Probos studie over Biomassa en “Groenenergie” – 58% verhoging van biomassa bij 2020

Probos heeft een onderzoeksproject uitgevoerd naar de potentiële groei van het oogsten van hout voor biomassa binnen Nederland. In deze studie pleit Probos om het huidige gebruik van biomassa te verhogen met 58% in 2020 en 244% in 2050.

De VBNE (Vereniging van Bos en Natuurterreineigenaren) heeft een samenvatting gemaakt met het doel om advies en infrastructuur aan te vragen bij het Ministerie van Economische Zaken. Hieronder een kort citaat uit deze brief:

“Ter ondersteuning van bovenstaande doelen is in opdracht van de convenantpartners recent een biomassa-potentieel studie uitgevoerd door Stichting Probos (bijlage 2). Deze studie geeft aan dat het huidige gebruik (rond 920 kton voor energie) met gerichte inzet van middelen en door stimulering verhoogd kan worden naar circa 1450 kton in 2020 (een verhoging met 58%). Dit volume staat gelijk aan een primaire energie-inhoud van circa 26 PJ. Tevens heeft Probos het beeld geschetst van een doelrealisatie van 40 PJ (2228 kton) in 2050 (een verhoging ten opzichte van 2014 met 244%). Daartoe zal op korte termijn onder andere met de aanleg van energieplantages en landschappelijke beplantingen gestart dienen te worden. In de studie, die de tien belangrijkste stromen houtige en niet-houtige biomassa uit de primaire productie tot en met houtafvalverwerking omvat, is gebruik gemaakt van recent beschikbaar gekomen data en statistieken. Het vormt de cijfermatige basis voor het door de convenantpartners op hoofdlijnen uitgewerkte publiek-private actieprogramma ‘Duurzame biomassa 2020’.

 

Hieronder volgt een kort voorstel voor bijvoorbeeld het gebruik van hout uit de bebouwde omgeving:

Het programma wordt niet alleen door Probos gesteund, maar door diverse natuurorganisaties binnen Nederland. Hieronder volgt een lijst met groepen die het Platform Hout in Nederland gebruikt om meer financiële, juridische en infrastructurele support te krijgen voor het oogsten en gebruiken van hout:

Maurits van den Wall Bake, voorzitter VBNE
Loek Hermans, voorzitter Platform Hout in Nederland
cc.:
Ed Nijpels, SER
Cor von Meijenfeldt, Ministerie EZ
Peter van der Knaap, Ministerie EZ
Cathrien de Pater, Ministerie EZ
Puck Bonnier, Ministerie EZ
Federatie Particulier Grondbezit
Martijn Root, Ministerie EZ
Teun Bokhoven, DE Koepel
Landschapsbeheer Nederland
Dick Tommel, Platform Bio
Partners Houtconvenant:

BVOR

AVIH

IUCN

Essent

De12Landschappen
Energie Natuurmonumenten
Ton Runneboom, Biorenewables Business Platform
Platform Hout in Nederland
Stichting Natuur en Milieu
Staatsbosbeheer
VBNE
Vereniging Nederlandse Gemeenten
ZLTO

Met zo’n grote groep belanghebbenden vanuit de economische en natuursector maken we ons zorgen dat de andere cruciale eigenschappen van de Nederlandse natuur worden vergeten, zoals biodiversiteit, vastlegging van broeikasgas en recreatie. Dit is het bewijs dat de Nederlandse natuurorganisaties volledig meegaan met de totale financialisatie en rationalisatie van onze natuur.

Je kunt de studie hier lezen:

Je kunt het studie hier lezen:
En hier is het brief vanuit VBNE: