Reactie van de Bomenridders Groningen op de “Evaluatie Boombeheer 2014-2017”

(English translation below)

De nota’s vind je hier:

De recente nota´s van de gemeente Groningen “Evaluatie boombeheer 2014-2017” en “Bladgoud 2018” beginnen vol trots met de  misleidende conclusie dat de gemeente in de afgelopen 4 jaar een positieve balans van wel 388 bomen kan melden. Als je in deze periode in Groningen hebt gewoond weet je dat dit beslist niet waar kan zijn. En je vermoeden is inderdaad juist. De werkelijke en veel minder voordelige cijfers zijn ver weggestopt in het anonieme en verwarrende evaluatierapport.

Een paar schokkende feiten m.b.t. de werkelijke resultaten die in de evaluatie te vinden zijn:

  • Er werden 7158 bomen gekapt tussen 2014 en 2017 (gemeentelijk en privé), met 5172 herplantingsverplichtingen (gemeentelijk en privé)
  • Een negatieve bomenbalans van 1986 bomen tussen 2014 en 2017 / dus een negatieve bomenbalans van ca. 500 bomen per jaar
  • 187 monumentale bomen zijn verloren gegaan tussen 2014 en 2017 (van 7617 naar 7430 monumentale bomen)
  • Gekapt zijn bijna de helft van alle >100 jaar oude monumentale bomen beheerd door de gemeente (van in totaal 241 naar 144 overgebleven 100+ bomen in 2017)

Noot: de vorige evaluatie en beleidsnota uit 2014 Sterke Stammen is geschreven door een echte bomenexpert, de wethouder Bomen Jan Seton; deze evaluatie en nota lijken haastig in elkaar gezet en geschreven door verschillende marketingmensen.

Het totaal aan bomen volgens gedateerde en incomplete rekenmodellen
Het aantal gekapte bomen (gemeentelijk en privé met een door de gemeente afgegeven vergunning) is 7158. Het totale aantal verplicht aangeplante bomen (gemeentelijk en privé) is 5172. Dit is een negatieve balans van 1986 bomen. Of al deze verplichte aanplant daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is een discussiepunt. Onze aanhoudende vragen naar de locatie en het bewijs  van aanplant van toegezegde en verplichte nieuwe boomaanplant konden vaak niet beantwoord worden. Met andere woorden, in 4 jaar zijn er per jaar bijna 2000 bomen gekapt en als dit rapport klopt zijn er bijna 500 bomen per jaar verloren gegaan (zowel privé als gemeentelijk).
Dit is op zich al erg genoeg, maar zegt nog weinig over het feitelijk verlies van boomkronen, een veel belangrijkere waarde in termen van functie en waarde van bomen in het stedelijk milieu. Om kort te gaan, het zijn nogal betekenisloze cijfers, omdat de gemeente het totale boomkroonpercentage niet monitort. In plaats daarvan zijn er deze verwarrende, slecht samengestelde en misleidende cijfers. Een voorbeeld hiervan is het totaal aan verleende vergunningen; hetgeen iets heel anders is dan het totale aantal gekapte bomen. Voorbeeld: vorige week nog heeft de gemeente in 1 enkele vergunningsaanvraag het kappen van 400 bomen bij de Helperzoom en in de Tuinwijkzone geregeld.

Monumentale bomen
Ten tweede zijn de aantallen monumentale bomen in de afgelopen 4 jaar ook afgenomen, met een totaal verlies van 187 bomen, nl. van 7617 monumentale bomen naar 7430 bomen. Dus ook hier een negatieve balans van 187 zeer waardevolle bomen. Verder constateren we een zeer verontrustende trend: met name bomen van meer dan 100 jaar oud (een relatief jonge leeftijd voor veel boomsoorten) worden gekapt. Van de 843 bomen ouder dan 100 jaar zijn er de afgelopen 4 jaar 211 geveld, oftewel een kwart van alle bomen met de hoogste leeftijd zijn geveld. Van de monumentale bomen ouder dan 100 jaar die in het bezit zijn van de gemeente is meer dan de helft in de afgelopen 4 jaar gekapt. Dit zijn nou net de meest geliefde en waardevolste bomen voor de stedelijke omgeving maar toch worden ze steeds vaker gekapt in plaats van beschermd en onderhouden.
De gemeente laat bomen niet meer oud worden, maar vervangt ze door jonge exemplaren. Maar hoe jonger, hoe minder de positieve ecologische waarde van de bomen. We vermoeden dat financien hierin een grote rol spelen. Bij jonge bomen is nauwelijks onderhoud nodig; bij oudere bomen wel. En dan worden de jonge bomen ook nog eens zo jong mogelijk gekocht (want goedkoper) en niet uit Groningen of omgeving maar helemaal uit Limburg (want goedkoop).

