Vragen voor de Raad – Politieke woensdag (25 nov 2020) – inzake Beleidsregels APVG Vellen van een houtsopstand

Afgelopen woensdag 25 november 2020 sprak Boomwachters Groningen in tijdens de meningsvormende politieke woensdag. N.a.v. de brief met uitgangspunten voor de Harmonisatie van toetsingscriteria voor ‘Beleidsregels APVG Vellen van een houtopstand’ hadden wij onderstaande vragen:

 1. U stelt o.a. dat met gebiedsontwikkelingen zoals Meerstad, Stadshaven, Suikerzijde en Held 3 nieuwe woningen met nieuwe groengebieden worden aangelegd. Maar voor het realiseren van deze projecten worden ook veel bomen gekapt. Bij het ontwikkelen van plannen wordt nog steeds onvoldoende rekening gehouden met de bestaande natuur en dus met behoud van bestaande volwassen bomen. Hoe voorkomt u dit in de toekomst?  
 2. Het verlies aan en compensatie van struiken en bosschages staat amper beschreven, maar is zeker voelbaar. Struiken zijn een ‘thuis’ voor vele diersoorten en dragen bij aan een evenwichtige balans, binnen de ecologische zones. De tegenwoordig veel gebruikte term ‘houtopstanden’ maakt het niet alleen moeilijk om te herleiden om welke en hoeveel bomen het gaat, maar ook hoeveel struiken en struwelen er verdwijnen.
 3. U wilt particulieren stimuleren om bomen te planten. Mijn ervaring is dat kapaanvragen van particulieren meestal worden verleend. Is het daarom niet efficiënter om kritischer naar kapaanvragen te kijken ter behoud van bestaande bomen?
 4. Uw uitgangspunt ‘Niet kappen tenzij’ wordt wederom in de nieuwe APVG opgenomen. Ervaring leert dat er momenteel geen recht gedaan wordt aan dit uitgangspunt – Ruim 90% van de kapaanvragen zijn de afgelopen jaren verleend. Hoe denkt u dit uitgangspunt nu WEL waar te maken in de nieuwe APVG?
 5. Gezien het voorgaande zie ik graag dat de Raad, zoals voorheen, weer eindverantwoordelijk wordt voor het verlenen van vergunningen zodat zij ziet wat er op kapgebied gebeurt in onze stad.
 6. U schrijft dat Iedere kapaanvraag zorgvuldig wordt getoetst aan de beleidsregels. Hoe monitort u dit? Boomwachters Groningen diende onlangs nog een bezwaar in dat gegrond werd verklaard. M.a.w. wie controleert de vergunningverlener?
 7. Hoe wordt de afdeling VTH geïnstrueerd over de nieuwe APVG en wie begeleidt dit nieuwe beleid? M.a.w. hoe zit het met de kleurverandering van de afdeling VTH van rood naar groen?
 8. Ik merk dat de gemeente de laatste tijd vaak gebruik maakt van noodkapvergunningen. Hoe kan het dat er een stijging is van dit soort vergunningen?
 9. Herplantplicht geldt niet wanneer de kapaanvraag betrekking heeft op dunnen of op een ruimtelijke ontwikkeling. Mijn ervaring is dat bij een omgevingsvergunning ‘een ruimtelijke ontwikkeling’ op verschillende manieren wordt ingevuld. Kan hier een omschrijving voor komen die niet multi interpretabel is?
 10. Hierop voortbordurend: volwassen bomen nemen veel meer CO2 en fijnstof op dan jonge kwetsbare herplant. Herplant klinkt aardig maar staat in geen verhouding tot de waarde van gekapte volwassen bomen.
 11. De gemeente plant momenteel veel kwetsbare, vaak door matige kweek ongezonde piramidevormige cultivars aan. Waarom kiest zij  voor deze bomen? 
 12. Ten slotte. In juni van dit jaar zijn de uitgangspunten ten aanzien van de harmonisatie van de beleidsregels besproken in een structureel gemeentelijk natuuroverleg waarin acht Groningse natuur- en landschapsorganisaties zitten. Ik betreur het zeer dat er niet voor gekozen is om ook een plaatselijke bomenstichting zoals bijv. Boomwachters Groningen, met veel kennis en ruim 1500 (facebook) sympathisanten, hiervoor uit te nodigen. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, organisaties die de afgelopen 2 jaar zwaar onder vuur lagen vanwege hun excessieve kapbeleid, schuiven wel aan.

>> Bekijk hieronder de video met onze twee bijdragen