Reactie van Bomenridders Groningen op de nieuwe plannen – centrum Groningen – Zeven Schetsen

Reactie Bomenridders in eerste termijn.

Men noemt het een “echt Gronings plan met een kleine g”. Dat kan als het slechts de burelen van de boombeheerders en roez stadsingenieurs zou betreffen. Doch als dit een plan is voor de bijdragen van bomen, groen en water in de gehele binnenstad van Groningen, dan is het zeer beperkt van aard en dat kan toch de intentie noch financieringsgrondslag noch de bijdrage zijn aan verduurzaming van de stad als geheel en de binnenstad in het bijzonder?

Wat ontbreekt ook is het vraagteken achter de kop van “Zeven schetsen: zo kan het centrum van Groningen eruit zien” nu met vraagteken?

Bomen-natuur organisaties zoals ook Bomenridders Groningen zijn niet om advies gevraagd in welke voorronde van ontwikkeling van deze schetsen en meer stedenbouwkundige oefeningen/studies dan ook en dat valt te zien in de 7 schetsen die eerder een plaag voor bomen zijn en lippendienst aan stadsnatuur en ontkenningen van de verduurzaming van de Stad als geheel en de binnenstad in het bijzonder. De hittestress kaarten van Groningen laten zien welke bijdragen bomen en water leveren aan de stad om hittestress te beperken en leefgebieden te scheppen en herscheppen voor mens, economie en natuur in samenhang in de drukke binnenstad.

De huidige schetsmatige beelden komen zo van de stedenbouwkundige tekentafels en lijken eerder op voorstudies voor realisaties en begroten van kosten bij herinrichting dan ontwerpen voor een duurzame en aangename stad. Bomen worden opgekroond tot vele meters boven het maaiveld (tot kennelijk minimaal 4.50 meter +) en staan als eenzame solitairen in het plaveisel geplant. De Astraat kan zo de nieuwe aanfluiting worden als Groningen wil kunnen doorgaan met duurzame stad. Het ziet er eerder naar uit dat bomen moeten wijken voor de herinrichting en verkeer. Het zijn ineens “Wijkers geworden in plaats van Blijvers”. Uit niets blijkt in het nu nog boomrijke gebied dat de aanwezige bomen gespaard worden en gekoesterd als Groen GOUD.

De andere schetsen geven feitelijk een zelfde beeld. En dat valt de te verduurzamen stad aan te rekenen.

Goed voorbeeld: In de Gelkingestraat is ten gevolge van een noodlottige brand een gat in de “gevelwand” ontstaan. DVHN en vele anderen besteden er aandacht aan en zeer recent DVHN met een artikel. Deze plek met waardevolle bomen kan een uitstekend stadsparkje worden op kleine schaal met een tuin met bomen, afsluitbaar in de latere avond en in beheer bij de ondernemers van de straat. Plek voor aangenaam verpozen met echte Groningse koffie, thee en koek en uitrusten en verpozen onder een zomaar gegeven bladerdak. In meer wereldsteden (Rotterdam, Bern, Parijs, Portland) worden dergelijke plekken als GOUD gekoesterd en ontwikkeld c.q. gelaten voor wat ze zijn en met wat beheer en toezicht toegevoegd aan het publieke domein.

Wat de Groningse Gemeente graag wil is herstellen van de “gevelwand”. Wij Bomenridders Groningen pleiten voor het geven en in gebruik geven van grond aan het publiek voor het publieke domein en juist GEEN herstel van de gevelwand maar het duurzaam vergroenen in plaats van het verstenen en of verglazen met een mooi architecturaal pand en het wegpoetsen van het achtergelegen terrein en oude gebouwen. Wij roepen de mogelijk eigenaren en of gemeente in kader van verjaring en natrekking op juist deze plek en andere in de binnenstad (en andere delen van de stad) te vergroenen en niet te verstenen. Dat wil zeggen: steenbreek ook hier in de praktijk te brengen en dan goed.

Stichting Bomenridders Groningen.