Versoepeling van vergunningenbeleid en onderzoek (Boom Effect Analyses) en onduidelijkheid compensatiegelden
Een andere verontrustende trend die tot uiting komt in dit rapport is een algemene versoepeling van de procedures en regelgeving van toepassing op het kappen van bomen. Dit geldt zowel voor privé-, als commerciële en gemeentelijke aanvragen. Het is bijvoorbeeld op grond van onduidelijke regelgeving niet meer voorgeschreven dat alle BEA-rapporten worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook mogen tegenwoordig bomen als gevolg van het nieuwe compensatiebeleid zonder de eis van herplant worden gekapt, op voorwaarde dat de bedrijven of privépersonen een geldelijke compensatie bijdragen. Er is echter totaal niet duidelijk op welke manier hierop toezicht wordt gehouden en hoe deze bijdragen worden geïnd. Er wordt slechts vermeld dat de raad eens per jaar op de hoogte zal worden gesteld, wanneer er bedragen zijn gestort in dit boomcompensatiefonds. Dit lijkt een gunstig klimaat te scheppen voor het afglijden naar het toewijzen van boomcompensatie fondsen aan andere niet boomgerelateerde projecten.

Gebrek aan expertise bij het onderhoud van stedelijke bomen en inventarisaties
Tenslotte ontbreekt in dit hele evaluatierapport (met uitzondering van een paar paragrafen over boomziektes) het juiste taalgebruik en wetenschappelijke terminologie en gegevens passend in een rapportage over stedelijke bomen. Er zijn duizenden voorbeelden van andere jaarlijkse boominventarisaties, waarvan de meeste bijna 100 pagina’s tellen (deze rapportage telt 24 pagina’s met verscheidene dubbelingen), uit steden over de hele wereld. Er wordt nergens melding gemaakt van boomkroonareaal of percentages bosoppervlakte (de meeste steden hebben nu een doelstelling van 33% bosareaal). Boomkroondichtheid is de actuele rekenmethode die wordt gebruikt om stadsbomen te monitoren. Boomkroondichtheid is belangrijk, aangezien aantallen bomen ons weinig zeggen over de eigenlijke dichtheid of stadsgroen benodigd voor biodiversiteit, luchtkwaliteit, waterfilters, opname van CO2, gezondheidsfactoren, energiebesparing, esthetische waarde, etc. De termen in deze berekeningen zijn gedateerd en ineffectief om de doelen te beschrijven die de gemeente zegt te willen bereiken met het groen in de stad.

Hoezo 180.000 bomen? Wanneer heeft de laatste inventarisatie van bomen in Groningen plaatsgevonden?
Er is niet vastgelegd wanneer de laatste materiële inventarisatie van straat- en parkbomen is gedaan, dus we moeten wel geloven dat de gemeente nog steeds ongeveer 180.000 bomen heeft. Toch hebben we in deze 4 jaar een verlies van ongeveer 500 bomen per jaar geconstateerd. En dit aantal is sinds 2006 niet uitvoerig gecheckt. Het getal 180.000 is opnieuw genoemd in het “Sterke Stammen” rapport in 2014. Er is iets mis met dit voortdurend constant blijvende aantal, aangezien we hier zien dat de totale negatieve balans groter wordt. De gemeente heeft met de GIS (geografisch informatie systeem) software hoge kwaliteit luchtfoto’s ter beschikking. Digitale steekproeven met boominventarisaties door gebruik te maken van datahulpmiddelen als iTree Tools zouden heel goed gecombineerd kunnen worden met GIS software om een REËLE indicatie te krijgen van het totale boomkroonareaal in Groningen. In april 2017 is daartoe ook een breed gesteunde motie (motie “groentool”, ingediend door CDA, D’66, GroenLinks, Christenunie, Student en Stad, PvdD) en aangenomen in de gemeenteraad. Van deze motie is echter in deze evaluatie en beleidsnota NIETS terug te vinden.
Als de gemeente het inderdaad van belang acht dat groene ruimte in stand moet worden gehouden – zoals in de inleiding van de evaluatie met grootse en mooie woorden wordt geschreven – dan blijkt daar vooralsnog niets van uit de cijfers. De gemeente Groningen lijkt bomen en groen nog steeds niet serieus te nemen als belangrijk wapen tegen alle moeilijke en complexe uitdagingen door klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, ontstaan van hitte-eilanden en verminderde waterkwaliteit en waterbergingsproblemen.

