In Delfzijl gaan ze 247 bomen kappen – Hier een open brief geschreven door oud Staatsbosbeheer medewerker Jan Beekman tegen deze dramatische aanval op bomen

Open Brief geschreven door Jan Beekman over het kappen van 247 bomen in Delfzijl

Gemeente delfzijl geeft zichzelf vergunning voor de kap van 247 bomen

Januari 2018

Ik ben bezorgd over de wijze waarop in de gemeente Delfzijl met bomen omgaat, heel erg bezorgd. Eind 2014 ben ik in Delfzijl komen wonen. Met verbazing heb ik in die periode het beheer van de bomen gevolgd. Door mijn opleiding en mijn vroegere werk hebben bomen nog steeds mijn grote belangstelling.

Wat viel op?

 • De kap van houtsingels met grote bomen bij de Neptunusstraat,
 • de houtsingel bij de nieuwe tijdelijke camperplaats aan de Kustweg verwijderd,
 • het nieuwe Vennenplein wordt volgens het plan een ‘parkeerplaats in groene setting’ de bomen langs de Vennen en de Havenstraat zijn alvast gekapt
 • de kap van bomen op de begraafplaats van Krewerd en bij de kerk van Woldendorp
 • als klap op de vuurpijl zijn eind oktober 2017 twee circa 50 jaar oude, kerngezonde, beeldbepalende esdoorns op de kruising Polarisweg / Kustweg gekapt.
 • En verder rigoureus gezaag (kandelaberen, knotten), overbodige ‘onderhouds’ snoei, achterstallig onderhoud, verkeerde soortenkeuze, gebrek aan visie

Aanleiding

Toen de zaag in de bomen op de kruising Polarisweg / Kustweg werd gezet publiceerde de gemeente de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het ‘kappen van bomen op diverse locaties in de gemeente Delfzijl’. In de veronderstelling dat het hierbij zou gaan om deze bomen heb ik me in deze aanvraag verdiept. Vergunning voor de kap van de esdoorns bleek niet nodig omdat deze particuliere bomen niet op de gemeentelijk bomenlijst staan.

Beoordeling bomen

Medewerkers van de gemeente  beoordelen bomen gedurende het jaar volgens de gestandaardiseerde methode Visuele Boombeoordeling. Indien de medewerker een kruisje bij ‘kappen’ zet is de boom ‘administratief gevaarlijk’ en moet in het kader van zorgvuldig beleid kap volgen. Het gaat vervolgens over begrippen als zorgplicht en aansprakelijkheid. Het lijkt alsof de gemeente met het aantal gekapte bomen wil laten zien dat wordt voldaan aan de zorgplicht!

Dat bomen die in een iets slechtere conditie verkeren ook van belang zijn voor ecologie, schaduw, beeld van lanen enz. komt niet aan de orde. Het zo mogelijk handhaven van bijv. essen met essentaksterfte kan van belang zijn om een beeld te krijgen van resistentie en hergroei.

Voorafgaand aan een besluit is de gemeente verplicht om zowel het belang van verwijderen als het belang van behoud van de boom dient evenredig af te wegen. Van een dergelijke afweging is mij niets gebleken.

Volgens de aanvraag is de reden voor kap van de bomen dat ‘deze ziek of in slechte conditie zijn’. Een nadere onderbouwing daarvan ontbreekt.

Vergunning procedure

Om de bewuste bomen feitelijk te kunnen kappen is een omgevingsvergunning nodig. Terwijl de gemeente streeft naar grote betrokkenheid van de inwoners bij hun omgeving met gebiedsregie, woonvisie, gebiedsvisie, projectontwikkeling e.d. lijkt de procedure voor de kap van bomen er juist op gericht bezwaren te voorkomen. Mijn conclusie is dat er sprake is van een schimmige, niet transparante procedure.

 1. Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen worden overeenkomstig wettelijke regels gepubliceerd. Bij bomen wordt hierbij het aantal vermeld. De gemeente Delfzijl volstaat met de melding het ‘kappen van bomen op diverse locaties in de gemeente Delfzijl’ en laat het aantal van 247 bomen achterwege.
 2. De vergunningaanvraag is binnengekomen op 5 oktober 2017 en vervolgens op 18 oktober gepubliceerd. Pas op 1 november zijn de gegevens bij de Werkorganisatie DEAL beschikbaar. Dan zijn we dus een maand verder en is ook het laatste blad van de bomen. Een objectieve beoordeling is dan niet meer mogelijk. Voor een goede beoordeling dienen bomen in blad te staan, of de kapvergunning terecht is verleend is nu niet te bepalen.
 3. De gegevens die ter inzage liggen zijn een kaplijst en een groot aantal tekeningen op A0 formaat. De onderbouwing van de aanvragen ligt niet ter inzage.
 4. De enige manier om na te gaan om welke bomen het precies gaat is het aanschaffen van de nodige kaarten à € 20,–/stuk. Later blijken de kaarten ook digitaal beschikbaar. Waarom worden die niet verstrekt?
 5. Volgens de site van de gemeente Delfzijl kunnen procedures m.b.t. omgevingsvergunningen worden gevolgd via overheid.nl. Aangezien op de kaplijst adresgegevens ontbreken krijgen inwoners geen melding over de voorgenomen kap.
 6. Tijdens de ter visie legging heeft slechts een enkele boom heeft een gekleurde stip, dus ook op die wijze worden inwoners niet geïnformeerd.
 7. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft inmiddels een omgevingsvergunning verleend. Dit besluit is verzonden op 15 december 2017 en gepubliceerd in de gemeenteberichten van week 52. Publicatie in de kerstvakantie stimuleert reacties ook niet echt.

Oproep

Ik roep het gemeentebestuur van Delfzijl op te zorgen voor een zorgvuldiger beheer van het toch al schaarse bomenbestand en bomen en inwoners met meer respect te behandelen.

Ik verzoek u het volgende:

 • de nu voorliggende vergunningaanvraag op te schorten
 • Contra-expertise te laten uitvoeren op de nu voorliggende vergunning aanvraag
 • Actualisatie bomenlijst
 • Instellen bomen advies team
 • Opstellen integraal beleidsplan
 • Inzicht te geven in herplant van bomen

En, uiteraard, wil ik graag een bijdrage leveren om tot een goed bomenbeheer in Delfzijl te komen.

Met vriendelijke groet,

Jan Beekman

 

En hier een artikel in RTVNoord:

Fractie 2014: Te veel bomen gekapt in Delfzijl

En aan artikel in de DvhN: