Petitie Stop Bomenkap aan het Spoor voor nieuwe fietsroute

Voor het programma “fietsplus” is de gemeente Groningen van plan om een nieuwe fietsroute langs het spoor aan te leggen. In de omgeving van het park Selwerd waren veel mensen het oneens met de gepland kap van 70 bomen. Nu is er een nieuw plan om ongeveer 34 oude bomen “langs het spoor” te kappen. De omwonenden zijn een een petitie begonnen om tegen dit plan te protesteren, want ze zouden liever een andere route zien die de ecologische en culturele waardevolle bomen behouden. Teken deze petitie om de gemeente te laten weten dat nieuwe fietsroutes niet ten koste moeten gaan van waardevolle bomen en essentiële natuurgebieden!

Hampshire hotel – Hoornsemeer subsidie voor kap van 250 bomen

In het Hoornsemeergebied van de Corpus den Hoorn zijn er plannen om meer bezoekers voor recreatiedoeleinden aan te trekken. Ondeerdeel van dit plan is de waterwegen aan te passen en een deel van de bebossing te verwijderen. Het plan, wat 1,2 miljoen euro kost, is mede geïnitieerd door het Hampshire Hotel, met als doel de bereikbaarheid vanaf het water en het uitzicht voor de gasten te verbeteren. Dit project zal resulteren in de kap van meer dan 250 bomen. Teken de petitie om de gemeente Haren, Groningen en het Meerschap van Paterswolde te verzoeken dit plan te herzien, zodat kwetsbare ecosystemen en waardevolle oudere bomen niet worden vernietigd.

21 sept – Vergadering aanleg fietspaden Selwerd en Paddepoel

bijlage_bewonersbrief_fietspad_selwerd

Er zijn grote plannen met betrekking tot het ‘Groningen Bereikbaar‘ project om de fietspaden tussen Groningen en Assen te ‘verbeteren’ – of in ieder geval te veranderen. In 2015 heeft de gemeente een enorme subsidie gekregen welke gebruikt gaat worden om nieuwe wegen en gerelateerde infrastructuur aan te legen. We vragen ons af of het echt nodig is en vooral of deze dure projecten ten koste gaan van gezonde, mooie en vaak monumentale bomen. Doe mee aan de gemeentelijke vergadering op 21 september. Laat je mening over de bomen horen.

Wat zijn de kosten voor deze projecten: “Het Rijk trekt 8,6 miljoen euro uit voor maatregelen om de bereikbaarheid te ‘verbeteren.’ Dit bedrag komt bovenop de 14,7 miljoen euro die de regio Groningen-Assen zelf investeert.”

Hier zijn de twee tijdstippen van de vergaderingen:

Middagprogramma

Vanaf 15:00 Inloop
15:30 Start gesprek
17:00 Einde bijeenkomst

Avondprogramma

Vanaf 19:00 Inloop
19:30 Start gesprek
21:00 Einde bijeenkomst

Graag deze lezen voordat je komt.

 

Petitie tegen deregulering bomenkap Haren

Teken graag de petitie tegen de deregulering van de bomenkap in Haren want het kappen van bomen wordt straks veel makkelijker in deze gemeente. Voortaan mogen meer bomen zonder vergunning worden omgezaagd.

Voortaan hoeven alleen nog vergunningen te worden aangevraagd voor bomen die minstens een meter in omtrek zijn. Dat was zestig centimeter. Ook hoeft er geen vergunning meer te komen voor bomen die in de achtertuin staan.

Het doel van deze petitie is om willekeurige bomen te beschermen tegen deze regels. (60 cm is breed genoeg !!!)

Met de nieuw voorgestelde maatregelen worden bomen en de daarin gehuisveste dieren juist vogelvrij verklaard.

Lees ook het artikel van Sandra de Haan.

Petitie tegen Aanpak Ring Zuid

Petitie tegen Aanpak Ring Zuid

De huidige plannen voor de Aanpak Ringweg Zuid mogen niet doorgaan. De huidige plannen veroorzaken een ernstige aantasting van het leefklimaat in grote delen van de stad Groningen, zijn gevaarlijk voor omwonenden en automobilisten op de weg, zijn zeer gevaarlijk voor fietsers (waaronder veel schoolkinderen), veroorzaken een toename van de luchtvervuiling, veroorzaken de sloop van meer dan 1000 bomen en bedreigen het leefgebied van bijzondere soorten vleermuizen.

ER ZIJN VEEL BETERE PLANNEN DIE DE LEEFOMGEVING NIET AANTASTEN EN NIET ZORGEN VOOR MEER EN GEVAARLIJK VERKEER DOOR DE WIJKEN. DE POLITIEK WIL NIET NAAR DEZE VEEL BETERE PLANNEN KIJKEN OM GEEN GEZICHTSVERLIES TE LIJDEN.

In opdracht van de Raad van State hebben onafhankelijke organisaties rapporten uitgebracht over de veiligheid op en rond de nieuw aan te leggen weg. De conclusies zij kraakhelder en vernietigend, de nieuwe weg wordt heel gevaarlijk voor omwonenden en automobilisten op de weg. Het plan is te ingewikkeld met te smalle rijbanen, tunnels zonder de normale veiligheidsmaatregelen van een tunnel. Door het vervallen van op- en afritten neemt het verkeer in de wijken toe, met groot gevaar voor fietsende kinderen. Door de toename van verkeer ontstaat meer luchtvervuiling, op plaatsen boven alle normen. Kinderen lopen ernstige gezondheidsrisico’s. Meer dan 1000 bomen worden gekapt, het leefgebied van bijzondere soorten vleermuizen wordt ernstig aangetast.

DE TWEEDE KAMER KAN DE PLANNEN TEGEN HOUDEN DOOR NU GEEN € 200 MILJ TOE TE KENNEN.

DE RAAD VAN STATE VERGADERT OP 1 SEPTEMBER 2016 OVER HET TOEKENNEN VAN DEZE GELDEN. WIJ ROEPEN DE TWEEDE KAMER OP DE GELDEN THANS NIET TOE TE KENNEN. EERST MOET ER EEN BETER PLAN KOMEN, DAN PAS DIT GELD.

 

Teken de petitie.

N366 en haar bomen

13239878_1109287059148069_883707890554604631_n

Bomen sturen geen auto’s

Opnieuw dreigt massale kap van bomen en verlies aan biodiversiteit in de Provincie Groningen.

Veel eerder, bij vroegere aanpassingen aan deze Provinciale weg, werden honderden bomen gekapt en afgevoerd als biomassa naar Duitsland. Lokale bevolking van de Ommelanderwijk, Gemeente Veendam, spreekt daar nog steeds met schande en verontwaardiging over.

De overheden, welke samenwerken om de N366 nu weer te verbreden en te verleggen, tonen aan dat het auto- en vrachtverkeer en economische groei realiseren middels aanleggen van autowegen voor hen een hoofdzaak is. Een veilige doorstroming met hoge snelheid staat voorop. Slim is dit niet als telkenmale honderden volwassen bomen moeten wijken voor de auto. De her-aanleg van de N366 kost miljoenen en genereert nog meer verkeer van A naar B.

Slim bezig?

Onder aanvoering van de ANWB wordt actie gevoerd provinciale wegen veiliger te maken. Of het inderdaad veiliger is voor de automobilist valt nog te bezien, maar het is niet veilig voor het milieu van ons allen. Verlies aan landschap en biodiversiteit is het directe gevolg.

In de omgevingsplannen voor de weg N366 en de onderbouwing van de Provincie Groningen wordt hoog opgegeven over de ligging in het Veenkoloniale landschap. Ronkende teksten en beelden begeleiden het vernietigende plan om ruim 2800 volwassen bomen te slopen. Het landschap wordt bezongen in vele toonaarden, doch het resultaat moet een nieuw inpassingsplan opleveren. Goedschiks of kwaadschiks. Het is de Provincie om het even. De wielen van de auto’s moeten draaien; de weg levert werk op. Maar het bewijs daartoe is zonder MKBA (maatschappelijke kosten-baten analyze) flinterdun. De weg verbreden is in het directe belang van wegenbouwers en slechts voor diegenen die per auto van deze weg gebruik moeten maken.

Uiteraard moeten bewoners van het gebied naar werk, school en vrijetijdsdoelen kunnen, in bijvoorbeeld Veendam, Groningen of Oude Pekela. Zo veilig als het maar kan. Dag en nacht. Natuurlijk moet verkeer van A naar B kunnen. Natuurlijk is veiligheid op de snelweg een essentieel goed. Maar het kan anders.

De ongevallengegevens tonen aan dat veel ongelukken te wijten zijn aan te hoge snelheden. Oplossing: breng veilige vangrail aan bij hotspots en bij bomen. Breng de snelheid door het ontwerp van de weg omlaag, in plaats van omhoog.

Het huidige inpassingsplan van de Provincie strookt niet met de omgevingsvisie en natuurdoelen. Het karakteristieke landschap van de Veenkoloniën bejubelen en tegelijk de authentieke bomenrijen en laanbeplanting slopen. Bomen vervangen voor nieuwe dunne aanplant, die er 30 tot 40 jaar over moet doen in een poging volwassen te kunnen worden, is een fout die de Provincie en haar bestuurders niet een tweede keer moet maken.

Compensatie voor het verlies aan bomenmassa en biodiversiteit met een dergelijke weg, is als hoofdzonden opbiechten in een verdwenen kerk. Drie maal Mea Culpa roepen of fluisteren. Niemand controleert waar, hoe en wanneer compensatie plaatsvindt. Dit zou niet na de sloop moeten zijn, maar nu al, met bomen die bijdragen aan biodiversiteit en het bruikbare cultuur-en natuurlandschap. Een boom met diameter van 35 cm zou gecompenseerd moeten worden door een boom van twee tot drie maal deze afmetingen. Alleen dan kan er sprake zijn van compensatie op niveau van het verlies aan bomen, biodiversiteit en opnamecapaciteit aan C02.
Compensatie zou nu al moeten beginnen, en niet worden uitgesteld tot de toekomst.

Actie 24 mei: kappen met kappen N366

Protesteer 24 mei 8:00 tegen de kap van duizenden bomen langs de N366.

De N366 tussen Veendam – Pekela – Stadskanaal is aan de beurt om verbreed en voor een deel verdubbeld te worden. Daarvoor moeten bijna 1000 bomen gekapt of (voor een klein deel) verplaatst worden. Er zijn alternatieven, bijv. vangrails en snelheidsbeperkende maatregelen. Ook bestaat er een alternatief plan, die veel bomen zou sparen. Van deze bomen is bekend dat er verschillende roofvogels in huizen en dat het fourageergebieden voor vleermuizen zijn. Bomen zijn in zichzelf, voor het milieu en voor talloze dieren en de mens van grote ecologische waarde. De PvdD zal samen met o.a. Milieudefensie Zuidoost Groningen en de Bomenridders uit Groningen protesteren tegen deze bomenkap! We doen dat op een parkeerplaats langs de weg.

De actie zal plaatsvinden op de parkeerplaats als aangegeven op onderstaande afbeelding (Google maps locatie):

n366map

Zie het Facebook event.

Petitie tegen bomenkap aan N366 waaronder 2800 bomen gekapt zullen worden

Cartoon van Sandra de Haan

Op 20 april heeft de provincie Groningen besloten om ongeveer 2800 bomen te kappen voor de verbreding van de N366. In Rotterdam zijn ze al gestopt met vergelijkbare plannen vanwege gebrek aan overeenstemming. Ook wij vinden dit een verkeerd plan met grote gevolgen voor ons groen landschap. Dat deze weg daardoor veiliger wordt is een illusie.

Deze 2800 bedreigde bomen voor het ‘N366 Veilig’ project zijn een belangrijk onderdeel van ons karakteristieke landschap. Om een indruk te krijgen, hier zijn wat foto’s van verschillende mooie en beeldbepalende bomen langs de N366 die gekapt zullen worden. Teken deze petitie om ons mooie groene landschap te redden:

 

Verklaring KEIK een IJK

Bomenridders Groningen is in 2016 opgericht in navologing van andere, over het land verspreide Bomenridders, waaronder Rotterdam, Leeuwarden, Amsterdam en Spijkenisse. We komen op voor bomen en hun biotoop in de provincie en stad Groningen. Deze bomen, individueel en de biotoop die ze samen vormen, gezond gehouden door effectief en handhaafbaar beleid van de overheid en particulieren, zijn de noodzakelijke voorwaarde voor leven en de gezochtheid van mens en dier in de steden.

