Zienswijze Herijking visie op het Stadspark

De concept nota Herijking visie Stadspark “Stadspark, park voor de stad” staat tot 28 maart open voor inspraak. Meer informatie over de plannen is te vinden op de site van de gemeente:https://gemeente.groningen.nl/stadspark

Ook Boomwachters Groningen heeft een gedegen reactie ingestuurd n.a.v. de plannen van de gemeente om van het waardevolle Stadspark een pretpark te maken. In de stad Groningen is de afgelopen tien jaar zo’n 30% aan bomen en ongeveer 40% aan boomkroonbedekking verloren gegaan. Wij vrezen dat door de plannen van de gemeente nog meer bomen maar ook natuur verloren zal gaan.

Lees hieronder onze uitgebreide reactie op de plannen van de gemeente.

Onderwerp: zienswijze inzake Herijking visie op het Stadspark: ‘Stadspark, park voor de stad’

Geacht bestuur en medelezers,

Onderstaand treft u onze zienswijze zoals weergegeven in het onderwerp van deze brief. Als Boomwachters Groningen zijn wij zeer betrokken bij het onderwerp en het plan van de gemeente. Daarnaast merken wij dat ook de publieke belangstelling groot is. Graag refereren wij hierbij aan de inspraakavond van 2 oktober 2018 in het Stadsparkpaviljoen over de toekomst van het Stadspark. De opkomst was overweldigend, het park leeft onder de bevolking en de boodschap van aanwezigen destijds was helder: ‘Laat het park met rust!.’

Toch wil het College haar plannen doordrukken en Groningen met een indrukwekkende lijst van evenementen op de kaart te zetten als één van de belangrijkste festivalsteden van Nederland. De businesscase ‘The show must go on’ is duidelijk, de vercommercialisering van het Stadspark zal gerealiseerd worden met grote festivals, een openluchtbioscoop, meer horeca etc. In de gemeentelijke plannen wordt gesuggereerd dat o.a. evenementen het park toegankelijker maken voor Stadjers, terwijl de te verwachten hoge toegangsprijzen voor een gemiddelde Stadjer niet op te brengen zijn. In de Nota Strategisch Evenementenbeleid van 2014 wordt geschreven over ‘het merk Groningen’, waarbij Groningen haar positie als evenementenstad moet verstevigen, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Het gaat hier kennelijk dus niet om vertier voor Stadjers maar om het verdienen van veel geld. Mogen wij de gemeente er in dit verband aan herinneren dat één op de vijf kinderen in onze gemeente in armoede leeft, deze kinderen zijn ook Stadjers.

Het framen door dit College met de opvatting dat het Stadspark onvoldoende te vinden is door Stadjers, is een nergens op te baseren communicatietruc. Echter, tijdens de hete zomers van de afgelopen jaren hebben we juist kunnen zien dat Stadjers het park maar al te goed weten te vinden. Ook is er immers in de afgelopen winter druk geschaatst in het park en ook dit voorjaar trekt al veel liefhebbers om van de eerste zonnestralen buiten te genieten. Door de reacties n.a.v. de inspraaknotitie van Boomwachters Groningen tijdens de commissievergadering van 9 oktober 2019 werd nog eens bevestigd dat de gemeente keer op keer een beeld schept als zou er een hek om het park staan waarvan slechts een selecte groep Stadjers het toegangspasje heeft. Stop alstublieft met deze retoriek.

1. Over de Visie – Algemene vragen
Hieronder volgen een aantal passages uit de Visie die bij ons vragen oproepen:

Betekenis termen natuur en natuurwaarden, ecologische kwaliteit

Over de heemtuin wordt het volgende geschreven in de visie “De heemtuin en omgeving in het noordwestelijk deel van het park is de plek voor rustzoekers. We merken dit deel van het park aan als natuurpark met een hoge ecologische kwaliteit. Door dit deel van het park herkenbaar te ontwikkelen als natuurpark binnen het stadspark wordt de beleving versterkt (contrast natuur/cultuur) en verrommeling tegen gegaan. Het verhogen van de natuurwaarden in dit deel biedt tegelijkertijd mogelijkheden om op andere locaties meer in te zetten op de cultuurhistorische waarden van het park. We rekenen ook het gebied van de Tuin- en Recreatievereniging Stadspark tot dit deel. “