Tenslotte zijn er bijna geen foto’s of tabellen bijgevoegd in dit helaas nogal slordige en magere rapport, op 1 foto na waarop een boom slecht wordt gesnoeid met de nieuwe standaardmethode van overmatig snoeien en opkronen en verwijdering van vitaal loof waaruit takken kunnen groeien.
En deze ene tabel:

Vergelijk dit met een inventarisatierapport van 100 pagina’s van bijv. Portland, Oregon’s urban forestry tree report uit 2017:

Of deze uit Toronto, Canada:

En milieu-effecten en energiekosten gerelateerd aan bomenkap en aanplant uit Portland, Oregon.

Een nieuw Boomevaluatieplan en –beleid is hard nodig
Onze gemeente geeft blijkbaar geen prioriteit aan het transparant en duidelijk monitoren van het boombeheer in de stad, laat staan dat het aandeel bomen in de stad verbetert – ondanks alle mooie woorden. Men ziet zelfs geen aanleiding om het beleid aan te passen, terwijl het eigen gemeentelijk rapport een jaarlijks verlies aan bomen aantoont.
De Bomenridders Groningen maken zich sterk voor een inhaalslag op het gebied van boombeheer en pleit voor een modernisering en actualisering van het boombeheer waarbij concrete cijfers een rol spelen, transparantie en precisie belangrijk zijn en nieuwe methoden worden gezocht en toegepast om bomen en groen in stand te houden voor toekomstige inwoners (mensen, dieren en planten) van Groningen.  Het huidige verouderde beleid en gebrek aan overzicht, expertise en kennis is ontluisterend.  Groningen verdient en kan veel beter dan dit.


Engelstalige versie:

Bomenridders Groningen response to the “Evaluatie Boombeheer 2014-2017” and ‘Bladgoud 2018’.

Report can be read here:

Groningen’s municipal recent “Evaluatie boombeheer 2014-2017” and “Bladgoud 2018” proudly begins with the oversimplified and highly misleading conclusion that during these four years, the municipality actually gained a positive tree balance of +388 trees. If you have lived in Groningen during this period, you certainly know this not to be true. And indeed, your suspicion is correct.

First of all, here are a few bullets of the real results found within of this evaluation:

  • 7158 trees felled between 2014-2017 (municipal and private) with 5172 replant requirements (municipal and private)
  • Negative tree balance of -1986 trees from 2014-2017
  • Negative tree balance of ca. -500 per year
  • 187 monumental trees lost from 2014-2017 (from 7617 to 7430 monumental trees)
  • Nearly half of all 100 plus year old monumental trees owned by the municipality were felled (from 241 total to 144 total remaining 100+ year old trees in 2017)

The actual and much less advantageous figures are embedded much farther in this anonymous and confusing report (the last evaluation and policy report in 2014 Sterk Stammen was authored by an actual tree expert, the wethouder bomen Jan Seton).

Tree totals according to outdated and incomplete accounting models

The number of total trees felled (municipal and private trees permitted by the municipality) are 7158. The number of total trees planted (municipal and required private trees) are 5172. This is an actual negative balance of -1986 trees. Whether all of these required tree replants actually occurred is also a point of discussion as our frequent inquiries as to the exact locations of promised and required replanted trees has often been met with a failure to locate or prove that the required numbers of trees have actually been planted in such required (new) locations.

In other words, in four years, per year nearly 2000 trees are cut and if this report is accurate the overall (both private owned and municipal) tree balance was nearly 500 trees lost per year. This however says very little about actual canopy loss, a much more important value in terms of the functions and benefits of trees in the urban environment. Further, these numbers also tell us very little about total tree removal numbers as many trees are now cut within the limits of the municipality by the staatsbosbeheer, an agency which does not require any permits nor is it required to record the numbers of trees planted. In short, these are rather meaningless figures because the municipality has itself chosen not to monitor total tree cover percentages, nor total numbers of all trees within the municipal limits. Instead they have concocted these confusing and ill-constructed misleading numbers such as total tree permits (which is very different than total trees cut). As a point of reference, just last week the municipality requested, in a single permit, the felling of 400 trees near the Helperzoom and Tuinwijk area.