Bomen dienen beschermd te worden tegen onoordeelkundige, vaak stedenbouwkundige plannen, aanleg van wegen en parkeerplaatsen, of verleggen van, en nieuw aan te leggen rioleringen. De omstreden aanleg van de Ringweg Zuid is een goed voorbeeld van dit alles.

KEIK EEN IJK

Keik een ijk is een doorlopende actie en staat symbool voor het behoud en de essentiële zorg voor de bomen in de stad en in de provincie Groningen. Keik een ijk roept mensen op hun leefomgeving te beschermen als goud. Groen Goud.

In de stad Groningen worden massaal bomen gekapt, zoals voor Aanpak Ring Zuid, Planontwikkeling Vuursteenlocatie, het Sterrenbos, de Vondellaan, de Brailleweg, de Maaslaan en de Europaweg, louter om economische redenen, zonder bewezen compensatie. Ze staan eenvoudig in de weg.

In de Provincie worden als onderdeel van N366 Veilig om “veiligheidsredenen” en omdat het beter uitkomt bij de heraanleg van deze weg ruim 2800 grotendeels volwassen bomen en hun biotopen vernietigd. Oncontroleerbare compensatie en her-plant vindt op ruim 20 afstand plaats.

Op de N33 gaat, mits te stoppen door betere plannen, hetzelfde gebeuren. Veiligheid voor de weggebruikers is van wezenlijk belang, maar mag niet misbruikt worden als het enige argument. Bomen sturen geen autos!

Bomenridders Groningen roept de overheden en particulieren op de waarde van bomen in hun directe woon- en werkomgeving en op het platteland in te zien. Parkeertereinen en stadslandschap kunnen blijvend vergroend worden en woningbouwplannen kunnen aangepast worden aan bestaand en te planten bomen.

De samenwerkende overheden in de zogenaamde Aanpak RingZuid hebben de zorg voor de bomen gebagatelliseerd. 1:1 Compensatie van alle bomenmassa moet een voorwaarde zijn. Een betere voorwaarde is: Een andere weg aanleggen en de bomen te sparen. Als het strict noodzakelijk wordt, kunnen bomen ook nog verplaatst worden.

Aannemers worden opgeroepen het maximale te doen om hun groene karakter te tonen. Duurzaamheid moet je doen, elke dag, en juist niet alleen op papier.

Wie groen doet, goed ontmoet.

Actie: 3 April – KEIK EEN IJK

KEIK EEN IJK.002

ACTIE: KEIK EEN IJK

Datum: 3 April 2016

Tijd: 13:00

Plaats: Helperzoom en Kempkensburg

De Bomenridders Groningen gaan op de Helperzoom bomen versieren met KEIK EEN IJK posters om de aandacht te vestigen op de geplande kap van veel bomen (1300), vooral met betrekking tot het Aanpak Ring Zuid project. Doe 3 april met ons mee in een poging om al deze mooie bomen in Groningen van een langer leven te voorzien. Je kunt de poster ook zelf afdrukken (rechts klik op het ‘KEIK EEN IJK’ plaatje hierboven) en op een boom in jouw buurt hangen. Stuur foto’s hiervan naar onze Facebookpagina; hoe meer bomen hoe beter.

ACTION: On April 3rd, at 13:00 the Bomenridders Groningen will gather at the Helperzoom and Kempensburg in order to hang KEIK EEN IJK (LOOK an OAK TREE) posters on local trees to draw attention to the many trees that are planned for removal in the province and especially in connection with the Ring Zuid Project, which will remove more than 1300 trees in and around Groningen. Meet us there at 13:00 or download this poster (right clicking on the above ‘KIJK EEN IJK’ image) and hang it on a nearby tree and then take a photo and send it to us on facebook so that we can collect photos from around the province. The more photos the better!