 1. Wat verstaat de gemeente onder natuurpark met hoge ecologische kwaliteit?
 2. De gemeente wil ‘verrommeling’ tegengaan. Houdt dit in dat de gemeente ook wil ingrijpen in de  bestaande natuur van de heemtuin en omgeving?
  Natuur heeft een eigen structuur van ordening en binnen haar kringloop bestaat er geen afval maar wordt alles gebruikt. Dit kan de indruk van rommeligheid wekken bij bezoekers of degenen die werken in het park.
 3. In dit verband is het belangrijk dat de gemeente meer gaat doen aan natuureducatie zodat inwoners maar ook haar eigen organisatie uitgelegd krijgt waarom de natuur soms ‘rommelig’ lijkt.
 4. Is het onderzocht dat natuurwaarden worden versterkt vanwege de door u genoemde ‘herkenbare ontwikkeling’ en de geplande scheiding van verschillende functies in het park?
  Er wordt gedaan alsof delen van het park los van elkaar (kunnen) bestaan. Zie ook de opmerking in het rapport van Bureau Waardenburg waarin expliciet wordt genoemd dat het aangemerkte ‘culturele deel’ van het stadspark een positieve invloed heeft op de natuurwaarden van het door u aangemerkte ‘natuurdeel’ van het park. O.a. wordt hier de aanvliegroutes van vleermuizen genoemd.
 5. Wat verstaat de gemeente onder het meer inzetten op ‘cultuurhistorische waarden’ in het park? Wat zijn die waarden eigenlijk? Staan die ergens beschreven?

Destijds is het park door de heer Scholten cadeau gedaan aan de gemeente, als park en niet als pretpark. De heer Scholten had, gezien de omvang van het park ten opzichte van de toenmalige stedelijke agglomeratie, een duidelijk beeld van de hoeveel natuurruimte die de inwoner nodig heeft. Het is schrijnend om te zien dat deze verhoudingen uit het lood zijn gaan hangen, door de druk van de verstedelijking rondom het park, de (snel)wegen en nu ook nog eens een afname van rust en een verkleining van de rustige gedeelten van het park.

Naamgeving/aanduiding parkdelen

In de Visie worden verschillende delen van het Stadspark niet duidelijk omschreven. Een kaartje met daarop de namen van de verschillende parkdelen en locaties ontbreekt waardoor het lastig is te beoordelen wat de gemeente precies bedoelt.

 • Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder stedelijk gebruik? (afbeelding p. 18 Visie)

Inbedding in langzaam-verkeersroutes van de stad (p. 29).
“Een goede oost-west verbinding aan de noordkant van het park ontbreekt net als goede entrees. Deze kunnen met de transformatie van het bedrijventerrein langs de Peizerweg meeliften.”

 • Wat wordt hiermee bedoeld? Welk type verkeer? Hoeveel entrees (meervoud?). Wordt er een route dwars door de Heemtuin aangelegd?
 • Is de gemeente zich ervan bewust dat dit gedeelte van het park in de Visie als beschermd gebied wordt aangemerkt, juist een plek waar geen vrijstelling voor geldt en geen drukte toelaat als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen (p. 32)?

Plannen MTP en Martiniplaza

Het valt ons op dat de Visie op het Stadspark onderdeel is van andere plannen, nl. de aanpassing van de Parkweg, uitwerking visie MTP (Martini Trade Park), de groene loper naar het Martiniplaza etc. Er hangt dus nogal wat af van de beoordeling van de huidige Visie en moet kennelijk ook in samenhang worden gezien met  de realisatie van andere projecten.

 • Heeft de gemeente een Plan B of C wanneer de plannen in deze Stadspark Visie niet of maar gedeeltelijk door kunnen gaan? Zo ja, hoe zien die plannen eruit?

