Geen jaarlijks bomenbeheerevaluatie meer

Het is geen toeval dat het College van Burgemeester en Wethouders Groningen heeft besloten om geen jaarlijkse bomenbeheerevaluatie meer uit te voeren. 2013 was het laatste jaar dat er zo’n evaluatie plaatsvond. Kort daarna zijn erg veel laanbomen en bosgebieden in Groningen vernietigd. Veel mensen hebben dit opgemerkt in hun buurten en straten. We zijn nu actief bezig om beelden te verzamelen van de gevolgen van dit desastreuze plan. We hebben in november 2016 een paar vragen gesteld aan de gemeente over de jaarlijkse bomenkap en -verplanting. Hier zijn de gegeven antwoorden:

Beantwoording brief 1 november 2016

Beleidsnota’s over groen (in volgorde van tijd):

  1. Groenstructuurvisie Groene Pepers 2009
  2. Groenparticipatie 2010
  3. Beleidsregels vellen van een houtopstand 2013
  4. Bladgoud monumentale bomen 2013
  5. Bomenstructuurvisie Sterke Stammen 2014

Evaluatie boombeheer

Vanaf 2009 tot en met 2013 heeft het college ieder jaar een evaluatie boombeheer opgesteld. Deze evaluatie gaf een totaal overzicht van wat de gemeente in een jaar op bomengebied had uitgevoerd.

Vanaf 2013 is door het college besloten om niet meer jaarlijks maar één keer in de vier jaar een evaluatie op te stellen. Reden hiervoor is dat het nieuwsgehalte zeer klein is omdat de meeste bomenonderwerpen als apart college- of raadsvoorstel worden vastgesteld (o.a. bomenstructuurvisie Sterke Stammen, kapbeleid, actualisatie Bladgoud). De eerstvolgende evaluatie staat gepland voor het eerste kwartaal in 2018.

Vragen over LTA Raad

– Bomenstructuurvisie ‘Sterke Stammen’: staat gepland voor 4e kwartaal 2023. De bomenstructuurvisie is opgesteld voor een periode van 10 jaar. In 2023 moet de bomenstructuurvisie geactualiseerd worden;

– Kapvergunningenbeleid: staat PM op de LTA. Het is niet bekend wanneer dit onderwerp aan de orde komt;

– Groencompensatie: staat PM op de LTA. Het college komt met een voorstel hierover. Is niet bekend wanneer. Gegevens over hoeveel de afgelopen jaren gecompenseerd is, zullen waarschijnlijk hierin worden meegenomen. Deze gegevens zijn nu nog niet beschikbaar.

Aanpak Ring Zuid

We hebben nu nog geen antwoord op de vraag of en hoeveel bomen er kunnen worden gespaard. We verwachten begin 2017 een BEA voor de aanpak van de zuidelijke ringweg ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan het college. Hierin zullen uw vragen worden beantwoord.

Voor overige vragen over de aanpak Ring Zuid kunt u contact opnemen met het betreffende projectbureau.

Overzicht van gekapte bomen op verschillende locaties

Het is niet duidelijk welke gegevens u graag wilt ontvangen. Kunt u specifiek aangeven wat u met deze vraag bedoelt?

Overzicht van in ontwikkeling zijnde BEA’s in november 2016 en 2017

Wij kunnen geen overzicht geven van in ontwikkeling zijnde BEA’s. BEA’s zijn pas openbaar nadat het college een BEA heeft vastgesteld. Wel hebben wij voor u een overzicht gemaakt van de BEA’s die we in 2016 hebben gemaakt, zie de bijlage. Vastgestelde BEA’s kunt u terugvinden op de website van de gemeente Groningen bij de raadsinformatie (zoekterm BEA).

Verplaatsen bomen 2014-2016

We hebben in deze jaren geen bomen verplant. Afhankelijk van de grootte en standplaats van de boom is er vaak een voorbereidingstijd nodig. Deze kan variëren van 1 tot 3 jaar.

Toezicht

De afdeling VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving) is belast met de handhaving op de uitvoering van vergunningen, dus ook de kapvergunningen, zowel voor de gemeente als voor externe aanvragers.

Nieuwe omgevingswet

De omgevingswet gaat over de gehele fysieke leefomgeving. Dus ook over natuur en bomen. Het doel van de nieuwe wet is minder regels en meer ruimte voor initiatieven. De gevolgen voor de natuur en de bomen in Groningen zijn nog niet bekend. Deze zijn mede afhankelijk van de omgevingsvisie en het op te stellen omgevingsplan, die beiden voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van het lokaal ambitieniveau.

Afhankelijk van het lokaal maatwerk moet nog worden beoordeeld of en hoe de APV en de Beleidsregels vellen van een houtopstand moeten worden aangepast. De invoering van de omgevingswet wordt niet eerder verwacht dan medio 2019. Dit kan ook nog later, afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, de invoeringswet en AMvB’s (algemene maatregel van bestuur).

De regels van de APV die gaan over de fysieke leefomgeving, dus ook kappen van houtopstanden/bomen, zullen in het omgevingsplan opgenomen moeten worden, en niet meer in de APV. Het is niet bekend of het gemakkelijk is om toestemming te krijgen voor het vellen van bomen. Dit is afhankelijk van het lokaal ambitieniveau. De algemene stelling van de omgevingswet is wel: Ja mits in plaats van Nee tenzij. Wat hiervan de gevolgen zijn voor het beschermen van het groen in de stad is nog niet bekend.