Monumental Trees

Second, the numbers for monumental trees are also negative in the last four years with a total loss of 187 trees of from 7617 monumental trees to 7430 trees. So here we also have a negative balance of 187 trees of the most valuable kind. Further, we see a very disconcerting trend of especially cutting trees aged over 100 years old (still a relatively young age for many species of trees). Of 843 trees over 100 years, 211 have been felled within this four-year period, or 1/4th of all of the oldest trees have been felled. And younger trees have not been allowed to age to stabilize this figure, meaning trees are no longer allowed to grow as old. Of the 100-plus year-old monumental trees owned by the municipality, over half have been cut in these four years. These are the most beloved and precious trees for the urban environment yet they are increasingly cut rather than protected and maintained.

Liberalization of tree permit requirements and ecological research (BEAS)

Another disconcerting trend articulated in this report is a general liberalization of the general procedures and regulations for tree fellings for both private, and commercial and municipal tree permit requests. For example, based upon certain confusing requirements, not all BEA reports now need to be necessarily reported to the council. Secondly, with the new compensation policies, trees may be cut without compensation (replanting) if the companies or private parties pay a compensation fee. However, there is no clear indication of how this oversight and monitoring of fee payment will take place. It is only stated the council will be notified once a year when there have been deposits into this tree compensation fund. This seems like a perfect recipe for corruption and reallocation of tree compensation funds for other non-urban forestry related projects.

Lack of expertize in urban forestry including tree maintenance and inventories

Finally, this entire evaluation report (with the exception of a few paragraphs on tree sicknesses) lacks the proper language and scientific terminology and data of most urban forestry reports. You can review literally hundreds of other yearly tree inventory reports, most of which are nearly 100 pages long (this one is 24 pages with several redundancies), of cities across the world. There is no single mention of tree canopy or cover percentages (most cities are now aiming for 33% tree cover percentages). Tree canopy cover is the current ratio used to monitor urban trees. Tree cover ratios are important as individual tree numbers tell us very little about the actual cover or urban green necessary for biodiversity, size, air quality, water filtration, C02 mitigation, health benefits, energy savings, aesthetic benefits etc. So, the very terms of these calculations are so very dated and ineffectual for achieving the goals we want with urban green spaces.

180,000 Trees??? When was the last actual inventory of Groningen’s trees?

There is also no record of when the last physical inventory of street and park trees was done, so we are simply forced to believe that the municipality still has some 180,000 trees, yet in these four years we have seen a loss of some 500 trees per year. And this number hasn’t been explicitly checked since 2006. It was again referenced in the “Sterke Stammen” report in 2014 as 180,000. Something is amiss with this constantly unchanging number as we see here that the total negative balances are increasing.

The Municipality has at its disposal high quality aerial photos with their GIS (geographic Information system) software program. They could easily combine both online street inventory samples of trees, using data tools like iTree Tools with GIS software to get a REAL indication of the total tree canopy cover in Groningen. That is if they are actually concerned about preserving green spaces as important resources against all of the very difficult and complex challenges to come from climate change to biodiversity loss, to heat islands and to diminished air quality to water overflow problems and to increased population density and concretization from over development.

Finally, the only pictures and/or charts included in this rather frankly sloppy and meagre report is one picture of a tree being badly pruned with the new standard method of over pruning, crown raising and removal of vital and living foliage producing branches and this single chart:

 

Compare this to a 100-page inventory report of say Portland, Oregon’s urban forestry tree report of 2017:

Or this one from Toronto, Canada

And environmental benefits and energy costs related to tree felling and planting from Portland, Oregon.

New Tree Evaluation Plan and Policy is sorely needed

From these few examples, it is clear that our municipality does not have the resources nor interest in sufficiently researching and maintaining let alone improving the urban forest. In fact, even though the municipality’s own report reveals an overall loss of trees by year, they see no reason to change their policy (can we really call this a policy?). The Bomenridders Groningen lobbies for a radically updated and constructive approach to urban forestry; one which provides real concrete figures about its urban forests; one which values transparency and accuracy; and one which seeks new methods to protect and improve the urban forest for the future residents (human, animal or plant) of Groningen. The current lack of oversight, expertise and knowledge is inexcusable. We deserve better. #Kappenmetkappen.

Examples of Urban Forestry reppports and inventories from other cities.

Toronto’s Urban Forestry report (2009):

Toronto_Every_Tree_Counts

Portland’s 2015 Tree Inventory report (2017):

Portland Tree Canopy Monitoring 2015

Portland’s street trees 2017