Wordt met deze Visie de omvang van het Stadspark niet verkleind i.p.v. dat het park met haar natuur en eigen bewoners wordt uitgebreid (zie ook ons punt hiervoor beschreven bij 1c). Ons inziens liggen gevaren op de loer: de inperkende ringwegen rondom het park, de uitbreiding van parkeerplaatsen aan de randen van het park, de ontwikkeling van het Suikerterrein.

 • M.a.w. heeft de gemeente in beeld hoeveel ha. het park nu beslaat aan natuur (bomen, struiken en water) en in de toekomst zal beslaan. Hoeveel ha. gaat er aan struiken en bomen (boomkroonoppervlak) verloren door de door u voorgenomen aanpak van het Stadspark? Wij herinneren de gemeente graag aan haar campagnes waarmee ze haar inwoners stimuleert tot het omvormen van tuinen en straten tot lommerrijke plekken, zoals Operatie Steenbreek en Tegel eruit, plant erin. Goed voorbeeld doet goed volgen.

In de Visie wordt gesproken over het aanleggen van meer parkeergelegenheid aan de rand van het Stadspark. Wij begrijpen dat de gemeente hiermee auto’s wil weren uit het park.

 • Omdat wij van mening zijn dat de gemeente nu al moeite heeft met het handhaven van foutparkeerders in het park, vragen wij ons af hoe zij dit in de toekomst wil bewerkstelligen, zeker wanneer er meer bezoekers richting het park getrokken worden.

Ook zien wij een tegenstijdigheid in het beleid van de gemeente: aan de ene kant wil zij voor inwoners meer activiteiten in het park zoals zwemmen, skaten en kanoën en daarmee de functie van het park als ontmoetingsplek stimuleren ter bevordering van de sociale gezondheid en in het kader van healthy aging, maar aan de andere kant zal zij de toestroom van auto’s faciliteren, ook tijdens de vele grootschalige evenementen, waarbij een verhoging van het gehalte aan CO2 en fijnstof zal ontstaan in het park en dus ook in de overige stad.

 • Hoe rijmt de gemeente deze twee zaken?
 • Heeft de gemeente gekeken naar alternatieve locaties buiten of aan de rand de stad i.v.m. de drukte, vervuiling en de (geluids)overlast voor omwonenden en de stad? Het park wordt ons inziens opgeofferd aan commercie en ‘aanzien’.
  Wat ons betreft zou de Euroborg, het voetbalstadion en haar omgeving, een uitgelezen plek zijn om grootschalige concerten of evenementen te houden. Het stadion is destijds met veel gemeenschapsgeld gebouwd en wordt ook vandaag de dag met gemeenschapsgeld in stand gehouden, terwijl het stadion maar door een beperkte groep gebruikt wordt. Door het stadion ook open te stellen voor evenementen zal dit een positief effect hebben op de balans van het stadion en dus ook op die van de gemeente.

Het valt ons op dat juist de nieuwe initiatieven plaats moeten vinden pal naast het gedeelte natuur in het Stadspark. (p. 18 Visie).

 • Over welke nieuwe initiatieven hebben we het dan? Betreft het ook kleine evenementen?
  Zo ja, dan is dit wat ons betreft een onlogische plaats.

Wij uiten hierbij ook onze zorgen over uw plannen voor een duidelijke Noord-zuid verbinding vanaf het Gasuniegebouw naar de noordkant van het park en op termijn naar de Peizerweg. Wij zijn bang dat deze verbindingen ten koste gaan van bomen en struiken en hun bewoners. Ook hier geldt, wat zijn precies de plannen, en welke offers worden er gebracht?

2. Over de visie – Ecologie en het GES-rapport, opgesteld door Bureau Waardenburg

Onze reactie, in relatie tot de plannen van de gemeente met het Stadspark:

 1. In het GES-rapport wordt vastgesteld dat in de globaal afgelopen 10 jaar sinds vorige monitoring weinig tot geen eerder gedane aanbevelingen zijn overgenomen. Met name is nog veel traditioneel gazonbeheer aangetroffen, ook ontstane verruiging van bepaalde kruiden, waardoor bloemrijke zones uitblijven, geen ruimte is gelaten aan mantelzones (grens tussen gazon en bos) en ook oevers zijn hard qua begrenzing. Al deze nalatigheden hebben het aantal doelsoorten niet doen groeien, terwijl dit aantal sowieso al beperkt was.
 2. Dat aanbevelingen al zo’n tien jaar niet zijn overgenomen is schokkend. De biodiversiteit is daardoor ook achtergebleven. Terwijl er wel potentie is (veel habitats stelt het bureau) juist ook in en door het deel dat door recente beleidsdoelen meer voor recreatie en evenement is beoogd.
 3. Wij zien dit beeld ook bevestigd in bijvoorbeeld Lewenborg en het Dunantpark. Op de laatste locatie zijn stug de mantelzomen weggemaaid. In Lewenborg zijn zeer veel oudere bomen in de ecologische zone gekapt. De gemeente en aansluitend de Raad hebben vorig jaar besloten stadsbreed geen verlaging van de leeftijd tot een beschermde status van oudere bomen te introduceren. Hierdoor zouden meer oudere, ecologisch waardevoller, bomen kunnen worden behouden. Bureau Waardenburg benadrukt ook het belang van deze oudere bomen voor ecologie.
 4. Zoals ook in de GES staat beschreven is de Stadspark bomenlijst niet compleet: bepaalde soorten bomen die wel in het park staan, staan niet op de lijst. Zo staan er meerdere soorten cipressen, terwijl er slechts één soort op de lijst staan. Ook staan sparren en dennensoorten niet op de lijst. Wanneer de bomenlijst dus slaat op het gehele park, dan zijn er nog tal van toevoegingen te noemen. Bijkomend probleem is, dat ‘onbekende’ bomen ook vaak onbeschermde bomen blijken en gemakkelijk gekapt kunnen worden (zie punt 2 hieronder).
 5. De aanbeveling van meer beheer, openheid creëren en ‘netter maken’ van het park heeft gevolgen voor onder andere amfibieën en egels. Men heeft nu juist in recente jaren schuilplekken gecreëerd,  waaronder voor de groene kikker (rana esculenta). Daarnaast komt de eekhoorn voor in het park. Onder meer de zwarte den staat op vele plekken in het park, bij uitstek een boom waar de eekhoorn te vinden is. Wanneer je deze bomen die dus niet op papier staan kapt, raakt dit mogelijk de eekhoornpopulatie.
 6. Het vrij maken van oevers, door het ontdoen van overhangend groen, kan voor vissen en andere dieren die onder dergelijke plekken schuilen, vooral in tijden van hitte, onvoordelig uitpakken. Het lijkt ons onverstandig om die beschuttingsplekken in grote mate weg te halen.
 7. In uw Visie wordt voorgesteld om het borgniveau van het beheer van het park te verhogen van niveau C naar niveau B en het (ecologisch) beheer uit te voeren aan de hand van het in 2011 opgestelde beheerplan in combinatie met de aanbevelingen die in de GES monitoring worden gedaan.
  – Onze ervaring is dat als er intensiever beheerd wordt dit vaak ten koste gaat van de natuur. Kunt u precies aangeven waar het verschil in beheer tussen C en B in zit?

We vragen ons af of de gemeente überhaupt wel affiniteit heeft met ecologie en of zij voldoende deskundigheid ten behoeve van ecologie inzet, behalve dan wat zij op papier vermeldt. Mogelijk heeft men (College, Raad) onvoldoende zicht dan wel grip op de uitvoering.
Onlangs op tv bij Buitenhof, beklemtoonde ook Tjeenk Willink (niet de geringste) dat de afstand tussen burger en overheid averij oploopt en afstand schept. Burgers zien wat er gebeurt en de politiek kijkt weg.

