt maar openstaat voor de grote zorgen, andere ideeën en meningen zoals die hierboven staan geformuleerd. Het zou betreurenswaardig zijn als de vele betrokken inwoners én de natuurbewoners die geen stem hebben in dit mooie stukje stad, niet gehoord worden bij zulke ingrijpende plannen.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Boomwachters Groningen

Marinel Pleij

Bijlage bij Zienswijze:

Overzicht evenementen Stadspark 2019 – bron: activiteitenkalender gemeente Groningen

26 april: Helden van Oranje | Muziekfestival

27 april: Kingsland | Muziekfestival

 5 mei: Bevrijdingsfestival | Muziekfestival

29 mei t/m 1 juni: Het Groningse Terrassenfestival (4 dgn)

 8 juni: Holi Festival of Colors |Cultuurfestival

15 en 16 juni: Rapalje | folk festival (2 dgn)

22 juni: Stadspark Live | Muziekfestival

28 augustus: Groningens Ontzet

31 augustus: Muziekfestival | Festival met grote internationale artiesten

Totaal 13 evenementen in 5 maanden

Bronnen: