Open brief naar het college over massale bomenkap in Groningen 2017

Aan: College van Burgemeester en wethouders van de Gemeente Groningen
5 september 2017
Geacht College,
Uit meerdere mededelingen van binnenstadsbewoners als ook uit andere wijken en in het bijzonder Lewenborg, Helpman, de Weijert komen berichten dat u voornemens bent en blijft meer bomen te kappen dan te herplanten. Dat u voornemens tot kap omzet in vergunningen, soms zelfs gebaseerd op een strikt verouderd beheersplan zoals dat van de wijk Lewenborg.
Wij, Bomenridders Groningen nodigen u uit om uitgaande het (nog) staande beleid aan ons en publiek en de raad een kwartaal overzicht te geven en te laten samenstellen in overzichten van alle te kappen bomen en/of op te kronen bomen. Aan te geven wat de redenen voor het kappen en de vergunningaanvragen zijn of aangevoerd worden voor zowel kapvergunning aanvragen van particuliere zijde als de meerderheid van door de gemeente zelf aangevraagde vergunningen. Deze redenen, uitgaande de aangevraagde vergunningen expliciet te vermelden en aan te geven om hoeveel diameter per boom het gaat, als ook de boomkronen van de te slopen bomen in de vergunning aanvrage(n).
Wij verzoeken u aan te gaan geven aan hoeveel eigenaren van bomen een herplant plicht is opgelegd vanaf begin 2017 en nadien deze aantallen en in diameters en boomkronen en soorten aan te gaan geven in kwartaaloverzichten ten behoeve van raad en publiek. Wij verzoeken u aan te geven binnen welke termijnen deze herplant – plicht is opgelegd, is voldaan conform opgelegde verplichtingen, wie, waar en wanneer dit controleert en vastgelegd of de verplichtingen daadwerkelijk op tijd en naar aard en omvang van het eerder opgetreden verlies* ook daadwerkelijk gecompenseerd is in natura of in een geldelijke bijdrage (na 1 september 2017).
Wij verzoeken u aan te geven aan hoeveel eigenaren na 1 september 2017 een her plant-plicht is opgelegd bij welk aantal aangevraagde en aantallen verleende vergunningen en expliciet te maken waar en wanneer deze her plant-plicht gerealiseerd is of binnen de gestelde termijnen gerealiseerd kan worden qua bestemming en grondgebruik als dan en in de toekomst.
Aanvullend verzoeken wij u aan te geven wat de vulling van het “groenfonds” per 1 september is en op welke manier raad en publiek ingelicht en geinformeerd worden over de stand van de beschikbare middelen uit dit fonds en de wijze waarop deze binnenkomende bedragen ten behoeve van extra vergroening en verduurzaming worden ingezet in bomen en boommassa.
Algemene Plaatselijke verordening/APVG
De vraag is wanneer de APVG met betrekking tot groen en bomen gewijzigd gaat worden inclusief de beleidsregels van 2013 die steunen op deze “verouderde APVG”. Graag zien wij hierop een reactie van het College.
Graag treden wij met u in overleg over deze en andereĀ  aan u gestelde vragen, die logisch volgen uit de omstreden nota compensatiebeleid zoals deze door u aan de raad is voorgelegd en waartoe de raad besloot. Als ook de in de LTA van beheer en Verkeer en Bouwen en Wonen opgenomen afspraken met de raad over evaluaties groen en bomen/kapbeleid. Graag bespreken wij met u onze en uw reactie op de inspraak tekst van 13 april 2017 zoals aangeboden aan de raad en aan het College van B&W.
Hoogachtend,
Bestuur Stichting Bomenridders Groningen