De bezuinigingen in de afgelopen jaren kunnen ook een oorzaak vormen van de staat waarin de natuur van het park nu verkeert. Tenslotte kan ook meespelen dat de gemeente al veel jaren gedachten heeft over een omvorming en herbestemming van het onderzochte deel van het park en dus de zaak min of meer bewust heeft laten versloffen om zowel argument te hebben dat het gebied voor natuur niet relevant is, wat het rapport bestrijdt, dan wel omdat men niet wilde investeren in natuur omdat dit niet strookte met toekomstige invulling van het gebied.

3. Over de Visie – Evenementen
Wij stellen voorop dat Boomwachters Groningen niet tegen (grootschalige) evenementen is. Wel zijn wij er pertinent op tegen om veel grote evenementen en de daarbij horende toestroom van bezoekers in het Stadspark te laten plaatsvinden. Evenementen die juist in een seizoen plaatsvinden wanneer ook de natuur op haar hoogtepunt is en het park een kraamkamer is voor veel jonge, kwetsbare dieren. Wij zijn dan ook benieuwd naar het locatieprofiel voor evenementen dat in de maak is voor het gedeelte buiten de drafbaan. In het jaar 2019 hebben wij al eens een overzicht (zie p. 8) gemaakt van het aantal evenementen dat in een kort tijdsbestek georganiseerd wordt. Naar onze smaak al veel te veel.
Onze specifieke zorgen over het Stadspark als evenemententerrein zijn samengevat in onderstaande vragen en opmerkingen:

 1. In hoeverre komt de rust, de natuurbeleving en het welzijn van flora en fauna niet in het gedrang? De evenementen vinden hoofdzakelijk in het voorjaar en de zomer plaats, een periode waarin de natuur haar hoogtepunt beleeft. Is er onderzocht dat lawaai, o.a. veroorzaakt door de evenementen, gevolgen heeft voor met name (jonge) vogels. Vogels worden bijvoorbeeld genoodzaakt om harder en hoger de fluiten. Ook trekken vogels weg vanwege te veel lawaai.
 2. Hoe zit het met de luchtvervuiling en brandgevaar voor flora en fauna tijdens evenementen?
 3. Festivals zorgen voor enorme hoeveelheden afval. Hoe kijkt onze groene gemeente aan tegen dit fenomeen? Volgens ons bestaan er geen duurzame festivals nl.
 4. Op welke manier worden bomen en ander groen beschermd tijdens op- en afbouwwerkzaamheden maar ook tijdens de festivals?
 5. Op welke manier worden de stammen en wortels (i.v.m. worteldruk) van bomen en de bodem rondom bomen beschermd?
 6. Worden er bomenexperts ingezet om dergelijke festivals te begeleiden?
 7. Zijn er alternatieve locaties onderzocht voor grootschalige festivals (bijv. langs de A7)
 8. In diverse andere gemeentes is volop discussie over het toenemend aantal evenementen en de gevolgen daarvan voor stedelijk groen. Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht waarschuwde dat de vele festivals in stadsparken ervoor zorgen dat bodems in parken worden aangetast, waardoor de waterhuishouding geschaad wordt. Worden dergelijke discussies ook in Groningen gevoerd en zijn voornoemde gevolgen bekend?
 9. De enquête van november 2018 uitgevoerd door Onderzoek, Informatie en Statistiek(OIS) Groningen onder stadspanelleden heeft uitgewezen dat Stadjers als één van de belangrijkste functies van het Stadspark rust en natuurbeleving noemen, waarom wordt hier geen rekening mee gehouden? Citaat: “Bijna 4000 respondenten waarderen vooral het mooie groen, de rust en ruimte van het park en de kinderboerderij. Minder enthousiast zijn zij over auto’s in het park, de staat van onderhoud en het ontbreken van goede horecavoorzieningen. Opvallend is dat een groep graag meer evenementen in het park wil en een andere groep juist geen evenementen in verband met de ervaren (geluids)overlast.”
 10. Waarom worden in een tijd waarin Klimaatverandering en CO2-problematiek spelen grootschalige activiteiten georganiseerd in een kwetsbaar maar voor de stad belangrijk groen gebied? Wordt er nagedacht over de gevolgen hiervan in de toekomst?
 11. Zijn er berekeningen gemaakt van een verandering van CO2-uitstoot door extra evenementen.
 12. Zijn er berekeningen gemaakt van een verandering van fijnstof in de lucht door extra evenementen.
 13. Zijn er berekeningen gemaakt wat de veranderingen in uitstoot van CO2 en fijnstof voor de volksgezondheid heeft van de Stadjers, maar vooral van de omwonenden?
 14. Een aantal organisatoren (o.a van Rapalje, Stadspark Live) hebben vorig jaar in diverse media te kennen gegeven dat ze ‘’nog verder willen en verwachten te groeien en gezien de samenwerking met de gemeente daarvoor volop mogelijkheden zien.“  Hoe komen zij hierbij? Zijn er misschien in dezen al toezeggingen gedaan door de gemeente, gezien deze uitspraken?
 15. Het Noorderplantsoen is een goed voorbeeld van hoe het volgens ons niet moet. Het Noorderzonfestival biedt de afgelopen jaren steeds prijziger activiteiten, die voor een gewone Stadjer niet op te brengen zijn. De enorme stijging van horeca-uitbaters en daarmee de vercommercialisering van het evenement schiet zijn doel voorbij, nl. die van een laagdrempelig festival voor iedere portemonnee waar spontaniteit en eigen initiatief van omwonenden mogelijk zijn. Na het festival is het gazon nog maanden onbegaanbaar en onbruikbaar voor sport- en spel voor de nabij gelegen school en omwonenden. Tijdens warme en drukke dagen wordt in het plantsoen amper gehandhaafd op het gebied van (zwerf)afval, lawaai en er mag notabene gebarbecued worden met rookontwikkeling en brandplekken in het gras als gevolg. Bootcampsessies met beatboxen zijn geen uitzondering meer in de avonduren. Alles mag, alles kan, maar wel ten kosten van de rust en leefbaarheid van omwonenden en de natuur, waaronder dieren, in het plantsoen. Wij vrezen dat het Stadspark een zelfde lot wacht.

Gezien het bovenstaande, waarin wij het belang van bomen centraal stellen als onderdeel van de natuur, vinden wij het logisch dat Boomwachters Groningen als onafhankelijke organisatie zitting gaat nemen in de door de gemeente gevormde Klankbordgroep die in de toekomst in de vorm van een adviesgroep een adviserende rol met een permanente status krijgt. In de Visie wordt deze groep omschreven als ‘multidisciplinair, die fungeert als vertegenwoordiging van gebruikers van het Stadspark’. Wij vinden het nl. opvallend dat alleen gebruikers van het park zitting kunnen nemen in deze adviesgroep en er geen vertegenwoordiging is van de natuur en ‘bewoners’ van het park, waarmee wij de flora en fauna en specifiek de bomen van het park bedoelen.

4. Over de visie – het grote geheel: klimaatcrisis, verlies van natuur en insectensoorten

De afgelopen jaren is het de gemeente niet gelukt om de stand van de natuur in het Stadspark te verbeteren. “Als vervolg op de monitoring in 2012 zijn niet of nauwelijks maatregelen genomen om de biodiversiteit te vergroten. Alleen het maaibeleid langs de Concourslaan is aangepast, deze graslanden zijn uit gazonbeheer genomen.” (o.a. rapport GES – Bureau Waardenburg).

De trieste balans ten aanzien van het Stadspark:

 • Teruggang vlinders en libellen afgelopen jaren (GES-rapport).
 • Afname vele bijensoorten, hierover staat volgens ons niets vermeld in de GES-rapport.
 • Afname vogelsoorten (GES-rapport).
 • In het Groenplan Vitamine G en de klimaatagenda beoogt de gemeente een groenere stad die op de toekomst is voorbereid. Deze plannen staan haaks op de plannen die zij heeft met het Stadspark. Meer reuring in het park betekent meer belasting op de natuur. Iets wat tijdens deze coronacrisis ook duidelijk naar voren is gekomen. De natuur (en dus het park) lijdt onder meer bezoekers en meer activiteiten. (Bron: Binnenlands bestuur – Corona voert druk op natuur nog verder op).
 • Meer activiteiten brengen meer kunstlicht met zich mee. Teveel aan (kunst)licht, zogenaamde lichtvervuiling, verstoort de natuur. Als de zon onder gaat, daalt de temperatuur en neemt de luchtvochtigheid toe. Dit is gunstig voor wormen, slakken, spinnen en insecten als nachtvlinders en sprinkhanen. Uilen, muizen en vleermuizen profiteren hier van. Zoogdieren, zoals de egel, gaan daarom ’s nachts op zoek naar dit voedsel. Meer dan 50 % van de dieren leeft ’s nachts dus laten we het park zoveel mogelijk donker houden.
 • De coronacrisis laat zien dat de mensen maar ook de natuur kwetsbaar zijn. Veel mensen trekken erop uit wat schade toebrengt aan onze natuur. (Bron: artikel Trouw september 2020).
 • Door de coronacrisis is men tot het inzicht gekomen dat schaalvergroting en massale bijeenkomsten tot het verleden gaan behoren en dat we met zijn allen de beweging moeten maken naar schaalverkleining en dus kleinere samenkomsten. Bezinning en daaruit voortvloeiend gedragsverandering voor de toekomst is in deze tijd onvermijdelijk.  (Bron: We zullen in de toekomst vaker te maken krijgen met pandemieën – Erasmusmagazine en Uitzending Eén Vandaag: Het coronavirus dwingt ons tot gedragsverandering).

Slotconclusie Boomwachters Groningen

In diverse andere gemeentes is al volop discussie over het toenemend aantal evenementen en de gevolgen daarvan voor het stedelijk groen. Zo waarschuwt het ‘Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht’ in een brief dat de vele festivals in stadsparken er voor zorgen dat de bodems in de parken verder worden aangetast, waardoor de waterhuishouding van de stad geschaad wordt.
In plaats van het vercommercialiseren van het Stadspark en het doorzetten van uw plannen en de onzinnige wens om Groningen met een indrukwekkende lijst van evenementen op de kaart te zetten als één van de belangrijkste festivalsteden van Nederland of zelfs Noord-Europa, verzoeken wij u een alternatieve locatie te zoeken voor de grootschalige festivals. Dit ten faveure van de Stadjers, omwonenden én natuurlijk de natuur en de ‘bewoners’ van het Stadspark.

Gezien de recente Tweede Kamerverkiezingen en de tegenvallende resultaten voor o.a. GroenLinks en de PvdA, hopen wij dat het College de inspraakavond van 2018, de resultaten van de enquête van 2019 en de reacties op de herijking Visie op het Stadspark, niet naast zich neerlegt maar openstaat voor de grote zorgen, andere ideeën en meningen zoals die hierboven staan geformuleerd. Het zou betreurenswaardig zijn als de vele betrokken inwoners én de natuurbewoners die geen stem hebben in dit mooie stukje stad, niet gehoord worden bij zulke ingrijpende plannen.

Met vriendelijke groet,

Namens Stichting Boomwachters Groningen

Marinel Pleij

Bijlage bij Zienswijze:

Overzicht evenementen Stadspark 2019 – bron: activiteitenkalender gemeente Groningen

26 april: Helden van Oranje | Muziekfestival

27 april: Kingsland | Muziekfestival

 5 mei: Bevrijdingsfestival | Muziekfestival

29 mei t/m 1 juni: Het Groningse Terrassenfestival (4 dgn)

 8 juni: Holi Festival of Colors |Cultuurfestival

15 en 16 juni: Rapalje | folk festival (2 dgn)

22 juni: Stadspark Live | Muziekfestival

28 augustus: Groningens Ontzet

31 augustus: Muziekfestival | Festival met grote internationale artiesten

Totaal 13 evenementen in 5 maanden

Bronnen: